is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 37, 1924-1925, no 1887, 04-12-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van diploma's, ons ten volle bevredigt; maar als men zulke verhalen leest over den „gouden ouden tijd," dan achten wij het nieuwere toch boven het oudere te verkiezen.

Gaarne bevelen wij dit boek van den Uitgever Ruys onzen lezers aan. De uitvoering doet hem eere aan.

Baambrugge. H-

Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus, door Ferré en Brinkman. Nieuwe uitgave van C. Veldhoen te Oud-Beijerland. Afl. 1. Dit werk zal verschijnen in 52 afleveringen a 15 ets.

Onder de meest aangeprezen oude verklaringen van onzen Catechismus werd ons reeds in onzen studententijd genoemd die van Ferré en Brinkman. Echter gelukte het ons nooit het werk in handen te krijgen. Al kunnen wij, naar aanleiding van deze ééne aflevering het werk niet beoordeelen deze eersteling lokt toch tot nadere kennis making.

Wij hopen er dus nog op terug te komen.

Geuzenliederen, door G. Nieuwenhuysen. Uitgave van „De jonge Geus", v. Ostadestraat 495, Den Haag. 25 ets.

Dit z ijn geen oude Geuzenliederen, maar liederen van de geuzen van onzen tijd. Vaderlandsche godsdienstige ontboezemingen.

C. A. L.

Van Timotheus, geill. tijdschrift, uitgave van La Rivière en Voorhoeve te

Zwolle, ligt het riik-geillustreerde October-

nummer voor ons. Een herdruk van een oude plaats van Leidens redding, ee^

portret van een Deyssel en van den pnlangs overleden Franschen dichter Anatobe France; alsmede van den afgetreden Eng. premier MacDonald, een fraaie plaat: de barmhartige Samaritaan, benevens vele andere illustraties vinden wij hier. Bij de platen belangrijke bijschriften en stukken van allerlei aard, zooveel mogelijk van en voor onze tijd, zooals over de tentoonstelling te Wembley.

Daarbij stichtelijke stukken en verhalen in groote verscheidenheid. Penning gaat voort te vertellen uit de Hongaarsche Commune.

Kentering. Christelijk tijdschrift voor jonge menschen. Uitgave Neerlandia, Arnhem. No. 2.

Hierin komt voor: „Weeshuisschets," Litterarisch goed werk! Een stuk voor jongelieden over Simson, getiteld: Natuurdrift en Geestesdrift. Hierin wordt veel

goeds gezegd; toch wordt het tragische van Simsons leven hier niet voldoende verklaard. Wie zal 't ook geheel verklaren? Verder: twee gedichten: Diep in ons hart. Zonsondergang. Een interessant stukje over het beeldhouwwerk der Notre Dame met goede afbeeldingen. De dingen, die om ons ziin, Ergernissen. „Bede om vreugd", een

triestig vers, zooals men in onzen tijd veel hooren kan. De apostel schrijft, dat er blijdschap is in het gelooven. Dien toon hebben wij in onzen tijd noodig!

„Door de dagen", een filosophie over kunst, waarover nog wel wat te disputeeren

valt. Een stuk over den voordraentskunstenaar Albert Vogel. Uitzichten en inzichten. Rijk leven en arm sterven. Batikken. Een herfstmorgen. Boekbespreking.

Op den uitkijk. Tijdschrift voor het Christelijk gezin. Uitgave Zomer en Keuning, Wageningen.

Dit nummer bevat een artikel van Prof. Veldhuizen: „Lukas heeft Mattheus gelezen." Over „De Hollandsche keuken," in een Berlijnsch slot ingericht voor den middenstand. Een verhaal in het Betuwsch door K. Lantermans. Onze pottebakkerskunst door Mevr. Barth- van Marle. Interessante Palestijnsche reisschetsen, door Dr. de Groot, die een jaar in het heilige land doorbracht (met afbeelding). De natuur van Schiermonnikoog, door Prof. van Veldhuizen. Zwervers zonder vaderland (De Zigeuners, enz,), door Prof. Haitjema. Een blik in Venetie, door A. Schouwenburg (met illustratie). Een beschouwing over de tegenwoordige dingen in het buitenland, door Dr. Boerkoel. Mosoel, door A. van Deursen. Vervolgstuk „De Zusters" door J. C. de Koning. Vroege

Christusportretten door b. J. T. Bosch. Binnenland, door Ds. Schilder. Mercurius door Boks.

Veel belangrijks is hier bijeen.

C. A. L.

KERK EN SCHOOL.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te: St. Annaland: A. Oskam, te Hedel. Gorinchem: F. Muller, te Kerkdriel. Oostwoud: J. Diephuis, te Garmerwolde. Koekange: B. H. v. d. Berg. cand. te Utrecht.

Aangenomen naar: Siddeburen : G. Teens-

ma, te Oterdum. Nieuwolda : H. van Dijk, te Gieterveen. Ameide en Tienhoven: C.

J. v. d. Graaff, te Kockengen.

Bedankt voor: Rouveen: J. J. Timmer, te Ermelo. Bleiswijk: M. Ottevanger, cand. te Rotterdam. Vollenhove: H. P. Stegenga, te Langweer. Spanbroek : J. Eikema, te Beuningbroek.

l Geref. Kerken.

Beroepen te: Enumatil: S. Idema, te Winsum. Genderen: P. Prins, cand. te Hilversum. Hazerswoude: J. D. Boerkool, te Velzen.

Bedankt voor: Doetinchem: S. P. Dee, te Dwingelo. Beetgum: W. H. v. d. Vegt, te Drachtster-Compagnie.

Chr. Geref. Kerk.

Beroepen te: Ede: G. Salomons, te Amersfoort.

Zondagmorgen j.1. is in den ouderdom

van 85 jaar overleden Dr. Andriea Willem Bronsveld, em. pred. te Utrecht.

Ds. Bronsveld werd in 1862 in zijn eerste gemeente Ophemert bevestigd en stond daarna te Charlois, Haarlem en Utrecht.

De heer J. E. Steenbakker Morilyon Loysen, cand. t. d. H. Dienst, te Holten, heeft de roeping als hulpprediker bij de Ned. Herv. Gemeente te Uithuizen aangenomen.

Door het Class. Bestuur van Arnhem is in zijn vergadering vau 3 Dec. j.1. de akte van Godsdienstonderwijzer uitgereikt aan den Heer G. Elbertsen, thans wonende te Stadskanaal.

Kent U reeds:

ALS ZIENDE DEN ONZIENLIJKE

Een bundel Preeken

door

Dr. fl. K. KUIPER

Prijs f2.90; f3,90 in prachtb.

Dit boek is in de pers unaniem bijzonder gunstig beoordeeld. Leent zich bij uitstek als geschenk!

UITGAVE h,TPARI5-A'DAM

Winselmann's Naaimachines

zijn goed. f 60.—.

Voor- en achterwaarts naaiend. Prijscourant op aanvrage. Aanbevelend, W. B. BUITENHEK,Veldhuisstr.25 Apeldoorn (Verzending franco).

VERSCHENEN:

HETKERKELIJKVRAAGSTUK IN NFDEBLAND

OP GEZAG DES ALLERHOOGSTEN

door

H. O. ROSCAM ABBING

Pred. der Nederl. Herv.

(Geref.) Gena. te AAihem TWEEDE DRUK Frijs 35 cent, Franco p. post 40 cent Verkrijgbaar bij:

E. MATSER,Maliesingel 40,Utrecht en H.VEENMAN & ZONEN,Wageningen

Leest het ontzettende boek:

DE PRIESTER, DE VROUW

EN DE

BIECHTSTOEL

DOOR

PATER CHINIQUI

Wordt u franco toegezonden, na ontvangst van een postwissel ad f 1.75 door H. DÈ ROODE,

Concierge van „Geloof en Vrijheid" le Pijnackerstraat 102, Rotterdam.

j. G. en P. K. MENSINK

■ ARCHITECTEN mmm Regentesselaan 2 APELDOORN WM

KERK- EN SCHOOLBOIW

Geen verkoudheid meer!

Door 't gebruik van Wortelboer's Kruiden en Wortelboer's Pillen zijt gij binnèn enkele dagen weer genezen. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden.

Goedkoope Muziek

verre beneden de hier te lande geldende -winkelprijzen in groote sorteering voorradig. Vraagt zichtzending en catalogi.

Speciaal aanbevolen

HARMONIUM - ALBUMS

Stapf Bibl. Harm. Album ., 85 ct. H. Wenzel, Harm. Albums,. 85 „ H. Scholz, „ „ 85 „

H. Wenzel, Alierseelen .... 85 „

Prijzen per stuk. Van elke soort zijn 10 verschillende albums in voorraad.

Actieve colporteurs gevraagd.

J. C, WILLEMSEN - OSS

Zooeven verscheen bij de Firma B. VAN DER LAND, te Amsterdam:

Een ongetrooste vertroost.

Uitgesproken bij zijn intrede in de Ned. Herv. Gemeente van Amsterdam, door

Ds. R. DIJKSTRA. Uitgegeven ten voordeele van de Wijkverpleging in

Wijk XII.

Prijs f 0.40.

ORGELS VOOR SALON EN KERKGEBRUIK

Uitsluitend nieuwe instrumenten

STUDIE-PEDAAL-ORGELS vanaf f395.—

2 KLAVIERS-PEDAAL-ORGELS MET 5 SPEL f770.— SPECIALE ZAAL- OF KERKORGELS 3 SPEL f 400— ZWITSERSCHE ORGELWINDMACHINES voor Salonorgels vanaf f160.—; voor Kerkorgels vanaf f260.

m. reemeijer mzn. den haag

bbi regentesselaan 191 mm

Drie Preekbundels:

RONDOM DE KRIBBE

door zeven Rotterdamsche predikanten;

1. J. van Duyvenbooden. Rondom de Kribbe.

2. De. F. J. Krop. Maria, lovende haar God en Zaligmaker.

3. A. van Kooten. Wat zijt gij uitgegaan te zien?

4. G. H. Wagenaak. De heilige geboorte.

5. A. C. G. den Hertog. Kerstmysterie.

6. Dr. H. J. Olthuis. Simeon in den tempel.

7. B. J. C. Rijnders. Jezus — Immanuël.

126 bladzijden f 1.90 ingenaaid; f2.60 gebonden.

Ook verschenen in de preekenserie „Van Goedertierenheid en Recht", 13e jaargang.

H. VEENMAN «Sc ZONEN - UITGEVERS - WAGENINGEN

Postrekening 12940

De 15e jaargang van

„VIN GOEDERTIERENHEID EN RECHT

is begonnen

11

W

Wekelijks verschijnt er een preek met aan het einde yan den jaargang een titel met inhoudsopgave en tekstregister. Prijs f 5.— per jaar fr. p. p.

UITGEVERS: H. VEENMAN & ZONEN, WAGENINGEN

5 Nieuwe Boeken.

E. VON MALTZAHN

AAN RUISCHENDE BRONNEN

Een interessant verhaal uit den tegenwoordigen tijd, met mooie strekking!

In keurigen omslag f2.90 In prachtband f3.90

MERCATOR

ONDER JERUZALEMS POORTEN

Pracht-verhaal uit de dagen der Kruistochten, met 4 platen van ISINGS.

Ingenaaid f 2.— In symbolischen band f 2.75

L. PETERSEN

STERKER DAN LIEFDE 2e DRUK

Schitterende creatie, die den lezer boeit tot de laatste bladzijde. In omslag f 2.— In zilver-band f 2.75

„OUBAAS" PENNING

IN DE GOUDMIJNEN VAN ZUID-AFRIKA

272 blz. Met portret van den Schrijver.

Ingenaaid fl.50 In prachtband f2.25

MATHILDE ROOS

DE HEILIG AVONDKLOK 2e DRUK

400 blz. Door de Pers schitterend beoordeeld!

Ingenaaid f 2.-— In prachtband f 2.90

In den Boekhandel verkrijgbaar of na toezend, v. postw. b.d. Uitgever: LA RIVIÈRE & VOORHOEVE — ZWOLLE

I

Zondagsschool-Besturen

Denkt er aan bij Uw aanvragen om Scheurkalenders, dat de IMMANUEL-KALENDER dit jaar een bijzonder mooi schild heeft.

Vraag dus spoedig proef schild met prijs ^an bij de uitgevers

H. VEENMAN & ZONEN ■ WAGENINGEN

ONESIFORUS-BANK

MIJ. TOT GELDVERSCHAFFING VOOR KERK- EN SCHOOLBOUW

UTRECHT

Geeft uit:

5 PROC- TIEN-JARIGE OBLIGATIES

Deze obligaties vormen een

UITERST SOLIDE GELDBELEGGING

daar de bank haar gelden uitleent onder Hypothecair verband aan kerken, scholen, stichtingen van Barmhartigheid, enz. — De obligaties zijn na tien jaar è pari inwisselbaar, derhalve

GEEN VERLIES DOOR KOERSDALING

PROSPECTUS OP AANVRAGE VERKRIJGBAAR BIJ DE DIRECTIE DER BANK, PLOMPETORENGRACHT 14—16, UTRECHT