Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verspilde. Het werd bewezen, dat Arndt aan zijne echtgenoote voor ƒ 10,000 aan brillanten gegeven had, dat hij de uitgezochtste lekkernijen en wijnen bestelde, dat hij niet zelden driemaal op één dag gebruik maakte van een huurrijtuig, terwijl hij tegelijk in het operagebouw en in het koninklijk komediegebouw een vaste plaats had!

Men kan hieruit zien, hoe de toestanden te Berlijn zijn. Een predikant woont bij een man in, die dertig jaren lang de kerk besteelt en verkeert op vriendschappelijken voet met een persoon, die vaste plaatsen heeft in twee inrichtingen voor publiek vermaak! Arndt heeft honderdduizenden guldens van de kerk des Heeren verkwist, en dat in een tijd, dat sommige gemeenten, gelijk een acht jaren geleden gebeurde, het geld niet hadden om de rekening der gasfabriek te voldoen, waarom er geene avondgodsdienstoefeningen konden gehouden worden, of de voorgangers moesten zorgen voor eenige petroleumlampen, voor de enkele personen die de avondgodsdienstoefeningen bijwoonden.

Sedert 187 £ IS PT ff* T?f>rliin slprhtcs

kerk voor de Evangelischen bijgebouwd, nl. de Dankeskirche; wel werd ook een nieuwe kerk in het zuiden der stad gebouwd, doch op dezelfde plaats had vroeger eene kapel gestaan. De gemeenten, die buiten de oude stad Berlijn liggen, hebben in het geheel 21 kerken, waarin 50 predikanten prediken. Op elke 20.000 zielen is er slechts één predikant. I erecht merkte de hofprediker Stöcker den 2^sten April in het Pruisische huis van nfcrp-

vaardigden op, dat zulke cijfers als te Berlijn nergens elders voorkomen. Berlijn is in kerkelijk opzicht de slechtst verzorgde stad der wereld.

De regeering erkende, nadat Stöcker daarover gesproken had, dat de nood groot was en dat de Staat in zekere mate verplicht was om te helpen, maar tot toezeggingen kwam het niet. De keizerin heeft eene groote somme gelds voor den bouw van kerken geschonken en op haar voorbeeld is er nog al heel wat verzameld; maar alles is nog ontoereikend, om iets tot stand te brengen, dat maar een weinig in den geestelijken nood Her hpvnlVino- Vnn

voorzien. Het socialisme wint blijkens de jongste verkiezingen veld, en tegenover dien invloed is de kerk zoo goed als machteloos. En al wil de regeering in deze wat doen, de ultramontanen en de liberale partijen zijn daar beslist tegen.

De z.g. conservatieven deden het voorstel dat de regeering naar middelen en wegen zou omzien, om aan den kerkelijken nood van Berlijn tegemoet te komen. Maar de tegenpartij wist door te drijven, dat eene resolutie werd aangenomen, volgens welke de finantieele krachten van de Evangelische kerkelijke gemeenten en van de Evangelische bevolking van Berlijn weer moesten dienstbaar crpmaalft wnr-

den, om een einde te maken aan den treurigen

KcrKeiijKen loestanQ.

De liberale en radicale nartiiVn hehhen 7ich

dus uitgesproken voor het beginsel: »Geen Staatsgeld voor de kerk.'' En hiermede kan men zeker vrede hebben, als men maar aan

1 -1 ... .. ...

ue KerK nare vrijheid wilde geven. Doch dat wil men evenmin als haar mppr o-pIH

De kerk in knechtelijken staat houden, opdat

1 iK avn ~ 1 - 1 • 1

jiL^icxuaiuc vuurtwoeKere, is seaert jaren de toele? geweest van Hp Duit.

sche liberalen. Maar dat ze daarin zouden

volhouden, nu het volk bij duizenden zich in de armen van het socialisme werpt, was niet te voorzien. Wanneer zal overheid en volk gaan inzien: de kerk moet vrij zijn, om hare

vieugeien te Kunnen uitDreiden over de armen en ellendigen en om ook weder een r/Iaats te

veroveren in de harten van de grooten der

d.drue r z>ou net neengaan van vorst Eismarck

iets goeas spenen voor de kerk des Heeren?

Winckel.

de eenzaamheid zijn moeten om den Heere \

1-J_ X _ _T

recni te cuenen.

Toch waren er in die duistere[tijden en, helaas, nog velen, die wezenlijk meenden dat zij goed deden met zich zoo af te zonderen. Daar kwam bij, dat het volk zulke lieden al spoedig begon te beschouwen als bijzonder vroom en heilig, zoodat zij geëerd en ontzien werden.

De kluizenaar keerde weldra terug met een kruik water en een schaal melk, waarvan de gasten met smaak zooveel namen als hun aanstond. Daarna stonden 7.ii nn pn wil^pn na

J 1 7 '■ 11C4I

den vriendelijken man bedankt te hebben hun weg gaan, toen hij hun eensklaps vroeg waarheen zij gingen.

Dat was natuurlijk niet zoo gemakkelijk te beantwoorden. Olaf zei dit, Sigurd dat en zoo raakten ze aan de praat, waarbij de kluizenaar als ter loops opmerkte:

^Ik bemerk wel, dat gij niet uit deze streken

ziji. net zou mij niet verwonderen 01 gij kwaamt uit het verre Noorden. Naar uw spraak te oordeelen is 't haast zeker."

De twee vrienden gevoelden wederom weinig lust om te zeggen, hoe 'ter eigenlijk mee stond. Gelukkifir Wa.S de oude rnnn iemonrl mpfr

een godvreezend en liefderijk gemoed die, toen hij bespeurde, dat zijn gasten in de verlegenheid raakten, er niet op aandrong om te weten wat zij, zooals hij wel merkte, liever niet zeiden. Hij sprak slechts: »Gaat in vrede" en liet hen vertrekken.

Tot laat in den namiddag vervolgden Olaf en Sigurd hun reis, doch zonder hun doel te bereiken. Ze vonden slechts hier en daar verspreide hutten, en nergens was gelegenheid

0111 iets te weten te komen, temeer naar het

volk hier een spraak had, waar zij weinig of niets van begrepen.

»Het best zou zijn dat we terugkeerden" sprak Olaf eindelijk. Misschien wil de oude man ons nog voor dezen nacht wel herbergen."

Dat vond Sigurd goed, en zoo begaven beide zich op den terugweg en kwamen, nog vóór de nacht viel, aan de grot, waar de kluizenaar zijn verblijf hield.

" IMcrrtentirn. I Vrije Universiteit.

ed — | 9

ar " ~ Tl

lig meen nog eens met allen ernst te mo

en H Heden overleed te Montreux (Zwit- I 'eru&komen ,°P ^ct denkbeeld, de vorige w

1 seriand), in den ouderdom van 40 jaren, I 7°^ mlJ ultSesproken, om nl., ter naged;

en ■ onze geliefde schoonzoon, broeder en| 1" .aa° den diepbetreurden Dr. van

de I zwager, B -tsergh, een »Van den Bergh-fondsje" in

n- B Dr. Mr. WILLEM VAN DEN BERGH I ven te roepen, waaruit theologische bc

na ■ benoemd hoogleeraar aan de Vriie Uni- I w en ZLl^en worden aangeschaft, ten beho

in M versiteit te Amsterdam, weduwnaar van ■ Tf" minv?rmogende studenten aan de "V

ir- ■ vrouwe Ida Pierson, nalatende 2 jeug- | unive]rsiteit. ln den loop dezer week kreeg

H dige kinderen. H j?n, le Z1jden bewijzen van sympathie 1

te ■ H. PIERSON. I S-lt; denkbeeld. Twee broeders (de heeren A.

;n I S. J. VAN DEN BERGH. I Kroonenburg, Van Houweningenstraat 14, È

li- Q W. J. VAN SANDICK. fl ®,t:er m' en van Trijflel te Dordrecht)

n Zetten, ( I z.lc^ aan a's mede inzamelaars; terwijl

:n 9 'x-Gravenhage, j 3° April 1890. I ee® van ƒ 10 en eene van ƒ 2.50 ontvi

?ij B Volstrekt eenige kennisgeving. I u , 1S een kIem beSin- Mochten zich m

ik broeders en zusters opgewekt gevoelen hier;

mede te doen, dan zal ik dit zeer gaarne ver: men en kunnen wij tot een kleine organisatie o\

:e Heden overleed mijn geliefde echt- M fff1" Wa™eer °Pdeze wiJze gelden worden

et genoot, de heer * iSl eengebracht, zullen die zoo goed mogelijk 1

:n AMERENTINUS VAN KEULEN, H ®tee° word^n- ln overleg met de hoogleerai

1- oud ambtenaar van het hoogheemraad- I cter theoJogische faculteit, om studieboeken

■n schap van Rijnland, in den ouderdom ■ standaardboeken aan te schaffen, waarvan ]

i- van 80 jaren. I ontbreken ln een predikantsbibliotheek slee

;n Wed a VAM v"t?in x?xT ■ ? ,dl? werkt v00r de Sponde ontwikkel!

W ed. A. VAN KEULEN, ■ der kerken. De zaak zelve is van het hoe

lf W VAN KFULFN °RPWIJK' I ** ^ Z°U 0ngetwiJfeld in de» ge.

e T VAN fviTT T?xr ' B I van den dierbaren ontslapene vallen.

r- J" VAN KEULEN. ■ Nu hij juicht voor den Troon, kan er o

d Haarlem, 27 April 1890. Hg I geen bezwaar bestaan haar eenigszins aan z

:t I naam Ce verbinden, waarvan gedurende z

>f leven geen sprake zou kunnen geweest zi'

iPam DiiNflAwiUAnAAM °p deze wiJze zou er na ziJn dood toch n' ut/ll tülKSamniRn^ar opbouwende kracht \an hem kunnen uitgas

« vraagt ter leen 700 gulden tegen rente en soliede moeien missfn!^6"^" persoonhJken omSai

borgstelling. I r\ *«»i , ..

e Brieven franco, letters S. H., firma P. C. , f jaarhjksche Algemeene Vergadering 2

s MATTHIJS, boekhandelaar, Wagenstraat 29, 1 r Amsterdam'gehouden worden, Donderd;

1 Den Haag. \19, /™' e- k- Aan den avond van 18 Ju

zal v- a's voorganger in de uredesgebei

Ta Irnnn stsnorahnflan ■ optreden Ds. Klaarhamer van Middelhui

IC auup aallgCMUUCll. terwijl de vergadering zeer waarschijnlijk z

Hellebroek, Abr., Kruistriömph, perk. b. ƒ 4.—. worden geleid door Prof. Woltjer, en bij <

J troeneWf^en, Heiir., Verkl. der Psalmen, meeting in den namiddag zal optreden Pre

perc. b. f 2.50. Kuyper, die, evenals gewoonlijk, stelling(

. Schortinglmis, Willi., Het innige Christendom, h(D0Pt te verdedigen. De samenkomsten b

j h. 1. b. ƒ 2,50. loven wederom zeer belangrijk te worde

1 Muiter, W., Zomer- en winterleven, p.c.b./x.25. I rekenen op een talrijke opkomst uit al

. Eversdijk, Willi., De Heerlijkheid van den °°rden des lands, om tezamen te gedenkt

Messias, h. 1. b. ƒ 1-75. aan hetgeen de Heere in dit eerste tient

, Til, fial. van, Feestpredicatiën, h. 1. b. ƒ t.75. Jaren onze stichting schonk. Mochten oc

| Jok. Owpii, Over de Hebreen, halfl. b. ie en onze Christelijke Gereformeerde broederen stee<

i 3e dl- ƒ 10, of per deel ƒ 5, ziet er mooi uit. talrijker vertegenwoordigd zijn! Dat is zul

. Nahnis en De Haas, Philippensen, 2 dl., h. e.en. zeer gewenschte zaak. De Vrije Unive

1. b. ƒ 2.—. siteit zij althans het terrein, waarop alle Gen

' Lampe, Verborgenheden van het genadeverb. formeerden elkander mogen ontmoeten!

ie en 2e stuk, perk. b. ƒ 2.50. \y. HOVY.

Tninman, Keurstoffen uit de Heilige Schrift In dank ontvangen-

_en de Profeten, 1 perk, b. / 2 go. Y00r de Vereenigiiif:

Verschenen bij Ann Contribntiën: door Ds. J. J A Ploc

A. FERNHOUT, te Amsterdam:

O Jk MrilAnn • ■ ■# door Ds. D. C. P. Sluyter, Ned. Geref. kerk t

SAMENSPRAAK AMERIKAAN

Heilig- Avondmaal,

GODEFRIDUSUDEMANS. „FORT WAYN

weer uitgegeven SCHOONSTE, SOLIED

N. A. DE GAAY FORTMAN, bekrSgdSdoof^flrZ. de

predikant te Amsterdam. Uitgebreide sorteeritig, Gehe

Prijs f 0.08. voer door den Generaal- Agent voc

VOOE HIT»» « mgL / U5; 50 .,«,1. Q EETTNE!

Uitgaven van J. A. WORMSER, te Am WSÊÈ^* Ifa lirAW sterdam:

korte beschrijving van het leven N.B. Geen Orgelfabriek ter

EN DE omstandigheden werkt, als de ».

wonderbare leidingen gods beste Orgel tot den goedkoops

BASTIAAN BROERE, Uitgaven van I A W

in Nederland en in Amerika. 6 "

MET eene INLEIDING VAN \A/F Dl/ CM linn

J. J. A. PLOOS VAN AMSTEL. «V L.nl\Lll Yaü

Pred. te Reitsum. n . .

Met portret gchtdruk) van Broere. Het werk van den Heiligen Geest

Bij getallen ter verspreiding tot veel ver- Deel L Voor de kerk in haar geheel; Deel I] minderden prijs. en III. Voor de enkele personen. In fraaien stem' pelband J 8.90; ingenaaid ƒ 7.50.

IJl Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar

der I Dagen van Goeile Boodschap

voorloopige Synode »ira.ïkSS1 nü-»ss.ïs®

van Prijs van de geheele serie in vier fraaie

Nederduitsche Gereformeerde Kerken ,in vier deeien inge.

gzhoudek te utitecht ff ff .'/ sg/ts

EERSTE GEDEELTE. ,^0n1er V00r t'en Sabbath.

n .. , A AA ^ Meditatien over en voor den Sabbath. Prijs

Prijs f 0.90 ƒ 1.90; in stempelband ƒ 2.40.

TWEEDE GEDEELTE. Uit het Woord. Bijbelstudiën

1889. Eerste serie, deel II. Tweede serie, deelen

PrilS f II £11 b P,r^T Per deel / 3.40. Gebonden l rl' 1 U,8°- /. 'ï'9®- Peel 1 en II van de Eerste Serie zijn

Bij G. F. CALLENBACH, te Nijkerk, zijn Ultver 0C

te bekomen

en bij alle solide boekhandelaren HOnig Uit deil RotSSte6l1.

üg GescMeflenis der M ^.

in hare grondtrekken geschetst De drie Formulieren van Eenigheid,

TiTTnaiim «ftïHï Knr! k'rke^kAen gebruik, benevens het

RUDOIJ H S0I5M. ^ort Begrip der Christelijke Religie, uitgegeven

door de Predikanten C. A. RENIER en B.

Uit het HOOGD U1TSGH vertaald SCHELVEN. Zevende Vijfduizend. Prijs

door gecartonneera j J>.40; 25 ex. ƒ 9.50; 50 ex.

ï lf F 4 FiIIIBÏB*1 V. ~ In ro° llnnen stempelband ƒ 0 90.

Dezelfde uitgave met wit papier voor handMet een voorrede van Prof. Dr. H. G. KLEYN. teekeningen ƒ 2.50.

Prijs ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

«+«=, De Vleeswording des Woords.

■übON0 0C/116tS Prijs ƒ 1.90. Gebonden ƒ 2A0.

DER -1"—"

Christelijke Geloofsleer De twaalf Patriarchen.

P I V41¥ lIFr il? Bijbelsche Karakterstudiën. Prijs net ingebon-

' • »All iil 1'jIAA'j. den ƒ1.—, ingenaaid ƒ0.75

Ned. Herv. predikant te Nijkerk o\d. Veluwe.

Prijs ƒ l. , Gedrukt ter Kon. Nkd. Stoomdruk

pndmn,

OLAF DE IVOOR.

Gasten en gastheer.

VIII.

Verbaasd zagen de twee reizigers den onbekende aan, die zeker niet minder verrast was zoo onverwacht twee mannen daar te ontmoeten. Hij trad nader, sprak hen toe en vroeg wat zij verlangden.

»Wij hebben hier een poos gerust," zei Sigurd, »en reizen nu verder."

»Het is warm," sprak de grotbewoner, »wilt ge ook eerst drinken.?"

Daar hadden beiden niet tegen. De oude man ging hun voor, dieper in het hol, waar een deur was, die hij opende. Nu kwamen ze in een andere rotsholte, die veel kleiner was en ook voldoende licht kreeg door een opening in den rotswand. Er stond een tafel en een paar ruwe banken. De man noodigde hen uit zich neer te zetten, en ging toen voor een oogenblik weg om den drank te halen.

Intusschen zagen beiden verwonderd rond. Veel fraais was hier niet te zien. Eenige potten en pannen, een paar boeken, dat was alles. Doch wat den Noren 't minst beviel, was een ruw, wit houten kruis, dat tegen den muur stond; daarboven prijkte een blad, waarop in gekleurde letters iets stond, dat zij niet lezen konden.

»Zou dat zijn god zijn?" fluisterde Olaf zijn reismakker toe.

»Ik geloof het niet," sprak Sigurd. »Toch heb ik zulke kruisen wel meer gezien, op de kerken der Christenen en in hun huizen. Het is te hopen, dat hij niet ontdekt wie wij zijn, want zeker zal deze Christen ons doodeliik haten."

De vrienden moeten weten, dat de man bij wien de twee Noren aldus gastvrijheid vonden, een zoogenaamde kluizenaar was. Men had reeds toen, ja al lang te voren, de dwaze meening, dat men den Heere God 't best kon dienen, door zich van de wereld en de menschen

at te zonderen en alleen en eenzaam te leven, zijn tijd slijtende met bidden en vrome oefeningen, zooals dat genoemd werd. Natuurlijk was dat glad verkeerd en geheel tegen Gods Woord in. Maar dat Woord was in dien tijd, toen de kerk al meer bedorven werd, ook aan de meesten onbekend. De paus en zijn dienaien, de bisschoppen en anderen, zorgden wel dat het volk trouw alles deed wat de kerk wilde, maar de kerk zelf leerde leeringen die geboden van menschen en niet van God waren. De Heere zegt ons in zijn Woord, dat wie in Hem gelooven zijn als een stad op een berg, die met kan verborgen zijn; dat zij het licht zijn der wereld. Het is dus al duidelijk dat vrome lieden zeer verkeerd doen als zij uit de wereld willen gaan, en meenen, dat zij in

AAN VRAGERS.

» 1 wee lezers'' hebben volkomen ^eliik dat he-

foogtng — 't woord komt hun thans zeker nog al ens voor — een zeer leelijk woord is. Het is wel goed gevormd, gelijk bedenking, bedoel*'»^, maar ie heelt onze taal nooit zulk een woord gekend en 2e althans niet in den zin, dien men er nu aan geeft, namelijk van openbare uiting, vertooning of demonstratie.

't W oord is dan ook pas een jaar of drie hier in gebruik. Zoo lang is 't geleden, dat in België een tijd was van velerlei optochten en volksbewegingen. Nu hebben de Zuid Nederlanders — en met recht en reden — zich al lang beijverd om alle vreemde woorden uit hun taal te weren. Dat mogen we van hen overnemen, niet de wijs waarop ze soms te werk

gaan. /us zij een fransen woord vinden in hun taal, vertalen ze 't maar aanstonds letterlijk in 't Nederlandsch, en zeggen dus : ijzeren weg voor spoorweg; aan den prijs van 2 stui

veis in piaats van tegen ot voor.

Zoo ook omdat demonstratie komt van een woord dat betoogen of veitoonen beteekent vertaalden ze het door betooging. Doch ze vergaten, dat het Fransche woord in dezen zin in onze taal nooit zoo heeten kan, want »betooging' zou hoogstens bewijsvoering, aantooning kunnen beduiden.

Een goed Nederlandsch woord weet ik den vrienden zoo gauw niet te geven; in elk geval is een Nederlandsch woord, al is het ook leelijk, dan nog verkieslijk boven al dat uitlandsche. 't welk nr>7.P tnJll pn nn c

karakter ook. Weten de vrienden een goed Nederlandsch woord, dan hoop ik het te vernemen.

Hoogenbibk.

#£ï£formf£rïre

Ned. Geref. Eerken.

DpjetaX; Franeker, R. J. W. Rudolph te Hei nenoord, T. H. Woudstra te Maassluis en A. G. Honig, cand. aan de V. U.

Tweetal: Maassluis. J. Osinga te Gouda en G. H. van Kasteel te Kollum.

Beroepen: Scheveningen en Oudshoorn, W. Mulder te Harderwijk. — Kapelle aan den Ijsel, J. T. A. Ploos van Amstel te Reitsum. - 's Gravenhage, Hilversum (2de maal) en Maassluis G. H. van Kasteel ce Kollum. - Harmeien, M. J. Bouman te Amersfoort.

Aangenomen: Wommels en Hijdaard, S. Bosma cand. aan de V. U,

Bedankt: Gaastmeer. Twijzel Kooten, Oldebroek, Wagemngen, Enschedé, Meppel, Steenwijk, ochettens en Longerhouw, Buitenpost, Oosterzee, S. Bosma, cand. aan de V. U. —IJselmonde(2demaal), j. Verhave te Anna-Jacoba-Polder. — Aarlanderveen Waarder, en Kamerik (3de maal), L. Spoel te Kampen. — Renkum, A. van der Zanden te Arnhem. — Ijlst, J. Hania Pzn. te Oosterbierum.

Christelijke Gereformeerde Kerk.

Tweetal : De Lier, J. P. Tazelaar te Weesp en A. de Vlieg te Halfweg.

Beroepen: Koomhorn, J. Veenbaas te Lippenhui en. — Oud Beierland, A. Brink te Almkerk. — Kampen, A. van der Sluijs te Enkhuizen. — Baarn W. Doorn te 's-Gravenhage.

Aangenomen: 't Zand, L. r. Hummelen te Burum.

Bedankt: Heino, L. van Noppen Je Zwartsluis.

Synodale Genootschapskerk.

Beroepen: Muiden, H. Bax te Bunnik. - Exmorra en Ailingawier, G. Salomons te Nieuwe Pe[ kela. Neerlangbroek, J. G. Dekking te Jaarsveld. - Bruchem en Kerkwijk, H. Doornveld te Huizen (bij Naarden). — Berkel en Rodenrijs fBolkestein te Ter Aar. — Ouddorp H. van der Hoeven te Noord-Schermer. — Dreischor, Wijdenes en Oosterleek, H. R. O.Terhaus, cand. te Ulrum. — Ter Heijde (aan Zee) P. P. Fockens te Schelluinen. — Zuidzande, H, J. Bergsma te Spaarndam. — Poortvliet , A. F. Simons' te Bergschenhoek. — Ouddorp (cl. Brielle) P. Bongers te Eemnes-Buiten. — Beilen, H. Jansonius te Holwerd. — Ochten, E. Weidner te Appeltern c. a. — Akkerwoude en Murmerwoude, R. Klein te Gasselte. — Bussum, S. H. 'J. de Wolff te Leiden. — OudAlblas (cl. Dordrecht), IJ. Bootsma te Zoetermeer. — Winsum (G.), J. Beijer te Hierden. - Kedichem, P. van der Meulen te Wa denooien. — Katwijk aan Zee, C. Plug te OostKapelle.

Aangenomen : Rotterdam, |. L. de Heer te Strijen. — Sappemeer, A. de Jong te Hogebeintum. Opperdoes, t Gierman te Den Burg (op Tessel), — De Meern, J- )• Eigeman te Hengeloo (Geld ) — Grosthuizen ?? •^■v.?n'10rn> F W. Drijver te Warder. - Dordrecht, H. Feijkes te Hoogeveen. — Bemmel, H. WVethake te Schalkwijk Brummen, J. Brandsma, te Haarloo.

Bedankt : Ochten, Tjamsweer en Rotterdam M. Oopner te Harderwijk. Gorredijk, R, Beunk te Norg c. a. - Heinoo, L. van Noppen te Zwartsluis.— Wagemngeu, f. Steenbakker Morilijon Loijsen te Naarden. - Nieuwerkerk aan den Ijsel, P. Bongers te temnes-Buiten. — Veenwouden, door J. J. Bange te Drachten — Maartensdijk, J, Kok te Gouderak. — Usseloo, J. Bransma te Haarloo. — Workum, W. H. Snethlage te Achlum — Terneuzen, B. Wissing te Niekerk c. a. - Dordrecht, R. Jaarsma te Balk. — j -Herwijnen, M. J. C. Wolff te Ommeren (Betuwe). — ! Marken, J. Beijer, te Hierden. - Druten, D. J. Veen te Bergharen. j

Ik meen no? pens mpt aiion omci- t»

O «"Vfc V.IIIOI tV. UiWgLU

terugkomen op het denkbeeld, de vorige week door mij uitgesproken, om nl., ter nagedachtenis 2L2LT1 den HlPnVi^trpnrrï^r» Tl,- «qn A ov-.

JL^JL . VMU

I rgh, een »Van den Bergh-fondsje" in het leven te roepen, waaruit theologische boekwerken zullen worden aangeschaft. ter» hehnpve

van minvermogende studenten aan de Vrije Universiteit. In den loop dezer week kreeg ik van drie zijden bewijzen van sympathie met dit denkbeeld. Twpp a

■ ^ XX. XJ*

Kroonenburg, Van Houweningenstraat 14, Am-

en ivi. van irijuei te Dordrecht) boden zich aan als mede inzamelt are ik

een gift van ƒ 10 en eene van ƒ 2.50 ontving.

,'0 1-1 ■_ 1 -» T- . , 0

Kicin uegin. iviocnten zich meer broeders en zusters nnwwplft- o-pvn^i <=>n liiprnon

- I O fjV » 111V1UU11

mede te doen, dan zal ik dit zeer gaarne verne

men en kunnen wij tot een kleine organisatie overgaan. Wanneer op deze wijze gelden worden bijeengebracht, zullen die zoo goed mogelijk besteed worden, in overleg met de hoogleeraren

uci uieoiogiscne lacuiteit, om studieboeken en standaardboeken aan te u„,

riaciivaa juci

ontbreken in een predikantsbibliotheek slechts

naaeeng werkt voor de gezonde ontwikkeling der kerken. De zaak zelve is van li pf l-l/-»nrr_

ste gewicht en zou ongetwijfeld in den geest

van ucu uiciuüien ontslapene vallen.

Nu hii iuicht VOOr den Trnnn ton «v

•> -

ereen bezwaar bestaan h aar ppnirrc71'np «o*.

vx.nigo^ui.3 Ciail LLJL1

naam te verbinden, waarvan gedurende zijn

icven geen sprane zou Kunnen geweest zijn. Op deze wiize ZOU er na yiin rinnrl

opbouwende kracht \ an hem kunnen uitgaan, nu wij zijn gezegenden persoonlijken omgang moeten missen.

De jaarlijksche Algemeene Wro-art^rinrr

- 1 O • —

nu te Amsterdam gehouden worden, Donderdag

ig Tuni e. k. Aan den a.vnnH iran t8 Tnni

zal D. V. als voorganger in de uredesgebeds optreden Ds. Klaarhamer van Middelburg; terwijl de ver^aderine' zeer waarcrVn'inlük 70I

worden geleid door Prof. Wnltw k;;

W ■ ■ j L/y uv.

meeting in den namiddag zal optreden Prof. Kuyper, die, evenals gewoonlijk, stellingen hoopt te verdedigen. De RainenVnmcfpn Kp.

. O yj v_

loven wederom zeer belangrijk te worden.

»rij icKcaen op een talrijke opkomst uit alle oorden des lands. om tezamen tf»

aan heteeen de Heere in Hit pprcf-p fi<anfol

jaren onze stichting schonk. Mochten ook

r1!...' 1.-1V1 n ^ .

uii^c ^iinsicnjKe oeretormeerde broederen steeds

idirijiter vertegenwoordigd zijn! Dat is zulk een zeer gewenschte zaak. De Vrije Universiteit zij althans het terrein, waarop alle Gereformeerden elkander mogen ontmoeten!

W. HOVY.

In dank ontvangen:

Voor de Vereenigiiif:

Ann Contribntiën: door Ds. J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum ƒ 79 50; aau Collectea : door Ds. J. H. F. Gangel te Aalten f 31.07; door Ds. D. C. P. Sluyter, Ned. Geref. kerk te

Loosduinen / 10,021/2; aan Schenkingen: door Ds. J. J. A. Ploos van Amstel, aan de deur bezorgd ƒ2.50; door Ds. C. W. E. Ploos van Amstel te Gerkesklooster f 3; door den heer H. A. P. Meyer te Hazerswoude van N. N. ƒ 2; gedeeltelijke collecte Ned. Ger. kerk te Koudekerk en Hazerswoude ƒ8; door den heer J. W. H. Rotteveel te Leiden f o.^o. Voor het Hospitium :

D°or Ds. C. W. E. Ploos van Amstel te Gerkesklooster ƒ2.50 (5 Feb.) en f%.

Voor de Medische faculteit:

Door den heer J. W. H. Rotteveel te Leiden ƒ0.50.

Voor het Studiefonds:

Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingekomen: door den heer^ H. Bergsma te Leeuwarden, aan Contributiëü: het nette bedrag, na aftrek van enkele kosten, ƒ 31.25; opbrengst van collecten, gehouden bij gemeentelijke samenkomsten ƒ 30.15 ; samen ƒ61.40 ; door den heer T. Luyendijk, uit de tafelbus van de Chr. Jong. Vereen, te Zuidland ƒ 2.85 : door den heer J. W. H. R. te L. van B. v. Z. ƒ10; van N. N. ƒ0.50; van N. N. ƒ0.50; door Ds. Van S. te A. van Mevr. J. ƒ 10 ; Chr. Jongehngsvereen. te B. verzameld op de bruiloft van een harer leden ƒ3.30. Mej. P. te R. ƒ 20.

Voor de Bibliotheek:

! Van N- N- te Rotterdam een Statenbijbel, door den heer S J. Seefat: Van Leeuwen, »Over de Romeinen."

S. J. SEEFAT, penningmeester.

Hilversum.

De Greldigiieid

van de

Oude Kerkenordening

der

Nederl. Gereformeerde Kerken.

REDE

gehouden bij de overdracht van het Ree toraat der Vrije Universiteit,

den 21 sten October 1889,

door

F. X.. RUTGERS,

Theol. Dr. en Prof. Met aanteekeningen en actestukken.

Prijs ƒ 1.20.

Amsterdam. J. a. WORMSER.

Tractaat van den Si

Historische dogmatische studie,

door

Dr. A. KUYPER.

Prijs ƒ i.60. flebonden ƒ 2.10.

Amsterdam. J. A. WORMSER.

AIERIKAANSCHE ORGELS

VAN DE

rruc t 11.1*0

Bii getallen ter versDreidin? tot veel ver- Deel L Voor de kerk in haar geheel; Deel II

minderden prijs. t en III. Voor de enkele personen. In fraaien stem-

peipana j s.'jw; ingenaaid j 7.0V,

SHT Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar.

Dagen van Goede Boodschap.

I. In den Kerstnacht. II. De Paaschmorgen. ^en Pinksterdag. IV. Oud- en Nieuwjaar.

Prijs van de geheele serie in vier fraaie stempelbanden ƒ 5.60; in vier deelen ingenaaid ƒ 3.6W. Elk HppI ie r\r* f 1 rwal f

pleet en verkrijgbaar, geb. a ƒ 1.75, ing. a ƒ 1.20.

Gomer voor den Sabbath.

Meditatiën over en voor den Sabbath. Prijs ƒ 1.90; in stempelband ƒ 2.40.

Uit het Woord. Bijbelstudiën.

Eerste serie, deel II. Tweede serie, deelen I, II, III. Priis ner deel f 9 <in n„i, 1

n „ ;.A t» i T x „ ^ v/cuuuucii

ƒ <ï,90. Deel I en II van de Eerste Serie ziin

nitTrorlrArnt ■*

LLLl V V»A IVUV.I1W1

Honig uit den Rotssteen.

DEEL II.

Part. priis i 2.0rt / 0 m t

is uitverkocht.

De drie Formulieren van Eenigheid,

voor kerkelijk en huiselijk gebruik, benevens het Kort Begrip der Christelijke Religie, uitgegeven door de Predikanten C. A. RENIER en B. VAN SCHELVEN. Zevende Vijfduizend. Prijs gecartonneerd ƒ 0.40; 25 ex. ƒ 0.50; 50 ex. ƒ18.—. In rood linnen stempelband ƒ 0 90. Dezelfde uitgave met wit papier voor handteekeningen ƒ 2.50.

De Vleeschiïording des Woords.

Prijs ƒ 1-90. Gebonden ƒ 2.40.

De twaalf Patriarchen.

Bijbelsche Karakterstudiën. Prijs net ingebonden ƒ1.—, ingenaaid ƒ0.75.

„FORT WAYNE ORGAN Co."

SCHOONSTE, SOLIEDSTE en GOEDKOOPSTE.

Vijfjarige garantie van de fabriek, in elk instrument gehecht bekrachtigd door mijne firma.

Uitgebreide sorteering. Geheel rechtstreeksche verbinding en aanvoer door den Generaal- ê gent voor Nederland en Koloniën

C. KETTMEB, Amsterdam.

3MF* Kalverstraat 52.

N.B. Geen Orgelfabriek ter wereld, die onder zóó bevoorrechte omstandigheden werkt, als de »Fortwayn Organ Co." Zij levert het beste Orgel tot den goedkoopsten prijs. Men onderzoeke.

Diigaven van I. A. WORMSER, te Amsterdam

WERKEN van Dr. A. KUYPER.

werk van den Heiligen Geest. Het Calvinisme en de Kunst.

el i. Voor de kerk in haar geheel; Deel ii redk hii ri» w t ^

[. Voor de enkele personen. In fraaien stem- der Vrije Universiteit nn 7n °n't i '10™

•nd J 8.90; ingenaaid ƒ 7.50. p'[- /■ 0 90 ' P "

f" Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar. _____

gen van Goede Boodschap. ,, B Jractaat

In den Kerstnacht. II. De Paaschmorgen «® RfifOriliatie dfir KerkeD.

lp den Pinksterdag. IV Oud- en Nipnwifar Aan de tz°ncn der Reformatie hier te lande aange-

js van de geheele Serie in ^rTafe b0dCn °P eeUWJeeSt-

leibanden ƒ 5.60; in vier deelen inge- rlJS ^——

ƒ 3.60. Elk deel is op zichzelf com- DhC PfnflfQiri"

en verkrijgbaar, geb. a ƒ 1.75, ing. k ƒ 1.20. _ „UllO riUyictm .

>nm.„ " T~ n li xi Prijs ƒ3.60, in linnen band ƒ 4.50.

»omer voor den Sabbath. Q- ,,

ditatiën over en voor den Sabbath. Prijs "^,0n A001* reCh* VOrlOSt.

0; in stempelband ƒ 2.40. TIJDREDE. Prijs ƒ 0.50.

het Woord. Bijbelstudiën. Tweeërlei Vaderland.

rste serie, deel II. Tweede Sïrie, deelen Prijs ƒ 0.50.

„IIX- P,riJTs deel ƒ 3.40. Gebonden .

koclit Ien van de Eerste Serie zijn Niet d e V T l'j h e j d S b 0 0 BI,

Honig uit den Rotssteen. toespraak ter o^n5f1!S" de Tiende

DEEL II. Deputatenvergadering, in het Eeuwjaar der Fran-

t- prijs / 2.90. Gebonden f 3.40. Deel T Sche Revolut,e' PriJs / 0.40.

verkocht. ■

Irie Formulieren van Eenigheid, ^er 's *eer-

'terkelijk en huiselijk gebruik, benevens het DE BEAUFORT'S Gids-

Begrip der Christelijke Religie, u,toeven artlkd: ,,De Deputatenvergadering". Prijs ƒ0.90.

de Predikanten C. A. RENIER en B. n 1 ■ V n

SCHELVEN. Zevende Vijfduizend. Prijs „OnnaUWkCUrig ?

onneerd / «» 40; 25 ex. ƒ 9.50; 50 ex. Aan vliet Vaderland", in zake Mr. W H

-. ln rood linnen stempelband ƒ 0 90. DE BEAUFORT'S Verweerschrift. Priis f 0 90*

fde uitgave met wit papier voor hand- J

"ngen/"# Scolastica.

l/leeschiïording des Woords. P (5'10c;::! v*°s<udie- * - ^

Prijs ƒ 1-90. Gebonden ƒ 2.40.

De twaalf Patriarchen Handenarbeid.

ilsche Karakterstudiën. Prijs net ingebon- daSd^Prijf ƒ fs

"genaaid ƒ0.75. ƒ 5.-; 100 ex. ƒ 8 -. ' 5

Gedrukt ter Kon. Nkd. Stoomdrukkerij, Warmoesstraat 106 Amsterdam.

Sluiten