Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat voor de daar gevormden een passende betrekking te vinden is met alle treurige gevolgen daaraan verbonden.

4. Deze misstand is toe te schrijven aan den indruk op 't volk gemaakt door de materieele voordeelen, welke de beoefening der wetenschap heeft gebracht, naast onvoldoende inzicht in de waarde van 't godsdienstig leven voor het algemeen en 't individueel welzijn en geluk. Zoo is men er toe gekomen 't bezit van veel materiëele kennis als de weg naar 't geluk en de godsdienstig-zedelijke vorming als bijkomstig te beschouwen.

5. De Katholieke opvatting daartegenover is, dat 't algemeen en individueel geluk 't best gediend wordt:

a. op de eerste plaats door goede godsdienstig-zedelijke vorming.

b. vervolgens door doeltreffende voorbereiding voor 't beroep, waarvoor men 't beste geschikt is ;

c. ten slotte door de voor a en b noodzakelijke algemeene ontwikkeling aan te brengen.

6. 't Ontstaan van den in 3 en 4 geschetsten misstand is mogelijk geworden (wat 't M. O. aangaat) doordat:

a. 't M. O. geen plaatsen beschikbaar stelt in verhouding tot de behoeften, maar tracht op te leiden, wie zich aanmeldt;

b. 't M. O. bij aanneming en opleiding van leerlingen alleen let op intellectueele ontwikkeling en niet op de karaktereigenschappen noodig voor de betrekkingen, waartoe 't M. O. opleidt;

c. de financieele toestand of 't millieu niet alleen voor begaafden (d. w. z. met vereischten aanleg in karakter en kennis) geen beletsel is 't M. O. te volgen — maar dat ook alle overigen zonder dat deze bezwaren eenig gewicht in de schaal leggen 't M. O. kunnen volgen.

7. Verbetering moet verkregen worden door:

a. het M. O. overeenkomstig zijn doel meer te doen dienen voor hen, die leidende positie's zullen innemen of overgaan naar 't

H. O.;

b. daarnaast 't L. O. beter te doen voorbereiden voor de lagere beroepen en aanleiding te doen geven voor doeltreffende beroepskeuze op dit gebied ;

c. op de L. S. een deugdelijke selectie in te voeren voor de leerlingen, die 't M. O. zullen volgen.

8. Dit kan bereikt worden door de volgende reorganisatie :

a. 't L. O. wordt tot en met 't vijfde leerjaar uniform;

b. in de leerjaren 6 en 7 wordt het onderwijs gegeven als voorbereiding voor :

I. de lagere beroepen bij den landbouw ;

2. de lagere beroepen bij de industrie (ambachten).

3. de lagere beroepen bij den handel.

4. het M. O.

c. elke school geeft in haar 6e en 7e leer. jaar slechts een der soorten onderwijs in bgenoemd.

d. de leerlingen worden na het 5de leerjaar geplaatst op de school, waar onderwijs gegeven wordt volgens de richting, die zij denken in te slaan.

9. De voordeelen van het bovenomschreven systeem zijn:

a. 't onderwijs in overeenstemming met de behoeften;

b. vermijding van 't opdringen van intellectueelen ballast voor de meesten;

c. betere voorbereiding en aanleiding tot juiste beroepskeuze ;

d. goede voorbereiding voor 't M. O. met geschikte leerlingen ;

e. waar 't onmogelijk is de leerlingen na 't vijfde leerjaar overeenkomstig hun richting te verplaatsen, kunnen ze zonder veel schade 't onderwijs volgens de meerderheidsrichting blijven volgen (uitgezonderd

Sluiten