is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1932, 01-01-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de raogelikheid van likwidatie onder het oog te zien.

We hopen, dat in het komende jaar, ook in het noorden en oosten des lands vele ritselingen van nieuw leven mogen worden waargenomen. Nodig is het wel.

Hoofdbestuur.

We voeren voor het eerst onder het kommando van een nieuwe kapitein. Natuurlik doet hij het een beetje anders dan de vorige, want ten slotte heeft ieder zo zijn eigen manier van leiding geven, maar het schip houdt de oude koers en dat is wel de reden, dat er aan de onderlinge samenwerking in het Hoofdbestuur nooit iets ontbreekt.

De overige funktieverdeling bleef gehandhaafd. Fieggen en Homan werden bij enkele kandidaatstelling herkozen: een bewijs, dat zo er al een oppositie in de Unie mocht zijn, ze stellig aanspraak kan maken op de naam van ,,most loyal opposition".

Onze gewezen voorzitter, Zwitser, werd op de algemene vergadering het erelidmaatschap der Unie aangeboden, een onderscheiding, waarmee we altijd heel zuinig zijn geweest en waarin duidelik uitkwam, hoezeer we zijn tienjarig bewind hebben gewaardeerd.

Buro der Unie.

Ook in de werkzaamheden van het buro kwam de rustige, maar gestadige groei tot uiting. Het aantal in- en uitgaande poststukken bedroeg 14084, d.i. bijna 70 meer dan het vorige jaar. De sekretaris ontving er 68 bezoeken en vertegenwoordigde het Hoofdbestuur in 78 vergaderingen en konferenties.

Het aantal gegeven adviezen steeg belangrijk, n.1. van 312 op 465, d.i. met niet minder dan 50 pCt. Blijkbaar begint men er in ruimer kring achter te komen, dat men in het Uniehuis gauw en goed geholpen wordt, maar ook, men raakt er meer en meer van overtuigd, dat men met zijn moeilikheden moet komen, zodra ze zich voordoen en niet wachten tot de zaak eerst gecompliceerder is geworden en men hopeloos vast dreigt te lopen. Men is lid van een organisatie, o.a. om daardoor geholpen te worden als het nodig is. Laat men dit vooral niet vergeten. De Unie staat dag en nacht voor haar leden klaar, gelijk zij meermalen getoond heeft. Deed zij dit niet, dan zou zij deerlik in haar taak te kort schieten.