Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAUSELIJKE MISSIEINTENT1E VOOR APRIL

HET INDISCHE NATIONALISME

DOOR L. UTEN, S. J.

Dat klinkt zoo ongeveer of we zouden spreken van « Europeesch nationalisme »...

Indië heeft immers nagenoeg de uitgestrektheid van Europa, Rusland niet inbegrepen. Het heeft er ook de bevolking van : minstens 350 millioen inwoners. Ook al zijn wij er nog zoo zeer aan gewoon die menschen te klasseeren als « bewoners van Britsch Indië », toch kan men bezwaarlijk beweren dat die millioenen menschen zich werkelijk voelen als de leden van « één volk »... Zelfs politiek gesproken, ligt één derde van dit ontzaglijke grondgebied officieel buiten Britsch bestuur : nl. de Indische Staten.

Van eenheid van ras kan er nog veel minder sprake zijn : er worden stellig drie totaal verschillende menschentypen in Indië aangetroffen : Ariërs, Dravidiërs en Mongoloïden. Maar « zuiverheid » van ras bestaat er in Indië nog min dan elders : men heeft dit land weieens geheeten «een smeltkroes van rassen»; toch is er uit dit versmelten lang geen nieuw, één ras ontstaan, wel een onbeschrijfelijk mengelmoes.

Van eenheid van taal is er allerminst kwestie ! De laatste officieele statistieken (1931) geven 225 verschillende talen aan, behoorend tot vijf of zes veruiteenloopende groepen. Eén procent van de Indische bevolking, juist diegenen die gestudeerd hebben, spreken Engelsch. En toch is feitelijk het Engelsch juist de omgangstaal op de groote officieele vergaderingen van de Indische nationalisten ! Het zijn namelijk alleen de gestudeerden, die politiek zelfbewustzijn hebben veroverd, en door middel van de taal van den « vreemden overheerscher » met elkaar in contact kunnen komen, terwijl ze mekaars moedertaal niet verstaan !

Godsdienstig gesproken is er al evenmin eenheid, hoewel daar toch een grootere groep, namelijk de Hindoes, die zoowat 68 procent van de bevolking uitmaken, de leiding zou kunnen nemen. Toch staat juist tegenover hen het Mohammedaansche blok, dat hoewel slechts 22 procent van de heele bevolking, in verscheidene provincies van het noorden de volstrekte overmacht in handen

Sluiten