is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 19, 1896, no 5, 01-05-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le. Abigaïl voor David in de woestijn nederknielende, terwijl zij hem hare geschenken aanbiedt, welke ontmoeting de beroemde schilder Johan Breugel (f 1625, bijgenaamd de fluweele Breugel) op doek heeft vereeuwigd. De schilderij bevindt zich thans in het koninklijk Kabinet te 's-Gravenhage; 2e. Abigaïl op een ezel rijdende, „met hare vijf jonge maagden, die hare voetstappen nawandelden ' als zij de boden Davids navolgde, door welke deze haar ten huwelijk had laten vragen.

Suzanna was een gehuwde Israëlitische vrouw (volgens een geschrift, dat als tweede aanhangsel op het boek Daniël in de apocryphe oe en es Ouden Testaments is opgenomen), die in het begin der Ballingschap te Babel woonde. Eens, in het bad zijnde, wordt zij daar bespied door twee grijsaards, die haar schandelijke voorstellen doen, waarvan de eerbare Suzanna gruwt. Deze Suzanna in het

bad zal Otto ook wel geen geschikt onderwerp voor dames-tapijtwerk geacht hebben. FJ

Me* respects h ces dames, Compliment aan die dames.

as het dan g e e n e v e r g i s s i n g, Alb e r t? — Name-

l)k het nachtelijk bezoek door Don Juan-Albert aan de Poolsche

1°7 gebracht in het echtelijk slaapvertrek, welk voorval blz. <2oO, 231 verhaald wordt.

En een voorwerp, dat ik niet noemen durf.-

Wij doen natuurlijk in kieschheid niet onder voor Otto en Willem

en dat te minder, dewijl de schrandere lezer aan dit „halve woord" wel genoeg zal hebben.

Wijze menschen zijn sterker dan zij die steden

i n n e m en. Niet onaardige omzetting in den mond van den

waard voor: „Wie zichzelven overwint is sterker dan die een stad

inneem , daar zichzelven te overwinnen voorzeker het maximum

van proefondervindelijke wijsheid is. Ook deze waard past geheel

in het Kader van den jare 1839. Thans zijn ze alleen noginafge-

egen Achterhoeksche dorpen te vinden , de herbergiers door Pot-

gieter met een paar trekken, door Walter Scott in een van zijn

Waverley-novels ten voeten uit geteekend, die met bijna koddige

gemeenzaamheid hun gasten tutoyeeren , maar tevens de schakel

usgchen al die gasten vormen, en een gezelligheid in hun kamer

„waar men gelagen legt» weten te scheppen, die thans bij de

voortschrijdende beschaving tot het historische gaat behooren.

nze rekening en ons rijtuig! - Albert was thans Noord en Zuid, 19e Jaargang. on