Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vreesachtige, onwetende en bijgeloovige menschen nemen natuurlijk hun toevlucht tot amuletten om zich tegen het kwaad van booze geesten te beschermen. Hier vinden we die amuletten in den vorm van kleine, aarden potjes, die men aan het dak ophangt en die droesem van rijstbier bevatten, een klein stukje koper en wat weet ik nog meer. Het is niet gemakkelijk zoo 'n potje te ontdekken, want er zitten zooveel spinnewebben tegen het dak, dat de potjes er totaal achter verdwijnen. We verplichten den heer des huizes ze iederen keer weg te nemen, als hij den zegen over zijn huis vraagt; dan vervangen wij ze door een kruisbeeld, dat gekocht moet worden. Er is in het land een kaste van « malars », handige metaalbewerkers. Het was niet moeilijk hen kruisbeelden te laten maken. We bezitten er reeds eenige dozijnen. Wanneer allen geplaatst zullen zijn, komen we een stap dichter bij de kerstening der gezinnen. Die enkele details toonen, hoe nauwlettend wij moeten toekijken om het intieme leven van onze bekeerlingen te ontdekken; langzamerhand ontsluieren zich dan allerlei geheimen.

Ondanks de afstanden komen onze Christenen dikwijls voor het ontvangen van de sacramenten op Zaterdag of op den vooravond van groote feesten, op den eersten Vrijdag van de maand of voor het Heilig Uur. leder jaar is er een retraite voor de leerlingen en voor de katechisten en in sommige centra preeken wij missies, al naar het noodig is. Zoo werden dit jaar twee missies gepreekt om heidensche gebruiken bij het huwelijk te voorkomen en om tegen de toovenaars in te gaan.

Sedert ik te Tapkara sta-, heb ik mij met moed aan de bekeering van de Delki-Kharia's gezet. Er zijn drie klassen van Kharia's : de Dudh-, de Delki- en de Munda-Kharia's. Voor dertig jaar kwamen de eerste Dudh-Kharia's schuchtertjes naar ons over. De bekeeringsbeweging werd onder hen slechts algemeen, toen ze overtuigd waren, dat wij hun voorvaderlijke gebruiken zouden eerbiedigen. Nu zijn er meer dan zestig duizend bekeerd en uitstekende Christenen

In 1927 zette de bekeering van de Delki's in. Zij wonen in het Zuiden van Jashpur en ten Westen van Gangpur, in het gebied

Sluiten