Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijde van Christus in Palestina hebben gedaan, maar wat zal een Indiër b. v. van die parabel in zich opnemen, wanneer die hem verteld wordt in den vorm, gelijk die staat beschreven in den bijbel ? Hij zaait de rijst niet, maar plant ze in moddervelden. Een klein voorbeeld, waaruit blijkt dat de prediking van Christus niet is als een invoerartikel, dat zoo als het zich aanbiedt, ook door iedereen aanvaard kan worden. De taak van den missionaris is het, eerst den aard van zijn volk te bestudeeren en dan zijn onderricht er naar te voegen, zoowel naar den vorm als naar den inhoud. Hij moet trachten zich begrijpelijk te maken door de menschen in hun eigen beeldspraak toe te spreken, zooveel mogelijk hun godsdienstige taal en gewoonten gebruikend. Menschelijkerwijs gesproken, zullen de vruchten van zijn arbeid daardoor verdubbelen, omdat de inboorlingen zeer gevoelig zijn voor de hoogachting, die de Westersche priesters hun bewijzen en des te meer bewondering voor hen hebben, naarmate dezen zich meer in de inlandsche kuituur inleven.

De missionaris mag er echter geen aanleiding toe geven, dat de menschen christelijke gebruiken met hun heidensche gaan verwarren. In het begin zal dit zeer moeilijk zijn, hoe ook de missionaris zijn best doet, want slechts moeilijk kunnen de inlanders zich aan den nieuwen godsdienst zoo overgeven, dat deze voor hen een tweede natuur wordt. Pas als de kinderen der bekeerde katholieken in het christendom van kindsbeen af zijn onderwezen, kunnen we zeggen, dat het diepe wortels heeft geschoten in een volk, dat eens heidensch was. Is de missionaris eenmaal zoo ver, dan volgen weer nieuwe zorgen om te behouden, wat men gewonnen heeft. Het katholicisme van een pasbekeerde volk werpt steeds nieuwe vruchten af van zeer hooge deugd. Maar wanneer het volk zich langzamerhand went ook aan de schoonste gebruiken van onzen godsdienst, dan wordt het de kwestie den pas ontstoken ijver niet te laten verflauwen. Zoo moet een missionaris, om iedere sleur bij zijn volk te vermijden, voortdurend jong en frissch zijn in gedachten en methoden.

De taak van den missionaris veronderstelt een taai uithoudingsvermogen. Maar iedere priester, die naar de missie vertrekt, gaat met een heilig enthousiasme, bereid om alles te geven.

Sluiten