is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 14, 1915, no 17, 24-04-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KATHOLIEK SOCIAAL WEEKBLAD.

kleedingnijverheid 751 I9-9!I 142.669 26.7

reinigingsbedrijf 124 2.395 5,993 5-2

bouwvak 2466 56,980 596,273 468

grafische vakken 102 10,272 89,065 53-1

handelsbedrijven 769 2,758 42»56i 4-2

verkeerswezen 386 4,275 54)7^2 20.0

hotels en restaurants 264 1,846 7,33x 2-5

publ. vermakel.heden 23 86 502 2-5

overige vakken 11 16 234 ?

totaal 1913 11.526 158.417 1,586,408 16.5

totaal 1912 io,739 ? i,574,285 '

In den mijnbouw stuit het instituut der collectieve arbeidscontracten nog af; op het verzet der directies; in de grafische vakken omvat het reeds meer dan de helft der arbeiders, in de bouwvakken bijna die helft, in de houtindustrie bijna een derde.

Van het geldingsgebied der overeenkomsten geven de onderstaande cijfers in percenten berekend, een overzicht. Die in de bouwvakken zijn om de medegedeelde reden,

in deze cijfers niet medegedeeld.

1912 1913

een enkel bedrijf bedrijven 23.7 26.1

contracten 82.8 83.2

arbeiders 38.3 39.2

contracten 12.0 11.4

een gemeente bedrijven 35.3 3lf>

arbeiders 24.3 22.3

contracten 5.1 5-3

een Bezirk bedrijven 32.0 33.1

arbeiders 29.2 30.7

contracten o. 1 o. 1

het geheele rijk bedrijven 90 9.2

arbeiders 8.2 7.3

1912 1913

zomer winter zomer winter

contracten 0.6 2.4 07 2.2

beneden 48 bedrijven 0.8 2.8 0.9 2.7

arbeiders 0.6 2.8 0.6 2.2

contracten 2.5 3.6 3.1 4.5

48—50 bedrijven 11.8 13.4 3.0 3.9

arbeiders 12.7 13.6 4.1 4.9

contracten 2.5 2.8 3.2 3.5

50—52 bedrijven 7.6 7.7 8.4 8.6

arbeiders 6.9 7.0 9.4 9.7

contracten 16.8 17.1 17.0 17.8

52—54 bedrijven 24.9 23.3 33.4 33.3

arbeiders 27.8 28.5 35.1 36.5

contracten 12.3 12.4 12.9 12.9

54—50 bedrijven 9.0 8.7 9.4 8.9

arbeiders 11.7 11.5 11.6 11.5

contracten 19.6 20.1 19.6 20.0

Wat den duur der contracten betreft, deze was voor ongeveer 1/3 van een tot twee jaar, en voor een ander derde van twee tot drie jaar; het laatste derde was verdeeld tusschen de contracten van korter of van langer duur, vooral de laatste.

De statistiek vermeldt een aantal bijzonderheden uit den inhoud der contracten, welke moeilijk alle hier kunnen worden geresumeerd. Wij geven een tweetal grepen, betreffende eenerzijds den minimum arbeidsduur per week (exclusief de schafttijden), welke in den zomer en in den winter ingevolge de contracten moet worden gepresteerd, en het laagste bedongen uurloon voor geoefende en ongeoefende arbeiders, alles in percenten en met uitsluiting van de bouwvakken.

56—58 bedrijven 11.3 10.7 12.0 11.3

arbeiders 12.8 12.1 13.8 13.3

contracten 28.3 26.0 26.8 23.9

58—60 bedrijven 21.9 21.3 21.0 19.9

arbeiders 21.6 19.0 20.4 17.3

contracten 17.4 15.6 16.7 15.2

80 of meer bedrijven 12.7 12.1 11.9 11.4

arbeiders 6.5 5.5 5-° 4-6

Er is dus onmiskenbaar een tendens tot verkorting der wekelijksche werktijden werkzaam; de beide hoogste groepen vertoonen van 1912 op 1913 dalende verhoudingscijfers.

1912 1913 ge- onge- ge- ongeoefen- oefen- oefen- oefende de de de laagste uurloon arbeiders arbeiders contracten 0.3 2.7 0.1 1.7 2 5 pf. of minder bedrijven 0.2 1.1 0.0 1.3 arbeiders 0.2 3.0 o. 1 3.2 boven 26—35 pf bedrijven 4.9 17.7 4-3 I2-4 arbeiders 5.7 25 2 5.6 21.1 cont acten 40.5 43.8 36.9 45.3 boven 35—45 pf bedrijven 26.2 42.0 23.9 44.9 aibeiders 28.1 49.2 25.5 49-3 cont acten 30.x 15.4 33.0 19.2 boven 45—55 pf bedrijven 42.9 25.7 42.9 24.0 arbeiders 45.4 17.5 44.3 18.8 contacten 15.2 5.5 16.8 5.4 boven 55—65 pf bedrijven 18.7 10.9 22.6 14.3 aibe.ders 15.7 4.1 18.5 6.7 contracten 4.8 0.9 6.0 0.6 boven 65 pf. bedrijven 7.1 2.6 6.3 2.6 arbeiders 4.9 1.0 6.0 0.9

Het zou natuurlijk van veel belang zijn deze loongegevens naar de onderscheiden beroepen verder in bijzonderheden na te gaan; onze ruimte laa,t dit echter niet toe. Voor de geoefende arbeiders was er kennelijk verschuiving der minimum-loonen in de richting van die boven 45 pf. per uur; met betrekking tot de ongeoefende arbeiders was er evenzoo loonstijging, hier lag de grens, blijkens de bovenstaande verhoudingscijfers echter lager, n.1. niet bij 45 doch bij 35 pf. uurloon.

KORTE BERICHTEN.

Federatie van den R. K. Middenstand. — Wij ontvangen het volgende zeer verblijdende, althans hoopgevend bericht :

Op uitnoodiging van het Bondsbestuur der Utrechtsche Hanze kwamen Woensdagmiddag van vier Diocesane Hanze's (Roermond was tot zijn spijt verhinderd^ afgevaardigden te Breda samen om te bespreken de oprichting eener

federatie van R. K. Hanzebonden in Nederland.

Behalve de respectieve Z. E. Geestel. Adviseurs waren afgevaardigden aanwezig van Haarlem. Breda, en Utrecht 2 en van 's Hertogenbosch één.

De vergadering, algemeen van gevoelen dat de stichting eener federatie gewenscht moet worden geacht, besloot eene commissie te benoemen die ontwerp-statuten in eene volgende samenkomst ter tafel zal brengen.

Deze commissie bestaat uit de heeren:

W. Fransen Jzn. te Leeuwarden voor de Utrechtsche Hanze.