is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 21, 1898, no 6, 01-06-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dikwijls zijn vergelijkende bijzinnen onvolledig, doch de ontbrekende deelen kunnen gemakkelijk uit den hoofdzin worden aangevuld b.v. Hij is sterker dan ik (sterk ben).

Een eigenaardig karakter vertoonen vergelijkende bijzinnen als: Gij hebt verkeerd gehandeld, gelijk ik u zal aantoonen• Gelijk ik reeds zeide, is zijn vader overleden. Hier geeft de bijzin aan, op welken grond datgene steunt, wat in den hoofdzin vermeld is. Yerder merken we nog op, dat vergelijkende bijzinnen, die met als (in beteekenis met alsof) beginnen, de vragende woordorde hebben b.v. Hij deed, als wist hij niets meer van onze afspraak.

Adam. Y- d- mate.

NASCHRIFT.

Het Taalwerk voor de Hoofdacte-Examens opgegeven, geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen :

De onderwerpen voor een Opstel, waaruit de candidaat er een kiezen kon, waren te Haarlem mooier dan te Utrecht en te Leeuwarden. Yoor het andere taalwerk der commissie te U. hebben we niets dan lof „De Rijke Armoede", te Leeuwarden opgegeven, doet ons vragen waarom nu juist een gedicht te laten weergeven, met welks inhond de meeste candidaten stellig niet ingestemd zullen hebben. We weten wel, dat F e i t h, Tollens, S t a r i n g, om anderen niet te noemen, allen den lof der armoede gezongen hebben, maar of hunne woorden wel weerklank gevonden zullen hebben in de harten der misdeelden zelf, betwijfelen we sterk.

Bovendien wil de commissie te L. een zeer ingewikkelde kwestie door den candidaat behandeld zien. (zie de opgaven van Leeuwarden. I. No. 2).

Met verwijzing naar hetgeen we in den vorigen jaargang pag. 556 le al. schreven, constateeren we hier, dat ook dezen keer drie commissies een Opstel lieten maken, terwijl de drie andere daarvoor 't weergeven van den inhoud van eenige dichtregels in de plaats stelden.