is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1938, 01-01-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pél teruggenomen. In een vierde geval werd door partijen een schikking getroffen. Van de overige negen ontslagen werden er 3 door de Commissie van Beroep gehandhaafd en 5 vernietigd, terwijl in één de behandeling nog niet heeft plaats gehad. Een resultaat dus, dat niet onbevredigend geacht mag worden.

In een salarisvordering werd appellant niet ontvankelijk verklaard en in een andere zal de Kantonrechter binnenkort uitspraak doen. We zullen hiervan in een volgende verslag en misschien binnen enkele weken in de C.0. meer kunnen vertellen.

Er is een poging gedaan om van de Minister van derwijs een beslissing te krijgen betreffende het recht van revisie voor de Commissies van Beroep. Deze poging heeft nog tot geen resultaat geleid, maar we hopen haar te hervatten. Er moet een einde komen aan de toestand van rechtsonzekerheid, die ontstaat, wanneer verschillende Commissies ten aanzien van deze vraag er verschillende opvattingen op na houden, omdat de wet in deze geen behoorlijke richtlijnen geeft. Ook de vraag van het hoger beroep wacht nog altijd op een oplossing. Zoals de toestand nu is, moet hij verre van bevredigend geacht worden.

In één geval, waarin ontslag dreigde, werd dit voorkomen doordat de betrokken kollega, in overeenstemming met het gegeven advies, zijn bestuur er vooruit van verwittigde, dat hij beroep zou instellen met vermelding van de gronden, waarop dit beroep zou berusten. De wolk dreef voorbij! Laten we hopen, dat dit was, omdat het bestuur ter elfder ure overtuigd werd, dat het op het punt stond onrecht te doen en daarvoor ten slotte terug deinsde.

In een tiental conflicten werd advies gegeven, waardoor erger kon worden voorkomen. We willen hier nog eens met grote nadruk al onze leden de raad geven, niet met het inroepen van advies te wachten, tot de moeilijkheden bijna onoverkomelijk zijn geworden. We hebben al eens meer gezegd, dat het verstandigste, wat men doen kan, is: zich in zulke gevallen dadelijk tot zijn organisatie wenden. Dat blijkt nog altijd de veiligste weg te zijn.