Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Geachte Redacteur.

Toen ik in de Heraut van 28 April las een schrijven van Br. van Alphen in zake de zending op Soemba, moest ik mij onwillekeurig afvragen : Is het wel verstandig op deze wijze de zendiDg op Soemba in het publiek te bespreken? — Ik twijfel er niet aan of Br. v. Alphen heeft volgens zijne overtuiging gesproken, en heeft hij gemeend door dit zijn woord de zending van dienst te kunnen zijn.

Br. v. Alphen heeft vele jaren op Soemba gewerkt. — Heeft onder zeer ongunstige om standigheden en onder vele moeiten en zorgen de hitte des daags gedragen. Een ieder die onzen Broeder heeft ontmoet, en ook maar een weinig bekend is met zijne lijdensgeschiedenis op Soemba, verstaat dan ook terstond het ietwat sombere en zwaarmoedige in zijnen brief. Toch mag niet te veel aan zulk eene gemoedsstemming worden toegegeven, en 'tis daarom,

dat ik meende door een enkel woord den brief

van onzen Br. van Alphen te moeten aanvullen. De zending op Soemba heeft met vele teleur¬

stellingen te kampen gehad, en wij kunnen nog

niet zeggen, dat wij ze te boven zijn. Toen Br. Wielenga naar dit eiland werd gezonden, met

het doel de Moembaneezen het Evangelie te

brengen, was Bt. de Btuyn nog in het Vader¬

land en waren Br. en Zr. Pos nog maar kort geleden op Meioio teruggekeerd. Op de doorreis vertoefden Br. en Zr. Wielenga eenige

weken te jogjakarta en hadden wij het voorrecht nader met hen kennis te mogen maken. Reeds in Europa onderwezen in de beginselen der genee: kunde, zocht onze Broeder zich, met den meesten ijver, verder praktisch te bekwamen door dagelijks de behandeling der zieke in het Petronella-Hospitaal bij te wonen.

Genoeglijk waren de dagen, die wij met elkander doorbrachten, en het deed ons goed,

dit jeugdirf echtpaar zoo vol moed en geloof

naar boem ba te zien vertrekken.

Na eene zeereis van eenige dagen was het eiland Soemba — het terrein van arbeid, — bereikt en reikten de Brs. Pos en Wielenga elkander de hand als medearbeiders in den dienst des Heeren. Was er eerst blijdschap, die blijdschap zoude spoedig in droefheid veranderen. Zuster Pos werd ernstig krank, en God nam haar tot zich. Br. Pos begon te sukkelen, gevoelde zich zwak en moest met de eerste de beste boo'gelegenheid terug naar Holland, en zoo stonden daar Br. en Zuster Wielenga alleen op Soemba. Het beschamend is het voor ons, omringd door allerlei weldaden en voorrechten, te zien hoe toen onze Broeder en Zuster niet zaten te treuren en te zuchten; maar een geestelijke kracht openbaarden, die geleerd wordt in de school der beproeving. Met kracht en vol moed werd de arbeid aangevangen, en vertrouwende op den Heere werd de eene moeilijkheid na de andere overwonnen — Weldra zouden Br. en Zuster de Bruyn terug keeren — ja, zij waren reeds op Java, er niet lang zoude het meer duren, dat met den arbeid onder de Soembaneezen kon begonnen worden — Doch wat geschiedt er 1 Het huis van Br. de Bruyn,

door hen tijdelijk bewoond, wordt met het kerkje in brand gestoken, Br. Wielenga en

twee van zijne helpers worden verwond en een

ouderling der gemeente gedood."Wij, die hier wonen, hebben geen flauw begrip, wat zulk een toestand zeggen wil — en stil willen wij zijn, en luisteren zullen wij, wanneer wij onzen

Jüroeder Wielenga op midden Java te midden der Broeders hooren spreken van een terugkeer naar dat Soemba, om in Gods kracht voort te gaan en voort te arbeiden. Een onzer Broeders giDg met Br. de Bruyn terug en zij zijn voortgegaan met hun werk en hebben de eerste palsn voor een zendingshuis onder de Soembaneezen in den grond geslagen. Het huis naderde zijne voltooiing eu weldra zouden Br. en Zuster Wielenga Waingapoe verlaten, om te Pajetie onder de Soembaneezen te leven en te arbeiden — maar wat een tegenspoed: de kwade hand des vijands stak alles in brand en op enkele stukken na werd alles een prooi der vlammen — Een ieder, die de brieven van onzen Broeder en Zuster heeft gelezen, weet wat in het hart dier beproefden omging. Het waren geen klaagtonen van moedeloozen of ver wij tingen van teleurgestelden die wij moesten hoo ren, — neen! een geloofstaal klonk ons tegen; een opgewektheid en blijmoedig heroïsme bemoedigde ons verslagen hart, en klein werden wij voor onzen God en stamelende dankten wij Hem, den Heere der Zending, voor de genade aan onze Broeders en Zusters cp Soemba geschonken. Kalm en rustig werd alles opnieuw overwogen, de Broeders op Java werden geraadpleegd, en aller meening was : „Opbou wen! zoo spoedig mogelijk".

En men is begonnen, en opnieuw zal men trachten vasten voet te krijgen onder dat volk, dat nog nederzit in de diepe duisternis van het Heidendom.

Gemeente des Heeren 1 Steun deze Broeders door uw gebed en uwe gaven.

Waar deze Broeders op Soemba den moed hebben voort te gaan, daar hebben wij God te danken voor zulke trouwe arbeiders. En ik ben er van overtuigd, dat onze Broeder van Alphen met ons zich zal verblijden in de komst van Gods Koninkrijk op Soemba en in den bloei van den Zendingspost Pajetie.

U dankzeggende voor de opname dezer leteren, blijf ik met de meeste hoogachting.

Uw dw. dn.

Apeldoorn, 28 Mei 1907. J. G. Scheurer

^düfrtntlipn.

Door 's Heeren goedheid werden wij heden verblijd met de geboorte van een welgeschapen DOCHTER.

A. O. BROUWER, Arts.

B. BROUWER—Tuininga. Dantumawoude, 20 Mei 1907.

lïanhbeë uiginy.

Langs dezen weg breng ik naast God mijn oprechten dank aan den WelEd. Heer, den Heer Dr. L. BOUMAN, Geneesheer-Directeur van de Stichting „Bloemandaal" te Loosduinen, aan Mej. BENTSCHOP, Hoofd van Paviljoen II en de daar werkzaam zijnde Zusters, voor de liefderijke verpleging gedurende mijn verblijf en herstel aldaar.

Dat God hun werk voor nog menig diep ongelukkige tot rijken zegen doe zijn is de wensch van hun herstelde patiënte

Mej. G. H. DE KONING. Rijsoord, Mei 1907.

L. G. WEISZ & C\

Commissionairs ia Eflecten,

WESTEEMARKT No. 21

AMSTERDAM.

Men besteile bij zijn boekhandelaar:

Van de Ingeving SE der Schrift EE

DOOR

J. N. VOORHOEVE.

lal ü

In dit geschrift wordt in 12 hoofdstukken de ingevingsleer behandeld en veel over het ont staan des Bijbels en zijn betrouwbaarheid, ook in den vorm, medegedeeld.

In een kort aanhangsel wordt een antwoord gegeven op de verdediging van Dr. J. H. Ger ratsen tegen den aan hem gerichten open brief: „Onvereffinbare tegenstrijdigheden des Bijbels?"

Hl ®

Het boek is 200 bladz. dik.

Prijs 90 ets; geb. ƒ 1 30

P. SIIBBANDY,

Wijnhandelaar, Enhhuizen,

beveek zich bij H.H. Kerkeraden beleefd aan tot het leveren van fijne SpaanSCll0 wijn voor Arondmaalsgebruik. Prijs per Anker van 45 fl.esscib.en ƒ 40.—. Ook verkrijg baar per half- en kwartanker. Franco levering naar alle plaatsen in Nederland.

#ercformcerhe ^esiniiljeiti,

Gereformeerde Kerken.

Beroepen : Charlois, D. Hogenbirk, te Nederhorst-den-Berg.

Nederlandsch Hervormde Kerk.

Beroepen: Oud-Beyerland, M. Jongebreur, te Veenendaal. — Lienden (2e predikantspl.), A. Stelma, te Eexta, (gem. Scheemda). — Amsterdam, T. Doevendans, te Elburg. ■ — Harkstede en Scharmer, J. Werkman, te Wedde. — Driehuizen en Zuid Schermer, J. W. Poort, te De Rijp. — Vlieland, Jf. H. Oterdoom, cand. te Bellingwolde.

— Leeuwarden, J. W. Groot Enzerink, te Maassluis. Aangenomen : Goor, J. A. Hoek, te Ooster-

wierum, — Bennekom (toez.), J. Paauwe, te Ierseke.

— Jorwerd, Dr. C. Hille Ris Lambers, te Haaksbergen.

Bedankt : Zaandijk, G. D. Goedhuis, te Hoogkarspel. — 's-Gravendeel, J. H. Gunning E.Bz., te Rijssen. — Bergambacht (toez.), B. van der Wal, te Hasselt. — Vriezenveen, G. A. van der Hooft, te Domburg.

RUEÜMATIEKS'S

middel tegen jicht en Rheumatiek. Attestenboek gratis.

Piijs per flacon 60 CtS. franco bij vooruitbetaling.

K. S. DE BOER, Generaal Agent,Sneek.

Wfes zoo goed en zend Rheumatiek Remedie. Ik vraag het op aanraden van den heer M. Lindenbergh alhier, die totaal van de rheumatiek genezen is door de Rheumatiek Remedie.

w. g. t. Philippus Pekaar. Ieisekendam.

VERSCHENEN: Het TWEEDE STUK van: \

Van sllftren Ordinantiën

= Door Dr. W. CEESINK.

Inteekeningen worden gaarne ten spoedigste tegemoet gezien, opdat geregelde toezending kan geschieden van de stukken, die vlug op elkaar zullen volgen. — De uitgave geschiedt in 35 stukken a ƒ 0.70. Dispositie bij 5 stukken tegelijk. Men kan ook inteekenen op dit werk, dat in vier banden zal verschijnen, in ingenaaide of gebonden deelen.

INLEIDEND DEEL, prijs f 4 55 - Deel I, 's Heeren Ordinantiën in de natuur, prijs ƒ 7.—

Deel II1, 's Heeren Ordinantiën in de zedelijke wereld. Het Eerste tot en met het Vierde Gebod „ 6 65 Deel II2, 's Heeren Ordinantiën in de zedelijke wereld. Het Vijfde tot en met het Tiende Gebod „ 6 30 Voor gebonden exemplaren wordt de prijs / 125 per deel verhoogd.

BBF* Men zie den rijken inhoud van dit standaardwerk in de vorige annonce.

DE UITGEVER: W. KIRCHNER, AMSTERDAM. |

Eerke&Ordenmg

GESTELD IN DE

Nationale Synode der Gereformeerde Eerken,

e zanten geroepen en gebonden binnen Dordrecht In de jaren 1«18 en 1619,

en zooals ze is vastgesteld door de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te UTRECHT 22 Augustus — 7 September 1905.

Officieel geauthoriseerde uitgave met voorwoord van Prof. Dr. H. BiVIIVCK, Dr. «f. HMIJL en Prof. Dr. F. L, RUTGEK».

Prijs ÏO Cent.

Hilversum. H0VEKEB & WOBISES.

t Honif altijd te pas

zoo'n pakket als onderstaand, en, van alles wat. Schrijven kunt ge, zingen, platen kijken,

ïezen, wat ge maar wuu i\o. x. üen (Jhiaaalbum met 60 fraaie nlaten. 2. F.pn Trantvj,!.

album met 40 keurige pisten in prachtband nog wel, welke alleen franco een gulden kost,

J . 1 >1 _ . . J . . • T-l . . . '

aus ai 1 anaere gratis. 3. £,en souvenir-album met schoone gez, uit Rotterdam of Scheveningen. 4 en s. Twee deelties met muziek en vele

bek. Chr. liederen, 200 bl. 6. Een map best

postpapier met enveloppen, vloei, enz. 7 en 8. Een schrift en een potlood. 9 en 10. Een penhouder met pen. 11 en 12. Een best zak boekje met insteekpotlood op den rug. 13 en r4. Een stuk vlak elastiek met een best inktpotlood. 15—20. Zes versch. plakpl. voor poëzie- of plak-album. 21—30. Tien versch. keurige gekl. ansichtkaarten, stadsgez. 31—40! Tien mooie gekl. felicitatie-kaartjes met enveloppen, en van 41—50. Tien verscll. leesboeken, Dus 50 Ex. v. slechts ƒ 1.— franco thuis. Alles nieuw goed. Als vanzelf is aanbeveling overbodig, en zullen, zooals altijd, weer vele bestellingen inkomen. Wacht dus niet tot die mooie albums zijn uitverkocht, welke alleen het geld dubbel waard zijn, doch zend spoedig postw. a ƒ 1.— (zegels ƒ 105) aan H. VERHOOG, B 63 en 64, Halfweg (N. H.)

Mej. A. DE REINSMA te ? Geef

me uw woonplaats op, wat ge verzuimde, opdat ik u het bestelde pakket kan toezenden.

H. VERHOOG.

*

In Jezus ontslapen.

MJBJD1TA. TIÉN*

VAN

Dr. A. KUYPER,

Tweede druJe.

Ingenaaid f 1.25: gebonden f' 1.3S Hilversum. HOVESEH & W0H1SEB.

EiSIi & Go.

Noordeinde 20, den Haag.

Kassiers en

Commissionairs in effecten.

HJ^HEIBVBESZBKBaBBFai

de Nederlanden «ïstf

BBAND - -| vmzBKERm&r

}DEN BAaO(vroegerZatphen). DirectieHENNT.m

VraiHft*! ik ¥ü*j KAPITAAL . . , . . . f 4.000.000.00H ! Ml Aaflilij RESERVEFONDS! «In» . • 1.200.000.001|

-imB

De Gemeeiie Gratie

DOOR

Dr. A. KUYPER.

Drie deelen.

Prijs f 17-70 ingenaaid; ƒ 20.25 gebonden in 3 banden.

Hilversum. HÖVEKER & WORMSEE.

Wed. P. TAN EUK & ZOM

Hoofdkantoor: AMSTERDAM, Damrak 60. Bijkantoren: AMSTERDAM, Dam 13-15-17.

HILVERSUM, Langestraat 65. HAARLEM, Kruisweg 69. ROTTERDAM, Zuidfolaak 62, Ibij het Postkantoor.

Belasten zich met de uitvoering van effectenorders.

Nemen en geven gelden op prolongatie.

Sluiten beleeningen.

Ontvangen gelden a deposito tegen dagelijks vast te stellen rentekoers. Wisselen vreemde banknoten en muntspecien. EB

INCASSO-BANK,

Heerengracht 535/537 llotterdam, Haringvliet Z. Z. 96.

Volgestort Kapitaal ƒ8,000,000.— Reserve f 1,037,589.12.

DEPO$IT#-ltElITE.

Met 1 dag opzegging a (Bedragen tot / 25.000 zonder opzegging) 4Vs% 'sjaars

„ 10 dagen » » - 4% „ „

„ 1 maand » »» 5 » »

„ 6 maanden » » . . . . 4A„ „

„12 „ » » . . . 4 „ »

Accountant, De Directie.

Amsterdamsch Accountants-Kantoor K. G. GOEDEWAAGEN.

onder Directie van Mr. F. FOEKENS.

Mr. E. T- KORTHALS ALTES. C. T. GOEDEWAAGEN.

BETTK.V Werken.

Beschaving, door F. BETTEX. Ingenaaid ƒ 0.90. Gebonden ƒ 125

Natuur en Wet. Uit het Hoogduitsch van F. BETTEX. Ingenaaid/2 75- Gebonden. „ 3.40 „Het is een groot genot zich in dit wonderbare boek te verdiepen."

Leipziger Neuesten Nachrichten.

Natuurstudie en Christendom. Uit het Hoogduitsch vertaald door A. TAP,

Pred. te Schiedam. Met een woord vooraf van Dr. F. E. DAUBANTON.

3e druk. Ingenaaid f 2.25. Gebonden 2-75

„Zijn rijp en rijk, geleerd en boeiend, diepzinnig en glashelder boek, zal zeer zeker in Nederland met belangstelling worden ontvangen." Dr. F. E. Daubanton.

Het lied der Schepping. Uit het Duitsch door J. W. BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, Pred. te Gouda. Met een woord vooraf van Dr. J. Th. DE

VISSER, Pred. te Amsterdam. Ingenaaid ƒ3.25. Gebonden „ 3.75

„De lectuur van zulk een boek ontlokt ook het hart weer eens een krachtig

„Eere zij God" en stemt den toon van ons leven hooger Ik heb er veel

uit geleerd. . . . Mijn geloof in den Schepper alller dingen is er vaster door geworden." Dr. J. Th. de Visser.

Symboliek der Schepping en der Eeuwige natuur. Naar het Hoogduitsch van F. BETTEX, door H. J. HANA, Met inleidend woord van Dr. J. Th. DE

VISSER, Pred. te Amsterdam. Ingenaaid ƒ 2.75. Gebonden 3.25

„Dit boek is de kroon op zijn werk. ... Ik raad aan ieder, vooral aan jongelieden, dit schoone boek te lezen en te bespreken. Het verruimt onzen gezichtskring en bevestigt ons geloof." Dr. J. Th. de Visser.

Wat dunkt u van den Christus ? Uit het Hoogduitsch van J. W. BERKELBACH

VAN DER SPRENKEL. Ingenaaid ƒ o 75. Gecartonneerd » 1-25

Natuurkundig leesboek voor de hoogste klassen der Christelijke School. Uit verspreide opstellen bewerkt door H. J. HANA : 0,^°

Men leze de gunstige Recensiën in De Standaard, De Heraut, De Nederlander en andere

Christelijke bladen.

Hilversum. HÖVEKER & WORMSER.

Zendt postwissel van ƒ 1.90 waarop ^2 te vermelden Pakket Synode aan ' B OEKHjSLNDEL

VOORHEEN

HÖVEKER & WORMSEB

HILVERSUM,

en ge ontvangt franco:

1. Acta van het Synodaal Convent van Nederduitsch Gereformeerde Kerken (Doleerende) in Nederland, gehouden te Rotterdam den 28,

29 en 30 Juni 1887 f J-

2. Acta der voorloopige Synode van Nederd. Geref. Kerken te Utrecht 1888

3. Idem idem te Utrecht 1889. . . „ 0,0

4. Idem idem te Leeuwarden 1890 . „ 1,10

5. Idem idem te Amsterdam 1892 . „ 2-9°

6. Acta der Generale Synode te Dordrecht 1893 3-2°

7. Rechtsgeleerde Adviezen in zake

het Kerkelijk Conflict I . . . . „ 0"°

8. Idem idem II

9. Idem idem IV . . . . „ 0-3°

10. De Gereformeerde Commissie van Advies

Waarde ƒ 11 ^

W Pakket Synode /1.90

0.9°

o.8° ï.i° 2.9°

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen:

Voor de Vereenigmg

Aan Contributiën:

Door den heer J. F. P. Weinssen uit A*11' sterdam ƒ 34.40; door den heer C Versluys ie Lochem ƒ ij door Ds. A. Boekenoogen l Apeldoorn f 1; door den heer S. DiepenhojS uit 's Gravendeel / ij. uit MiinsheernDla-11

ƒ 4 50, uit Numansdorp ƒ 29 50, uit Putters

hoek ƒ 4, uit btrijen ƒ 72, uit Westmaas / 4 5' samen ƒ 127.50; door den heer A. Verduyo u' Alphen en Oudshoorn ƒ 98, uit Zwammerdaö1

/ 67, samen ƒ 165.

Aan Collecten (voor de Theol. facult-1'' Van de Ger. Kerk te Oosterland ƒ1.27; idem te Doesburg ƒ 5.73 en ƒ 3.81I/2, salDL 9.541/2; van idem te Vlaardingen ƒ 25; Vil idem te Breda ƒ 9 81I/2; van idem te stad ƒ 11.02I/2; van idem te Raamsdock ƒ 5'?^ van idem te Klundert ƒ 29.19; van idem , Zevenbergen /' 7.89; van idem te Dictelo01 _ f 3.20; van idem te Moerdijk ƒ 4.45; van ide te Balk ƒ 2.761/2; van idem te Bozum ƒ 3,9 '

van té* rinf-nora f a /" t a AoMcx' val] 10^

tp Tntrnn r a f a in- var» tp (){)StDc

— j—vr J t r) ' o aIj

ƒ 10; van idem te Oppenhuizen ƒ 6.81; v . idem te Sloten ƒ 0.781/2; van idem te Sn ƒ 54 69; van idem te Wijckel ƒ 2.23I/fj

van idem te Ijlst ƒ 8 981/2; van idem T-c Anna Parochie A ƒ 10 01I/2; vsn idem B ƒ ip-S ' van idem te Oude Bildtzijl / i.«; van i"i;.

te Blija f 8.10; van idem te Britsum / ^

van idem te Ferwerd ƒ 12 64; van ide®

Hallum ƒ 14.79; van idem te Hijum / 4-93j'

van idem te Hollum (Ameland) f 2 345

:A—, ta MarrU"1

luviu iv- nüinviu j D TOJ lucui iv -■— ■ j-frt

ƒ 10; van idem te Reitsum ƒ 8.20I/2; vani°"

te Stiens ƒ4.55; van idem te Wans werd/3" van idem te Ottoland ƒ 2.75.

Aan Schenkingen:

Van den heer J. B. Jansen te Witmarsuo1 ƒ 20; van Dr. v. d. S. te A. ƒ 2.50.

Voor de Medische faculteit:

Door den heer I. Diepenhorst uit Nuraaos dorp ƒ 10.

Voor het Studiefonds:

Door den heer H. Houtman van de 1/2stul ver. te Hilversum ƒ 30.

H. W. VAN MARLE Jr.

Penningmeester■

Amsterdam, Keizersgracht 162.

Boek- en Courantdrukkerij:

ra rokver kröber & bakkie-

Aas sta rd ai'"1'-

Sluiten