Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord, 't was zóó móói, dat Jan in zijn handen klapte van pleizier.

Toen zij nu een poosje daarna allen samen aan den maaltijd waren zei oom:

»Jan. je wordt nu al een groote jongen. Wat zou je wel willen worden?"

»Koning!" riep de kleine jongen, »dat is zoo prettig."

Oom en tante en al de neefjes en nichtjes, die wat ouder waren dan Jan, begonnen hartelijk te lachen, maar oom zei:

»Nu, dat is een mooi vak, Jan. Als je ouder wordt, zul je wel zien, dat het niet makkelijk is te leeren en ook dat het niet zoo begeerlijk is als 't lijkt."

De kleine jongen begreep dat evenmin als dat hij zoo even iets heel dwaas had gezegd. Hij deed het wijste wat hij doen kon — smakelijk eten, en dacht niet meer over wat hij worden zou. Nu hij was ook nog maar klein.

Toen Jan veertien jaar was en van school ging. werd het natuurlijk de vraag wat hij worden zou. Hij was nu al oud genoeg om te begrijpen dat koning te worden nu maar niet zoo makkelijk is en had reeds geleerd wat de Heere ons zegt, als Hij in zijn woord spreekt: »Door Mij regeeren de koningen." Jan, zou zich dus met een minder hoogen post vergenoegen en hij werd kleermakersleerling. Hij zat dan wel niet op een troon, maar op een snijderstafel, en wel met gekruiste beenen, gelijk alle vorsten — en gewone menschen — in het Oosten.

Op zijn veertienden verjaardag kreeg onze vriend natuurlijk allerlei geschenken — ook een van oom, die een fraaien Bijbel zond, met de woorden er bij: »Dit heilig boek moge een lamp voor uw voet, een licht op uw pad zijn, nu gij 't leven ingaat. Op uw zesde jaar wenschtet gij eens koning te worden. En al wordt ge nu ook kleermaker, toch hoop ik dat deHeere u geeft nog eens uw wensch te verkrijgen; want hij was zeer goed."

Jan begreep dat niet best. Maar vader zei: »Als ge van ooms geschenk het rechte gebruik maakt, zal van zelf wel duidelijk worden, wat oom bedoeld heeft."

Van veertien jaar tot veertig is een heele tijd — ten minste als men er nog vóór staat.

Jan die thans »Mr. kleedermaker" op zijn deur had staan, vierde zijn veertigsten verjaardag. Vader en oom hadden dien niet meer beleefd. Jan was nu zelf al oom, zijn vrouw tante en de oudste van hun kinderen, een dochter, telde reeds zestien jaar.

3>Kinderen," zoo sprak de vader, »nu moet ik u eens wat laten zien. Deze Bijbel hier kreeg ik nu een vijfentwintig jaar geleden en heb hem zuinig bewaard. Geen van u, heeft nog ooit gelezen wat er voorin staat."

En terwijl de kinderen nieuwsgierig luisterden, las de vader de woorden, die wij zooeven hebben medegedeeld.

»Dat is dan toch niet gebeurd, vader," zei Jan, (wel te verstaan de zoon) »het zou wel prettig zijn geweest."

»Lieve jongen," sprak de vader, »het is wel gebeurd, en ook juist als mijn lieve oom het bedoelde, Gij begrijpt dat niet, maar ik zal het u voorlezen."

Toen zocht vader het eerste hoofdstuk op van de Openbaring van Johannes en las:

»Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewasschen heeft, in zijn bloed; en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Gade en zijnen vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid."

»Ziet, lieve kinderen," sprak de vader, »een koning zooals daar bedoeld wordt, is uw vader door Gods genade en uit eeuwige goedertierenheid geworden, opdat de Heere al de eer ontvange, die mij daartoe heeft bereid. 1 Zulke koningen zijn allen die God vreezen, 1 al wandelen zij hier ook in lompen. Het is i zeer verheven, maar ook dikwijls zeer moeie- < lijk een aardsch koning te zijn; doch het koningschap dat de Heere Christus geeft, is oneindig begeerlijker. En ik dank nu den Heere 1 God, dat Hij niet wat ik bedoelde vervulde maar 1 den zooveel beteren wensch van uw oom Gode ; zij de eere. Ik wilde koning worden ; Hij heeft j het mij gemaakt. i

Synodale Geneotschapskerk.

Beroepen : Kropswolde, j. Kijlstra te Beers. Marum, Nijenhuis te Drogeham. — Leimuiden, A. van *een te Benschop. — Wamel en Dreumel, D. J • van Veen te Bergharen c. a. — Lemele en Archem, G. Hulsman, cand. — Vierlingsbeek, J. W. v. Maanen te Vuren en Dalen. — Helder, A. Bruimng te Grootebroek. — Rouveen, C. Bouthoorn te Dirksland. Schelluinen, C. H. Kuipéri te Haaften. — Haarlem, H. M. van Nes te Woudenberg. — Sassen* heim, Gr. Mansfeit te Nichtevecht. — Hemelum(Fr), G. Haspels te Colmschate (O.) - Akersloot (N.-H), Buijs te Kwadijk. — Oostermeer c. a., D. Zoete te Suawoude en Tietjerk. — Rozenburg, G. F. Haspels te Golmschate. — Cats, J. Hoek te Zevenhuizen. — Lopikerkapel (Utr.) en Haarlo (Gelderl.), Chr. Hunnigher te 's-Hage. — Stavenisse, f. D. de Lind van Wijngaarden, cand. te Numansdorp.

Bedankt: Vlissingen, S. L. van Stein Callenfels te Heerde. — Moerkapelle, L. Hijmans te NieuwLekkerland. - Culemborg, f. A. Schultz te GeerBaambrugge, [. H. Willebrands te Oude Wetering. - Welsum (gem. Olst), fohs. Vinke te Gramsbergen. - Ossendrecht, j. C. Tersteeg te Bergen op Zoom. — Bruinisse, A. ten Have te Polsbroek. - Alkmaar, H. M. van Nes te Woudenberg.— Zuidzande, A. D. J. Scholte te 's-Gravesande.

luicMfiitmi.

T~~\oor 's Heeren goedheid voorspoedig be^ vallen van een welgeschapen ZOON, AAL I JE MORAAL, geliefde echtgenoote van

A. ADMIRAAL.

Psalm 62 vers 6.

Hasselt, 5 Sept. 1891. (962)

Bij J. A. WORMSER, te Amsterdam, is

verkrijgbaar:

KERKERAADSBOEKJE

van de

Nederduitsche Gereformeerde Kerk

[OrgelhandeL I

6. A. 60LDSGHMEDIN6, I

Warmoesstraat 141, Amsterdam. I

Groote en fijne sorteering, billijke prijzen, I voordeelige conditiën, volledige garantie.

BB

j. Bij J. A. WORMSER te Amsterdam, verin scheen:

i MARAMTHA.

* REDE

s- TER INLEIDING VAN DE

: Deputaten-Vergadering,

gehouden te Utrecht op 12 Mei 1891,

DOOR

j Dr. A. Kuyper.

Prijs f 0.25.

Bij getallen ter verspreiding tot verminder den prijs.

s I OrgelhandeL I

IP. TAN LEEUWEN & ZOON, I

[ B Warmoesstraat 73, Amsterdam. I

RUIME KEUZE in prijzen van B ƒ 65, f 85, f 100 etc.

Bij J. A. WORMSER te Amsterdam is ter

perse: een nieuwe (derde) door den auteur herziene druk van

OHS PROGRAM

DOOR

; Dr. A. Kuyper.

i Ingenaaid ƒ 3.60. In stempel band ƒ 4.50.

Sedert enkele weken is »0XS PR0GR4M" geheel uitverkocht. Het werk is derhalve da1 delijk weder ter perse gelegd. Binnen twee j maanden zal het opnieuw verkrijgbaar zijn, in . uitvoering geheel gelijk aan den vorigen druk.

Teneinde het voor iederen be\an »felle«de in den laade mogelijk en gemakkelijk te maken zich dit standaardwerk aan te schaffen, zal het tevens verschijnen in TWAALF AFLEVERINGEN, elk van 2 a 3 vel druks, & ƒ 0.30 de aflevering. Tegen het einde des jaars zal deze uitgave compleet zijn.

Bij IIÖVEKER & ZOON te Amsterdamss

ter perse:

GEDENKBOEK

vtin de

TWAALFDE CONFERENTIE

der

Christelijke J ongelingsvereenigingen

gehouden te Amsterdam, 11—16 Augustus 1891.

Het boek zal bevatten: Historisch overzicht vun de Conferentie, alle referaten met d« discusslën, naamlijst der afgevaardigden, alles in hetNederlandsch, Fransch, Engelscii en Hoogduitsch, en alleen in linnen gebonden verk'ijïhaar zijn.

De prijs zal zoo mogelijk op DRIE GULDEN gebeld worden, en in elk geval niet hooger zijn dan ƒ 4 25. Het boek wordt waarschijnlijk minstens 300 bladz. groot. De uitgave geschiedt door het Bestuur NEDERLANDSCH JONGELINGSVERBOND. Het is onmisbaar voor alle deelnemers aan de Conferentie, en mag in geen bibliotheek van eeuige Jongelinjrsvereeniging* om breken.

Bij J. A. WORMSER, te Amsterdam, verscheen

Mozaïsch en Romeinsch Recht.

Eene vergelijkende Rechtsstudie. REDE,

gehouden bij de overdracht van het Rectoraat

der Vrije Universiteit, ]

den 20sten October 1890,

DOOR 1

Mr. ». P. D FABIUS, ]

Hoogleeraar in de faculteit van rechtsgeleerdheid. : Prijs f 1,10. 1

Verschenen bij J. A. WORMSER, Amsterdam: '

De verhouding tusschen 1

HET RECHT, DEN STAAT,! EN DE OVERHEID, 1

REOE bij de aanvaarding van het ambt van Buitengewoon Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op den 3den November 1890.

Uitgesproken door ^

Jlr. Mr. W. H. ie Sawra Lolman Az.

Prijs f 0.60.

Bij J. A. WORJISER, te Amsterdam, ver- "

scheen: ■

GETOETST. '

Een kort bescheid aan den Heer p Mr. P. H. WIERCX.

Na de inzage van zijne Politieke Balans 1888-1891

DOOR

Cr. G. GIJBEN. a

Prijs ƒ 0.40.

Ter verspreiding 25 Ex. k ƒ 0.35; 50 Ex. k f 0.30; 100 Ex. a ƒ 0.25-

X». VAN E IJ K,

FIRMA JOHANNES KRAMER & Co.,

Dam 15-17, Amsterdam.

A„T™£ien en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van l/8 pCt. onder de prolongatiekoers. .Bedragen tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.

ITepelbalsem.

De beroemde TEPElJULSEM, volgens recept van wijlen Dr. B. A, VAN REITSEN m te Duiven, vervaardigd, is tegen ƒ1.20 per postwissel of in postzegels, franco te bekomen bij

G-ÉRARD's Specialiteitenhandel,

SPIEGELSTRAAT 74, AMSTERDAM.

| Wordt met vertrouwen aanbevolen aan alle MOEDERS.

Bij J.. A. WORMSER te Amsterdam, is . BiJ ®JÖVKKER & ZOON, te Amsterdam,

verschenen: 18 verschenen:

Calvinisme en Revisie Proeve va"„eae" leerp!an

door CHRISTELIJKE SCHOOL,

Dr A KUYPER.

(Eerst verschenen in The Presbyterian and " ^ ^ KLOPPERS,

Reformed Review, Juli 1891). ' Onderwijzers aan de Christelijke Normaallessen

Amsterdam.

PnjS f 0.50. Prijs ongeveer ƒ 0.60.

GÉRARD's Specialiteltenhandel.

Amsterdam. — Spiegelstraat 74.

Koopt geen vreemde kwakzalverij. Gebruikt alleen: GÉRARD's Jichtbalsem, Per atschicfam

GÉRARD's Niariine,«-« , ,

GÉRARD's Wijnrankensap, , , ,1(a

GÉRARD's Likdoorntinctuur seneest in eenise dasen alle

UL.I1MHU O LIIUIUUI IIIIIIUIUUI, iikdoorns en eeltknobbels. . . , , , 0 70

GÉRARD's Anti-Rnnsmirfrlpl doet binnen 8 dasen de r°os op

O Hllll nUUbllllUUBI, Hoofd en in Baard verdwijnen. » , , 0.75

GÉRARD's Haarmiddel, S1'"nfeilbaar alle kaalho°f

—— — 7 lJluHblU » » 2.50

GÉRARD's Maagkruiden, Borstkruiden, Zweetkruiden pakje 0<0 GÉRARD's Aanbeijenzalf, is het bestc middel tot herste, , ^ J GÉRARD's Hoestlikeur, m,#eschje >#w

GÉRARD's Mondwater. is versterkend voor de tanden en aange-

1 naam voor den mond » » j jq

Alles met gebruiksaanwijzing. Voor buiten de stad franco tegen postwissel.

Alle middelen zijn vervaardigd volgens voorschrift van een oud-Geneesheer en door meer dan 40-jarige practijk beproefd.

Wederverkoopers gevraagd. — Voor elke stad één.

van Amsterdam, 1891-1892,

Prijs ƒ 0.30.

= Vrije Universiteit.

In Verleden week mocht ik wijzen op de ber- langstelling, welke de kerkeraad der Ned. Ger. :r kerk te 's-Gravenhage getoond heeft, in zake w het Hooger Onderwijs op den grondslag van :n Gods Woord. Met blijdschap mag evenzoo geconstateerd worden, dat ook in andere kerken :t veel gedaan wordt om het Christelijk Hooger :r Onderwijs te populariseeren; en dat zulks niet n het minste valt waar te nemen in die kerken i, welke vroegere leerlingen der Vrije Universiteit als hun herders en leeraars mogen hebben, r- Zoo hoorde ik dezer dagen van een kerk, >- waarvan alle leden een bijdrage voor de Vrije Universiteit geven, geen uitgezonderd, al zij ï, die bijdrage van sommigen ook een zeer geg ringe. Dat doet er ook niet toe. Het penningske, met toewijding en gebed gegeven, is s den Heere aangenaam, zoowel als het goud n der meervermogenden. Elke zaak, waarvoor k men iets geeft, wekt de belangstelling op. Ik kan de kerkeraden van alle Gereformeerde p kerken zeer aanraden ditzelfde in hunne gemeenten te trachten te bewerken, voor zoon verre zij zulks niet reeds deden.

; Uit het jaarverslag heeft men kunnen zien, i* dat te Utrecht op andere wijze gewerkt wordt e om de belangstelling algemeen te maken. Hier " niet op initiatief van den kerkeraad, doch van ti het locale comité. Men heeft daar een tien cents vereeniging opgericht. De leden dragen nl. 10 cents per maand bij; en op die wijze e werd gedurende de eerste maanden van haar !. bestaan reeds een goed sommetje bijeen ge, bracht. Op vele plaatsen zou men misschien s nog lager moeten gaan dan 10 cents per maand, - en ook contribuanten tot geringer bedraetoet laten. 6

s Zeer gewenscht zijn ook onderlinge bijeen; komsten, ter bespreking van het karakter en r het belang der Vrije Universiteit, waartoe de : aanstaande lange avonden vooral eene schoone : gelegenheid bieden. Het zal zeker niet moeielijk zijn voorgangers te vinden, die zich bereid verklaren zullen, hierbij voor te gaan.

Dezer dagen werden de heeren JW. F. C. van Lingen en R. van Giffen, candidaten in de godgeleerdheid, na afgelegd kerkelijk examen, toegelaten tot de bediening des Woords. Moge de Heere hen in hun toekomstigen werkkring tot een rijken zegen stellen!

[ W. HOVY.

t In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging :

1 Aan contributie»: door den heerT. Y. Vel■ linga te Oosterend (Fr.) ƒ35; door den heer Rr. de Ruiter te Harlingen, van de halvet stuivers contnb. ƒ25.80; door den heer G. de Leeuw te Utrecht van de tiencentsvereen. Uu'0 /27-i7V2; door het locaal comité te Amsterdam ƒ40; door het locaal comité te Rotterdam J 26; a*n collecten: van de Ned. Geref. kerk te Baambrugge ƒ 9.07; van idem te Hasselt ƒ 9 90; van idem te Capelle a/d IJ. / 10; van de Ned. Geref. kerk te Loosduinen ƒ24.77; aan schenkingen: door den heer G. de Leeuw te Utrecht, gevonden in de collecte ƒ 0.50; van X voor de onderscheidene faculteiten ieder ƒ 10, ƒ 40; door Mevr. Wed. Mond ; van B. te O. ƒ 5; door Ds. H. W. van Loon ƒ 2 50; door het Loc. Com« te Rotterdam van Mej. v. V. f 1; door den heer A. ter Weeme van N. N. f 1; van G. ƒ 1; van N. N. ƒ o*25ï bij den bidstond van JVI. M. ƒ 2 50; gevonden in de collecten Ned. Ger. kerk ƒ '7.50; en ƒ 1 ontvangen bij de meeting f6.50, samen 20^5; door Ds. ƒ. J. Westerbeek van Eerten, uit de catechisatiebus te Wilnis ƒ 9 50; door den heer Joh. van Loo, te Nijkerk van de Chr. Jongel. vereen, ƒ 5; door den heer H. Botterweg te Zwolle, van de Chr. Jongel. vereen, ƒ4.

Voor liet Hospitium:

Van X ƒ 15- I

Voor het Studiefonds:

Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingekomen : dosr den heer Rr. de Ruiter te Harlingen, van N. N. ƒ 7.53, gecollect. in de Ned. Ger. kerk I ƒ Si samen ƒ 12.53; door den heer H. Botter | weg te Zwolle, van N. N. ƒ 1; door den heer W, [ Hovy uit de schoolcollecte/15; van Th. L. f.2 50; N. N. ƒ 1; gecollecteerd in de Keizersgrachtkerk, van N. N. ƒ 15; door den heer G. de Leeuw te Utrecht van B. voor 't lezen van de Heraut, ƒ 0.50; van Ds. Hoekstra collecte Westerkerk f 5.20, samen ƒ 5.70; uit de catechisatiebus te L. door A. C. ƒ 6.08I/2; collecte I ^ed- Ger. kerk te Franeker ƒ 6.95; van mej. | G. J. M. ƒ 5; van mej. J. v. D. ƒ 5.20; van ! I meJ- W- J- ƒ i-5°; van mej. G. S. ƒ 2; van mej. H. J. M. ƒ 5 20; van mej. B. C. H. f8.10;

I p' n SirH" te W" f 3' Zamen f 35»

door B. C. Hamer te Zutphen.

S. J. SEEFAT, penningmeester. I Hilversum. ■

AAN VRAGERS.

Als vervolg op de vragen van ®nzen lezer te B. thans die over het woord palm, namelijk het gedeelte van de hand.

Deze naam die in vele talen wordt gevonden is ook die van een boom, de palm. Nu kan het zijn dat het lichaamsdeel zijn naam kreeg doordat als men de vingers uitspreidt onze hand werkelijk veel gelijkt op de uitgespreide bladen van zulk een palm. Als men een Europeeschen palmboom ziet is de gelijkenis werkelijk groot.

'tls echter maar een gissing en wie een beter verklaring weet mag het zeggen.

Hoogenbirk.

^m'formeeröe

led. Geret. Kerken.

Zestal : Arnhem, J. H. Feringa te De Klundert K. Fernhout te Dordrecht, H. Hoekstra te Utrecht G. H. van Kasteel te 's Gravenhage, J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsuni en C. A. Renier te Amsterdam.

Viertal : Rozenburg (alphab), A. Mulder te Bolnes, J. Teves te Wetsinge-Sauwert, J. H. M. G. Wolf E.F.Hz, te Serooskerke (op Walcheren) en P. Zijlmans, cand. aan de V. U.

Drietal: Harderwijk, F. W. Sluiter te Heeg, A. Schouten te Charlois en F. Sleeswijk Visser te Rijsoord.

Tweetal: Loosduinen, L. Adriaanse te Zeist en J. H. M. G. Wolf te Serooskerke (op Walcheren).

Beroepen: Kollum, H. Hoekstra te Utrecht. —

Renkum Joh. S. Langen, cand. aan de V. U.

Zuidwolde J. W. A. Notten te Ermeloo - Veldwijk. — Sneek, G. van Goor te Bunschoten. — Oudshoorn, J. Hania te Oosterbierum c. a. — Heinenoord (2de maal), F. W. J. Wolf E.F.Hz, te Axel c. a. — Ambt-Vollenhoven, C. W. E. Ploos van Amstel te Gerkesklooster.

Aangenomen: Oldebroek, Joh. S. Langen, cand. te Harderwijk.

Bedankt : Harderwijk, W. den Hengst te Den Helder. — Zwolle, J. Langhout te Haarlem. — Mid delburg, K. Fernhout te Dordrecht. — Baambrugge, eiland Marken en Renkum, Joh. S. Langen, cand. te Harderwijk. — Giessen Nieuwkerk, H. R. Nieborg te Exmorra c. a. — Oostwold (Oldambt), J. Ha nia Pz. te Oosterbierum.

Christelijke Gereformeerde Kerk.

Beroepen : Medemblik, F. G. Petersen, cand. te Kampen. — Katwijk aan Zee, J. van Haeringen, te Werkendam. — Nieuwolda, O Casimir, cand. te Vroomshoop. — Minnertsga, P. Veenhuijzen te Langeslag.

Aangenomen: Uitwijk c. a., E. Bosman, cand. — Opeinde, T. de Jager cand. te Landsmeer. — Mar rum. R. W. de Jong, cand. te Velp.

: Hellevoetsluis, Hindeloopen en Oudega (Small) R. W. de Jong, cand. te Velp. — Holten, 1 X . de Jager, cand. te Landsmeer. 1

Uitgaven van I. A. WORMSER, te Amsterdam.

WERKEN van Dr. A. KUYPER.

Hetwerk van den Heiligen Geest. „Sion door recht verlost."

Deel I. Voor de kerk in haar geheel; Deel II TIJDREDE. Prijs ƒ O 50

en III. Voor de enkele personen. In fraaien stem-

pelband ƒ 8 90; ingenaaid ƒ 7.50. — „ . .

Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar. I WBGBnGI V&U6rlcHld.

Dagen van Goede Boodschap. . "JS /0'5°'

I. In den Kerstnacht. II. De Paaschmorgen. Njof rjp Uriihoirlchnnm

III. Op den Pinksterdag. IV. Oud- en Nieuwjaar. u " V riJl16IIISD00 ITI,

Prijs van de geheele serie in vier fraaie MA AD nFT tronto

stempelbanden ƒ 5.60; irf vier deelen inge- WlAAn UJti 1 aauIS*

naaid / 3.60. Elk deel is op zichzelf com- TOESPRAAK ter opening van de Tiende pleet en verkrijgbaar, geb. h. ƒ 1.75, ing. è. ƒ 1.20. Deputatenvergadering, in het Eeuwjaar der Fransche Revolutie. Prijs ƒ 0.40.

Gomer voor den Sabbath. —;

Meditatiën over en voor den Sabbath. Prijs ter is teer. ƒ 1.90; m stempelband ƒ 3.40.

Tegen Mr. W. H. DE BEAUFORT'S Gids-

Uit het Woord. Bijbelstudiën. ^ * ^55=5*- »»/••»

„Onnauwkeurig"?

/ 3.90. Deel I en II van de Eerste Serie zijn Aan -»Het Vaderlandin zake Mr. W. H.

uitverkocht. DE BEAUFORT'S Verweerschrift, Prijs ƒ0.90!

De drie Formulieren van Eenighied, ^rnlactina

voor kerkelijk en huiselijk gebruik, benevens het wUUInollUa,

Kort Begrip der Christelijke Religie, uitgegeven Het geheim van echte studie. 2 de druk.

door de Predikanten C. A. RENIER en B. PrlJs / 0.40.

VAN SCHELVEN. Zevende Vijfduizend. Prijs

gecartonneerd ƒ 0.40; 25 ex. ƒ 9.50; 50 ex. Hanrlonarhoirl

ƒ 18.—• In rood linnen stembelband ƒ 0.90. nclllUcIlai UolU.

Dezelfde uitgave met wit papier voor hand- Overdruk (ter verspreiding) uit »De 9tan

teekemngen ƒ 1.25. daard". Prijs ƒ0.15; 25 ex. ƒ3 — -0 „

1 ƒ5—; 100 ex. ƒ8.—. ' 5

De Vleeschwording des Woords.

Prijs / i.9o Gebonden ƒ 2.40. „Is er aan de publieke Universiteit

De twaaFPatriarchen. racuStTni»!0'"6616

Bpelsche Karakterstudiën. Prijs net ingebon- aCUIteit der TheOlOgie .

den ƒ 1.—, ingenaaid ƒ 0.75. REFERAAT voor de meeting, gehouden ter

11 ± A 1 >—~ gelegenheid van de tiende jaarvergadering der

Het Calvinisme, Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gere-

oorsprong en waarborg onzer Constitutio- formeerden Grondslag, cl°°'

neele vrijheden ƒ 0.90. PrlJs / °-60"

Het Calvinisme en de Kunst. Separatie en Doleantie

REDE bij de overdracht van het Rectoraat

der Vrije Universiteit, op 20 October 1888. (72 pagina's groot S .) Frijg ƒ 0,59,

Prjjs ƒ 0.90.

...»JjBtt.Waal jan In Mii.

Aan de zonen der Reformatie hier te lande aange- HlStOnSCüe QOgmatiSCiie Stüdie

boden op Luthers vierde eeuwfeest. »•.«. f \ en n»i. , '

Prijs f 2 50. rrijs ƒ i.60. Gebonden f 2.10.

Gedrukt ter Kon Ned. Stoomdrukkerij, Warmoesstraat 106 Amsterdam.

Sluiten