is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 39, 1926-1927, no 2030, 01-09-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wreekt zich een zonde van de orthodoxie in haar geheel.

Niet dit is haar zonde, dat ze geen onbegrensde leervrijheid wil, dat ze acht, dat, wie Gods Woord, Gods Waarheid dienen wil, zich in naanx der waarheid ook moet keeren tegen de leugen.

Maar de orthodoxie heeft gemeend als partij te kunnen doen, wat de kerk alleen kan doen.

Als partij ging zij tucht oefenen over haar tegenpartij, alsof bij haar geenerlei zonde was en zij niets anders te doen had dan haar tegenpartij te oordeelen en te verdringen. Ze voelde het abnormale van evangeliseeren niet.

Zij had er op moeten aandringen, dat de gansche kerk etkende en eerbiedigde het oppergezag van haars Heeren Woord en Geest, om dan zelf daar onder te buigen met haar tegenpartij.

Als partijen tucht gaan oefenen, dan komt er aan het oordeelen, het elkaar verbijten van die christelijke en aller christelijkste, gereformeerde in aller geref ormeerdste partijen geen eind- De wereld lacht om dat Christendom. Als christenpartijen samen buigen onder Christus' tucht voor zijn troon, dan is er hoop, dat er nog iets openbaar zal worden van eenheid in Hem. Als Gereformeerde-bonders en Confessioneelen eens begonnen dit samen te zoeken !

In verband met het bovenstaande mag ik hier meedeelen, dat al spoedig na de verschijning een tweede druk noodig bleek van de brochure: Onze verhouding tegenover de richtingen door Dr P.J.Kromsigt, predikant te Amsterdam. Firma H.Veenman en zonen. Prijs f0.20.

Moge ook deze tweede druk spoedig uitverkocht zijn en zoo deze brochure vele lezers, bovenal vele betrachters vinden.

J. Chr. K.

FONDS VOOR KERKELIJKE EN KERKRECHTELIJKE GESCHRIFTEN.

In hartelijken dank ontving ik nog gedurende de vacantie: VanDs. J. Hengeveld, Jutphaas f 1.—, Ds. A. v. d. Kooy, Kampen f 1.—, Ds. J. Nauta Sexbierum f 2.50, Ds. J. Wormgoor, Bussum f 3.—, Ds. G. P. v. Itterson, Gelselaar f 1.—■, Ds. Feykes, Colijnsplaat f 1.50, Ds. Blankhart, Nij verdal f 1.—, Ds. L. Emmen, Renswoude f 5.—, Dr. J. J. Woldendorp, Warmond f 1.—■, de Heer F. P. de Haan, Joure f 1.—, Dr. E.J.W.Posthumus Meyjes, den Haag f 5.—, Ds. T. Stigter, Berkel f 2.50 uit cat. bus, Ds. Joh. Kloots, Heukelum, uit cat. bus f 1.50, Ds. P. C. IJsseling, Loenen (U.) f 1, Ds. Th.A.Hoen, Ee f 2.50, Ds. J. Jellema, St. Pancras f 5.—, de Heer Karreman, Driebergen f 1.—. Dat is juist f 100.— samen na de zending der brochure aan ± 400 (bij vergissing schreef ik de vorige maal 500) predikanten. Daardoor zijn de kosten voor de verspreiding ruim bestreden en we danken nogmaals die broeders, zeer, die ons hierin zoo trouw hebben bijgestaan en een teeken van sympathie en meeleven gegeven ook door menig waardeerend woord.

Toch zouden we gaarne het fonds nog wat aangevuld zien, vooral met 't oog op de uitgave van de referaten der laatste reorganisatie vergadering, waarvan ruime verspreiding op de vergadering zelve gewenscht geoordeeld werd. Wie wil dus verder meehelpen tot stijving van ons fonds 1 Kan de catechisatiebus hierbij niet eens te hulp geroepen worden ? Er is nog veel noodig, zullen we onze plannen kunnen volvoeren.

KERKNIEUWS.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te: Willige Langerak: D. Bax te Oude Tonge. Koog aan de Zaan: O. Hornstra te Warmenhuizen. Sommelsdijk: J. Th. H. Rappard te Barneveld. Dirksland: R. Steenbeek te Wapenveld. Stedum (Gr.): O. W. C. van der Veen te Nieuw-Stadskanaal.

Aangenomen: Naar Aalten: J. W. Dippel te WestTerschelling. Cadzand: F. A. Visser, te Oosterzee c.a. Godlinze (Gr.): J. Eikema te Witmarsum.

Bedankt voor: Genderen: S. A. C. Rijnenberg, em. pred. te Wassenaar. Ede: H. A. Leenmans te Delft. Randwijk: F. F. J. van de Plassche te Krimpen a. d. Lek. Helder: Mr. J. L. N. Zillinger Molenaar te De Rijp en Graft. Appingedam: G. de Vries te Oosterend (Fr.). Rinsumageest: S. Kooistra te Welsrijp c.a.

Geref. Kerken.

Tweetal te: Hoek van Holland: J. W. Eggink te Willemstad en L. E. SmiLde te Haastrecht.

Beroepen te: Andel, Giessen en Rijswijk: E. Douma te Oost-Kapelle.

Aangenomen naar: Zwartsluis: P. de Feyter te Boornbergum. Schoonhoven: J. Hoekstra te Dalfsen.

— Ds. A. C. van Uchelen te Paessens c.a., hoopt Zondag 2 Oct. a.s. afscheid te nemen van de Ned. Hcrv. Gemeente te Paessens en Zondag 9 Oct. d.a.v. zijn intrede te doen te Hoenderloo, na bevestigd te zijn door Ds. N. P. E. G. van Uchelen, van Hilversum.

— Ds. H. van Elven, te Ooster-Nijkerk, hoopt Zondag 9 Oct. a.s. afscheid te nemen van de Ned. Herv. Gemeente te Ooster-Nijkerk, en Zondag 16 Oct. zijn intrede te doen te Moercapelle, na bevestigd te zijn door Ds. J. A. van Nie, van Zetten.

— Ds. H. H. van Ameide te Dinteloord c.a. hoopt 4 Sept. a.s. nam. te 2.30 u. van de Ned. Herv. Gemeente aldaar afscheid te nemen en 11 Sept. te Hoogeveen intrede te doen, na bevestigd te zijn door Ds. A. Meijers aldaar.

— Ds. J. Hoogenraad, predikant der Ned. Herv. Gem. te Uithuizen (Gr.) herdacht te Leimuiden, zijn eerste gemeente, den dag waarop hij 25 jaar geleden aldaar het predikambt begon. Hij sprak naar aanleiding van Rom. 12 : 13. Na het einde dezer rede werd hij nog door den tegenwoordigen pred. Ds. G. J. v. d.

Flier toegesproken, welke de gemeente den jubilaris verzocht toe te zingen Ps. 134 : 3.

— Te Druten is in den ouderdom van 85 jaar overleden Ds. G. van Dorssen Sr., em. pred. van de Ned. Herv. Kerk. Ds. van Dorssen deed 7 Februari 1875 zijn intrede bij de gemeente van Leksmond en stond achtereenvolgens te Berkel 1877, Staphorst 1881, Varsseveld 1883, Rijssen 1889, Elburg 1891, Oudega-ldsega 1900. Op 1 Mei 1920 verkreeg hij de rechten van emeritus en vestigde hij zich metterwoon te Druten.

— Zondag 21 Aug. nam Ds. A. H. J. G. v. Voorthuizen afscheid van de gemeente Nijkerk (Veiuwe). Hij bepaalde zijn overtalrijk gehoor bij het laatste woord van Hand. 15 : 29. Nadat de gebruikelijke toespraken waren gehouden bracht Ds. P. F. v. d. Nieuwenhuizen, als Voorz. van den Kerkeraad, namens hun beider ambtgenoot Ds. v. Melle en de gemeente, hem dank voor hetgeen hij voor de gemeente gedaan had en verzocht hem toe te zingen Ps. 121 : 4. Zondag 28 Aug. deed Ds. van Voorthuizen zijn intrede bij de Ned. Herv. Kerk te Rijssen, sprekende naar aanleiding van 2 Cor. 4 : 5, na des morgens bevestigd te zijn door Ds. H. A. Leenmans, van Delft, met een predicatie over Jesaja 62 : 6 en 7. — Ga het Ds. van

Voorthuxzen en de zijnen wei in Kijssen.

— Op Woensdag 31 Aug. vierde Ds. K- K. de Jong te Terwispel zijn zilveren ambtsjubileum als Ned. Herv. predikant. Achtereenvolgens diende hij de gemeente Oosterland, Schellinkhout, Schoondijke, Engelum, en sinds 29 April 1919 Terwispel, dat met Tijnje een kerkelijke gemeente vormt.

— Zondag heeft Ds. C. M. Briët, die het beroep naar Heemstede heeft aangenomen, afscheid genomen van de Ned. Herv. Gemeente te Enschede.

— Na een 5-jarig verblijf nam Ds. G. Venema Zondagmiddag afscheid van zijn gemeente te Appingedam, om te vertrekken naar de Ned. Herv. Gemeente te Loosduinen. De scheidende leeraar bepaalde zijn overtalrijk gehoor bij het woord uit Hand. 20 vs. 15 — 18. Den scheidenden pred. werd staande toegezongen de zegenbede uit Ps. 121. A.s. Zondag hoopt Ds. Venema te Loosduinen zijn intrede te doen.

— Zondagmiddag nam Ds. J. C . M. Jansen, na een driejarige werkzaamheid, afscheid van de Ned. Herv. Gemeente te Terhorne, met eén predikatie naar aanleiding van Joh. 17 : 3. Toegezongen werd de bekende zegenbede uit Ps. 121.

Het

Paradijs-Probleem

door Prof. Dr. H, VISSCHER.

Een belangrijk boek over een onderwerp, dat in het middelpunt der belangstelling staat. Een werk, dat tot allen iets te zeggen heeft. In een doorwrochte studie, magistraal naar inhoud en zinsbouw, behandelt Prof. Visscher Genesis 2 en 3 in onderling verband en op alle onderdeelen, en komt daarmede tegemoet aan een meermalen uitgesproken verlangen.

Het werk verschijnt midden September.

In zwaren omslag f 4.50. Geb. f 5.90. Royaal formaat.

Prospect, verkrijgb. en inteeken. opengest. b/d. Boekh. en b/d. Uitg. LA RIVIÈRE & VOORHOEVE, ZWOLLE.

Heeft Ual eens getracht een nieuwen ahonné te winnen? Geef ons adressen, aan welke wij eenige weken ter kennismaking gratis preofnummers verzendenm

J. 6. en P. K. MENSINK

El ARCHITECTEN ing Kerklnan 8

ISM APELDOORN BH

IHK' EN SCHflftUtOlW

PREEKBOEKJES

IN ZEER NETTE C

UITVOERIN G

MOOIE PAPIERKWALITEIT

24 LIJNEN

24 BLADZIJDEN

OOK VOORZIEN VAN EEN ETIKET

Prijs p. 100 st. Ir.p.p.!5.75 ff ff 50 f, ,, „ „ - 3.15 ff f» 25 ft ff ft ff " 1.90

Fa. H. VEENMÜN & ZONEN

WAGENINGEN

IN ZEER NETTE UITVOERIN G

MOOIE PAPIERKWALITEIT

24 LIJNEN

24 BLADZIJDEN

OOK VOORZIEN VAN EEN ETIKET

Prijs p. 100 st. Ir.p. p.15.75 ,. ft 50 „ „ „ „ - 3.15

25

-1.90

De Gereformeerde Geloofsleer

door PROF. W. HEVNS - Gr. uitg. 360 bladz.

Met Voorrede van Prof, Dr, H, BOUMAN

De nieuwe druk van dit Prachtwerk is gereed en de honderden vóóruitbestellingen reeds verzonden! Is het te verwonderen dat naar dit uitnemende boek zoo gróóte, gróóte vraag is? Neen! 't Is de eenige populaire geloofsleer die momenteel in den handel is eri een boek dat op honderden vragen klaar en eenvoudig het antwoord geeft Prachtige indeeling en korte hoofdstukken. Welk een uitnemend verklarend en onderwijzend Handboek naast uw Bijbel. Geen wonder dat dit werk reeds terstond bij den eersten druk werd aanbevolen o.a. door Herv., Gereformeerde en Chr. Geref. bladen. Het is een Bijbelgids in den besten zin des woords. Geen langdradige verhandelingen, maar 'n mooie vlotte stijl. Prof. Bouman zegt dan ook terecht dat het boek zich aangenaam laat lezen, niet alleen door zijn duidelijke voorste'liing, maar ook door zijn gewijden toon. Een heerlijk leesboek voor eenvoudigen en ontwikkelden. .

De enorme inhoudsopgave van meer dan 500 punten kunnen wij hier onmogelijk opnoemen. Daarom slechts 'n korte samenvatting: „

INLEIDING: Wat een Geref. Geloofsleer is. Ware en valsche Godsdiensten. De kennisse Gods uit de natuur. De Heilige Schrifturen. Niet „Gods Woord is in den Bijbel" maar: De Bijbel Gods Woord. De belijdenisschriften. DE LEER VAN GOD: Gods namen, eigenschappen, wezen en werken. De Schepping. De Schepping der engelen. De macht der duivelen in de wereld. De moderne ontwikkelingsleer. Zes dagen of zes perioden. De zoogenaamde „resultaten der wetenschap" onbetrouwbaar De Voorzienigheid Gods. De troost der Voorzienigheid. Verkiezing en verwerping. DE LEER VAN DEN MENSCH: De staat der rechtheid. De gevolgen der zonde. Het ontstaan der ziel. Het werkverbond, 's Menschen beproeving en val. De verleiding des satans. De zonde en haar straf. Dadelijke zonde, Erfzonde, bitscnuld, Erfsmet. Lichamelijke, geestelijke en eeuwige dood. 's Menschen ellende. De kennis daarvan. DE LEER VAN DEN MIDDELAAR: Personen, namen, ambten en staten. De Oud-Testamentische zalving. Geen algemeene verzoening. Opstanding Hemelvaart. Zitten ter rechterhand Gods. De wederkomst ten oordeel. DE LEER VAN DE BEDEELING DES HEILS: Het genadeverbond. De raad des vredes. De kerk. Kenmerken der kerk. Oorzaken van de verdeeldheid der kerk. Wanneer belijdenis doen. De Ambten. Dienst des Woords, Regeerambt, Diaconaat.JRoeping tot het ambt. Verkiezing tot het ambt. De kerkelijke tucht. Tucht over geheime zonden. Onze eeredienst. De kerk en de zending. De kerk en de sociale toestanden. De middelen der genade. Woord en Sacrament. De doop. De gronden voor den kinderd^OP- Het H Avondmaal. Voor wie toegankelijk. De zelfbeproeving. DE LEER VAN DE ÏOEPASSING DES HEILS: Uitwendige en inwendige roeping. De wedergeboorte een oogenblikkelijke daad. De bekeering ten leven. Het geloof: Historisch geloot, lijdgeloof, Wondergeloof, Zaligmakend geloof. De rechtvaardigmaking. De Heiligmaking. De Tien Geboden. Het gebed. Gebedsverhooring. DE LEER VAN DE VOLEINDING DER WERELD: Wat de profetie zegt. De toestand der zielen van het sterven tot den jongsten dag. Het Roomsche Vagevuur. Het doodenrijk. De wederkomst van Christus. Een „Duizendjarig Rijk"? Wat aan Jezus' komst vooraf zal gaan. De Opstanding en het Oordeel. De Eeuwige Dood en het Eeuwige Leven. De gezaligden in den Hemel. Het lijden der Hel. De wederoprichting aller dingen, enz., enz enz Ziedaar slechts een zeer kleine schets van de tallooze onderwerpen die behandeld worden. Welk een helder licht laat Prof. Heyns over dit alles schijnen. Dit boek koopt men voor zijn gansche leven, voor zichzelf en voor zijn kinderen. Een boek van goud in deze dagen, van propaganda van het Ongeloof, de Roomschen, de Sabbathisten, de Mormonen enz. secten. Een veilige gids in deze dagen, waarin allerlei „wind van leer" wordt verkondigd. Een raadsman voor eiken Bijbellezer, tot wien gedurig de vraag uitgaat: „Verstaat gij ook wat gij leest?"

BERAAD U geen "oogenblik maar bestel terstond. De prijs ls sterk verlaagd. Deze groote editie van 360 pag. met enorm veel lectuur kost nu slechts f 3.— of in geheet linnen prachtband f 3.90. Zend direct uw postwissel (of giro-storting op no. 31769) af 3.— of f 3.90 en meld er bij: „Voor Geref. Geloofsleer . Voor t Buitenland f 1.— hooger.

J, W. BOEIJENGA ZONEN - UITGEVERS - SNEEK

Hervormde (Gereformeerde) Predikantenvergadering

op DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1927, te UTRECHT, in Hotel des Pays Bas

Aanvang ten ÏO1/^ ure.

AGENDA:

Openingswoord door Ds R. DIJKSTRA te Amsterdam.

„Geloof en Bevinding" door Ds J. G. WOELDERINK te Hoornaar.

„Rechtvaardigmaking en Heiligmaking" door Drs J. WILLEMZE

te Groningen.

Het Modebameu.

lüJ LLJJ ÜJ Uil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000lüJlii

m m

| CAFE=RESTAURANT „M ET R OP OLE" ^

0 0 0 0 0 0 0 0

0

CAFÉ=RESTAURANT „M ET R OP OLE" |

OUDEGRACHT 97 - UTRECHT t

NAAST HUIZE: „0UDAEN"

RESTAURANT a LA CARTE DEN GEHEELEN DAG G

:: DINER VANAF F 1.50 :: D

APARTE EETZAAL VOOR GEZELSCHAPPEN Oj

AANBEVELEND, ^

BILLIJKE TARIEVEN R NAHU1JSEN }=

7nfTnmfT7irrnrrnrr7irTTifTTirrnrTTirv7irTnrrnr7rirTnnTirTir7niTrirrnrrrirTir

0

0 0 0 0 0 0

BILLIJKE TARIEVEN

A AMREVFI PNn

F. NAHU1JSEN ^

III

ABONNEERT u op

Fa. H. VEENMÜN & ZONEN

WAGENINGEN

HOOG-KERKELIJK PROTESTANTISME ]

door Prof. Dr. Th. L. HAITJEMA ^

Hoogleeraar te Groningen i

Ingenaaid f 3.90. - Gebonden i in fraaien stempelband f 4.90 . I

Prospectus op aanvraag Uitgeefster: Fa. H. VEENMAN & ZONEN - WAGENINGEN 1

+ + + + + + + + + + + # S

KOERS HOUDEN

blad voor jonge menschen ter verdieping van het historisch hervormd besef.

en vraagt proefnummers aan voor uwe catechisanten.

Dit blad, onder redactie van Ds. W. J. de Wilde te Reitsum, Ds. O. Groenewoud te Parrega en Ds. J. C. H. Romijn te Workum met medewerking van Ds. A. Blink Kramer te Exmorra, K. Eei.derink te den Burg, Ds. H. van Eyck van Heslinga te Berlikum, Ds. J. Hoekstra te Ternaard, E. Jansen te Leeuwarden, J. G. Lautenbach te Folsgare, Ds. C. A. Lingbeek te 's-Gravenhage, Th. Runia te Munnikezijl, W. Santema te Scharnegoutum, Ds. O. W. C. van der Veen te Stadskanaal en anderen,

verschijnt om de veertien dagen bij de uitgeefster Fa. H. VEENMAN & ZONEN te WAGENINGEN tegen den prijs van 75 cent per kwartaal.

ABONNEERT u op

1 KOERS HOUDEN

blad voor jonge menschen ter verdieping van het historisch hervormd besef.

en vraagt proefnummers aan voor uwe catechisanten.

Dit blad, onder redactie van Ds. W. J. de Wilde te Reitsum, Ds. O. Groenewoud te Parrega en Ds. J. C. H. Romijn te Workum met medewerking van Ds. A. Blink Kramer te Exmorra, K. Eelderink te den Burg, Ds. H. van Eyck van Heslinga te Berlikum, Ds. J. Hoekstra te Ternaard, E. Jansen te Leeuwarden, J. G. Lautenbach te Folsgare, Ds. C. A. Lingbeek te 's-Gravenhage, Th. Runia te Munnikezijl, W. Santema te Scharnegoutum, Ds. O. W. C. van der Veen te Stadskanaal en anderen,

verschijnt om de veertien dagen bij de uitgeefster Fa. H. VEENMAN & ZONEN te WAGENINGEN tegen den prijs van 75 cent per kwartaal.

Het is een wegwijzer voor allen, ipi mm mm die de Herv. Kerk liefhebben. KB |M ||]