is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1930, 01-01-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdenmarge.

Minder dan 145 leerlingen ƒ 400. .

145—336 leerlingen ƒ 500.—.

337 en meer leerlingen ƒ 700.—.

(M.)U.L.O.-marge: ƒ 400.—.

Jeugdaftrek.

ƒ■ 100.— voor elk jaar beneden 21 jaar, doch hoogstens j 100. voor hen, die niet bij het gezin, waartoe ze behoren, kunnen inwonen en voor hen, die kostwinner zijn.

Huwelikstoelage. , , , onnn

Op 23-jarige leeftijd wordt voor salarissen beneden } 20UU. een toelage verstrekt van ten hoogste ƒ 200. , zodat het salaris tot ƒ 2000 — wordt aangevuld.

Kindertoelage.

3 % met een minimum van ƒ 60.— en een maximum van ƒ 240.— per kind en per jaar.

N.B. Bovenstaande regeling geldt voor gemeenten le klasse en wordt voor gemeenten der 2e en 3e klasse met 4 en 8 pCft. verminderd.

Voor moeilikheden bij salarisberekening wende men zich tot het sekretariaat.

WAT DOET DE UNIE VOOR U?

1. Zij streeft aan de hand van een wel-omlijnd program:

a. naar medezeggenschap in schoolzaken voor de klasse¬

onderwijzer;

b. naar handhaving en verbetering van Uw rechtspositie,

c. naar een goede salarisiegeling in plaats van het huidige

fooienstelsel. , ,

2. Zij houdt U in eigen orgaan op de hoogte van alles wat

voor U als klasse-onderwijzer van belang is.

3. Zij heeft een buro, waarheen ge U bij de behartiging uwer belangen om advies kunt wenden.

4. Zij bezit een ondersteuningsfonds voor rechtskundige bijstand en steun bij onrechtmatig ontslag.

5. Zij stelt haar rechtskundige adviseur in voorkomende gevallen ten dienste harer leden;

6. Zij bepleit in het Georganiseerd Overleg voor Onderwijzerszaken krachtig de belangen der klasse-onderwijzers.