Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlijk werd er voor het delgen van de schuld gezorgd, al beteekende het een geldelijke slag. Haar geldelijke omstandigheden waren immers ver van schitterend. De nalatenschap van den baron was hooger gehypotikeerd dan men wel dacht !

Ook trachtte men naar beste vermogen de gevolgen van het gerechtelijke onderzoek af te weren. Recht is echter recht. Eens in beweging gezet, heeft dat zijn beloop : een schande op den familienaam, niet meer te ontduiken.

Erger dan dat alles was echter de angst bij haar : wat ging er van den jongen zelf geworden ?

« Nee, ik laat hem niet weggaan, niet naar het buitenland ! » had ze tegen Emiel, haar oudsten, uitgetrouwden zoon koppig volgehouden.

Die was, toen hij van het geval hoorde, zoo haastig mogelijk over gekomen.

Als oudste zoon meende hij het recht te hebben zijn raad te geven niet alleen, maar op te dringen : — « Paul heeft zich verder onmogelijk gemaakt. Een vlek op den naam. Een hindernis wellicht voor mijn carrière I Wat hem te doen overblijft : zoo gauw mogelijk te verdwijnen als hij vrij komt, naar 't buitenland! »

O, in zijn woorden hoorde ze maar al te goed de bedenkingen, die zijn vrouw hem had ingeblazen, zoo onverbloemd egoïstisch, dat ze er razend om werd. Dacht hij dan geen oogenblik aan den jongen zelf, om wien het ging : wat het daarvoor beteekenen zou, als zijn familie hem uitstiet ?... Een jongen, dien men het buitenland instuurt, omdat hij zijn naaste bloedverwanten nog slechts compromitteeren kan !

Nee, hij zou niet verdwijnen ! Onder haar oogen wou ze hem hebben, bij haar ! Dat hij het voelen zou, hoe haar liefde nog betrouwen in hem stelde !... Ze had iets goeds te maken aan hem : waar hij zwak was geworden wellicht door haar te groote toegevendheid, door haar toezichtloos vertrouwen, daar zou het dat vertrouwen zijn, wat hem de noodige hulp moest verleenen om zijn leven opnieuw aan te pakken ! Het ging hier niet alleen om een naam. Om een ziel ging het, de ziel van haar lieveling. Hoe kon ze gelooven, dat er een eerlijk, goed mensch uit zou opgroeien ver van haar weg !...

Sluiten