is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 39, 1926-1927, no 2017, 02-06-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de orde komende Wetswijziging, die bedoelt niet slechts het bestaande Reglement op de vorming van buurtgemeenten bruikbaarder te maken, maar ook, hoewel met eenig voorbehoud, voor de grootere gemeenten, de splitsing in buurtgemeenten verplichtend te stellen. De prijs dezer kleine brochure zal slechts 20 ets. bedragen.

Met vaste schrede door Dr. Berkelbach v. d. Sprenkel, Ds. Eggink, Ds. Stam en Ds. de Vey Mestdagh.

Dit boek wil jongelieden helpen om „met vaste schreden den weg der zaligheid te betreden." Daartoe handelt het over,, Jezus Christus en de groote vragen van ons leven."

Wij zijn er een weinig mede verlegen wat wij van dit boek moeten zeggen. Het Evangelie Gods is onveranderlijk, maar de vorm, waarin het wordt gepredikt, verandert met de tijden. Anders konden wij voor altoos wel met een preekenbundel van Luther of Calvijn volstaan. Met die waarheid hebben deze schrijvers gerekend en daar aan dankt dit boek zijn ontstaan, wat wij waardeeren ook om veel schoons, dat er in wordt gevonden. De inleider, Dr. Callenbach, zegt van den inhoud, dat hier een bas, daar een tenor hem eruit tegenklonk. Dat kan niet anders, want er is verscheidenheid van gaven.

Wat onze Catechismus zegt, dat elke prediking is een bedienen van de sleutelen, om te openen of te sluiten, komt in dit boek niet altoos tot zijn recht, maar dit is ook eigenlijk geen gewone preekenbundel, maar meer een gids voor de jeugdige lidmaten.

Moge het hun ten zegen zijn op den levensweg. Mogen ook onze predikers indachtig blijven aan het woord van Paulus: wij prediken Christus den gekruisigde

Dat is de kern der ware prediking.

C. A. L.

Inger Skram. Een leven van strijd en overwinning. Roman door Jeanna Oberdahl. Uit het Zweedsch. Uitg. J. M. Meulenhofj. Amsterdam Hier is nu eens niet die drukkende, zwoele, sensueele atmosfeer, waarin zoovele hedendaagsche boeken ons verplaatsen. Een frissche, prikkelende, stalende zeelucht waait u hier tegen, 't Is een boek van strijd en overwinning. Er worden zeer weinig spannende uitwendige gebeurtenissen verhaald. Toch houdt het u geboeid van 't begin tot het eind, omdat de

hier beschreven zieleworsteling zoo aangrijpend is. We begrijpen, dat dit boek in Zweden veel indruk maakte. Is het een christelijk boek? Zeker niet in den zin, dien wij er gewoonlijk aan hechten. Dat de vertaler (ster?) niet be¬

paald in de christelijke gedachtenwereld thuis is, blijkt uit de volgende zonderlinge weergave van enkele artikelen uit het apostolicum: „Het verbond der heiligen, de vergeving der zonden, de opstand der dooden en het eeuwige leven."

Wel kunnen we zeggen, dat het een zeer geestelijk boek is. Als zoodanig mag het ongetwijfeld nadrukkelijk aanbevolen. Juist tegen over het sensualisme, dat zoovele nieuwere boeken bederft en tot bronnen van bederf maakt. Zelfs maakt dit boeken, die een zekere geestelijke strekking hebben, zooals die van Larsen en Prenssen, zoo gevaarlijk voor velen, voor wie het aantrekkelijke ervan metterdaad niet is de geestelijke tendenz, maar de sensueele prikkel.

Dit boek herinnert aan die van Frenssen, 't staat m.i. geestelijk hooger. Is het Christelijk?

De bandversiering is hier m.i., als ik die goed begrijp, typeerend, een vrouw staande voor een kruis. Hier wordt des christens, kruis der zelfverloochening gepredikt als het kruis der verlossing, maar niet (althans niet duidelijk) Christus' kruis der schuldverzoening. Moge dit ernstige boek zóó ernstig worden gelezen, dat blijkt, dat 't kruis der zelfverloochening alleen kan opgenomen, door wie zijn eenige troost en al zijn kracht bij het kruis der verzoening vond. J. Ch. K.

CORRESPONDENTIE.

Bezoekers van de jaarvergadering maken wij attent op onderstaande advertentie van Restaurant „Metropole". Uit ervaring kunnen wij de zaak van den Heer Nahuijsen met warmte aanbevelen.

De Uitgevers.

KERKNIEUWS.

Ned. Herv. Kerk.

Drietal te: Delft (vac. P. Zandt): H. P. Brandt te Lage-Zwaluwe. H. P. Fortgens te Voorschoten en Dr. W. Lodder te Doorn. Koog a. d. Zaan: J. Eikema te Witmarsum; J. D. van der Veen te Purmerend en W. Zwiep te Oostzaan.

Beroepen te: Grolloo: F. H. Koster, em. ored. te Ginneken. Midlum (Fr.) (toez.): P. N. Schouwenburg, cand. te Amsterdam. Engelen (N.-Br.): R. C. O. Troelstra, cand. te 's-Gravenhage. Haarlem: A. KStraatsma te Zandvoort. Randwijk: J. D. van Hof

te Wilnis. Asten c.a.: W. A. Eerdbeek te Standaardbuiten. Stedum: Joh. Stehouwer te Weesp.

Aangenomen naar: Deurne c.a.: T. G. Meester te Helenaveen. Zierikzee: D. A. Hoekstra te Uitwierda. Soest: J. Ch. W. Kruishoop te Arnemuiden.

Bedankt voor: Katwijk a. Zee: G. -Grootjans Jr. te Heerjansdam. Nieuw- Vennep: A. Hijmans te Thamen a. d. Amstel. 's-Grevelduin-Capelle: G. J. Koolhaas te Oud-Beijerland. Tweede Exloërmond: A. Kardolus te Suameer. Nijverdal: J. J. Bouwman te Urk. Haulerwijk (Fr.): R. C. G. Troelstra, cand. te 's-Gravenhage. Rijssen (Ov.): H. A. Leenmans te Delft. Metslawier c.a.: J. Vink te Drimmelen (N.-Br.).

Geref. Kerken.

Tweetal te: Hilversum: S. van Dijken te Nieuweroord en J. Wijmenga te Charlois.

Beroepen te: Dokkum: D. Scheele te Oudewater. Ooster-Nijlcerk: G. C. Berkouwer, cand. te 's-Gravenhage. Almkerk: J. W. van Tol te Scharendijke. Hoorn: S. Wesbonk te Jutrijp-Hommerts. KoogZaandijk: H. Hoekstra te Dalfsen. Schoonrewoerd: J. W. van Tol te Scharendijke. Oudehorne: C. G. Berkouwer, cand. te 's-Gravenhage. Zaltbommel: J. H. Donner te Breda. Goenga c.a. en Sybrandaburen c.a.: M. Stading te Ezinge. Djokjakarta (Europ. Gem.): P. N. Kruyswijk te Vlissingen.

Aangenomen naar: West-Zaan: G. Tom, cand. te Hilversum. Schiedam (vac. G. van Duinen): C. v. d. Woude te Gorredijk (Fr.).

Bedankt voor: Delft: J. H. Telkamp te Middelburg. Zwartsluis: A. J. Fanoy te Ferwerd. Barendrecht : W. H. den Houting, te Huizum. Edam, Heilaard, Monnikendam, Noord-Scharwoude en Raamsdonkveer: G. Tom, cand. te Hilversum.

— Zondagmorgen werd Ds. J. I. van Schaick, gekomen van N. Pekela, bevestigd door zijn vader Ds. F. A. van Schaick van Kampen, als predikant der Ned. Herv. Gem. te Soest. De bevestiger koos tot tekst Spreuken 27 : 23. Des avonds deed Ds. van Schaick zijn intrede en had daarvoor gekozen Phil. 3 : 12. De nieuwe leeraar werd toegesproken door den consulent Ds. Gunning namens den ring, door den heer Schallenberg en door den president-kerkvoogd den heer L. den Bliek. De gemeente zong haren leeraar toe Ps. 134 : 3.

— Ds. J. A. Radix, pred. der Ned. Herv. Gem. te Soesterberg i. d. kerk te Huis ter Heide, nam Zondag j.1. afscheid voor een zeer volle kerk van zijn gemeente, wegens emeritaat door voortdurende ongesteldheid na 25-jarige ambtsbediening en 25-jarige dienst in die gemeente. Tot afscheidstekst was gekozen 1 Joh. 2 : 28. De consulent Ds. Barendrecht las de afscheidspreek van Ds. Radix voor, daar Ds. Radix daartoe te zwak was.

Na deze prediking, waarbij telkens op het „Blijft in Hem" gewezen werd, beklom Ds. Radix den kansel, zwak en met moeite, maar toch met dankbare blijdschap. Ds. Radix vroeg zijn gemeente — dit in 't bijzonder aanbevelende — thans een Zendingscollecte

te houden, waarna hij verschillende personen toesprak. Hierna hebben vele ambtsbroeders hem hartelijk toegesproken.

— J.1. Zondagavond nam Ds. H. van Dijken Gzn., na ruim 5-jarig verblijf afscheid van de Ned. Herv. Gem. te Wageningen, sprekende over Hebr. 13 : 8. De naar Leidschendam vertrekkende predikant werd toegesproken door Ds. E. van Meer, waarna de talrijke aanwezigen hem toezongen Ps. 121 : 4.

— Den Zondag na Pinksteren hoopt Ds. A. A. van Stipriaan Luiscius, Ned. Herv. pred. des namiddags ten 2 ure afscheid te nemen van zijne gemeente Well en Ammerzoden en den daarop volgenden Zondag 19 Juni zijn intrede te doen in Zoelen, bij Tiel na bevestigd te zijn door Ds. M. de Roon, Ned. Herv. pred. te Drurnpt, consulent.

— Woensdag was het 25 jaar geleden, dat Ds. W. Haspels, te Almelo, rustend pred. sedert 30 Sept. 1921, te Buurse tot het predikambt werd ingeleid.

— In den ouderdom van ruim 90 jaar is te Hoorn, waar hij zich metterwoon had gevestigd, overleden Ds. N. J. Telders, em. pred. van de Ned. Herv. Gem. van St. Michielsgestel. De overledene werd in 1862 cand. in Noord-Holland en in 1864 hulpprediker te Renesse, waar hij 11 Febr. 1867 als predikant optrad. Na 12 jaar vertrok hij naar Steenbergen, welke gemeente in 1888 met Borculo werd verwisseld. In 1892 kwam Ds. Telders in Nieuw-Vosmeer, om reeds een jaar daarna naar Oosterwijk te vertrekken. In 1900 deed hij zijn intrede te St. Michielsgestel, waar hij 1 Oct. 1909 na 45-jarigen dienst, eervol emeritaat ontving.

— Na een sleepende ziekte is in den ouderdom van 58 jaar overleden Ds. S. Ronner, Ned. Herv. pred. te Doornspijk. Ds. Ronner werd in 1895 cand. in Zeeland en deed op 28 Juli van dat jaar zijn intrede te Steenwijkerwold. Daarna stond hij te Woudsend 1898, Oudemirdum 1904, Oud-Beijerland 1907, H. I. Ambacht 1910, Waddinxveen 1912, Mastenbroek 1917, Oene 1919, om op 17 September 1922 de herderstaf te Doornspijk te aanvaarden.

— Het Prov. Kerkbestuur van Zeeland heeft aan den heer A. G. B. ten Kate, pred. der Ned. Herv. Gem. te Hansweert op zijn verzoek eervol ontslag verleend, tevens met toekenning van de bevoegdheid welke art. 20 Alg. Reglement aan emeriti-predikanten verleent. Ds. ten Kate heeft eene beroeping aangenomen naar de Nederlandsche Evangelische (Herv.) Kerk te Brussel.

— Voor de vacature voor evangelist-godsdienstonderwijzer te Opende (Gr.) hebben zich 31 sollicitanten opgegeven. Op een viertal zijn geplaatst de heeren A. Dubbeldam te Eibergen; R. A. Everaars te Bergentheim; Y. Jellema te Sybrandaburen en H. v. d. Linde te Schöninghsdorf (Duitschland).

— Het examen voor Godsdienstonderwijzeres in de Ned. Herv. Kerk, werd met goed gevolg afgelegd door de dames S. Faure en A. C. Kok, respect, onderwijzeres aan de Oranjeschool en Marnixschool voor Chr. Volksonderwijs te Zwolle.

— Tot Evangelist bij de Herv. Evang. te HeiligerleeWesterlee is benoemd "de heer E. Verbaas te Gorredijk.

Zijt ge al in het bezit van het voortreffelijk boekwerk

EEN ONBEGREPEN DENKER

Gedachten van

Dr. Phu J. HOEDEMAKER

uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt door

G. D. NOORDIJK

met een inleidend woord van Dr. H. SCHOKKING

Herv. Pred. te 's-Gravenhage

Uit den inhoud: Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. — Bijbel en Bijbelcritiek. — Kerk en Staat. —■ Opvoeding en Zedekunde. — Varia. — Register. — Volledige titelopgave der verwerkte litteratuur.

Een nog onbekend portret van Dr. Hoedemaker, in de kracht zijner jaren, is tegenover het titelblad aangebracht.

Prijs ing. f 3.40

Gcb. f 4.50

Uitg. Fa. H. Veenman & Zonen Wageningen Postrek. 12940

J. G. en P. K. MENSINK

ARCHITECTEN

Kerklaan 8 APELDOORN

KERK- EN SCHOfllBOllW

VAN GOEDERTIERENHEID EN RECHT

Wie hebben wat aan deze uitgave?

x. Zij, die naast de prediking in het Huis des Heeren ook in eigen woning een prediking lezen. Door den druk zijn moeilijker gedeelten te herlezen en heeft men voortdurend stof ter overdenking, a. Ouden van dagen en zieken, die niet ter kerk kunnen gaan.

3. Diaconieën dienen er gebruik van te maken om bij stoffelijke hulp aan de armen ook een troostrijk woord toe te rijken.

4. Kerkeraden hebben hieraan een serie voor leesdiensten.

Besturen van Evangelisatiën kunnen van deze serie een heerlijk gebruik maken. 3. Predikanten kunnen, gelijk reeds verschillende doen, abonnementen nemen om bij het ziekenbezoek hier en daar een preek achter te laten. Eveneens wijkverplegingen, die ook geestelijken arbeid willen verbinden aan hun lichamelijke hulp.

Tal van bekende predikanten in onze Hervormde Kerk werken er aan mede en heel de geest dezer prediking is naar de confessie onzer Kerk. — Prijs per half jaar f2.50, franco per post. Wekelijks een brochure van 16 blz. Men vrage proefnummers aan bij de uitgevers.

WAGENINGEN H. VEENMAN & ZONEN UITG.

62e ALGEMEENE LEDENVERGADERING DER CON FESSION EELE VEREEN I GING

op WOENSDAG 8 JUNI 1927, des voorm. 10| uur in GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Mariaplaats (lijn 2) te UTRECHT.

Agenda :

1. Opening door den Voorzitter.

2. Vaststelling van het Jaarverslag.

3. Rapport van de afdeeling Woerden over de Rekening en Verantwoording van den Algem. Thesaurier over 1926.

4. Statutenwijziging.

Wijziging Art. 1, Hoofdstuk II, en Art. 1, Hoofdstuk III.

5. Aanvrage tot bestendiging van de rechtspersoonlijkheid der Vereeniging.

6. Referaat van Dr. P. J. KROMSIGT van Amsterdam, over: „Onze verhouding tégenover de verschillende richtingen, mede in verband met de beroepingspraktijk."

7. Verkiezing van 4 leden in het Hoofdbestuur.

PAUZE.

8. Referaat van Dr. H. SCHOKKING, Den Haag over de Synodalia: „Buurtgemeenten" en „Kerk en Zending".

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

de OPALOGRAPH

is voor een ieder, die teekeningen, circulaires, convocaties en al dergelijk werk heeft rril MlTlfflMQT te vermenigvuldigen ËLI* UI I «\ U lïl Jj I

De Directeur der Vakschool voor Schoenmakers te 's-Gravenhage, do

Heer H. Hoek, schrijft: dat de Opalograph mij uitstekend voldoet.

Wij hebben er mooie resultaten mee bereikt. Wij vermenigvuldigen schetsteekeningen voor de leerlingen, inschrijvings-, rapport-, reclamekaarten enz." Wendt U om inlichtingen tot den Importeur:

VEENMAN 's KANTOOR-INSTALLATIE BUREAU

MOLENSTRAAT 63 's-GRAVENHAGE TELEF. 14053

0 GD 03 0 GD GD 0 GD GD 0

0

iüJ 0 0 üJJ Uil lüJ 0 ÜJJ lüJ 000000000lüJ lüJ üU lüJ EJ

CAFÉ=RESTAURANT „METROPOLE"

OUDEGRACHT 97 - UTRECHT NAAST HUIZE: „0UDAEN"

RESTAURANT a LA CARTE DEN GEHEELEN DAG :: DINER VANAF F 1.50 ü

APARTE EETZAAL VOOR GEZELSCHAPPEN

AANBEVELEND,

BILLIJKE TARIEVEN p. NAHUIJSEN

17! rni n fïïi Fl rm nrs rm fïïi mi rrn nu rm rrn rm rm rm rn0000rrn

□ 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Heeft Ual eens getracht een nieuwen abonné te winnen? Geef ons adressen, aan welke wij eenige weken ter kennismaking gratis proefnummers verzenden.

I

I

ABONNEERT u op

KOERS HOUDEN

blad voor jonge menschen ter verdieping van het historisch hervormd besef.

en vraagt proefnummers aan voor uwe catechisanten.

Dit blad, onder redactie van Ds. W. J. de Wilde te Reitsum, Ds. O. Groenewouü te Parrega en Ds. J. C. H. Komijn te Workum met medewerking van Ds. A. Blink Kkameb te Exmorra, K. Eelderink te den Burg, Ds. H. van Eyck van Heslinga te Berlikum, Ds. J. Hoekstra te Ternaard, E. Jansen te Leeuwarden, J. G. Lautentsach te Folsgare, Ds. C. A. Lingbeek te 's-Gravenhage, Th. RuNiAteMunnikezijl, W. Santema te Scharnegoutum, Ds. O. W. C. van der Veen te Stadskanaal en anderen,

verschijnt om de veertien dagen bij de uitgeefster Ea. H. VEENMAN & ZONEN te WAGENINGEN tegen den prijs van 75 cent per kwartaal.

Hgt is een wegwijzer voor allen, die de Herv. Kerk liefhebben.

PREEKBOEKJES

iii

IN ZEER NETTE

UITVOERIN G

MOOIE PAPIERKWALITEIT

24 LIJNEN

24 BLADZIJDEN

OOK VOORZIEN VAN EEN ETIKET

Prijs p. 100 st. ir. p. p. f 5.75 M » » » 9) » - 3.15 » » 25 „ ,, ,, „ -1.90

POSTREK. 12940

Fa. H. VEENMAN & ZONEN

WAGENINGEN

HET HUISGEZIN ONZES HEEREN

door

T. STIGTER

Ned. Herv. predikant te Berkel en Rodenrijs

Bevat zoo helder en beslist mogelijk een populaire handeling van de

ARTIKELEN 27-29

onzer nederlandsche geloofsbelijdenis met een nadere toepassing op onze tegenwoordige kerkelijke toestanden.

Prijs f 0.35. Voor verspreid'ng in de gemeente bij allen die belangstellen in den welstand der kerk, bij 10 ex. f 0.30; 25 ex. f 0.28; 50 ex. f 0.26; 100 ex. f 0.24; 250 ex. f 0.22; 500 ex.f 0.20

Uitnemend voor verspreiding

Fa .H. VEENMAN & ZONEN POSTREK. 12940 - WAGENINGEN