Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR AL ONZE ABONNÉ'S

Op het redactie-bureau. Brieven en nog brieven. Vaak korte, vol zakelijke dingen als cijfers. Dikwijls ook lange, vol geestdrift en lof.

Bij het lezen van die laatste moet de redactie soms glimlachend « neen » knikken. Eenig jawel, afwisselend en... jawel, jawel ! Maar toch niet zonder gebreken, zooals niets trouwens in deze wereld !... Heelemaal akkoord gaan wij met de meeste onzer correspondenten, waar die verbaasd staan over den spotprijs van het abonnement. Waarlijk, wij verwonderen ons ook. Wie kan, nu de drukkosten zijn vermeerderd, tegen 20 fr. een jaargang afleveren van 10 zulke boekjes ! Dank zij de steunabonnementen, dank zij het groot aantal abonné's ? Hm !

Zoo 'n « hm ! » kucht de redactie ook wel eens, als ze het eerste soort brieven, de korte, de zakelijke inkijkt, die meestal lichtgetinte vellen, waarop cijfers staan en... takszegels.

Mij dunkt, lezer, dat u teleurgesteld kijkt, nu u begrijpt, waar het heen gaat. Maar ik mag u geruststellend verklaren : wees blij dat u niet juist begrijpt. Want er is geenszins kwestie van den abonnementsprijs te verhoogen !

Wij vragen u alleen maar dit : kunt u onmogelijk iets meer doen voor de missies ? Ja ? Des te beter, dan hebt u alles gegeven wat u geven kan en op zulke abonné's mogen wij trotsch zijn.

Wij zijn echter zoo vermetel te meenen dat de meesten onder u nog iets over hebben, nog een ietsje meer aan de missie kunnen afstaan. Luister eens naar de volgende voorstellen en zeg dan eerlijk of ze onbescheiden zijn.

1 ) U zou VRIJWILLIG 25 fr. in plaats van 20 fr. kunnen betalen. U kan zeker op iets overtolligs bezuinigen... Denk er aan, anders kan de redactie verplicht worden van allen 25 fr. te vragen, ook van degenen die voor die 5 fr. op het noodzakelijke zouden moeten sparen.

21 Misschien zou u zelfs een steunabonnement kunnen nemen. Aan Jezuïetenmissies gegeven = aan de missies gegeven = aan de uitbreiding van Christus' Koningrijk.

IHS

Sluiten