Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens allen te beschamen, die zich vroeger minachtelijk over hem hadden uitgelaten. Steeds had hij, dien alles tegenliep, zich verbitterd gevoeld, dat Gijs bij velen om zijn geld zoo gezien was, terwijl niemand op hem. Steven, lette, die toch ook zijn best deed. Maar nu zou het anders worden, en zoo overwon de eerzucht de gierigheid, en gaf Steven „schatten" uit, zoo als hij 't noemde. Wel ging hem dat aan het hart, maar hij dacht: „Ik heb heel wat geërfd en daarbij, in één jaar verdien ik al dat geld makkelijk weer in."

Voor de huisvrouw was het nu eens uit met de zorgen, want haar man wilde thans ook, dat zij zich mooi zou kleeden, een dienstbode nemen en, als er gasten kwamen, die „deftig tracteeren" zou. Nu, de gasten bleven ook niet uit. Want het is waar wat de Schrift zegt: „De arme wordt zelfs van zijn vriend gehaat, maar de liefhebbers des rijken zijn velen."

Wat Gilles en Pieter betreft, ook aan hen had vader gedacht. De oudste, die in den verf winkel zou opgeleid worden, moest nu natuurlijk elders een plaats krijgen. Piet was voor smid bestemd, maar ook dat zou nu veran deren. Mijn zoons moeten heeren worden, dacht vader. Daartoe besloot hij hen den handel te laten leeren Dat nu was niet onver standig, maar minder gemakkelijk. Te Utrecht althans was, voor zoover Steven wist, geen gelegenheid, waar zijn zoons op een kantoor het Italiaansch boekhouden en meer dergelijke kundigheden konden leeren. Zoo zocht en vond hij dan ook een gelegenheid bij een groot koopman te Amsterdam, die bereid was, de twee knapen bij zich te nemen en op te leiden. Ze konden dan bij zijn boekhouder wonen. Dat kostte wel weer, en bracht niets op; maar vader zei: „Voor wat, moet wat. Later brengt dat zijn geld wel weer op. De menschen zullen nu eens zien, dat Steven Schravers ook wat durft, en zoo goed is als zijn broer Gijs."

Zoo was dan Steven, in hoogmoed des harten een als 't ware nieuw leven begonnen. Den Heere daarin te kennen, kwam niet bij hem op. Hij zou het, met zijn nu zoo onverwacht verworven geld, wel klaren. Natuurlijk wilde hij des Heeren zegen daarbij ook nog wel hebben, maar hij vergat wat geschreven staat:

De Heer betoont Zijn welbehagen,

Aan hen die needrig naar Hem vragen, Hem vreezen, Zijne hulp verbeiden En door Zijn hand zich laten leiden.

Daaraan echter dacht, onze Steven Schravers heel weinig. Nog minder zal hij verstaan hebben, dat de zegen des Heeren volstrekt niet, ja veelal niet bestaat in voorspoed, rijkdom en welvaart, maar in nog wat beters. Want de psalmdichter spreekt ook van een vreugd, die niet bestaat in aardsche zegeningen, als hij b.v. zegt:

Gij hebt me in 't hart meer vreugd gegeven, Dan and'ren smaken in een tijd,

Als zij door aardsch geluk verheven, Bij koorn en most wellustig leven,

In hunnen overvloed verblijd.

ik hier spreek, ons vaderland in een zwaren oorlog was gewikkeld. Daarin streden Engeland, Nederland en Duitschland, tegen het overmoedige Frankrijk, welks koning, Lodewijk XIV, zijn macht ook over Spanje wilde uitbreiden, door daar een Franschen prins den troon te doen bestijgen.

Onze stadhouder, Willem III, koning van Engeland, over wien we pas hebben gesproken, had tegen die plannen van den Franschen koning, in der tijd de noodige maatregelen geno men. Toen echter was Willem gestorven. Doch anderen zett'en zijn groot werk voort, 't Is deze oorlog, die de Spaansche erfopvolgings-, ofsuc cessie-oorlog wordt geheeten.

De Engelschen onder den hertog van Marlborough, de Nederlanders onder Jan Willem Friso en anderen, bevochten de Franschen in Zuid Nederland of België. Dit land, wel eens het schaakbord van Europa genoemd, behoorde toen aan Oostenrijk, dat mede met Frankrijk in oorlog was. De vorst v*n Oostenrijk was namelijk toen keizer van Duitschland, een waardigheid, die nu, sinds 1871, wordt bekleed door de koningen van Pruisen.

Nu was er voor den oorlog ontzettend veel noodig, en zoo kwam het dat Steven, niet lang nadat hij den varkenshandel van zijn broeder had aanvaard, ook een bestelling kreeg van gezouten vleesch, te leveren aan de regeering, voor de troepen die in Brabant en elders in bezetting lagen. Natuurlijk had onze koopman dat gaarne aanvaard. Want er was goed aan te verdienen, als men maar puike waar en op tijd leverde. Ook behoefde men nooit naar zijn geld te wachten. Kortom de leverantie was iets recht begeerlijks. Wel was Steven een vredelievend man, die nooit een beest kwaad deed of 't moesten gemeste varkens zijn, maar toch speet het hem, toen er omstreeks het jaar 1711 ge ruchten van vrede begonnen te loopen.

Lang echter duurde dit niet, want de strijd werd nog een poos voortgezet, ook al trokken de Engelschen hun hand uit het spel. Vooreerst waren er dus nog vele zijden spek noodig, en dat bracht Steven een stevigen duit in den zak.

Hoogenbirk.

Heden overleed na een ongesteldheid van eenige dagen onze geliefde Moeder, TRIJNTJE PIETERS GRIJPSTRA,

weduwe van Jan B. Wijmenga, in den gezegenden ouderdom van 81 jaar en 11 maanden.

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons was, troost ons in onze droefheid de wetenschap, dat zij thans de rust geniet, die er overblijft voor Gods volk.

. Dr. P. J. WIJMENGA. Amsterdam, C. W. WIJMENGA—

Van Kluyve. , E. DE VRIES—

Bergum. | Wijmenga.

IJ. D. DE VRIES.

„ ,. iG. v. d. ZEE—Wijmenga. Drachten. |j K_ y D ZER

, B. J. WIJMENGA.

Garijp. S. C. WIJMENGA—

Kooistra.

Garijp, 14 Juli 1905.

Synode der Geref. Kerken te houden in 1905.

Met het oog op de aanstaande Synode bieden wij aan een zeer beperkt aantal pakketten, inhoudende:

Acta der voorloop'ge Synode van Nederd. Geref. Kerken te Utrecht 1888. . . . ƒ 0-90

„ „ » » » » » » » » 1889. . . . „ 0 80

2e „ „ „ „ „ „ „ Leeuwarden 1890 „ 1.10

„ „ 3e „ „ » » » » » 'fHage 1891 . „ 1.50

„ „ 4e „ „ „ „ „ » Arasterdam 1892 „ 2.90

Acta der Generale Synode te Dordrecht 1893 o av

Het Gereformeerde Kerkel Congres. Drie referaten door Dr. F. L. Rutgers,

Mr. A. F. de Savornin Lohman en Dr. A. Kuyper 1887 „ 0.60

Dr. A. Kuyper. De Zegen des Heeren over onze Kerken. Inleiding op het gebed

van het samenkomen der Geref. Kerken in Generale Synode te Middelburg 1896 „ 0.35

Rechtsgeleerde adviezen in zake het Kerkelijk Conflict I 0 60

„ » » » » » » ^ ®

De Gereformeerde Commissie van Advies O

Waarde totaal .... ƒ 12.50

Dit geheele pakket wordt zoolang de voorraad strekt franco toegezonden na ontvangst van postwissel groot ƒ3.90 met bijschrift „Pakket Synode".

A-st«rdam, — HÖVEKEB & WORISER.

Pretoria—Potchefstroom.

Heden overleed in zijn Heere en Heiland onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwden Grootvader, de Heer

FRANS TROMP,

in den gezegenden ouderdom van bijna 91 jaren.

De Wed. F. TROMP— Breeman, en Kinderen.

Kampen, 21 Juli 1905.

TiliCMliil

heeft de wereldmarkt veroverd door I zijne muzikale waarde en hoogst ■ duurzame constructie.

Uitnoodiging tot nadere kennismaking bij

fi. A. QOLDSCH1EDII0, I

f armoBlt. 141 en Mztïsir. 305, Amstefia. |

|^Catalogus gratis. 1

Werken van

Dr. A.JI0YPER.

ONS PROGRAM.

DERDE DRUK.

Prijs ingenaaid f 3.6Os gebonden f 4.50.

Eenige Kameradviezen

uit de jaren 1874 en 1875.

Prijs f 3.9 O.

Het Calvinisme.

Het Calvinisme en de Historie. — Het Calu1' nisme en de Religie. — Het Calvinisme en Staatkunde.—Het Calvinisme en de Wetenschap--^ Het Calvinisme en de kunst. — Het Calvinist en de Toekomst. ,

Prijs ingenaaid f 2.50 ; gebonden f 3.'^'

HSvetar & f onnset

AmsierdamscbB laatscbapsij m LewTerzetorag,

gevestigd te

Amsterdam, Keizersgracht 547—549,

sluit alle Kapitaals-verzekeringen, Wedawe-pensioenen, lijfrenten, enz.

L G. WEISZ & C%

Commissionairs in Efiectoo,

WESTERMARKT No. 21

AMSTERDAM.

De Alpmeene Vergaflering

der VEREENIGING

tot Cbr. Ver. van ZENUWLIJDERS

staat gehouden te worden op DONDERDAG 28 SEPTEMBER e. k.

Afdeelingen, Corporatiën en Leden, die, overeenkomstig art 7 der Statuten, voorstellen wenschen te brengen op die vergadering, hebben deze in te zenden tot Woensdag 16 Augustus bij

den Secretaris, Ds. A. VAN ANDEL.

Heerenveen.

Schoolboekjes P.Jlloiprs.

Bekeken en Beluisterd. Een leesboek voor de middelste klasse ƒ 0.30 (

Geschiedenis des Vaderlands. Leesboek voor de hoogere klassen der Christelijke school en de lagere klassen van normaallessen en kweekscholen „ 0.40. ( Klimop Leesboek voor school en huis „ 0.25. Lelietjes van Dalen. Leesboek voor

school en huis „ o 25

Meiklokjes. 25 Driestemmige liederen voor school en nuis. Muziek van

J. van Tright „ 0.25.

Sneeuwklokjes. Leesboek voor school

en huis „ 0.20.

Viooltjes. Leesboek voor schooien huis „ 0.20. Windekelken. Leesboek voor school

en huis „ 0.25

Tijdelijk aangeboden per stuk voor ƒ 0121/2. per compleet stel voor ƒ1.—.

Te bestellen door den Boekhandel of per postwissel bij de Uitgevers

IMffl & Wormser,

E Voto Dordraceno

DOOR

— Dr. A. KUYPER. =

Nieuwe uitgave in 4 deelen, geheel gelijk aan den vorigen druk.

Ingenaaid ƒ19.-. In twee linnen banden ƒ 22.—.

(de vorige druk kostte f 25.— en gebonden f 29.—.

Deelen I en II zijn verschenen; deel III volgt eerstdaags. Pretoria—Poti^iefetroom. HÖVEKER & WORMSER.

'u MerMsci ïïanöels-MormaliB-Bnreaii v.iSLUIJS &fio.

AMSTERDAM- GFtOJVINGEJY. ===== Raad van Bijstand en Toezicht:

Mr. G. A. P. M. VAN DER AA, Advocaat en Procureur.

D. VAN EYK, lid der firma Wed. P. van Eyk & Zonen.

E. LUDEN, Pres. v/d Raad van Beheer der Electr. Spoorweg-Mij.

Mr. S. DE VRIES Czn., lid van de Tweede Kamer der S. G. enz,

Het Bureau verstrekt informatiën omtrent alle handeldrijvenden in alle beschaafde deelen der wereld, heeft bijkantoren in de voornaamste steden des lands en agentschappen in alle handelsplaatsen der aarde. TARIEVEN OP AANVRAAG GRATIS.

Directie Amsterdam Directie Groningen

L M. VAN DER SLUIJS. F. J. BOLT, M. BROUWER, JOH. TERPSTRA.

Andreas Hyperins,

voornamelijk als homileet,

door Prof. P. BIESTERVELD.

Vroeger ƒ 1.75, thans 50 Ct.

Na ontvangst van postwissel, franco p. p. door ZALSMAN te Kampen.

Alle Boekhandelaren nemen bestellingen aan.

Ved. P. TAS EUK & ZONEN,

DAMRAK ÖO eix DAM 1*5-17'

Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden & Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONG ATIÉN en BELEc-' NINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers.

Vereen* ter iieyortóig m CMstele Lectuur.

<■>»»

A2s eerste uitgave voor 1905 werd den leden gratls toegezonden:

1»K FltO WlERE* Ol EO

Holland in het jaar XG^ 12,

DOOR

J. POSTMUS.

Geïllustreerd door JOELAIV GEBHA.ÜJD.

Prijs ingenaaid ƒ 3.P5; in band van JAC. Ph. WORMSER ƒ 3.3^'

Binnenkort ontvangen de leden als tweede present-exemplaar:

TWEEMAAL GEVOSDEI.

Een verhaal (groot ongeveer A» vel) door A. .1

Met illustratiën van J A.JST SL, U Y TE Ft S.

Ieder kan lid worden dezer Vereeniging en betaalt dan jaarlijks/5.—. Men ontvangt daa' voor van elke in dat jaar verschijnende uitgave der Vereeniging een exemplaar gratis, tot e gezamenlijke waarde van minstens f 5.—• Bovendien heeft ieder lid recht om in den van het jaar uit den catalogus der Vereeniging voor ƒ5.— aan ingenaaide boeken te ontbied ^ Ieder lid betaalt dus ƒ 5— en ontvangt boeken voor minstens ƒ 10.—. |P£"" Catalog op aanvraag gratis.

Amsterdam H0VEKÊR & WÖRHSEE-

^re'°—foiehe^fs'room.

^ ^ ^

WIELRIJDERS ^ ^ ^

MMier is Co n e firi' enii e onmoy&Mijifc]

Eerste kl. HEEREN- en DAMESRIJWIELEN, bek. merken, prachtig vernikk^ en geëmailleerd, Echte Dunlop-banüen, nik. velgen, vrijw. en rem, compl. met laö^i pomp, bel, enz. Spotprijs / 54, gewone prijs is / 105. Zelfde Rijw. zonder vrijwiel en' ^ / 50- Damesrijwielen met doorschijnende kettingkast / 5 hooger. Wanneer geen gara"^ wordt verlangd, wordt van elk Rijwiel / 4 afgetrokken. Vraagt tot overtuiging franco ^ vrijblijvend een Rijwiel op zicht. Echte Dunlop banden ƒ 14.50 per stel van 4 stuks met maanden garantie. Br. fr. Nr. 1878, aan SCHELTEMA & HOLKEMA's Adv.-Bur., Amsterd^

IVOOpcIl CIl vcjlivuvjjjcxi jur r v x en www* .. .o»viv.u

Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONG ATIÊN en BELEK-'

Dr. A. KUYPER.

Gedurende enkele weken worden pakketten, bevattende de volgende veertien rede- • voeringen en brochures van Dr. A. KUYPER, franco toegezonden na ontvangst van postwissel a ƒ3.50:

I. Band aan het Woord. Aantwoord op de vraag: Hoe is eene universiteit aan het Woord van God te binden? Voorgedragen op de meeting gehouden

te Middelburg op 28 Juni 1899 / 0.40

II. De zegen des Heeren over onze Kerken. Rede ter inleiding op het gebed voor het samenkomen der Gereformeerde Kerken in Generale Synode, ge

houden in de Noorderkerk te Middelburg, op 10 Augustus 1896 . . . . „ 0-35

III. Eer is teer. Tegen Mr. W. H. de Beaufort's Gidsartikel: „De Deputaten-

vergadering" 0.90

IV. Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Eene

Nederlandsche gedachte. Tweede druk ,0.90

V. Het Sociale Vraagstuk en de Christelijke religie. Rede bij de opening van

het Sociaal Congres op 9 November 1891 „ 1.00

VI. Is er aan de publieke universiteit ten onzent plaats voor een faculteit

der theologie ? Referaat voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende Jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag. 1890 0.50

VII. Maranatha. Rede ter inleiding van de Deputatenvergadering, gehouden te

Utrecht op 12 Mei 1891 0-25

VIII. Niet de vrijheidsboom, maar het krui3. Toespraak ter opening van de

tiende Deputatenvergadering in het eeuwjaar der Fransche Revolutie . . . „ 0.40

IX. Separatie en Doleantie. 1890 0.50

X. Sion door recht verlost. 1887 0.50

XI. Strikt genomen. Het recht tot universiteitsstichting staatsrechtelijk en historisch

getoest. 1880. „ 0.75

XII. Tweeërlei Vaderland. Ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije

Universiteit. 1887 0.59

XIII. Volharden bij het Ideaal. Openingswoord ter Deputatenvergadering van 17

April 0 25

XIV. Welke zijn de vooruitzichten voor de studenten der Vrije Universiteit?

Rede ter inleiding van de Leeuwarder Meeting, op 5 Juli 1882 0-40

Waarde totaal / 7.60

Franco toezending na ontvangst van postwissel groot / 3 50, met b'jschrift „Pakket

UJ.VVUUi.UO •

HÖVEKEB & WORMSER.

(faeformmbe ^estnbïjeiti

Gereformeerde Kerken.

beroepen: Bolnes, A. H. van Andel, te Zuidland. — Kruiningen, R. Sybrandy, te Blokzijl. — Axel, A. M. Elzinga, te Zalk en Veekaten.

Nederlandach Hervormde Kerk.

Beroepen: Vierpolders, Brielsch Nieuwland en Hekeling, D. Boer, cand. te Snelrewaard. — Waddinxveen, C. J. Leenmans, te Bennekom. — Kropswolde, F. H. van Oosten, cand. te Eexta. — Oosterzee en Echten, J. Willemse, te Sloten — Meeden, V. H. Roobol, te Veendam. — Olst, J. Bruining Jr., te Hoogezand.

Aangenomen: Jelsum, H. G. Cannegieter Hz., cand. te Tzum. — Hoogeloon, J. Kalshoven, cand. te Elspeet.

Bedankt: Oudeschild, D. Boer, cand te Snellrewaard. — Rhenen, J. H. Gunning E.Bz., te Rijssen. — Westwoud, G. A. Lolcama, te Bergen-opZoom. — Krommeniedijk, J. Bender, te Peperga en Blesdijke. — Eierland, H. A. C. Snethlage, cand. te Amsterdam.

TieoliiiscïG ei fffiteclaiele fferM,

OP IEDER GEBIED.

HUIS- en KERKBIJBELS. — KERKBOEKEN. KORAALBOEKEN. — MUURTEKSTEN. Kinder Lees- en Prentenboeken. _

HOLLANDSCHE, FRANSCHE, DUITSCHE en ENGELSCHE BOEKHANDEL,

= HÖVEEER & WORMSER, «==

AMSTERDAM, KALYERSTRAAT 154, bij het SPUI.

Telefoon Interc. 4006.

PRACHTWERKEN. — PHOTOGRAPHIËN.

Alle nieuwe uitgaven op

TECHNISCH CEHIEH.

Tauchnitz-Edition, Reclam's Universal-Bibliotliek,

Unwins Library, enz., enz.

Directe verbinding met het Buitenland.

M

ttoek- en Courantdrukkerij: de Roever Kböüer & Bakels, Amsterdam.

Sluiten