Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noord-Amerika. Naar aanleiding van den moord op president Mc Kinley.

De bladen —- het kan wel niet anders — zijn vol van den moord, op den president der Vereenigde Staten, Mac Kinley, gepleegd. De misdaad is dan ook ontzettend geweest voor het heden, en is niet minder dreigend voor de toekomst. De anarchisten hebben het op alle hoofden van staten gemunt. Zij ontzien zelfs de presidenten van republieken niet, al worden ze rechtstreeks door het volk verkozen.

De Hope schreef: Mc Kinley is inderdaad een apostel van voorspoed geweest, gedurende geheel zijn openbaar leven. Hij was een man des vredes. Zijn schijnbare zwakheid in sommige gevallen is daaraan toe te schrijven."

Wij hebben het ook zoo gedacht. Toen de Vereenigde Staten van Noord-Amerika er toe overgingen, om den oorlog aan Spanje te verklaren, konden alleen zij zich daarin vinden, die verwachtten, dat die oorlogsverklaring slechts plaats had, om de Spaansche nederzettingen in Noord-Amerika vrij te maken van het juk der Spaansche overheersching.

We waren verzoend met de vernietiging van de Spaansche vloot, doordat we meenden dat de Vereenigde Staten van Noord-Amerika tusschenbeide gekomen waren om de verdrukte Philippijnen te verlossen.

Doch wat zag men van achteren! Zij, die als bevrijders waren opgetreden, stelden zich als bezitters en overwinnaars aan, en de ongelukkige bevolking, die eerst zooveel te lijden gehad had, doordat ze zich] voortdurend had weten te onttrekken aan het Spaansche juk, moest weer de wapenen opnemen, om zich tegen het misbruik van macht van de zijde der Vereenigde Staten te verdedigen.

Dit is een zwarte vlek op de loopbaan van Mc Kinley, dien wij overigens als Christen en als mensch moeten waardeeren Het Amerikaansche volk was als het ware aangewezen om het op te nemen voor onze Transvaalsche broeders; maar de veroveringszucht van Mc Kinley strookte niet met zulk een optreden, en daarom kon het land, dat zich ook van Engeland had vrijgevochten en dat zulk een edele rol in deze had kunnen spelen, niets voor onze rdrukte broeders in Zuid Afrika doen.

Door zulk optreden van vorsten en hoogj. olaatste personen wordt het gezag onder ad en minachting voor de gestelde machten kweek. De revolutionaire beginselen worden e. door bevorderd, en die beginselen loopen uit op het anarchisme en het nihilisme, dat vernieling en ellende verspreidt op zijn weg.

Daarom verwondert het ons, dat ook een Gereformeerd kerkelijk blad op hoogen toon eischt, dat er maatregelen zullen genomen worden tegen de anarchisten. De Hope schreef: „De ure is thans gekomen om hier in Amerika wraak te oefenen over deze vijanden der maatschappij. Men houde op met het koesteren van deze ratelslang in zijn boezem. Men leere deze lieden, dat de vrijheid van Amerika eene aan de wetten van het georganiseerd maatschappelijk leven gebonden vrijheid is.

Men make het schrijven van anarchistische literatuur een misdaad; eveneens het behooren tot een anarchistisch gezelschap. Men bevrijde ons maatschappelijk leven van dit ongedierte, door elk erkend-anarchist onschadelijk te maken, door levenslange inkerkering, door verbanning naar een onbewoond eiland, midden in zee, waar ze naar hartelust kunnen anarchiseeren, of op wat wijze men ook wil.

Van nu voortaan dient men anders te handelen met deze lieden, dan tot nog toe geschiedde. Een sluipmoord is genoeg !

De ure der rechtspleging is gekomen. Langer uitstel is zonde. De „Haymarket riots" en 6 Sept. zéggen — tot hiertoe en niet verder.

Wij betwijfelen het, of hier wel de rechte toon wordt aangeslagen.

Toen door een socialist een aanslag geslagen was op het_ leven van keizer Wilhelm I, kwam een deputatie van Berlijners hun souverein ge luk wenschen, dat hij van de bekomen wonden mocht genezen. De keizer zei toen tot deze burgers, dat de eerste zorg moest zijn, dat de godsdienst bij het volk niet verloren ging. Dit was juist gezien. Doordat de kinderen van dit geslacht breken met God en zijn heiligen dienst, worden zij een slachtoffer van anarchistische denkbeelden.

En dit te meer, naarmate zij zien dat de grooten der aarde wel willen, dat de menschen hun onderdanig zijn, doch het door hunne handelingen toonen, dat zij macht laten gaan boven recht. Politiemaatregelen al zijn zij boven mate scherp, baten in deze weinig, wanneer de volksgeest niet verandert. Men leere toch niet alleen te zien op de vrucht, maar ook door te dringen tot den wortel der dingen.

Winckel.

ftoor Hinderen.

in kommer.

VII.

Met droefheid en verontwaardiging zag mees ter Beinard het jammerlijk schouwspel aan. Hij had door de menigte willen dringen, zich tusschen de vrienden en de vervolgers plaatsen, doch het was onmogelijk, 't Zou tot niets geleid hebben, dan tot meer ellende.

Met tranen in de oogen en diepe treurigheid in 't hart, wendde hij zich af. Haastig wilde hij het stuitend schouwspel, het goddeloos bedrijf en die woelige menigte ontvluchten, toen hij voelde, dat een hand op zijn schouder werd gelegd. Hij zag om, en bespeurde een man, rlein van gestalte, eenigszins mismaakt, wiens naanzienlijk voorkomen sterk afstak bij dat van ■ ilissy, een groot, forsch gebouwd man. Meester Bernard kende hem. 't Was Victor, in herbergier, die mede tot den kleinen kring der geloovigen te Saintes behoorde. De beide mannen hadden elkaar meer ontmoet, maar zelden gesproken.

„Kom mee," fluisterde Victor terwijl hij een weemoedigen blik voor zich sloeg; „wij hebben al te veel gezien."

Palissy volgde, en weldra bevonden beiden zich in het huis van den herbergier, waar zij spraken over het schrikkelijk tooneel, dat zij aanschouwd hadden, en over de zware tijden, die waren aangebroken.

„Hoe lang nog, eer het onze beurt is," sprak Victor eindelijk.

„Zoo de Heere God wil," was het antwoord. „In Zijn hand zijn wij; uit Zijn mond gaat het kwade en het goede. Doch levend, of stervend, wij zijn des Heeren."

Victor zag Palissy ernstig aan; deze schudde den kleinen man de hand en sprak:

„Laat ons moed houden en met lijdzaamheid de loopbaan loopen. De lichte verdrukking gaat zeer haast voorbij.

Toen zij eindelijk van elkaar scheidden, wa¬

ren de goede kennissen van vroeger vrienden geworden. Palissy zou het later ervaren.

De taak hem door de regeering opgedragen, was tot aller genoegen volbracht, en zoo wel beloond, dat de meester nu eenigen tijd zonder zorgen leven kon. Had Lisette echter gehoopt, dat haar man den lust tot proefnemingen met den smeltoven zou verloren hebben, dan zou 't blijken dat zij zich deerlijk had vergist.

't Was als wilde meester Bernard, thans den tijd, aan anderen arbeid besteed, op alle wijs inhalen. Hij stookte weer den oven, mengde opnieuw kleuren en ging wederom aan het werk om, zoo mogelijk, het verglaasel dat hij zocht, te vinden. Wel verzuimde hij zijn anderen arbeid niet — wat ook niet kon —, maar alle vrije uren in de week werden, gelijk soms de nachtrust aan den oven ten offer gebracht, maanden lang, eindelijk zelfs jaren. En toch — alles, alles ten slotte nog vergeefsch.

Het eene ongeluk scheen het andere te moeten volgen. Reeds vroeger had de dood zijn oudste dochtertje weggenomen. Nu werden twee kinderen ziek en stierven, na lang te hebben gesukkeld. Twee andere werden kort na elkander geboren, maar 't stond te vreezen dat ook zij niet lang zouden blijven, wijl ze uiterst teer en zwak waren. Trouwens ook hun moeder behoorde niet tot de sterken. Vaak moest zij te bed liggen, en hoe gaarne zij ook haar man tot hulp en steun was, dikwijls lieten haar krachten het niet toe. Wat haar man ook zeggen mocht, hoe hij ook verzekerde, dat hij met 'sHeeren hulp zijn doel eens zou bereiken, zij geloofde er al lang niet meer aan. Zij had geheel den moed verloren, en ook dit werkte zeer slecht op haar gestel en drukte haar zeer diep neder.

Langzamerhand deed zich gebrek aan allerlei gevoelen, en 't kostte Palissy groote moeite, zooveel werk te vinden, dat hij met het loon zijn gezin kon onderhouden. Zooveel mogelijk zuinigde hij uit. De oven verslond veel, heel veel brandstof. Om die te verkrijgen, groef onze vriend zelfs de palen uit, die zijn tuin afperkten en kloofde hen tot brandhout. Ongelukkig hadden de buren dtt gemerkt, die al lang 't hoofd hadden geschud over den man, die tijd en geld verspilde, zoo zij dachten, voor een ijdel droombeeld. Hij is krankzinnig, zoo riepen zij, en ge begrijpt, hoe het Lisette te moede was, al wist zij beter, zoo iets te moeten hooren.

Ook Palissy merkte wel wat er omging en het griefde hem in de ziel. Hij was vast overtuigd, in zijn gemoed ten volle verzekerd, dat de Heere God hem zijn pogen zou doen gelukken, hem in staat stellen, door de kunst als gave Gods, dien God te verheerlijken. Maar als hij dat zei, sprak men hem tegen, glimlachte ongeloovig, en zelfs zijn eigen vrouw viel hem af. Trouwens we moeten erkennen, dat er een sterke overtuiging en bijzondere kracht toe behoorde, om zoo vol te houden, wijl alles tegen was of scheen. Waarschijnlijk zouden wij het niet beter gemaakt hebben dan de tijdgenooten van Palissy.

Op een Zondag ging meester Bernard naar de vergadering der kleine gemeente van Saintes. Er was, zooals gezegd, geen leeraar, en er een te laten overkomen, was in dien tijd hoogst gevaarlijk. Zoo zou dan Palissy, gelijk meer, ook nu weder tot de broeders en zusters een woord spreken, tot hun stichting en opbouwing in het geloof. Dien morgen koos hij tot onderwerp de gelijkenis die ge lezen kunt in Lukas 19 : 12—25. Daar vinden we o. a.:

Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land, om voor zich zeiven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keeren. En geroepen hebbende zijne tien dienstknech ten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: Doet handeling, totdat ik kom. En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht wat een iegelijk met handelen gewonnen had. En de eerste kwam, en zeide: Heere, uw pond heeft tien ponden daartoe ge wonnen.

Of nu de hoorders wisten, wat Palissy er toe gedreven had, deze tekstwoorden te kiezen, of hij 't zelf recht inzag, weten wij niet. Doch zeker is, dat in zijn omstandigheden, de keus zeer verklaarbaar was, en ook, dat althans een der broederen, te weten Victor de herbergier, die in de vergadering was, begreep hoe de meester spiak uit de volheid des harten. Palissy wees er met nadruk op, hoe een iegelijk geroepen is, met het pond hem toevertrouwd winst te doen, tot de Heere komt om rekenschap te vragen. En al luisterend, kreeg Victor een ge dachte, die hij met vele andere mee naar huis nam en overwoog. Eindelijk vatte hij een besluit en ging naar Palissy om om 't hem mee te deelen.

CORRESPONDENTIE.

T. G. Een metaphora is een figuurlijke uitdrukking, die de zaak in een beeld voorstelt. Zoo zingt Da Costa van den

„ Kemel, 't levend schip dat door de

zandzeebaren Zijn koers houdt, rijk bevracht met keur van oosterwaren."

en noemt hij de verveling, dochter van de weelde en moeder van de wanhoop.

Hoogenbirk.

$ereformeer&e $e3üitiïjet&L

Gereformeerde Kerken.

Beroepen : Tholen B, D. Hoek, cand. te Noorwijk aan Zee. — Rottevalle, A. Terpstra, te Veenwoudsterwal. — Stellendam, A. Hoogendijk, te Nieuwerkerk aan den IJsel. — Nykerk o/d Veluwe, Van Wijngaarden, te Katwijk. — Dokkum A, T. Bos, te Bedum. — Halfweg, N. IJ. van Goor, te Boxum.

Aangenomen: Deventer B, P. J. Jongbloed, te Ooster Nijkerk.

Bedankt : Noordwijk aan Zee, H. Buitenhuis, te Vreeswijk. — Scharnegoutum en Surhuisterveen, D. Steenhuis, te Berlikum.

Nederlandsch Hervormde Kerk.

Beroepen: Monster en Hoogeveen, J. M. Ph. Schippers, te Huizen. — Herkingen, A. van den Berg, cand. — Waverveen, Eist en Kage c. a., C. Oorthuijs, cand. — Laren, J. Visser, te Egmond aan Zee. — Montfoort, J. W. H. Kalkman, te Woerden. — Noorden en Soesterberg, J. A. Radix, cand.

Aangenomen: Doetinchem, C. Rijnenburg, te Rijsen. — Hattem, J. H. de Groot, te Zoeterwoude.

Bedankt : Schoonoord, E. van den Berg, cand. — Puiflijk en Leeuwen, H. van Dijk, cand. te Kampen. — Hoedekenskerke, H. a. Gerretsen, te Kolderveen.

Geal,cn«erien op DE HERAUT word, y/p VAN EIJK & ZONEN,

beleefd, verzocht, de abonnementsgelden over '

het kwartaal, eindigende 30 Sept. a.s. ten (voorheen I0HANNES KRAMER & Co.),

bedrage van f 1.20, per postwissel over te Hl 1 ~~ 1 © IX IX G XX <1 tl XXX ï maken, welken men gelieve te adresseeren aan ^ *

De Administratie van „De Heraal Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en

Amsterdam. Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGATIËN en BELEE-

Op ontvangst van den postwissel wordt NINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. den afzender daarvan bericht gezonden. Bedragen tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.

de Administratie.

Amsterflamsclie laatsclaiij van ImsierzfitoiE

gUrertrntim. Gevestigd te AMSTERDAM, Keizersgracht 547 en 54».

————1—w—a—^aa^sc^aPPe^j^ Kapitaal: ICexx ]VIillioeii C*ii1<Icïï-

I Heden behaagde het den Heere van

onze zijde door den dood weg te nemen, Commissarissen;

mijn geliefden Echtgenoot en der kinderen Mr. Th_ HEEMSKERK, L. T. S. VAN KEMPEN, H. W. VAN MA RLE, Jhi. Mr.

liefdevollen Vader, A F. DE SAVORNIN LOKMAN, J. E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYK

JOHANNES DE BRUIJN, Directeuren: H. J. VAN VULPEN en H. SERET.

m den leeftijd van bijna 41 jaren.^ W&T De Maatschappij sluit alle soorten verzekering*1

Het is ons een groote troost dat hij, na 1

een smartelijk doch geduldig lijden, vol K.APIÏAAL en LIJFRENTE tot elk ?iC?fiU*ag.

vertrouwen inging in de eeuwige heerlijk- ——

heid, die hij met geloovig verlangen mocht yj P3—BëffaB

verwachten. DLttivil 1> !| pSBJlISSi Prijs per aargang

Mede namens de familieleden, Naar aanleiding van tot ons gerichte DBIE gilden

Wed. JOHs. DE BRUIJN— vragen, hebben ivlj de eer hierbij te be- De fraai geïllustreerde

van Ingen. richten, dat door ons geen Orgels zijn- |! Bibliotheek IJ catalogus, tevens'prospectus,

Bodegraven, 20 September 1901. | °f worden aangeboden, oniler letters te B^«„ HoOFtnjB is in eiken boekwinkel te be-

vuldig in De Standaard en andere bladen gezonden door den Uitgever.

Heden nam God onzen nog jeugdigen § teekend. ——— —— -——-5

broeder, den heer 1 BREEBAAKT'S VERSCHENEN:

* ons midden ' I flStfJhaildel, IET TEEKEN

Desi;t «-Ijn.'opSS gilftïïto"; I ïïamrak 20, 21 en 22, Amsterdam. DES KBU1SES.

de hope, dat hij de Kerk alhier nog uit- Ü

nemende diensten zou bewijzen. Is verschenen: EEH YESH4AL ÜIT DSiS TIID VAN SEEO,

De Heere, wiens eigendom hij zich J ill/'I door

kende, beschikte het anders en gaf hem JLrts J. I UJ Wl/ JL'Ll'IH'. Ly ï%f|- nny DADDrTT

nu reeds de eeuwige ruste. doqr WlLöüN BARRE, f T.

Hij doe ons zwijgen en trooste zijne TT ,, „ r

I bedroefde gade, kinderen en verdere familie. C/. VAM PROOSBIJ, ' EKr*LLSCll \ I-.R f'AALD DOOR S.

De Raad der Geref. Kerk, PrtAt. te Amsterdam. Met 26 Illustratie.

J. BREUKELAAR, Praeses. EERSTE DEEL. Hoofdstuk i—6. Prijs ƒ 2 25. In Stempelband ƒ 2.99.

P. BATELAAN, Scriba. De Gezant Gods aan het hof te Babel. BOEKHANDEL

Bodegraven, 20 September rgoi. Prijs ingenaaid ƒ i.9». Gebonden ƒ 3,SS. Amsterdam. voorheen

Leiden. JD. nONNER. Pretoria. höveker & WORMSER.

Voor zoovele bewijzen van hartelijke belang- ~

de* ziekte en bij het overlijden mijner geliefde Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

Echtgenoote, betuig ik mijn welgemeenden dank. CiiCvestigd te GRONINGEN.

T W REFSF ■

, , J c „ . ' Commissarissen: Prof. Mr. D. P. D. FABIUS, J. H. DE WAAL MALEFIJT, A. W.

Amsterdam, 27 beptember 1901. SCHIPPERS, Jhr. H. A. WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, H. LUIKING, Mr. P.

L" . . . DIELEMAN, E. G. WEN-TINK.

lï mtlSf Rl I Raad van Toezicht: J- BOUWES, Johs. TERPSTRA, MR. H. VAN DER VEGTE.

' Verstrekt geld op eerste Hypotheek, zonder vooruitbetaling van rente. Geeft uit 4 pCt. Commissionairs in Effecten, Pandbrieven, koers qg pCt, in stukken van / 1000.—, / 500.—, ƒ 100.— en / 50.—,

W 4 TÏITT (I j verkrijgbaar ten kantore der Bank, bij hare Agenten en bij alle Commissionnairs en Makelaars

TT JCiÖ X X li Ö. iwl in effecten; te Amsterdam bij de Heeren L. G. WEISZ & Co., Westermarkt 21 en bij de

MSTJVHI)A3T Agenten: E. J. RADIUS en H. J. DANE, Tesselschadestraat 3. De Directie :

Heraut te Koop M- brouw'er' Mr-w- switters, f. j. bolt.

waaraan 2 nummers ontbr. b. Institutie va5n| Belangrijke Boekverkooping.

Calvijn, door Dr. A, KUYPER, 1889, sterk De firma J. L. BEIJERS, te Utrecht, zal van 14—23 October a.s. publiek verkoopent

geb. f. Schatboek van Ursinus; helder ex. de BIBLIOTHEKEN van wijlen de Predikanten J. C DE HOOG, S. K. THODEN

Afzonderlijk of te zamen. v. VELZEN, G. W. A. DE VEER, A. E. v. DEINSE en H. C. G. SCHIJVLIET,

Fr. br., onder letter B., aan de Administratie alsmede die van de H.H. Mr. H. B. v. HAAGEN, i. 1. Raadsheer a. h. Hoog Gerechtshof

van De Heraut. van Ned. O.-Indië, Mr. H. C. VOS, i. 1. Kantonrechter, Th. L. v. d. WURFF, i. 1. Leeraar

Verschenen bij B. VAN DER LAND, Amsterdam: de Muziek en J. S. PIQUET, Leeraar in de Eransche taal.

Toelichliigen bij lei Heideltergnclicn " 13

Catechismns voor eigen onderzoek, ge- jrm nviiha verscheisten:

zamenlijke oefening en onderwijs, iJVlllrly t ij

h.w.vanloon,^Boehverhoophu), De authentieke Tekst

Prijs ƒ o.eo. J. II. KOK. — Kampen. der

Bij f. H. KOK, te Kampen verscheen: ThCOlOfjie €71 LettevlxUiMlC, LiSUFfiiSCllö fiüfiSChrïftPU

Stalnwiri* iV/ H'P i f 11 en ^ October.

natumu npi rnhrtt. m Catalogus bevat tal van z.éf {/eeochte gehandhaafd TEGEN

Gerangschikt en verklaard door BIJBELVERKLARINGEN (Henry, Meyer, JProf, Dr. JM. A., G O O S ZE Ttf

r j7 g\ jt" Keil und Delitzsch, Luther, Lan%e, Klinkenberg,

z> j , at '' Her zog, Da Costa, Bunsen), en CO MMEN DOOR

"red. te iMijmegen. TA REN van Hellenbroek, Greenhill, Vitringa, T\n fv V7VT17Df>H

2e DRV li, compleet in 2 deelen. Dinant, Curtenius, Tuinman, Calvijn, Bierman, V& ■ JQB Qa U & * ^3 i£l> p

Deel /. Prijs f l.&O f25 vel druks). Ridderus, enz., enz., enz. ir.-n- ,. -r. . ..

r , 7,, , ,j j j. ■■ , ^ ^ , ,• Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit.

In linnen stempelband wordt de prijs met Op aanvrage wordt de Catalogus gratis en „

f 0.50 en in marocco lederen stempelband met franco toegezonden. *"ll^ * O.fofP.

f 0.75 verhoogd. — BOEHHANBEIi

Bij eiken soliden Boekh. is dit werk Bij den Uitgever D. DONNER, te Leiden, Amsterdam. _ voorheen

te verkrijgen of ter inzage te bekomen. Tegen versc 'n. Pretoria. HÖVEKER & WORMSER,

inzending van het bedrag, zendt de uitgever het kV T7IÏSJÖ IS Pil : "

franco thms. KALVlJNd lNYLULil y jj ||njyppQjXpjX

gqr mr mr Vraag bij den Uitgever op de Ti 1JC UIlIVCl Ol Ibl ia

of bij den Boekh. het PROSPECTUS met DEFORMATIE IN DE NEDERLANDEN,

korte Muscis van enkele hemzelven is uitgeoefend, 1(1 dank «^vangen

recensien. dqor Voor de Vereeniging:

Hei 2e deel ligt ter perse en verschijnt einde Aan ContributFën:

dezes jaars. UJ*• Jo • ju, Jtt u 1 u-iï/ito.

Dit schoont werk bevelen we zeer aan. TWEEDE DRUK. Door den heer G W Nederbragt te Velp

Dr. A. KUYPER {Heraut). Met de Hollandsche vertaling van al het in ^nr,c',UprVit T r ,ecl11.,

_ ,77 , 71 j ,ii i 1 t f- 7' / Loosdrecht j 17- door Ds. G. YViersma te Sleen

Dit boek moet onder de eerste en beste van den eersten druk voorkomende Latijn, Fransch enz. , door den heer II Bardelmever te Ter

dezen tijd een plaats hebben. Prii<? inwenaaid ^ » SS Anr V f ' ^ ^

Ds. W. II. GISPEN (Bazuin). 1 rljS ln2enaald T Aar _/^ ___

— Aan Collecten (voor de Theol. faculteit):

p AT) TftTpT HET EVANGELIE IN ONZE OOST. ; 3A™7™

I \ f | li | 1 li B J B De Protestantsche Zending in het tegenwoordige Gapinge ƒ 1.45; van idem te Grijpskerke ƒ 21.98;

Nederlandsch-Indië, van de eerste vestiging van idem te Koudekerke ƒ 14.16; van idem te 3 1 van onzen tijd, St. Laurens ƒ 4.35; van idem te Meliskerkc nnmj II 11 ¥ IBéi Tilf ^•I91/2! van idem te Middelburg A ƒ 23.06;

i& ■*. .4. li IJ V |B E II. Van idem te Middelburg B / 9.8il/9; van idem

* ,. 1 ri * DEEL IL ~ DE Molukken- ^ Middelburg C ƒ 41.76; van idem te Oost-

FrlJS I TWEEDE VERHEERDEKDE DRUK. kapelle ƒ 9.88; van idem te Serooskerke/ 12.80I/3;

BOEKHANDEL Prik inpen-iaid f 1 IA van idem te O. en W. Souburg ƒ 14.21; van

Amsterdam. voorheen J ® • idem te Vlissingen A / 15.04; van idem te

Pretoria. HÖVEKER & WORMSER. De herdrok van Deel I verscheen vorig jaar. ylissingen B ƒ h6s. van idem te Veere ƒ8.59;

»«—'»«■»»• _ „ ssss

f*i A T T7T TTVT'O T s .ïTT f^ ^1/2 co11-^ f io-2i; van idem te HiUeg°m /s;

! 1 u 1 1 \/ I ll\l N I iH 15 11 x 1 V van idem te Katwiik a d R'jn / 7•° t1 i>van

\JJOLU V JL(J JLl U tl * * U \Jl JL/ * Idem te Katwijk a Zee / 7,50; van idem te

_ ... „ . „ , . . . _ / . Koudekerke / 3.80; van idem te Leiden C

Iongelmgsjaren,OmzwerymgeD,Rekeenng en Eerste optreden als Reformator. / 8.841/2; van idem te Leiderdorp / is.x4i/«;

Beschreven door E. DOUMERGUE, Hoogleeraar te Montauban. van, 'dei,n te Noordwijk a/Zee ƒ 6.04; van idem

,, . ,, , T, w v te Rijnsburg / 10.50; van idem te Sassenheim

Vertaald door Ds. W. F. A. WINCKEL. f 6>IJ0. van idem t= Voorschoten / 6.16I/* Verschijnt in 15 afleveringen van 32 pagina's. De prijs is per aflevering ƒ 0.35 zoodat

het geheele werk voor de inteekenaars niet meer zal kosten dan ƒ 5-25- In het voorjaar van ffi, (u„ * J' ' / '

1902 zal het werk D. V. compleet komen, waarna de prijs wordt verhoogd. Per vijf afleve- ' 'c ' enningmees ■ >

ringen wordt over / 1.75 beschikt. Boek- ~ Courantdrukkerij:

De Uitgever, „ de Roevku Kröber & Bakels,

Amsterdam, W. KIRCHNER. Amsterdam.

Sluiten