is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 13, 1914, no 29, 18-07-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KATHOLIEK SOCIAAL WEEKBLAD.

slaan bij gebrek aan tijd. Alleen als hij de gelukkige bezitter is van aandeelen in buitenlandsche ondernemingen, dan is het lezen van deze rubriek een gebiedende noodzakelijkheid, 't Zou, 1. i., in deze dagen zeer onverstandig zijn om geld te steken in Mexicaansche spo.ren of petroleumbronnen.

Maar nu we toch over effecten bezig zijn: de Noteeringen van de Effectenbeurs en de rubriek Financieete berichten zal voor hen, die reeds over eenig kapitaal beschikken, hetwelk zij in fondsen hebben belegd, van groot nut zijn. Voegen we hier nog aan toe, dat verschillende middenstanders hun kleine kapitalen bijvoorkeur beleggen in huizen of hypotheken, dan komen we tot de conclusie, dat de rubriek Koop en ,v er koop van Huizen en de Veilingen in zeer vele gevallen hun aandacht zal trekken. Voor deze zaken vakbladen aanschaffen is niet inoodig als (men lover een goed dagblad beschikt. En bovendien specialiceering in deze zaken vergt èn veel tijd èn veel geld, hetgeen vaak niet in verhouding zal staan tot de grootte van het klein-kapitaal, hetwelk de middenstand buiten de eigene zaak in andere ondernemingen heeft gestoken.

Ook het verslag van de zittingen der Staten-Generaal kan den middenstander niet onverschillig zijn. Niet alleen behoort hij tot een of andere politieke partij, maar ook de politiek in het algemeen moet hem belang inboezemen. 't Is toch een feit, dat door hoogstaande mannen in onze middenstandsbeweging is geconstateerd, dat in onze jaren van sociale wetgeving zoo bitter weinig voor den middenstand gedaan wordt. Een wakend oog op 't werk van den wetgever in dezen is dus niet overbodig. De wetten, die in de laatste jaren zijn aangenomen (o.

a. wet op het arbeidscontract) betreffen vaak het personeel, in dienst bij den middenstander. De laatste dient die wetten dus wèl te kennen op gevaar af er anders mede in conflict te komen. Ook de Officiëele berichten w.o. ministeriëele besluiten en beschikkingen dient hij te kennen.

Hetzelfde kan men zeggen ten opzichte van het gemeentelijk bewind.

Vandaar dat de Verstagen van den Gemeenteraad hem meer dan ieder ander zullen interesseeren.

Daar zijn immers te veel zaken in de gemeentelijke huishouding, waarbij de middenstand betrokken is, dan dat de middenstander er onkundig van mag blijven. Zoo

b.v. het belastingvraagstuk (men denke hier eens aan de belastingpolitiék van den vroegeren wethouder van 's Gravenhage, de heer SlMONS, waardoor vooral de middenstand zoo leelijk in de beurs werd getast), de aanleg, verbetering en asphaltee<ring of bestrating der wegen, de rioleering, de verlichting (gas- en electriciteitsprijzen), de brandweer, het politie-toezicht, de politieverordeningen, de kwestie der winkelsluiting; voorts de publicaties, de verloven (o. a. de toepasing der hinderwet), de aanbestedingen, enz. enz.

Is het dan overdreven om te zeggen, dat de middenstand in zijn eigen belang verplicht is zich flink op de hoogte te houden met ,alles, wat in den Raad der „Vroede Vaderen" omgaat?

Van belang zijn voorts ook de rubrieken Faillissementen en Markten, de eerste om op de hoogte te blijven van de betrouwbaarheid van leveranciers en cliëntèle, de laatste om ongeveer de prijzen te weten van de verschillende koopwaren, opdat de grossiers niet naar willekeur de prijzen kunnen vaststellen. Dit gebeurt nogal eens en dan is 't bekend, dat die prijzen voor hetzelfde artikel wel eens sterk variëeren, dat de grossier vraagt, zooveel als hij maar krijgen kan. Door de marktberichten houdt de middenstander zich op de hoogte en zal hij niet het slachtoffer worden van deze zoo zeer te betreuren practijken.

Van de opgaven van den Burgelijken Stand wordt ook door verschillende voortvarende winkeliers gebruik gemaakt, vooral ten opzichte van de huwelijksaankondigingen. 'n Mooie gelegenheid voor het zenden van circulaires en voor het aanwerven van nieuwe klanten De mededeelingen van vertrek en vestiging in de gemeente zijn ook dienstbaar te maken: de eerste om eens na te zien of de vertrekkenden misschien nog iets vergeten hebben te betalen.... men kan nooit weten .... 't is zoo'n gemakkelijk imiddel om vrij van schulden te komen!

Rest ons nog te behandelen de rubriek Sociale Beweging. Daarin moet de middenstander trachten zijn eigen organisatie te propageeren en te versterken en bovendien zal deze rubriek hem op de hoogte houden van de sociale stroomingen in de arbeiderswereld en de grootindustrie, tusschen welke stroomingen de middenstandsbeweging nogal eens bekneld raakt. Ook raken die maatschappelijke verschijnselen van boven en van onderen noodzakelijk ook de belangen van de middenlaag. Zoodoende blijft de middenstander ook op de hoogte van de gevaren, die zijn stand bedreigen; wij noemen hier slechts het stelsel van coöperatieve inkoopen door particulieren. Een ernstig gevaar, dat steeds groeit en immer dreigender wordt.

Ten slotte moet de handeldrijvende middenstander goed op de hoogte zijn van de plaatselijke toestanden in de gemeente zijner inwoning. Daarin zal de rubriek Plaatselijk nieuws hem een goede steun zijn. Bij buitengewone gelegenheden, zooals opening van een nieuwe zaak, vijftigjarig bestaan en andere gewichtige aangelegenheden zal een bevriende Redactie ook niet weigeren om in de redactioneele kolommen eens iets over zijn zaak te zeggen. En hier raken we als van zelf op een zeer uitgebreid terrein, waarover we nu echter maar weinig zullen ze.ggen. Laat ons alleen constateeren, dat de middenstand als 't ware zelf een gedeelte van de krant opstelt en zelfs niet in kleine maar in groote letters aan het krantenlezend publiek zijn mededeelingen doet. Zoo werkt de middenstand zelf rechtstreeks mede aan de krant en hier is het blad Voor hem een uitstekende gelegenheid om te vertellen al wat hij op 't hart heeft.

Wij zullen nu niet verder voortgaan over de kwestie van adverteeren in de bladen, daar alleen zouden reed? artikelen over te schrijven zijn. Wie halen de zaak slechts even aan om duidelijk aan te toonen in hoe nauw verband Pers en Middenstand staan.