is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 20, 1897, no 5, 01-05-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buitensluit, zij voorgeeft zelfmoord te zullen plegen, en den verschrikten echtgenoot, die te hulp snelt, op zijne beurt de deur voor den neus dicht doet en hem door de buren laat bespotten; een tooneeltje, dat genomen kan zijn naar de 4de novelle van den 7den dag '). Zoo komt in W. D. Hooft's klucht, Door-trapte Melis, de Metselaer (1623), eene verwisseling van kleedingstukken voor op een even kritiek moment als in de 2de novelle van den 9den dag van den Decamerone en wordt daardoor eene snoeperij van één der personen van de klucht ontdekt 2). Zoo kan het verhaaltje van den dronkaard, dien men wijs maakt, dat hij dood is, in verband staan met de 3de novelle van den 8sten dag, waar met den echtgenoot van eene mooie vrouw hetzelfde geschiedt door een priester, die hem opsluit en dagelijks laat afranselen 3). Dien dronkaard treffen wij in verschillende kluchten aan, nl. in J. Noozeman's Bedrooge Dronkkaart, of Dronkke-Mans Hel (1679), in De bekeerde dronkaard (1691) van M. Elias, in Het noodzakelyk bedrog (1694) van J. Lemmers, in Meester Coenraedt Bier-borst (1710) van J. de Grieck en in De ingebeelde dood van Mr. Hendrik van der Zande.

Er zou meer van dien aard kunnen worden opgenoemd. Doch het is reeds voldoende gebleken , welk gebruik onze tooneeldichters hebben gemaakt van Boccaccio's Decamerone.

Groningen, Mei 1897. j. A. Worp.

De Groene Tafel.

Met dezen naam duidt men aan het bestuur, aanvankelijk dat van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, later in het algemeen het Bestuur van alle vergaderingen. In de gewone vergaderplaats der Algemeene Staten stond, reeds in 1739, een lange tafel bedekt met een groen kleed, en omringd door yroew-lakensche stoelen.

!) Het verhaaltje wordt ook gevonden in den roman Van den Vil Vroeden van Rome en in het volksboek van dien naam, in de Gesta Romanorum, enz. (Vgl. Dr. J. \S. Muller in de Handelingen der Maatschappij van Letterkunde, 1896, bh. 189).

*) Vgl. Dr. Haverman, t. a. p., blz. 46.

3) Zie boven bij de klucht van Gramsbergen.

Noord en Zuid , 20e Jaargang. 26