is toegevoegd aan je favorieten.

Dietbrand; maandschrift, jrg 6, 1939, no 9-10, 01-10-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijft over « beleven, uitdrukken en vormgeven », zijn van belang, rijk aan inzicht, opvoedend in den waren zin, niet alleen voor de leerlingen, maar voor ieder, die in het domein van de dichtkunst geen vreemdeling wenscht te zijn of te blijven. De Haes weet zijn voorbeelden goed te kiezen, en hij beperkt zich niet tot de poëzie ; ook de beeldende kunst betrekt hij (aan de hand van fraaie illustraties) in zijn uiteenzetting, die er des te levendiger, des te boeiender door wordt. Ik hoop van harte, dat zijn beide boekjes weldra in talrijke scholen zullen worden gebruikt. Maar ook daarbuiten mogen zij een ruime verspreiding vinden : als wegwijzers voor velen naar de vreugdebronnen der kunst.

ANTOON VAN DER PLAETSE: « Practische Uitspraakleer». Te verkrijgen bij den schrijver te Tielt. Prijs: 17 Fr.

« Op herhaald verzoek van leerlingen en vrienden », zoo lezen wij in het voorbericht tot bovengenoemd handboek, « worden deze bladzijden uitgegeven ; het zijn slechts nota's en practische punten over uitspraakleer en stemvorming, grondslagen bij de studie van de dictie en de voordrachtkunst ». Zoo eenvoudig mogelijk worden de regels der uitspraak geformuleerd. Een groote plaatsruimte werd in het boek gereserveerd voor oefeningen en bloemlezing.

Reeds bij een vluchtige kennismaking krijgt men van dit werkje van Antoon van der Plaetse een zeer gunstigen indruk. Het werd met kennis èn liefde samengesteld en lijkt mij geroepen om in het Dietsche Zuiden krachtig bij te dragen tot de « cultuur » van het Algemeen Beschaafd. Diegenen die straks het boek van Van der Plaetse zullen gebruiken, wil ik er aan herinneren, dat er van den schrijver-voordrachtkunstenaar twee reeksen fonoplaten bestaan (de eerste, met gedichten van Verschaeve, uitgegeven door « Zeemeeuw » te Brugge ; de tweede, ingeleid door Prof. Blancquaert, te verkrijgen bij « De Sikkel » te Antwerpen), die bij de lessen in beschaafde omgangstaal goede diensten kunnen bewijzen. Voor alles wat Van der Plaetse in deze richting heeft gedaan en nóg doet, verdient hij den oprechten dank van een elk, wien de eer en de luister van « ons Dietsch » nauw aan het hart liggen.

Mr. J. BRANS: «De Illusie der historische Lotsverbondenheid ». — Uitg. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. Prijs 11 Fr.

In de inleiding tot deze studie lezen wij : « Voor een volk, ook wanneer het een eigen staat bezit, is de kennis van zijn ge-