Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Een tweede kenmerk van 's Heeren wijsheid vinden wij in de vvijxe, waarop Hij zijne Discipelen naar elks bijzonderen aanleg , elks vatbaarheid en karakter onderwees in de dingen van zijn Koningrijk.

En dan zien wy spoedig, dat Hij den weetgierigen uitlokte en ongemerkt ontwikkelde, den voorbarigen met kracht terughield en teregt wees, den onleerzamen door bestraflenden ernst opwekte, den tragen van geest met verschoonende zachtheid opleidde, en degenen, die zich door hunne vooroordeelen lieten leiden, elk naar zijne byzondere behoefte, onderrigtte.

Niemand zal outkennen, dat petrus tot de weetgierigen behoorde. Hij was niet voldaan, voordat hij van eene hem duistere zaak eenige opheldering verkregen had. Hij was gewoon de bij hem opkomende twijfelingen te openbaren, ten einde dezelve te zien wegnemen; en met onvermoeiden ijver poogde hij, in hetgeen hij wetenswaardig achtte, in te dringen. Maar nimmer ook stelde de Heer zijne betamelgke weetgierigheid te leur. Want van zoodanige natuur was petrus , dat, wanneer iets hem belangstelling inboezemde, hij dadelijk voldoening van zijnen weetlust ontvangen moest, of zijne aandacht viel, met vergeting van het vorige, ligt weder op iets anders; en uitstel van onderwijs zou derhalve voor hem verloren onderwijs geweest zyn. Maar de Heer stelde het onderwas niet uit, wanneer het heden kon gegeven worden. Als petrus eens uit onopmerkzaamheid iets in jezus woorden niet begrepen had, of niet duidelijk inzag, op wie zekere gezegden doelden, en Hem dan om verklaring vroeg, ontving hij oogen-

Sluiten