Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IhtJmfa

ZONDAG 29 December.

IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; het is al ijdelheid! Pred. 12 : 8.

MAANDAG 30 December.

De dagen des menschen zijn als het gras, gelijk eene bloem des velds, alzoo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zoo is zij niet meer, en hare plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vreezen. Ps 103 : 15 17.

DINSDAG 31 December. E. K.

Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waatdeeren tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Rom. 8 : 18.

WOENSDAG 1 Januari. Niéuwjaar.

Den tijd uitkoopende, dewijl de dagen boos zijn.

Efeze S : 16.

DONDERDAG 2 Januari.

En hij zwoer bij Dien, die leeft in alle eeuwigheid, die den hemel geschapen heeft, en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Openb. 10 : 6.

VRIJDAG 3 Januari.

En zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt dezelfde, en uwe jaren zullen niet ophouden.

Hebr. 1 : 12,

ZATERDAG 4 Januari.

Leer ons alzoo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Ps. 90 : 12.

De een zucht nog naar vrede

In 't wegstervend jaar;

En de andere jubelt Verlost uit gevaar. ,

TX • • 1

Het is niet toevallig, ,

Dat zoo iets geschiedt: ] Ons heil en ons leven

Is meer dan een riet. ]

Het wordt niet bewogen Door draaienden wind,

Maar wel door een God, die Ons leidt als zijn kind.

En daarom vertrouwend Gehoopt op dien God,

Uw hart Hem gegeven,

Der wereld ten spot.

Dan komt er een einde Aan zucht en geween,

En stapt uit al 7 oude

In 't nieuwe gij heen. d

OPLOSSINGEN.

Dubbel Bijbelseh Akrostichou. jj

Zie Heraut No. 44.,

G o G £

AbednegO v,

Jabe? st

U r 1 A SafaS

Gajus, zie Rom. 16 ys. 23; Safan, zie 2 Kon. ot. 17 vs. 6. hJ

Zeer goed gevonden door H. Kuiper te Zwart- ,] sluis; A. en C. H. Ris Lambers te Barneveld be en Aagje Sonneveld te Maassluis.

vriendelijkste aangezichten zag ik daar, waar de eerste Zondag van onzen Catechismus hartelijk werd geloofd en kinderlijk aangenomen en het ernst geworden was met het vroolijk en dankbaar dienen van God en de heiligmaking.

Dit is, dunkt mij, eene goede tijding, vooral ; voor onze staatkundige tegenstanders, die ons clericalen en ik weet niet wat al akeligs noemen. Mochten ze dit lezen, dan geef ik hun bij deze de Terzekering, dat ze z:ch vergissen ■ en van de discipelen van den Heere Jezus nog : altijd, al is het niet in die mate als in den [ eersten tijd te Jeruzalem, kan gezegd worden: »Ziet, hoe lief ze elkander hebben!"

Ook voor de socialisten heb ik eene goede tijding. Deze zijn namelijk vreeselijk bang voor geestelijken en predikanten, vooral voor predikanten, en daarom doet het mij genoegen dat ik hen volkomen kan geruststellen.

Ik reis om aan het J'ava-Comité te Amsterdam eene vrij aanzienlijke som gelds te bezor\ gen voor de zending. Waren nu de socialistische meeningen over predikanten juist, dan moest ik overal zure gezichten zien, omdat ik kom, niet om te geven, maar om te ontvangen. En ziet, 't is juist andersom: de predikanten vond ik uiterst vriendelijk, hulpvaardig, gastvrij.

Ik kan er niet genoeg dankbaar voor zijn en heb zeer goeden moed gekregen voor het

Java-comité.

Reeds zie ik in den geest overal eene krachtige opwekking ontstaan voor de zending; de gemeenten wedijveren om weder het licht der wereld te zijn; zelfs een tiende van de pastoriegoederen, waar ze overvloedig zijn, zijn bestemd voor de Gereformeerde uriversiteit, de Christelijke School en de Zending; legaten en erfenissen voor dat doel enz., maar vooral jongelieden bereid om den Heere te dienen in Kerk, 1 School en Zending!

Pessimist van nature, ben ik in dit opzicht optimist vanwege de offervaardigheid of dienstvaardigheid der broederen. Ik verzoek hun nu om bijzonder voor mij te bidden, dat mijn tocht gezegend moge zijn!

Er zijn nog vele arbeidskrachten, die in beweging kunnen komen, b.v. van ouden van dagen, weduwen en vele anderen, die nog iets kunnen doen, al is het weinig; en als velen iets ' doen, wordt het iets, door de velen, van liever- 1 lede groot! '

De Heer zegene ons, dat wij zijne heerlijk- . heid openbaren in dienende liefde! I. E.

lede groot!

^dmtontiën.

Vóór 't einde des jaars.

Vóór 't einde des jaars heeft de Commissie ter suppleering van Schoolgelden voor minvermogende kinderen te Nijverdal nog een laatste en dringende bede tot Neêriands Christenen te richten, ten behoeve dier kinderen, die zij voor hare rekening heeft genomen. Ze wenscht zoo gaarne met den afloop des jaars, de door haar verschuldigde schoolgelden voor die kinderen te storten, om met geene tekortkoming voor het oude, verplichtingen in het nieuwe jaar op zich te nemen. Daarvoor heeft ze ruim een paar honderd Gulden noodig. Ze vraagt die, om 's Heeren en der kinderen wil, als een vrijwillig dankoffer Gode, nu we opnieuw door 't blijde Kerstfeest herinnerd worden, hoe onze Heiland arm geworden is, om ons rijk te maken.

Namens de Commissie voornd., Nijverdal (Overijsel), JOH. WORMSER.

17 Dec. 1878. w. KRIJNEN Jr.

Bij J. A. MULDER te Delft, ziet het licht en is verder alom verkrijgbaar:

GELOOFSBEVINDING

en

GELOOFSVERSTERKING.

LEERREDE naar Psalm 27 : 13, 14,

door

J. VERMEER Az.

Predikant der Ned. Hcrv. Gem. te Zwolle.

Zijnde No. 1 van de

WEKELIJKSCJIE

VOLKS-LEERREnFNFI

VERSPREIDE OPSTELLEN,

bijeengezameld door

I Dr. li H. SLOTEM&REf?.

! In acht afleveringen, ieder a 4 vellen druks, zal dit werk comDleet 7,"in- h» • • u •• inteekening, 10 Cent per vel druks. * 5 Pr^s ls' ^

De iste aflevering ligt bij den Boekhandel ter inzage.

(SI9) Uitgave van II. W. VAX' MARLIS, te Arnhem.

WSt' Een fraai' en Meuwjaarsffeschcnk

voor «ie Kinderen I!!

Geïllustreerde Bijbelsche Almanak voor de Jeuad.

Met 12 plaatjes in kleurendruk, voorstellende de 12 maanden des

IN GEILLUSTREERDEN OMSLAG.

Prns 7% Ct., per 100 Ex. ƒ6. Bij alle Boekhandelaars te bekemen en bij den Uit?PVt.r Warraoesstraat >n,s,S. ^£5™

ÏIÖÏ YKitkKI m;j; ,.Mi:

De RÉriiiï si é Grint M.

Met EEN WOORD VOORAF over de vraag :

Vormen de (Gereformeerden eene partij in de lierkf

door

PH. J. HO EDEMAKER. (,I2)

Amsterdam, Dt;c. 1878. PRIJS 40 CENT.

b. vak dib linS koktflame

Kalverstraat E 124, Amsterdam. '

FrImf roVf F^r?taral^Uren ,en Pho^aphieën van godsdienstigen aard PORTRETTEN van Pr^HL.7,.*,.., ' 08laPhleen en Stereoscoopplaten.

Verborgen Teksten.

Zie No. 46.

Die zijn land bouwt, zal van brood verzadigd worden. Spr. 12 vs. u.

Goed gevonden o. a. door P. A. Greup: Anna Schut te Hoogeveen; D. Maurits te Ijlst; Neeltje van Veen te Rotterdam; PietDwarshuis Pz. te Sneek; J. en W. J. Kamerling te Woerden en S. M. de Geer te Rotterdam. (Sommigen hadden hun naam zoo onduidelijk geschreven dat ik er niet wijs uit kon worden).

Verborgen Spreekwoorden.

1.

Zie No. 47.

Er is geen rook zonder vuur.

Goed gevonden o. a. door C. H. en A. P. Ris Lambers te Barneveld en A. Huisman te Ijlst.

Verborpn Teksten.

2.

Zie No. 49.

Hij geneest de verbrokenen van hart Psalm 147 vs 3a.

Opgelost door W. J. Hamerling te Woerden • en nog 4 anderen. " ' '

Raadsel.

Zie No. 50. ,

Mars. (

Vijf oplossingen ontvangen, onder welken een 1

heel aardig berijmd door W. Meyburg te Leid- 1

schendam, welk venje ik D. V. in het volgende è

jaar zal mededeelen. g

I

Verborgen Spreekwoorden. j

Zie No. 51.

Veel geschreeuw en weinig wol. v

Zeven oplossingen ontvangen. v

Itijbelsclie tafreelen. £

Zie No. 52. d

1. Deze mannen zijn: de mannen van Efrdim" a: met Gideon twistende. Het beeld, dat de r< laatste gebruikte, kunt gij lezen in Richt.

8 vs. 2. o:

2. Paulus en Silas. Zie Hand. 16 vs. 38 en 39. e<

Ge. ' n]

~-T _ g<

tïark *

— lei

Eene goede tijding.

De^er dagen bezocht ik Groningen, Leeuwarden, Harl.ngen, Oude Pekel-A, Westerlee, Winschoten, Steen w.jk, Oldemarkt, Arnhem, Deventer, Lochem, Goes, Middelburg, Domburg, Westkapelle Vlissingen, Wemeldinge en Dordrecht en vond overal zeer vriendelijke menschen, bereid om iets goeds te doen. De vroolijkstè en

Jni)£zmuli!n JifttkSteu.

Aan de?i WelEerw. Zeer Gel, Heer, Dr. A. Kuypeb, te 's Hage.

WelEerw. Zeer Gel. Heer'.

Het lezen en overdenken van een artikel in de Heraut van x Dec., onder den titel:

»De basis van ons hedendaagsch Kerkrecht dotr en door valsch

gaf mij het volgende in de pen, waarvoor ik UEw. beleefdelijk plaatsing vraag.

•Het algemeen stemrecht zonder beding van belijdenis, zoo schrijft gé, gelijk dat ingevoerd is door het bekende art. 23, moet hoe eer hoe beter afgeschaft worden." — »Toch kan het stemrecht algemeen blijven, mits het gebonden worde aan de Gereformeerde belijdenis."

Uitnemend zoo. Dat zal inderdaad de voorstanders eener Gereformeerde kerk moed in het hart storten, dewijl het zoo door en door «Protestantsch," maar bovenal zoo recht »Bijbelsch" is. Ten bewijze voor beiden volgt hier een enkel woord.

Door en door Protestantsch. Immers op den tweeden Rijksdag te Spiers (1529) stond men op het punt om bij meerderheid van stemmen een besluit te nemen, dat de voortgang en bloei der Hervorming in den hartader aantastte. Eer echter dat besluit genomen was, besloten de Evangelische Stenden, verre de minderheid, in den uitersten drang des gewetens, tot een plechtig en bepaald protest, dat van een krachtig geloof getuigt, en waarvan de Protestanten tot op den huidigen dag hun eervollen naam dragen. Zij verklaarden zich nl. bereidwillig »om in alle verschuldigde en mogelijke dingen voor den Keizer en het rijk gehoorzaam lijf en bloed

op te offeren." Daarentegen: >in zaken, die de eere Gods en de zaligheid der zielen betreffen, waren zy gewetenshalve voor alles verplicht en schuldig, Gode te gehoorzamen. Met den meesten ernst derhalve >verzetteden zij zich, dat de leer, die zij voor ontwijfelbaar Christelijk hielden, tegen hun gewe en veroordeeld wierd en zij in geloofszaken zich aan de beslissing eener meerderheid onderwerpen moesten," die nl. niet met hen op gemeenschappelijke basiS stond.

Voor een Gereformeerde kerk volgt hieruit 3Us: »geen algemeen stemrecht, tenzij gebonden aan de Gereformeerde belijdenis," dat is loor en door Protestantsch.

Maar bovenal is het recht ïBijbelsch."

Wij vinden Hand. 1 : 16—26 gewag gemaakt «n het stellen van een paar m .nnen, om uit lat gestelde getal door het lot te bepalen, wie le, door den dood van Judas, opengevallene >laats onder de Apostelen innemen zou. Waar lier de nadruk op valt, is dit: dat ook hier ;een mannen zonder beding van belijdenis in anmerking kwamen. Dit blijkt uit vs. 21 en 22. 'etrus bepaalt, dat het »een van de mannen soest zijn, die met hen omgegaan hadden al en tijd, in welken de Heere Jezus onder hen 1- en uitgegaan is, beginnende van den doop an Johannes, tot den dag toe, in welken hij an hen opgenomen is." De zaak is o. i. klaar Q de gevolgtrekking ligt voor de hand: »niet 1 aanmerking komen, veel minder in stemming icngen, tot het bedienen van eenig ambt in e Gereformeerde kerk, dan tenzij gebonden in de Gereformeerde belijdenis," dat eerst is :cht »Bijbelsch."

Het ligt buiten onze bevoegdheid om het al 1 niet uitvoerbare en de gevolgen van het :rste te bepalen; daarover sprelftn wij dus et. Het is thans genoeg, op den grondslag .wezen te hebben, waarop algemeen stemrecht >or de Gereformeerde kerk steunen moet, zulQ W1J nog door en door Protestantsch, maar >venal recht Bijbelsch, d. i. waar zijn. UEd. vriendelijk dankzeggend voor'wel wilide plaatsing, verblijve ik hoogachtend en uwenschend,

UEd. Dw. Dienaar H. H. Dalman.

Kuinre, 4 Dec. 1878,

r

c e a

. van Ned. Herv. Predikanten die als het eenige , fondament ter zaligheid prediken: Jezus Christus en dien gekruisigd. Dertiende Jaargang. Met medewerking van 74 HH. Predikanten.

De inteekening geschiedt bij aïle solide Boekhandelaars voor een geheel jaar, de aflevering geschiedt wekelijks en de prijs is

Vijf Cent per Leerrede.

Aan de inteekenaren is verzonden liet derde en het vierde stuk, van DEM DERDEN Bundel, van:

UIT HET WOORD.

Stichtelijke Bijbelstudiën

door

Dr. A. KUYPJEJR.

Zijnde:

III. Natuurlijke Godskennis.

IV. Maranatlia.

Het vijfde stuk: DE WONDEREN, waarmede de derde Bundel compleet zal zijn, wordt zeer spoedig verzonden.

De prijs van UIT HÉ.T WOORD is bij inteekening 10 Cent per vel. Meer dan f 2.90 voor iederen bundel zal den inteekenaren echter niet worden in rekening gebracht.

De inteekening op den derden bnndel staat open tot 31 December a.s.

Afzonderlijke stukken zijn niet verkrijgbaar. Na de verschijning van iederen bundel wordt de prijs verhoogd.

^Men teekent in bij alle Boekhandelaren en bij den Uitgever

J H. KttCTT.

Amsterdam, Dec. 1878. (510)

GODSDIENSTIGE BLAADJES,

door de Ver eenig ing tot verspreiding van Godsdienstige Blaadjes.

Uitgegeven bij C. VAN BENTUM, te Utrecht. Ter perse:

No. 380. Een verhaal voor het Kerstfeest. No. 38r. Ons aller verjaardag. (Voor het Nieuwe Jaar). No. 382. » Waren die lieve Kerstdagen maar weer voorbij!" (Voor het Kerstfeest). No. 383. Bethlehems ster in den Oudejaarsnacht. (Voor het Nieuwe Jaar).

Vroeger zijn verschenen:

No. 368. Helden en heldendaden. No. 369. De Duitsche Baron, de klokkenmaker en de Franschman. No. 37^* Ouders, leest dit eens ' No. 371. De levende brief. No. 372. Zelfverloochening. No. 373. Vroeg naar den hemel.

t!■ 374' De lastering van wat men niet verstaat. No. 375. Het kruis des rijkdoms No 376 Waarom het hoofd met teksten vervuld.

377- De meêgbdeelde Zondagsschooltekst No. 378. Armoede om Jezüs wil. No. 379! Daar een stem is, is een spreker.

Elk lid ontvangt voor J 1 jn '>t ydar^ I44 blaadjes, Jranco per post niet 20 Ct. verhooging (voor frankatuur), en die voor ƒ 10 inteekent, of die 10 nieuwe leden aanwint, ontvangt eene' premie van iooo gesorteerde blaadjes (waarde/6).

Gesorteerde pakjes, ieder van 500 Ex. (20' /erschillende Nummers) verkrijgbaar k contant, »uiten den Boekhandel, i ƒ 3. (517)

Voortaan gelieve men alle aanvragen te richten aan bovengemelden Uitgever.

Foor Christel. Zanggezelschappen en Jongelingsrereenigingen.

lij B. van der land, Boekhandelaar te Amsterdam, is verschenen:

Céur vaa Liefleren en Kooren

VOOR VIER MANNENSTEMMEN.

uitgegeven door

M. SIEVEKING,

iet goedkearing van het Ned. Jongelings verbond 1

ie stuk, 5e druk. Prijs f 0 60. ' 1

2e stuk. 4e druk. Prijs f 0.60. ]

Hoewel sedert de uitgaaf dezer bundels onder- 1

heidene werkjes in gelijken geest het licht heb- s

:n gezien, blijft de sKeur" nog altijd bij uit- 2

^ndheid het lievelingsboek, zoowel om de ^ rgenjkheid der muziek als om het kernachtige

1 hartverheffende der woorden. Elk stuk is v 'onderlijk verkrijgbaar. (Sl4)

Alom te ontbieden:

HUIS- EN HANDBOEK VOOR CHRISTENEN.

Stichtelijke avond-overdenkingen op iederen dag des jaars.

Met een Voorwoord van wijlen

D. HOL EN AAK,

Predikant te 's Gravenhage.

400 blz. gr. 8». p,.ys ƒ0.75.

Deze godvruchtige oefeningen en vermaningen, geschreven door mannen als: D. MOLENTAAR, J. C. DE VIJVER, J. J. KNAP, W. K.RAIJENBELT, S. J. DE HOEST, A. T. VIOLENAAR, A. P. A. DU CLOUX, E. W. H VIOLEMANS, T. D. B. BROUWER, J. C. EIJKMAN, J. W. FELIX en C. C. CALLENBACH, verdienen een blijvende plaats in de gemeente les Heeren, te meer waar zij den lust tot gezet >ij bellezen aanwakkeren en den lezer tot de I. Schrift zelf heenvoeren.

Tegen toezending aan den ondergeteekende an een postwissel groot 90 Cent, ontvangt nen dit werk franco. Op den postwissel te laatsen: Huis- en Handboek. (511)

Amsterdam. B. VAN DER LAND.

Is aan de Weezendrukkerij verschenen en lom te bekomen, de TWEEDE druk van:

HET HARPJE,

vervolg op

DE LOFSTEM

Fwee-, Drie- en Vierstemmig' Zangboekje.

door

J. C. DE PUY,

Hoofdonderwijzer te Sexbierum. (S°9) P. J. MILBORN,

Nijmegen. Uitgever.

Atat fit,

Geschiedenis van zijn leven en van zijne werken.

door

L. RAM BERT.

LJit het Framsch vertaald naar de derde herziene en verbeterde uitgave,

door

H. C. VOORHOEVE,

Predikant te Harlingen.

Twee deelen. Prijs ing'. f2.40. Geb. f2.90.

Uitgave van A. VAN OOSTERZEE,

(29x) Amsterdam.

Een Boek voor Gehuwde Vromen.

Naar het Franscli van

Mevr. de Gravin AGÉNOR DE GASPARIN.

2 deeltjes. Prijs / 1.—

In een boeiend verhaal, waarin de gevierde schrijfster den levensloop mededeelt van een iriertal vriendinnen, die onder gelijke omstandigïeden, en met de aanvankelijke keuze om den 3eer te dienen, het huwelijk aanvingen geeft Mevrouw De Gasparin hier uit 't leven te aanchouwen, hoe ijdelheid, wereldzin, enz. het goede :aad verstikten en tot de treurigste gevolgen 'oerden.

Verkrijgbaar bij iederen Boekhandelaar en 1 erder bij den uitgever

Amsterdam. R. VAN DER LAND.

Bij den Boekhandelaar B. VAN DER LAND en op bestelling, is alom te ontbieden:

GEBEDEN EN BELOFTEN

ontleend aan da Heilige Sclirift

voor iederen dag; des jaars.

Dit boekske, 95 pagina's groot, met een Inleidend Woord door Ds. J. H, GUNNING Jr. te 's-Gravenhage, bevat voor iederen dag des jaars een KORT GEBED en een BELOFTE en antwoord op die bede, beide ontleend aan'de Heilige Schrift.

len gebruike bij de huiselijke godsdienstoefening is het bijzonder geschikt.

Prijs in carton 3S Cent, of in net linnen bandje So Cent. (iy2)

Nederl. Vereeniging voor Israël, Hurosolyma Capta en het blaadje tde Ladder fakobs".

Ontvangen door den heer H. Sondorp, van de • j g ereen. te 01st,voorde H.I fi 2c Uit de eatechisatiebus van Ds. Ph. Peter te Waee ningen f3.4o; door den heer C. W. Wustenhoff amens mej. UM. Plaat, van de kinderen van hare Zondagschool te Velp f3.37; door den heer j! groenendijk van de kinderen der Zondagschool

te Zwammerdam f 2.21, en van de leden f 2.4c te

wa?delf 6 ' VaD Ael t661" B* Talkema' teBolsf.f> waarvan de helft voor de Nederl. Geref.

door mej- de Wed. H. Havinck, te

filfifi ' eI? ran de Ieden f2-6°' tezamen f 6 w van,meJ- ,van Tunema, te Voorthuizen

Zend Vcreen ^ ^ Tekortder Nederl. Geref.

Nederl. Geref. Zendingsvereeniging en Afd. 1 Heidenpenning

Ontva n CTPn Hnnr r\ a Iia»... t» .

^v «ccicii 15. i^orts en r Burgers Jr van het kindergenootschap te Leiden f 2S ; door Ds. C. J. Bryle, te 'S HaK het busje van de dienstbode van den heer'R M f 10; voor het Tekort, (23 Dec.) door mej. Bödeker, van hare nichtjes alhier f i oj. • van mej. Hidma geb. Veldhout, te Tzen f4 r2s' busje van mej. B. de Ridder, alhier f 2 qr ' den heer J. Schuddeboom, te Zaandam f 5 en door hem van mej. E. K. V. f 2.r0 • van' 2 volgende fcmderen uit hunne busjes: j'ongejuffr

laken lh- f1 93 ' jonSejuffr- S- J. J. Hoefaken, alhier f 0.70; van de jongejuffr. A. v.

0 ^er£p' a"ller f 3 -645; kinderen C. M. D en fe ?' Daa'der f en mej. Daalder { 0.2 k fP 1-29' lnderen van den heer F. Colle'

mel l v f Eerg f 2 ; van mej- E- VasB f ïvl 3 50 ' eene Kerstgave van mej.

r'ïïï^8,Ve ^arseu f 6 5 (Postwissel Nood

1 Jan. 1879) van den heer H. Hartoeh te Delft f3i Postmerk U.rech, f ,. »„

van r Zienkzec f 1; door den heer Joh. van Ganert Jr., van de Chr. Jongel.-Vereen. te IJselmonde voor het Centraal Comitrf van het Semenane te Batavia7 f k. et

*

n.?n!!er,^rteliike dankbetuiging voor bovenee-

arbeTd h " agHD' blf£ Chn'SteliJke Zending-

arbeid dringend aanbevolen in de werkdadige li- ? ,va.n, allen> die in de uitbreiding van Gods Koninkrijk onder Israël en de volken, die verre

ïïaml i Z1JD' 1 Uk belanS stellen- en gaarne hulp verkenen om hun de zaligheid

HeS™' d'" " ,ezU'

Amsterdam J. H. STOOVÉ,

Warmoesstraat, 60. Algem. Penningmeester.

SCHOÏSCHE ZENDINOSKEBk^

Godsdienst-oefening.

Zondagmorgen, te 10 uren, W. baron VAN

DOORN VAN WESTCAPELLE,

Zondagavond, te 6 uren, W. baron VAN DOORN VAN WESTCAPELLE.

dinsdagavond, te 7 uren, Godsdienstige sluiting van het Oude Jaar, J. SCHLITT.

Woensdagmorgen, te xo uren, Godsdienstige KORFF ^ hCt NiCUWe Jaar' F- w- A.

ter Konw».,» i.t, Amst-rW.

Sluiten