Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige maanden ging het zoo voort. Gilles was nu eens „gelukkig", dan „ongelukkig", maar onder alles had hij ook den wijn en den sterken drank zoo lief gekregen, dat hij er niet meer buiten kon. Zijn trouwe huisgenoot en de vrienden zijner moeder, die het wel opmerkten, waarschuwden hem ernstig, doch het hielp weinig. Ik ben nu mijn eigen heer en meester dacht Gilles en zij hebben zich niet met mij te bemoeien. Tot een ander jongmensch die even eens zoo sprak, zei eens een wijs man: „Dan hebt ge al een heel slechten heer en meester," en dit zou ook onze man ervaren.

Eens had hij weer hoog gespeeld en — herhaaldelijk verloren, 't Liep eindelijk in de honderden guldens, en Gilles wist zeer goed, dat hij die op 't oogenblik niet had, noch in zijn beurs noch thuis. Dit was te erger wijl Pieter binnenkort zou komen om rente te ont¬

vangen. En Pieter — dat wist Gilles — gaf

geen dag uitstel, evenmin als anderen, die straks betaald moesten worden.

Een angstige trek op zijn gezicht maakte duidelijk wat in zijn hart omging. Een zijner aanzienlijke vrienden, die meer zoo iets had bijgewoond, merkte het op en begreep alles.

„Houd moed," fluisterde hij Gilles toe: „ik wil u desnoods wat leenen. Wie waagt wint; zet nog eens hoog in. De kans kan verkeeren".

Dat was waar, dacht Gilles en — weer begon hij het hooge spel — een soort dobbelarij, waarbij het grof toeging, 't Duurde niet lang of alles was beslist en — de kans verkeken. Hij had weer verloren.

„Mijnheer heeft zooveel, geloof ik, niet bij zich," sprak de vriend van zooeven. „Ik zal 't hem wel voorschieten." En even daarna waren 30 goudstukken in den zak van den winner verdwenen.

„Je komt wel eens aan om af te rekenen," zei de vriendelijke leener tot Gilles, toen deze heenging, „als het van de week maar in orde komt".

Gilles ging naar huis, alleen en ellendig. Wat moest hij doen? Hij had dezen avond zooveel verloren, grootendeels geld dat hem niet toebehoorde, dat aan anderen moest betaald worden. Hij verwenschte in zijn hart de „vrien den" en de speeltafel tn ging te bed zonder te bidden, met een hart vol angst en zorg.

Den volgenden dag was zijn eerste werk met den bediende ter markt te gaan. Daar verkocht hij een groote partij koren, met vrij wat schade en verlies, wijl hij dadelijk geld er voor moest hebben, Doch hij was geholpen voor 't oogen blik. Toen Piet kwam en nog anderen die op geld wachtten kon hij ze betalen. Doch hij wist zeer goed, dat als 't nog een paar maal zoo ging, heel zijn handelszaak zou verloren zijn. En daarbij — de speelschuld was nog niet afbetaald en daarvoor bezat hij niets.

Hoogenbirk,

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Hooggeachte Redactie!

Wil s. v. p. een plaatsje in uw blad afstaan voor het opperen van eenige bezwaren tegen het art. „Vrouwelijke studenten."

De bespreking van de kwestie, cf eene vrouw advocaat mag zijn enz., blijft natuurlijk uitge sloten, daar ook het artikel er over zwijgt.

Er zijn echter 3 punten, waartegen mijne bezwaren ?ijn en waarvan de inhoud door mij telkens is vooraan geplaalst.

1. Het karakter eener Universiteit belet niet, dames toe te laten als student.

Naar mijne bescheiden meening is dat nog eene niet uitgemaakte zaak. Zoo Gods Woord nu eens de vrouw het optreden op wetenschap pelijk gebied verbood (en dat dient eerst uitgemaakt), moet toch ook het karakter eener Universiteit daarmede niet in strijd zijn.

2. Eene Universiteit bevordert niet tot advocaat enz., maar leidt wetenschappelijk op- Hier tegen zal niemand voorzeker bezwaar hebben; maar is deze stelling nu wel een geschikt wapen ter verdediging van de toelating van vr. stud. ?

Wanneer het bijv. bij nauwkeurig onderzoek bleek, dat eene vrouw volgens Gods Woord niet mag optreden als predikant, advocaat enz. en eene studente der Vrije Univ. liet zich na volbrenging ha'er studiën toch als zoodanig be roepen, inschrijven enz., dan overtrad zij des Heeren gebod. Zou in dat geval de Vrije Univ: vrij uitgaan? Mijns inziens zou Gods Woord over haar het schuldig uitspreken. Is het „mede schuldig kunnen zijn aan eens anders mis daden" in het bekende artikel niet wat te veel op den achtergrond geraakt?

3. Gods Woord verbiedt de wetenschappelijke opleiding der vrouw niet. Zeer wel mogelijk. Waar staat echter, dat Gods Woord het gebiedt of toelaat? Is alles wat Gods Woord niet rechtstreeks verbiedt, geoorloofd? Moet hit g« oorloofd of verboden zijn, niet veel meer uit de in den Bijbel beschreven roeping der vrouw afgeleid worden? Wordt ook in onze kringen niet te veel Genesis II vergeten? 't Wil mij dan ook voorkomen, dat de Rector wel wat had kunnen wachten met zijn besluit.

Ook de verdediging in de Heraut heeft mij weer versterkt in de meening, dat vrouwelijke studenten veel meer misplaatst zijn dan goed geplaatst op de Vrije. Inmiddels mijn oordeel gaarne voor beter gevende.

Hoogachtend en bij voorbaat dankend,

Uw getrouwe lezer en vriend der Vrije, J. Spiering.

Ter neuzen, 8 n '05

$ertf0tmem:be $e3mötjeiti

Gereformeerde Kerken,

beroepen: Bierum, J. Meijer, te Zaltbommel. — Grand Rapids (Noord-Amerika), G Wisse Jr, te Leiden. — Bolnes, Jonker, te Wormerveer. — Bierum, J. Meijer Jr., te Zaltbommel. — Emmer Compascuum, C. Veltenaar, te Laar.

Aangenomen: Harlingen, B. van der Werff, te Grootegast.

Bedankt: Stad a/h. Haringvliet, J. Osinga, te Werkendam. — Hoogvliet, H. Brinkman, te Oldemarkt. — Ouderkerk a/d. IJssel, R. Looman, te Geldermalsen — Pretoria. Dr. B. Wielenga, te Arnhem. — Koudekerke, U. Ubbens, te Sil volde Gendringen.

Nederlandsch Hervormde Kerk.

Beroepen : IJselmuiden, A. M. van der Sluis, te Dordrecht. — Vrouwepolder, G. J. G. de Bel, cand. te Bussum — Nijega, J. H. ter Spiil, te Veenwouden. — Maastricht, G. Aalbers, te Goutum. — Terwispel, A. Kabel, te Zedichem. — Leiden, Dr. G. Oorthuys, te Brakel. — Wieringerwaard, J. T. Huisman, cand. te Schildwolde. — Wijnal dum, J J. Meijer, te Noordgouwe. — Vlieland, H. G. van Wijngaarden, cand. te Utrecht. — Beverwijk, A. Rutgers v. d. Loef, te 's Hertogenbosch.

Aangenomen: Lippenhuizen, E. T. de Boer, te Witmarsum. — Rotterdam, D. J. van Aalst Jr., te Amersfoort. — Serooskerke, D. Muller, cand. te Amsterdam.

Plaatsgebrek noodiojikt ons Advertentiën /< een volgend Nr. uit te stellen.

fUui'rtrntirit.

H Heden overleed na een smartelijk maar geduldig lijden mijn innig geliefde Echtgenoot de Heer

E. SIKKAMA, in den ouderdom van ruim 63 jaren.

Wed. E. SIKKAMA, geb. Brink.

Groningen, 11 Nov. 1905. jjg Wegens misverstand nu eerst geplaatst.

Heden overleed, ten onzen huize, onze innig geliefde Zoon en Broeder, de Weleerwaarde Heer

SOLKE TROMP,

Bedienaar des Woords bij de GereJ. Kerk van Raard c. a.,

in den ouderdom van 36 jaren.

Een smartelijk, doch zeer geduldig lijden, maakte een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven.

De troost, dat hij is henengegaan, steunende op de Borggerechtigheid van den Heere Jezus Christus, lenigt onxe droefheid.

I D. L. TROMP.

Woudsend. ] A. TROMP—

( Zandstra,

, L. TROMP,

Sneek. ! J. TROMP—

I Slump.

j A. D. TROMP.

Woudsend. ) T' TROMP-

i Nauta.

I 'J. TROMP.

R. DOORNBOS—

Leeuwarden. Tromp.

E. DOORNBOS.

Woudsend. M. TROMP.

Woudsend, 17 November 1905.

Advertentiën tot

i

* I

6. L Goldscsscding,

Warmoesstraat 141 en Keizersgracht 305,

AMSTERDAM.

Al ijd groote

sorteering

JRiuno's

van af ƒ100, van af ƒ 45.

Vraag catalogi en conditiën voor huur ruil en betaling.

EE9U & Go.

Noordeinde 20, den Haag.

Kassiers

en

Commissionairs in effecten.

Helen trof de Geref. Kerk van Raard c. a, een gevoelige slag, daar het dtn Heere behiagde van haar weg te nemen onzen beminden en zeer geachten Bedienaar des Woords

Ds. S. TROMP, Hij overleed ten huize zijner Ouders te Woudsend in den ouderdom van 36 jaren. Hij is heengegaan in de volle verzekerheid des geloofs na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden.

Na de kerk van Hijlaard 5 jaren te hebben gediend, mocht hij ruim 4I/2 jaar aan deze kerk verbonden zijn, waar hij met ernst en getrouwheid zijn ambt mocht bedienen. Trooste de Heere de bedroefde familie en zij Hij ook de thans herderlooze gemeente met Zijnen Geest en fijne Genade nabij.

Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk Raard c. a.

H. J. TURKSTRA, Praeses.

J. J. HIEMSTRA, Scriba. Raard, 17 November 1905.

XTet Bestuur van de Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland

brengt ter kennis van belanghebbenden, dat behoudens de Koninklijke goedkeuring, met ingang van 1 Januari 1906 de woorden „en. Zenuwlijders" in den naam der Vereeniging zullen vervallen, en dat van af dien dag de officieele naam zal zijn:

De Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen in Nederland, ge vestig<5 te U T IS 14 4DIIT,

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit

I van 19 Januari 1§8» Mo. 35.

Het Centraal Kantoor der Vereeniging is gevestigd te SASSENHEIM bij Leiden.

Namens het Bestuur:

Ij. LINDEBOOM, Voorzitter. H. W. VAN MARLE, Secretaris. S. VAN HEEMSTRA, Penningmeester.

Sassenheim, 15 November 1905.

Heden verscheen:

„HST LIED VAK SS VL9KKEM"

van Bart van de Velnwe.

[Naar de Heraut meditatie van 25 Febr. 1901) voor gemengd koer, solo, orgel ol piano, door F. 6. BEVERSLUIS, N. Hz.

Prys f 0.2©,

bij A. v. d. SLUIS, Oud-Beijerland,

L. 8. WEISZ & C#,

So&aJssioaairs ia gfiactea,

WE8TËBMAJKKT No. 21

AMSTERDAM.

VERSCHENEN: Prijs ƒ 0.60.

BKEEBAART's

Sfllo-HariÉi-Alliii.

VERZAMELING van COMPOSITIES van

Mendelssobn, Gounod, Verdi, Schumann, Raff, Stephen Adam, Cesar Franck e. a.

voor

AMERIKAANSCH ORGEL

Speciaal bewerkt voor een Soloregister

b. v. Cello, Hautbois,

Pipe Diapason, Vox Celeste,

— met accompagnement van —

Harpregister of Viola.

Verzameld en gearrangeerd door M. H. VANDERWAAG.

BREEBAIRT's

Orgel& Pianoliandel,

Damrak 19, Amsterdam.

BüiEHEÜ

uit Rusland door H. S. S. KUYPER, prijs

/ 1.— ingen,, / r 45 geb. met vier platen is

thans alom verkrijgbaar.

Zwolle Firma H. TULP.

VERSCHENEN:

„Loofden Heere, mijne ziel!"

REDE gehouden in den dank- en bedestond bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum der Vrije Universiteit te Amsterdam, in het Concertgebouw op Donderdag 19 October 1905,

— door —

Ds. P. A. E. SILLEVIS SMITT.

I'rjjs . . . fO.25.

«m. HMcr & f ormser.

Kebecca van ,, ebecca van ,, ebecca van

Wed. P. Vil EUK & ZONES.

O ]M J;:& A K 6ö en I>AM \5-\7'

Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONG &TIÊN en BELEB-NINGEN. Nemen gelden & DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. .1-

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

Gevestigd te CUROIUIWESN.

OUDE B0TEMN6E8TRAAT No. 72, hoek MUURSTEAAT.

Telepfeeon IntercoMsiuaa»l So. 6Ï4.

Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1,000,000.

Commissarissen: Prof. Mf. D. P. D. FABIUS, J. H, DE WAAL MALEFIJT, A. SCHIPPERS, Jhr. H. A. WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, H. LUIKING, Mn. r' DIELEMAN, E. G. WENTINK. ^

Raad van Toezicht: J. BOUWES, Johs. TERPSTRA, Mr. H. VAN DER VEGÏ& Weeft uit 4 pCt. Pandbrieven,

koers 100 pCt., in stukken van ƒ iooo.—, ƒ 500.—, ƒ 100.— en ƒ 50.— , verkrijgbaar te» kantore der Bank, bij alle Agenten en Effectenhandelaren. Inlichtingen geven te Amsterde de H.H.: L. G. WEISZ & Co. Westermarkt 21 en RADIUS en DANE, Keizersgracht a°7 (Hilversum, Torenlaan 5<$); te Rotterdam de heer H. DANE, Haringvliet 49.

De Directie :

M, BROUWER, Mr. W. SWXTTERS, F. j. BOLT,

Ongetwijfeld het mooiste en dege

nikste bint JNicolaas geschenk voor

ieder Christen is een exemplaar van het zoo juist verschenen boekje:

Daar staal geschreven!...

1 Verzameling van Bijbelteksten voor da

onderwijzing, ae opbonwing en ds Vertroosting der Geloovigen.

Naar de FraDSche uitgave systematisch gerangschikt door E. KUYLMAN, Predikant te Hoedekenskerke,

Met een aanbevelend woord van 1

J. H. L. ROOZEMEYER, Predikant te Arnhem. — 495 bladzijden. —

Prijs in slap linnen omslag ƒ s.25, Luxe uitgave in heel zwait leer, vergulde snede ƒ2.25.

Dit uiterst practisch werkje,

samengesteld door een dertigtal theo¬

logische studenten te Montauban,

onder leiding .van den welbekenden !

hoogleeraar Dr, Al. Westphal, zal niet alleen onmisbaar blijken voor

iederen predikant, godsdienstonder¬

wijzer, ziekenzuster etc., doch in 't

alsemeen voor elk die zijn kennis

van de Heilige Schrift op een ge¬

makkelijke manier wenscht te ver¬

meerderen en te onderhouden.

Een proefvel wordt gaarne gratis

en franco toegezonden door de Hollandia-Drukkerij. — B«arn

Société Anonyme „La Washington",

BRUSSEL.

Fabriek yan Petroleum Gasgloeilicht Apparaten.

(Brevet G. WASHINGTON).

Biiten mededinging, Lid der Jury.

T-i toonstelling Luik 1905.

De Directie vin bovengenoemde Maatschappij bericht H.H. afnemers en verbruikers van onze verlichtiDgsapparaten, dat zij de alleenverkoop voor Nederland heeft opgedragen aan de Gasgloeilichifabriek „Providentia" Spuistraat 178, Amsterdam, met beleefd verzoek alle orders direct aan bovengenoemde firma te zenden.

Wij herhalen tevens onze waarschuwing, dat al onze artikelen gemerkt zijn met ons gedeponeerd fabrieksmerk S. W. B, ter onderscheiding van de in omloop zijnde namaakproducten, die dikwijls zeer veel te wenschen overlaten.

Refereerende aan bovenstaand, deelen hierbij mede, dat op aanvraag gaarne bereid zijn prijscourant en prospectus te zenden

in verliclatiugsart., Amsterdam.

Blijde herinneringen uit de pastorie

lijde herinneringen uit de pastorie lij de herinneringen uit de pastorie

Ingenaaid ƒ 1.40; Gebonden ƒ 1.90 — De Kerkelijke Courant zeide: „In een 17 tal schetsen, frisch gedacht en fiisch geteekend, wordt ons hier Westfaalsch dorpsleven beschreven, op een wijze die ons vaak aan de Pastorie van Mast;and, nog vaker uan Frits Reuter doet denken". — (Uitgave HOLLANDIA DRUKKERIJ — BA ARM).

IAmsterflauiscliB MaatSS "a™8nsTBrz8tB^

gevestigd te g|

Amsterdam, Keizersgracht 547—549, sluit alle gagiiaais-'?erzelermgeai Wedawe-geEsieenen, Mjïreatei, enz, g

op een wijze die ons vaak aan de Pastorie van Mast;and, nog vaker uan Frits Reuter doet

Inbileumfonds ¥. U.

is

__ Vervolg der opgaye m oiitmp gelden.

m FRIESLAND. Makkum / 400. ... GRONINGEN. Ter Boer / 3 50. f GELDERLAND. Scherpenzeel / r3 25, Aalten / 42 26,

ZUID-HOLLAND. Rotterdam (door den le- penningmeester) / 2000; Boskoop ƒ 9; Gouda ƒ 5. "ig ZEELAND. (Door den penningmeester) Ri.tsf- them / 1; Zierikzee f 2 ; Middelburg ƒ r2.25; sr- Domburg / 5 ; Ierseke / ri3.

B. B. Correspondenten worden beleefd en dringend verzocht alle bedragen voor dit fonds ontvangen zoo spoedig mogelijk in te zenden aan het adres KEIZERSGRACHT 102, te gp Amsterdam.

gjj De Oommissie.

„Zonbeek-Hoeve" „Zonbeek-Hoeve" „Zonbeek-Hoeve"

van

2e druk. Ingenaaid ƒ240; gebonden / 2.90 — Dr. A. W. Bronsveld schreef „Dit boek liet, om zoo te zeggen, een zonnestraaltje vallen op deze donkere dagen vóór Kerstmis". — (Uitgave Hoi.landia Drukkerij — Baarn).

In pMs Tan f 29, voor f 13.50.

Een Statenbijbel, met 40 prachtige platen en 5 kaarten, volledige kantteekeningen, duide lijke druk, op best papier, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. KUYPER, Dr. BAVINCK en Dr. RUTGERS. Gebonden in soliden, prachtigen band, met gouden rug en plattitel, fonkelnieuw, waarvan de prijs bij uitgaaf / 29.— is; te koop aangeboden voor / 13-50, en dezelfde Bijbel, met volledige 8 zware koperen hoeken en 2 sloten voor f 17.75. Verzending franco in kistje. Betaling na ontvangst en niet naar genoegen kan franco teruggezonden worden.

Nog enkele exemplaren voor Heraut lezers verkrijgbaar. Aauvraag, motto „Bijbel", bureau De Heraut, Amstertiam.

Verschenen:

De Gemeene Gratie in Wetenschap en Eunst

DOOR

I>r. A. KUYPEftl.

Prifs . . . O.ÖO.

pBK=Sffiiö,. HMer & Woiiser.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Contributien:

Door den heer P. Gbudappel te Delft / 286» door den heer C. Schipper Wzn. te Zaan da10 / 103; door den heer J. D. de Vries te Berguö1 (Tietjerksteradeel) / 87 en / r5, samen / i°2' door den heer J. W. Koning W/n. te Leider* dorp afrekening / 3.50; door den heer W. de Jong te Grootegast / 29; door den hee

P. Bergmeyer te Batavia / 93.50; door v" A. G. H. Schippers te Exmorra ƒ 8,50; do<^ den heer A. IC. Vegter te Appingedam ƒ r47 > door den heer C. A. van Drimmelen te Klui' dert f 10 ij door Ds. W. Goedhuys te Weesp

/ 41; door den heer D. Lyberse te Arnhe» / 543 ; door den heer H. Bouma te Rouvee» •

uit N.-Leuzen ƒ 4(0; uit Rouveen / 2 5°'

uit Staphorst / 6.50; samen / 13.50; door de» heer L. Runia te Berlikum (Fr.): uit Beetguö1

ƒ 4150; uit Berlikum ƒ5450; uit Boxop1 / 1450; uit Deinurn f 2.50; uit DronrijP

/ 6 50 ; uit Menaldum / 5 50 ; samen ƒ 135 '

van L. L. D. v. C. A, / 250; door den nec' W. T. Caspers te Heinenoord : uit N. BeierlaO^

/ 2.50: uit O. Beierland / 6; uit Z. Beierlafl" / 13; uit Goidschalkoord / 4; uit Goudswaar^ / 2; uit Heinenoord / 19; samen / 46.5°'

door den heer W. Veenendaal te Heelsui'

/ 53 5° > door den heer J. Plas te Purmerena

2e storting ƒ 29 25 ; door Ds. A. de Vlieg Hoofddorp: uit Hoofddorp / 21; uit Slotervi^

/ 5 ; uit Sloten / 7 50; uit Haarl.m. Oostzijd* / 9; uit Kudelstaart / 1; uit Aalsmeer / 4'

samen f 47.50; door den heer F. Hamster

Nieuwolda / 106; door den heer H. G. Hierin11

lilt 1? a. nnriily / 4 r* fn • mf Q! 11 lr / f • cülTlC^

ui.v u n ij tv j 'tj'j ^ uit. uiuiumjiv j >»«•— <

ƒ 50.50 ; door den heer J. J. Boorsma te Meppe| / r; door den heer F. van den Bos te Wommel?'

uit Worr.mals / 81; uit Kubaard / 33 50 ; u' Oosterend / 19; samen ƒ 133 ; door den hee' G. W. Nederbragt te Velp / 2 50; door de" heer R. Barneveld te Vreeswijk / 215; dop' den heer Jn. van Zanten te Zeist: uit Zeis'

ƒ 231.50; uit Driebergen / 77.50; uit Door"

/ 40.30; uit Bunmk ƒ25; samen / 374 3° {

door den heer P. Sanders te Bleiswijk; uit BerJtc' / 73 25 ; uit Bergschenhoek / 16 75; uit Bleis' wijk ƒ 27; samen ƒ 117; door den heer C.^e Haan te Utrecht ie storting / 650; door de® heer F. L. v. d. Bom te Velsen / 4; door de® heer T. Kuiper Dzn. te Hilversum f 328.2°> uit 's-Graveland / 24.50; samen ƒ352 7o;do<>^ den heer R. Toren te Oostwold (O.) / 131.5°' door den heer R. Klevering te Sappemeer f 28.5°', Aan Collecten (voor de Theol, faculteit)' Van de Ger. Kerk te Norg ƒ 1; van idem Oud-Vosmeer ƒ 7 03 van idem te Rilland Ba1'1 / 4 56V2; van idem te Anna Jacoba Pold^ / 18.64I/2; van idem te Krabbendijke / 5-67' van idem te Tholen A / 1; van idem te Gaast' meer / 5 50, van idem te Heeg ƒ 18,15; idem te Heidenschap / 3.35I/2; van idem te Hemelum / 2.50, van idem te HindeIoopeIJ / 2 61; van idem te Oudega (W) / 7.65; v'30 idem te Oudemirdum ƒ 7 58; van idem Stavoren / 1.35; van idem te Warns / 5.58I/S' van idem te Workum ƒ 16 50; van idem te Woudsend / 3 68; van idem te Voorst f van idem te Rockanje (ife col.) f 2.62I/2 v»0 idem te Roienburg (1/2 col.) / 2.22I/2 van idef? te Nijkerk ƒ 19.53; van idem te Doornspijk f 8.27; van idem te Nunspeet / 9.11I/2; vr!" idem te Oldebroek / 7.861/3; van idem te Ha1' tem ƒ 1085; van idem te Ermelo ƒ ^.49; va" idem te Harderwijk / 14 85; van idem Elburg / 8.40; van idem te Putten / 10 43' van idem te Sliedrecht / 1621; van idem Willemstad f 21 82; van idem te Raamsdop" / 4 86; van idem te Fijnaart ƒ 7 50; van ide^ te Klundert ƒ 33 95; van idem te ZevenbergeI1 / 8.76; van idem te Dinteloord j 5.15; idem te Moerdijk / 6 34; van idem te Bal" / 2 43; van idem te Bozum / 2 30; van ide1*1 te Goënga en Sybrandaburen / 10.451 /gj vaö idem te Jutrijp en Hommsrts / 5 67; vanide0" te Scharnegoutum / 14 67; van idem te SloteH (F) f 0 64; van idem te Sneek A f 7.89I/2;; v3,IJ idem te Sneek B / 43 47; van idem te Wijck® / 2 10; van idem te Ijlst / 9 58I/2; van ide^ te Oppenhuizen ƒ6 69 en ƒ 8 86; samen ƒ 15.5# van idem te St. Anna Parochie A ƒ 9 46; van idei" idem B ƒ 10; van idem te oude Bildtziil f 2.2J| van idem te Blija f q.";5; van idem teBritsuö1

ƒ 7.69; van idem te Ferwerd ƒ r2.3 illt; idem te Hollum ƒ 21.20; van idem te Hiju1^ ƒ 6 52I/2; van idem te Hollum (Ameland) ƒ z.6°' van idem te Hol werd / 5 75; van idem te Marrui11 ƒ 11; van idem te Reitsum ƒ 5.40; van ide^ te Stiens ƒ 3 40; van idem te Wanswerd / van idem te Gorinchem ƒ 28.07; yan idem Landsmeer f 3 96; van idem te Marken f 7.0o'/2' van idem te Monnikendam ƒ 6 47; van ide^ te Nieuwendam ƒ 2; van idem te Oostzaan ƒ 3 van idem te Buiksloot ƒ 2 74; van idem t(' Zunderdorp ƒ 0.62I/2; van idem te Tinte (Oo& voorne) ƒ 3.

Aan Schenkingen:

Door Ds. J. Duursema te Uithuizen ƒ i;vaö de Ger. Kerk te Oldemarkt ƒ 5.65; deer d£l> heer H, Rollman te Bodegraven f 1; dcc 11 '11 heer W. Hovy van B. B. / 5.

Voor de Medische faculteit:

Door den heer G. Dijkstra te Wolvega ƒ c.5"' door den heer C. A. van Drimmelen te KI de.rt ƒ 5-5° > door den heer T. Kuiper D2E. te Hilversum ƒ 6.50. •

II. W.. VAN MA ELF Tr.

Penning ». 1 esüf• Amsterdam, Keizersgracht 162.

Boek- en Courantdrukkerij: wc Rokvïïr Kröbkr & Bakels, Amsterdam.

Sluiten