is toegevoegd aan je favorieten.

Dietbrand; maandschrift, jrg 5, 1938, no 3, 01-03-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„WETENSCHAPPELIJKE

OBJECTIVITEIT" OF POLITIEKE ZIN ?

* Fa s est et ab hoste doceri.»

De schrijver van deze bladzijden is in de geleqenheid ae-

— enkele ee6n 9 9enheid waaroP hij zich niets laat voorstaan ! enkele ervaringen op te doen, die buiten de sfeer liqqen van

hTt^hT* V°lks?enooten- °oor omstandigheden, welke stel-

qevll ST:ZT het 9evolg, in dit bijzonder

g , et zonder nut zal zijn geweest, zag hij zich qedwon

gen, geruimen tijd door te brengen in contact met^escha vmgsknngen, die niet tot de Nederlanden behooren. De el schen van het leven voerden hem naar scholen, welke in het algemeen niet door de Nederlanders bezocht worden terwS de toevalligheden van het bestaan hem toelieten, van dichtbij kennis te maken met een geheel andere wereld dan die

ons Lr " ' na,UUt"ik k'"Mat> ls ™ 9«.» van

Swerat V.VT Z°nder on}wegen : wij zijn i„ de gelegenheid fe vormen over H persoonlijke ervaring een waardeoordeel te vormen over de Fransche universitaire opleiding en tevens hebben wij, op een andere manier dan de vlugge toerist en de

hetaSZu1derrhet9ain9ter' Verkeeren in de welke

net duiden, het Latijnendom vertegenwoordigen

zeden'te^ddp- ^ levensoPvattin^n en gemeenschappelijke zeden, te midden waarvan wij ons volkomen vreemd gevoelen

heeft ons genezen - zoo meenen wij te mogen verklagen -

an de neiging tot zelf-kleineering, welke de Germaansche

Het' h") voornamellik de Dietsche ziel, zoo diep doorwoelt Het beleven van het contrast heeft onze verknochtheid aan

noanhe9rhT ** T*' het eigen 9eestelijk klimaat alleen de9kenn?s vafande" ^7 * Verwi^derin9 « de scheiding, dH ShL fl t rdCn Cn Van een andere maatschap1' i i • j l ook on2e liefde verhelderd, zoodat zii meer klaarziende is geworden. '