is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 36, 1923-1924, no 1876, 18-09-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36e JAARGANG. OCT. 1923-OCT. 1924

No. 1876

DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1924

n„H», -Priartip van het Comité ter verspreiding der beginselen van de Contessioneele Vereeniging

Ds BAKKER te Amsterdam; Ds. J. W. GROOT ENZERINK te Leiden; Prof. Dr. Th.L.HAITJEMA Ds.C. A. LINGBEEK te Reitsum Dr. Ch. KROMSIGT te Oostwo.d; D, H. SCHOKKING te 's-Gra.enhage;

te uromngen, >-"■ • *■ • »•

Dit blad verschijnt wekelijks.

Alles wat de redactie aangaat en de boeken ter recensie aen^ e m AUes wat | Reitsum, en alle berich en omtrent „Kerk

HUtSHILIV lO neusuiu, cu en

t irnium i. ii>n<nninirMi. Voor advertentien en

nieuws aan us. «i. jniiLiJimn <,o . , , , m+o-evers

alles wat de administratie betreft wende men zich tot g

Ds. A. B. TE WINKEL te 's-Gravenhage.

Uitgevers: H. VEENMAN & ZONEN

wageningen

POSTREKENING 12940

TELEFOON 184

Abonnementsprijs f 5.— per jaar. Afzonderlijke nummers 10 cents. Prijs der advertentiën: Van 1—10 regels f2 —, elke regel meer 20 cents. Boekannonces 10 cents per regel. Bewijsnummers & 10 cents. Abonnementen worden bij ieder nummer aangenomen, doch kunnen alléén eindigen bij het einde van den jaargang, September van ieder jaar.

INHOUD: De Paarlenpoort. — De Heilige Geest in de vergaderingen der kerk. — De Friesehe classis Franeker. — De Vrijmetselarij. — Vragenbus. Con es fessioneele Vereeniging. Ingezon en. Leestafel. - Kerk en School. - Adver-

tentiën.

DE PAARLENPOORT.

En de twaalf poorten waren twaalf paarlen; iedere poort was elk uit een parel." Openb. 21 : 21.

Zooals gij kunt ingeleid worden in het

atelier Tan den kunstschiWer om xe^ te bewonderen van zijn opgezette doeken of komen kunt in de werkkamer van den

architect om zijn plannen te be^n of

eens kiiken moogt daar

stenaar zijn modellen formeert, zoo laat God de Heere hier zijn dienstknecht Johannes een blik slaan in Zijn hemelsche werkplaats, waar Hij de Kunstenaar en de Bouwmeester bezig is aan den opbouw van het eeuwig Jeruzalem, die stad nederdalende van Hem uit den hemel. Want ik meen, dat wij daar hebben in Openb. 21 de luisterrijke beschrijving van de eindvoltooiing van de gemeente van Jezus Christus, de vrouw, de Bruid des Lams, genoemd met den naam van de stad, waarin de Heere eenmaal had willen wonen, en die door de heerlijkheid harer openbaring, en de veelheid der Godsbeloften zulk een plaats innam in Israëls godsdienstige geel achten wereld. En juist een van de 7 Engelen die de 7 fiolen hadden vol van de laatste plagen, zal Johannestengids • • ftfimeente van Christus

hare vertroosting versta, dat de Heer® haar

het Noorden: Geef, en tot het Zuiden, houd niet terug." Want Hij zal Zijn bevrijden verzamelen van het Oosten, en van het Westen; van het Noorden, en van cie

zee.

Als Rfiti toesans vol uitnoodiging staan

de 12 poorten van het heilige Jeruzalem open naar alle zijden. Hoe is het toch moge lijk, dat er dan nog zoo velen zijn, die aan die poorten, en al wat er achter ligt, onverschillig, ja zelfs met verachting en spot voorbijgaan! En toch zult Gij tot de Gemeente van Jezus Christus, zult Gij tot Hem komen moeten, wilt ge behouden worden in den dag van gericht en van toorn. En nu maak ik misschien wel een heelen raren exegetischen sprong in sommiger oogen, maar ik zou dit willen opmerken. van het Oosten waren 3 poorten. Daar in het Oosten gaat de zon op, neemt de dag

honterig de poorten, die niet zoo gezien worden. Juist, als bij veel Christenen. De poort, die gezien wordt, is wel in orde. Maar die, welke door menschen niet gezien worden ? Ik heb ook gezien, hoe daar buiten die mooie poort alleen open gaat voor een bruiloft of voor een begrafenis. Ligt er niet een beeld in? Immers als de ziel met Christus ondertrouwd wordt, dan gaat het door de paarlen poort. En wanneer Gods kinderen aan het einde zijn, dan nog eens weer door de paarlen poort.

Iedere poort één parel. De parel is een aanwas op het lichaam van het schelpdier onder de schaal. En het schelpdier wil dat niet, verzet er zich tegen met alle macht, maar moet 't toelaten. Straks als de parel volwassen is, dan is het schelpdier dood. O, mijne vrienden, de parel

waaruit de poort is gebouwd, is vrucht van

ie laatste — - , ,

rijn, opdat de Gemeente .an Chrat™

«n+ir» Cf fTAVRTirti . (1 <AJ U U.C'

eruruuoi'iiig, _

i 1 rt-Afinlrf, VlftTlGH Zeil

door alle oordeei en ë-- . -weten te bewaren. „Bruid des Lams om haar uitverkoren zijn, haar onbesmettelijkheid; stad om kaar vast heid, uitgebreidheid, om haar mwoners Maar alleen vanaf den hoogen en verheven berg des geloofs zal ik met Johannes zie dat de Zone Gods bezig ib Zich een Gemeente te vergaderen uit alle geslacht en volk en taal en natie. En het voornaamste zal wezen dat ik daarvan een even maat ben, en eeuwig zal blijven.

stad, tot die Gemeente, laat de Hee uitnoodigen. En daarom, hoewel ik zou kunnen spreken over haar fundamenten, haar muren, haar maten, haar straten en rivieren, haar inwoners en hun levenswijze, wil ik iets zeggen over haar twaalf paarlen poorten, want de poort is toch het instrument van den ingang, zou ik denken.

„Van het Oosten waren drie poorten; van het Noorden waren drie poorten; van het Zuiden waren drie poorten; van het Westen waren drie poorten."

Dat is dus 4X3, want de volheid der nieuwe schepping (4) en de volheid Gods (3) zullen eenmaal in dat heilige Jeruzalem

gekend worden.

10 nnnrfon de verlossing in Jezus Chris-

XA IJ wi uvjj-j — .. i

tus ligt uitnoodigend open naar alle zijden. Op de poorten geschreven de namen der 12 geslachten Israëls, der ganse e vei os e schare uit Oud- en Nieuw Verbond. En allen heerlijk één: „Juda zal Efraim me meer benijden, en Efraim zal Jucia met

meer benauwen."

12 Poorten naar alle zijden. Immers: „Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond, haast wendt het zich tot God met hart en mond," of „alle heidenen, door uwe handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen Heer." Of: „Ik zal zeggen tot

ziin aanvang begint het leven. Ziet, | het lijden en sterven van Jezus Christus.

j . 1 • 1 X- „X I TT * J 1 _ 1 • _ __ 1 1 X. 1 J

ouders, er zijn 3 poorten om uw Kinaeren Jezus te leiden b.v. de school met den Bijbel de catechisatie, het gebed. Gij weet niet, of gij ze volwassen zult zien. Ze kunnen jong moeten sterven, en voor dien tijd moeten ze tot Christus gekomen zijn.

Van het Noorden waren 3 poorten. Het leven van velen is als in het Noorden, koud, guur, vol teleurstellingen, smarten, verliezen. Ach, dat zij toch eens wisten, dat God de Heere wat beters over hen besloten heeft, en hoe alles gemist kan worden, wanneer in Christus alles ontvangen is. En daarom staan er 3 open poorten voor de zulken aan de Noordzijde.

Van het Zuiden waren 3 poorten. Anderen zijn, wat hun uitwendige omstandigheden aangaat, als het ware voortdurend

_ . -i i i rw • • • • ! L ^ J

in het Zuiden. t zajn zij, wier teekend wordt in Psalm 73, en wier voorspoed zoo menigmaal wrevel verwekt bij Gods kinderen. Maar, mijne vrienden, als

zij niet anders hebben dan dit, wat zijn ze dan toch nog arm, war t ze zijn als de dwaas, die stierf in den nacht, als de rijke man, die zijn oogen opendeed in de hel. En daarom staan voor hen 3 poorten open naar het Zuiden, opdat zij niet de geheele wereld zouden gewinnen, en schade lijden

aan hun ziel.

Van het Westen waren 3 poorten. Ziet, daar in het Westen gaat de zon onder. Wel, gil ouden van dagen, uw zon is aan

\ ö _ -t .. • . ~ TV/Tic-

het ondergaan, uw aag is uijn<* um. schien zijt gij nog niet tot den Heere gekomen. Gij hebt alle poorten zien openstaan. Wat wondere genade, dat er nu ook van het Westen nog 3 voor u openstaan, want de Heere wil uw behoudenis, zelfs nog aan het einde van uw dag.

12 poorten. Wat 'n verscheidenheid, niet waar, en toch eenheid. God de Heere heeft met ieder weer een anderen weg, en een andere leiding, maar allen tot Jezus Christus, want ten slotte is elke poort één parel. En bovendien staat in elke poort een Engel als een hemelsche deurwachter, opdat geen onbevoegde, geen ongekochte. geen ongeteekende, geen on¬

getelde zal binnengaan. Hoeveel voorbeelden geeft ons de H. S. van zulken, die het probeeren willen, maar worden afgewezen. Voorzichtig, dat gij er niet bij zijt.

„En de twaalf poorten waren twaalf paarlen; iedere poort was elk uit een parel.

Hoe veel arbeid en kunst en geld wórdt vaak aan de poorten besteed! Hoe beroemd waren de 100 poorten van Thebe. De Mohammedanen maken bijzonder werk van de poorten hunner Moskeëen. Ik merkte vaak op hoe sierlijk en gedegen bij een boerderij de poort aan den weg kan zijn, en hoe vaak verwaarloosd, vervallen, brand-

Uit de diepten der zee, met veel strijd en moeite, wordt de parel naar boven gebracht. O, de paarlen poort is vrucht van de opstanding van onzen gezegenden Zaligmaker. Uw ingang is alleen ingang, door het geloof in Hem, gestorven om onze zonden, opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Nehemia zou kort na de wederkomst Jeruzalems poorten inspecteeren, en hij trok er op 'n nacht in stilte op uit. Hij vond de poorten vervallen, de muren in puin. Zijn rijdier kon maar met moeite voort. Toen riep hij het volk samen, en zij besloten groepsgewijze de poorten te herstellen. Zoo werkte men aan de Dalpoort, de Mistpoort, de Fonteinpoort, de Schaaps¬

poort, de Vischpoort, de Oude poort, de

Oostpoort, de Waterpoort, de Paardenpoort, de poort van Mifkad.

Ik zie in mijn geest de menschen bij groepen arbeiden aan een of andere poort.

Aan de Dalpoort arbeidt de jeugd, vol idealen en hoop. Zij ziet steeds een dal vol heerlijke toekomst.

Aan de Fonteinpoort en de Waterpoort arbeiden zij, die leeren dat men het leven moet laten uitleven in bruisende, ongebreidelde kracht.

Aan de Schaapspoort, de Vischpoort en de Paardenpoort zijn zij bezig, die altijd maar arbeiden en alles verwachten van hun bedrijf.

De theosofen, de aanhangers -van het occultisme, en meer zulke raarlingen, bouwen de Oostpoort op. Daar uit het Oosten moet het toch komen.

Aan de Oudepoort werken zij, die het vervlogen leven willen terugroepen en vasthouden. De man, die zich een naam wil maken, besteedt al zijn tijd aan de poort van Mifkad. En dan bouwen er ook nog aan de Mistpoort. 't Zijn zij, die in de vuile zonden ondergaan.

Maar, maar aan de Paarlen Poort bouwt niemand. Die is gebouwd,al voor den zondeval. Van haar zingt Psalm 118 : 10. Al die poorten werden aan het eind van den dag

gesloten. Elke poort waaraan een mensch arbeidde, gaat dicht als zijn dag voorbij is. Maar de paarlen poorten zullen niet gesloten worden.

Amsterdam. N\v. Sch.

Gemelde auteur stelt het n.1. voor, alsof, volgens ons, de ambtsdragers der Kerk maar zonder meer hadden te vergaderen, om als dan „automatisch" in de waarheid te worden geleid.

Hij maakt er zich echter bezorgd voor, dat wij daarin wel eens bitter konden1 worden teleurgesteld.

Letterlijk schrijft hij:

„Nu blijven deze, vergaderingen in tegenstelling met den paus veelhoofdig en de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de Heilige Geest in die harten van predikanten en ouderlingen op zeker oogenblik verschillend getuigt. Wat moet men dan doen om de waarheid te kunnen vinden V'

En verderop schrijft hij nog eens:

„In menig geval zal de Heilige Geest het Woord anders doen verstaan, als Hij spreekt door een eenvoudig ongeletterd ouderling, door een confessioneel predikant of door een in de moderne critiek opgeleiden vrijzinnigen ambtsbroeder. Als Dr. Niemeijer in den wettigen weg lid van kerkeraad, classis of

bynode is geworden, spreekt, volgens de opvatting van C. A. L. de Heilige Geest immers even automatisch met gezag als Hij dat door Dr. Kromsigt of Ds. van Grieken zal doen. Hoe nu te handelen, indien het mystieke getuigenis zich in twee, drie of meer tegenstrijdige klanken splitst ?"

DE HEILIGE GEEST IN DE VERGADERINGEN DER KERK.

Het schrijven van den Kerknieuwsredacteur in de N. R. C., noopt ons, zij het ook slechts met een enkel woord, aan het bovenstaande onderwerp onze aandacht te wijden.

Hierop nu is ons antwoord.

Die automatische voorstelling van de leiding des Geestes in de Kerkelijke vergaderingen is niet de onze.

Er waren oudtijds godgeleerden, die meenden, dat de Apostelen en Profeten en andere Bijbelschrijvers maar als het ware „handen en pennen" van den Geest des Heeren waren geweest, buiten wier eigen bewustzijn en nadenken al wat zij schreven geheel was omgegaan.

Zij waren als trechters, die het water

der waarheid bloot doorlieten, maar innerlijk er zelfs niet door werden geraakt, of natgemaakt.

Zij waren als mediums, die, geheel willoos en bijkans zonder besef, uitvoerden wat hen door anderen werd ingegeven of opgelegd.

Die voorstelling van de inspiratie der Heilige Schriften is sinds lang nagenoeg door allen verworpen.

Maar even zoomin als wij zulk een mechanische inspiratieleer zijn toegedaan, evenmin, ja nog veel minder, gelooven wij, dat de zichtbare kerk maar alleen noodig heeft in hare wettige vergaderingen bijeen te komen, om dan blindelings en automatisch tot de rechte erkentenis en belijdenis der waarheid te worden geleid.

Alleen reeds door de erkentenis, die alle Protestanten, althans Gereformeerden, deden, dat de zichtbare kerk óók kan dwalen, wordt die voorstelling van een automatisch werkende leiding des Geestes, in de vergaderingen der kerk verworpen.

Wij gelooven, dat, ook voor de kerk, om door den Heiligen Geest geleid te worden, allereerst noodig is ^en hartelijke en onvoorwaardelijke onderwerping onder het Woord van God.

Een „wettige" vergadering der Kerk, maar wier leden alle gezag, hoogerdanhet eigen inzicht harer leden zouden verwerpen, zou eer een Synagoge des Satans dan een

Kerk des Heeren mogen heeten (Van onze tegenwoordige Kerkbesturen geldt dat laatste niet, want zij zijn weliswaar door de reglementen niet met zoovele woorden aan het Woord van God onderworpen, maar zij zijn dan ook geen vergaderingen der Kerk, doch slechts besturen en missen bovendien alle leergezag).

Wederom, een „wettige" vergadering der Kerk, maar wier leden alleen willig waren te buigen voor een hen persoonlijk verlichtende werking van den Geest Gods,

V