is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 39, 1926-1927, no 2034, 29-09-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleden heeft door de boycott van de Engelsche waren in China, verklaarde de president Lord Incheepe, dat de Christelijke zending zelf in de eerste plaats schuld ha>d aan de tegenwoordige moeilijkheden. Het pogen om de Chineezen tot Christenen te maken, was volgens dezen woordvoerder even dwaas als dat de Chineezen de Engelschen tot het Boeddhisme wilden bekeeren. De poging om de christelijke zending, onder applaudissement van een heele menigte „der zake kundigen", verantwoordelijk te stellen voor politieke verwikkelingen en haar van vredesverstoring te beschuldigen is intusschen niet nieuw. De bedoeling is in dit geval duidelijk. Wil men beweren, dat de zending er toe heeft bijgedragen het jonge China tot geestelijke mondigheid te brengen, dan is dit niet oniniaf- rit* «-nd «di en st- en kerk£Tcschie< 1 cnis

heeft genoeg voorbeelden daarvan; maar .

l. i ' i i_ ,„.-.1 „,.«4- «1 Irvacj r*m rlft I

net is toun wei wci>u ai uo ivllajkj — -

bedoelingen der zending te beperken tot het bevorderen van den bloei eener scheepvaartonderneming. Bedoelt men dat de zendelingen den vreemdelingenhaat in China door hun ,,dwaze" pogingen tot Christianiseeren hebben opgewekt, dan staat daar tegenover het feit dat wel de vreemdelingenhaat met de anti-christelijke beweging in China in een bepaald verband

staat, maar dat zijn wortelen in de eerste plaats

liggen op politiek terrein. De goede verstandhouding tusschen de Duitsche zendelingen en de Chineezen hangt blijkbaar hiermee samen dat de zending van die zijde zich altijd stipt van elke politieke propaganda heeft verre gehouden, hetgeen hun in vroeger tijd wel eens verweten is, maar thans door de uitkomst is gerechtvaardigd.

's-Gr. B-

VRAGEN BUS.

Doop op grond eener onderstelde wedergeboorte en doopen van kinderen van Socialisten ; een Hervormde en een Gereformeerde hamer-

SZ<Een vrager uit L. had, terwijl zijn

paard door den hoefsmid beslagen werd, een

twistgesprek met niet minder dan vier vrienden uit de „Gereformeerde Kerken in Nederland". En terwijl de smidshamer zijn werk deed op het paard, deelden deze broederen, één tegen vier en vier tegen één, elkander de vinnigste slagen toe, met hunne

IrPirlrrAp/h+.AliilrA p/n Ip.pirfi+.p.lli 0"Pi ba.mers.

Onze geachte inzender gaf den eersten slag, met de verwijtende woorden: bij jullie doopen ze op grond van een onderstelde wedergeboorte der te doopen kinderen. Onmiddellijk werd door het viertal getracht hem dien hamer te ontwringen door de bewering, dat dat niets dan laster was en dat geen woord daarvan waar was.

Natuurlijk komt inzender nu om zijn hamer bij ons te laten nazien, of dit wapen nog wel deugdelijk is; zóó deugdelijk, dat hij andermaal er den kamp mee zal kunnen aanvaarden. ,

Antwoord, De hamer is goed en nog wei te gebruiken. Niet zóó, dat iedere slag ermee raak is. Want, vooral na de groote oppositie, die tegen de leer der onderstelde wedergeboorte is opgekomen en die geleid heeft tot wederoprichting der oude nagenoeg in de Doleerende Kerken opgesmolten Christelijk Gereformeerde Kerk, is men in de „Gereformeerde" kringen voorzichtiger met deze leer geworden en heeft een Gereformeerde Synode zich ook zeer voorzichtig over deze zaak uitgelaten in een uitspraak, waarmede men alle kanten uitkan.

In bladen zooals De Bazuin toont men zich dan nu ook verontwaardigd, wanneer iemand beweert: gij, Gereformeerde Kerken in Nederland, dient den Doop toe op grond van de onderstelling, dat de kinderen, die in uw kring zijn geboren, wedergeboren kinderen zijn. Dat heet dan lastertegen-beter-weten-in. En wij maken daaruit op, dat bedoelde leer door sommige predikanten der Gereformeerde Kerken niet of niet zoo kras meer wordt geleerd.

Toch komt deze leer vóór!

Een reeds bejaard en hoogst achtenswaardig Hervormd predikant in Friesland verhaalde ons een paar jaar geleden, dat op zijn dorp door eenige kinderen van „Gereformeerden" eens de een of andere kleine straatschenderij werd uitgehaald. Terwijl de dominé daarnaar aandachtig stond te kijken, kwam juist de „gereformeerde" ouderling voorbij, die (terecht)

-. r.nn foolr

deren, die in uw kring zijn geboren geboren kinderen zijn. Dat heet dan

tegen-beter-weten-in. En wij maken daaruit op, dat bedoelde leer door sommige predikanten der Gereformeerde Kerken niet of niet zoo kras meer wordt geleerd.

Toch komt deze leer vóór!

Een reeds bejaard en hoogst achtenswaardig Hervormd predikant in Friesland verhaalde ons een paar jaar geleden, dat op zijn dorp door eenige kinderen van „Gereformeerden" eens de een of andere kleine straatschenderij werd uitgehaald. Terwijl de dominé daarnaar aandachtig stond te kijken, kwam juist de „gereformeerde" ouderling voorbij, die (terecht) meende, dat hier voor hem een taak gelegen was, maar die die taak meende te moeten vervullen door die kleinen toe te spreken met woorden als deze: foei, foei, past da nu aan wedergeboren kindertjes?

Natuurlijk zal men van „Gereformeerde zijde dit verhaaltje wel een puur verzinsel van den Vragenbusschrijver noemen, maar de predikant in het hooge Noorden, als hij dit leest, zal wel eens glimlachen en den¬

ken : dat heeft die Vragenbusschrijver goed onthouden!

En als wij dit meedeelen, dan doen wij dat niet, om daarmee te kennen te geven: zoo denken nu alle „Gereformeerden erover, maar wel om te doen zien, dat niet alleen onder gestudeerden, maar ook onder het zoogenaamde Gereformeerde volk (wij zeggen: Neo-Gereformeerde volk) die leer diepe wortelen heeft geschoten.

En geen wonder; want de leer, dat men bij den Doop heeft te onderstellen, dat de te doopen kinderen reeds zijn wedergeboren en dat men evenzeer bij de prediking heeft te onderstellen, dat degenen, tot wie men het Woord richt, reeds zijn wedergeboren, is de leer geweest van niemand minder dan van wijlen Dr. A. Kuyper.

Wij zullen nu hier een letterlijk citaat bijvoegen uit Dr. Kuypers boek: „Het werk van den Heiligen Geest, Deel II, blz. 189.

„Dit roepen van den Heiligen Geest, gaat alzoo uit, in en door de prediking van het Woord, en is een roepen tot den reeds wedergeboren (Dr. Kuyper zelf cursiveert) zondaar, om op te staan uit zijn dood en Christus over zich te laten lichten.

Niet een roepen van personen, die nog niet (Dr. Kuyper cursiveert) wedergeboren zijn, maar van wedergeboren personen, eenvoudig, omdat de niet-wedergeborenen nog geen hoorend oor hebben.

Wel richt zich dan de prediking van zendeling en bedienaar des Woords ook tot anderen, maar dit is met het gezegde geenszins in strijd.

Vooreerst niet, omdat er ook een uit-

wendig roepen bestaat tot onwecterge borenen, om hun alle verontschuldiging te ontnemen en juist te doen uitkomen, dat ze geen gehoor hebben.

En ten andere, overmits de dienaar des Woords volstrekt niet weet wie wel en wie niet wedergeboren is, en hij dus geen onderscheid maken mag.

Slechts geldt hierbij deze regel, dat elk gedoopte gerekend wordt onder de wedergeborenen (daarom nog volstrekt niet tot de bekeerden); en de prediker in de Christelijke Kerk dus elk gedoopte, opdien grond als ware hij wedergeboren, heeft op te roepen tot bekeering.

Slechts bega niemand de fout, om deze waarheid, die geldt van de gedoopte gemeente als geheel, nu ook individueel op alle in de Kerk aanwezige personen toe te passen."

Tot, zoover het citaat van Dr. Kuyper.

Den laatsten volzin van dit citaat vermogen wij niet goed met den voorlaatsten te rijmen.

In den voorlaatsten moest „elkgedoopte (dus individueel) als wedergeboren worden behandeld.

In den laatsten geldt de onderstelling der wedergeboorte wel voor de Kerk in haar geheel, maar heet het een fout om dat individueele op alle in de kerk aanwezigen toe te passen.

Wij kunnen hier niet goed bij.

Naar ons gevoelen kan men met zulke uitspraken nog twee kanten uit.

Maar in elk geval heeft de Gereformeerde ouderling in het hooge Noorden van Friesland er zeker aanleiding in kunnen t.fi denken en te leeren, dat de

V XXX VA V.; LJ. vxi* .

kindertjes van zijne gemeente (en niet van de Hervormde gemeente!) wedergeboren

kindertjes zijn.

En juist in verband met de Afscheiding, moet dan deze leer leiden in de kringen der scheiding, tot Farizeïsme.

Zij zijn de wedergeborenen.

Al bemerken zij zelf er ook geen spier

^En al bemerkt een ander het nog veel minder.

Onze geachte vrager had dan, bij het naard en deszelfs beslaander staande, zijn

^ . -t i , * J fraVirnDflftVfi Uit¬

slag m de ricntmg uej. viui —

gedeeld. Maar wie kaatst moet den bal verwachten. Wie een paard met vier pooten beslaat, kan, als hij niet oppast, licht een slag terugkrijgen, die raak is. En wie het m r.QTT7Q.(i.mVipirl waaert om (staande bil de

ZillXX O * ,

smidse) naar vier „Gereformeerde broederen zijn slagen uit te deelen, zal zijn gerechte straf niet ontloopen.

Zoo ging het dan ook natuurlijk onzen

geachten vrager. _ ■

Nauwelijks had hij zijn verwijt van doopen op grond van een onderstelde wedergeboorte, als een hamerslag uitgedeeld, of daar kwam, met metalen klank, als een slag op een aambeeld, het verwijt terug: „en bij jullie doopen ze de kinderen van de Socialen!"

En toen inzender het waagde zich te verweren met een: „ze zeggen toch „ja" op de vragen van het Doopformulier en dan kunnen wij toch den Doop niet weigeren, kreeg hij er nog een nieuwen slag overheen: „je weet 't ook wel, dat ze door hun wandel betoonen meer Heidenen dan Christenen

te zijn en toch doopen jelui hun kinderen!"

Inzender schrijft: ik was niet in staat hun met z'n vieren te beantwoorden.

't Zal waar zijn!

Blijkbaar voelde inzender zich alsof hij van de vier pooten van het paard tegelijk een slag had gekregen; dus geheel bont en blauw. En hij had nog maar nèt kracht genoeg om naar den Vragenbusschrijver te loopen, ten einde van dien een zalfje voor zijn kneuzingen te bekomen.

Antwoord. Men is gewoon te spreken van Socialisme, alsof dat een godsdienstige richting was; evenals b.v. de woorden „Orthodox", „Ethisch" of „Modern" een godsdienstige schakeering aanduiden.

Dat is dan echter mis. „Orthodox", „Ethisch", „Modern" wijzen een godsdienstige richting aan; Sociaal-Democratisch duidt niet aan een godsdienstige richting maar een Staathuishoudkundige. Sociaal-Democratisch is dus een benaming van de soort van „Conservatief", „Liberaal", „Communistisch", „Antirevolutionair" en dergelijke.

Het Socialisme nog eens, houdt zich niet bezig met godsdienstige maar met oeconomische vragen. Het groote grondbeginsel van het Socialisme is, dat alle privaat bezit moet worden afgeschaft; een zuiver staathuishoudkundige stelling.

Het is dus verkeerd om „Socialistisch" als ware het een zekere godsdienstige richting te noemer , want dat is het niet.

Echter, achter de meeste richtingen op allerlei mei-godsdienstig gebied schuilt toch vaak een zeker godsdienstig of ongodsdienstig beginsel.

Dat is ongetwijfeld, ook al zijn alle aanhangers zich daarvan niet bewust, ook met het Socialisme het geval.

En hoe dat nu ook zij, in de praktijk zien wij, dat de echte, door en door-, met hun verstand en hart aan de zaak van het Socia¬

lisme overgegeven menschen nagenoeg zonder uitzondering geen Bijbelsche Christenen zijn.

Al doet dit een sterk vermoeden rijzen, dat het grondbeginsel van het Socialistisch stelsel niet-Christelijk is, dat geeft ons echter nog geen recht om alle individueele personen, die min of meer met Socialistische denkbeelden zijn aangedaan, nu ook onmiddellijk uit de Christelijke Kerk buiten te sluiten.

Het zou wel het gemakkelijkst zijn als alle menschen volkomen het één of het ander waren; of volkomen in al hun denken en willen Christenen; of volkomen nietChristenen. Dat was het makkelijkst; dan kon men haast aan de neuzen zien, wie men voorhad. Maar zoo is het nu eenmaal niet. En zoo heeft men dan b.v. in onzen tijd menschen, van wie men niet zou durven ontkennen, dat er bij hen nog Christelijke gevoelens gevonden worden, maar bij wie door de Christelijke hairen hier ook andere doorsluipen. Dus ook Socialistische

hairen. . . TT

En dat heeft men met alleen in onze Hervormde Kerk, maar evengoed ook in de Gereformeerde Kerken; ook daar zijn eenerHnnaprvatieven: anderziïds echter,

ZilJ U.S > " ■ , ;

die zoo rood zijn als een biet of een kraai

of een kreeft.

De geest van den tijd, oefent ook daar, z'n invloed. Evengoed als bij ons!

Wat nu betreft de door-en-door-Socialisten, die welbewust het Christendom hebben verworpen, die komen niet meer met hun kinderen ten Doop; begeeren helaas! den Doop niet meer.

En al die Doleerende verhalen, dat wij de kinderen van zulke het Christendom verwerpende menschen bij rissen zouden doopen berusten puur op fantasie. Zoo niet op erger.

Men wijze ons cue Kinaereu eens cwu. Wij hebben er nooit zoo een gezien. Wat verder betreft ouders, die met Kerk en godsdienst nog niet geheel ai rekenden,

1 1 1 ' Vinn

maar toen rooae iieigiii^u voj ——

kinderen doopen wij, als zij dat begeeren, zeker wel.

En zulke kinderen worden bij de Gereformeerden ook evengoed gedoopt. Denk aan die „Gereformeerde", zoo rood als een biet van zooeven.

Laat ons hier nog alleen bijvoegen, dat, als iemand werkelijk alle verband met het Christendom wenscht te verbreken, hij niet alleen geen Doop meer zal begeeren, maar de kerkeraad den Doop ook zou kunnen weigeren. Wij zelf hebben dat wel eens (misschien zelfs te haastig) gedaan.

Hiermede meenen wij bij inzender althans het eerste verband te hebben gelegd.

O. A. li,

ingezonden.

Lotgevallen der lammeren.

Mijnheer de Redacteur,

Gaarne wil ik nog iets over mijne lammeren, die intusschen al aardig op schaapjes gaan gelijken, mededeelen.

Over 't algemeen groeien ze wel flink, een „achterblijver" is er bij, die maar niet groeien wil, en bovendien ook nog n „zeeren poot" kreeg, die echter nu blijkbaar weer aan 't genezen is. Ook is er een gestorven, naar ik vernam, de boer, die dit lam met nog een in zijn weide had, heeft het mij zelf echter nog niet gemeld. Hij woont heel ver buiten het dorp.

Iemand, aan wien ik vertelde van dat gestorven lam, raadde mij aan, in „De Geref. Kerk", om geld voor een ander lam te vragen, doch dat durf ik nu niet aan.

Ik vernam, dat er nu, als ze goed zijn, zoo „om de 25 gld." voor betaald wordt.

't Is echter nu nog niet de tijd voor verkoopen, dat moet einde October gebeuren, verzekerde men mij.

Als ze dan nog maar weer hooger in prijs mogen zijn, want de kas van onzen wakkeren penningmeester heeft sterke aanvulling noodig, zooals in het vorige No. van dit blad, maar al te duidelijk bleek.

Als de schapen van mijn „schapenfonds" verkocht zijn, zal ik natuurlijk een getrouw verslag geven ins ons blad.

Overschie. J. A. Schalekamp.

Schoolstr. 20. Giro No. 79479.

Propaganda-Samenkomsten.

Aan de Afd. Besturen der Confess. Vereen.

Het winterseizoen is alreeds weer in 't zicht, de tijd voor vergaderingen, winter lezingen, enz. Als elke Afdeeling nu ook eens ééne avond wilde reserveeren voor mij, in overleg met mij, wat de tijd betreft.

Gaarne zoude ik in openbare vergaderingen, door eene Afd. der Conf. Vereen, uitgeschreven, willen optreden met eene lezing over: „Een moeielijke zendingspost in ons christelijk Nederland", of: „Wat is waarheid?" of: ,,De Confessioneele vereeniging" (aan de hand van Matth. 16 : 18a en Hooglied 8 : 5a) of met eene gewone prediking.

Afdeelingsbesturen in Noord en Zuid en Oost en West van ons Vaderland, wacht nu eens niet tot aan het einde van het seizoen,

maar begin nu alvast met overleggen, opdat ik aan alle aanvragen kan voldoen.

Wie 't eerst aanvraagt, heeft de beste keuze.

Naburige afdeelingen zouden ook een tournee voor mij kunnen organiseeren, in ééne week.

Met het oog op Jacobus 4 : 15 geheel tot uw dienst bereid.

Hoogachtend, J. A. Schalekamp, Oud-Evang. der Conf. Ver.

Nog iets.

Gaarne beveel ik, wat hier over propagandasamenkomsten wordt gezegd, zeer nadrukkelijk aan de aandacht onzer afdeelingen aan. 'k Zou wel wenschen, dat dezen winter, door wie dan ook geleid, propagandasamenkomsten voor ons beginsel, onze vereeniging, de reorganisatiebeweging allerwege werden gehouden.

Bovenstaande stukjes gingen vergezeld van een particulier schrijven, dat eigenlijk niet voor nnKHnntip Tipstemd was. 't Laatst vermelde feit

mag echter wel algemeen geweten worden;

t geelt aliicnt aanleiding ioo gei uk wensen cn extra-gave. En wat 't begin betreft: 'k ben het rln.firmp.f> zno van harte eens, dat ik dacht;

dat moet ook maar in de krant, onze penningi —i.- „..,1

meester en onze ïezers mogen ua,i uujs. wta hooren.

WelEerw.Heer,

Wilt U s.v.p. bijhaande stukjes in ons blad opnemen.

Wat zou 't jammer zijn, als de heer Henkemans inderdaad zijn penningmeesterschap neerlegde!

De arbeid der Evangelisatie op Voorne en Putten heeft zijn geheele hart, en hij gevoelt en leeft met de Evangelisten mede, als weinigen. De Heere doe hem zoo gezond en krachtig weder keeren, dat hij terugkome op zijn besluit om het penningmeesterschap der Prov. Commissie v. Zuid-Holland neer te leggen. Zelfs al kon hij maar werken met halve kracht, dan doet hij meer dan vele anderen met heele kracht! Wij kunnen en willen, voor zoover van ons afhangt, hem nog niet missen.

2 October a.s. zal het 35 jaren geleden zijn, dat ik te Helenaveen N. Br. tot mijn dienstwerk als Godsdienstonderwijzer-Hulpprediker m die vacante gemeente werd ingeleid. Ik arbeidde daar met veel zegen van 2 Óct. 1892 tot einde Mei 1905. Van Juni 1905 tot einde October 1913 te Oldemarkt, (O.) en van November 1913 tot einde April 1926, als Evangelist der Conf. Ver. op Voorne en Putten.

Na beleefde groeten, met heilbede,

Hoogachtend, Uw dw., J. A. Schalekamp.

WelEerw.Heer,

Wilt U s.v.p. bijhaande stukjes in ons blad

opnemen.

Wat zou t jammer zijn, ais ue ueci xj.cuk.cmans inderdaad zijn penningmeesterschap neerlegde!

De arbeid der Evangelisatie op Voorne en Putten heeft zijn geheele hart, en hij gevoelt en leeft met de Evangelisten mede, als weinigen. De Heere doe hem zoo gezond en krachtig weder keeren, dat hij terugkome op zijn besluit om het penningmeesterschap der Prov. Commissie v. Zuid-Holland neer te leggen. Zelfs al kon hij maar werken met halve kracht, dan doet hij meer dan vele anderen met heele kracht! Wij kunnen en willen, voor zoover van ons afhangt,

hem nog niet missen.

2 October a.s. zal het 35 jaren geleden zijn, dat ik te Helenaveen N. Br. tot mijn dienstwerk

als Godsdienstonderwijzer-Hulpprediker m die TTnnnntfl rromPPTI t,p! wprH ingeleid. Ik arbeidde

vav^axi uu — o , 1

daar met veel zegen van 2 Oct. 1892 tot einde

^ ° . •« j j • _i _ inio

Mei 1905. Van Juni ïyuo tot emae ucloucj. ivio te Oldemarkt, (O.) en van November 1913 tot einde April 1926, als Evangelist der Conf. Ver. op Voorne en Putten.

Na beleefde groeten, met heilbede,

Hoogachtend, Uw dw., J. A. Schalekamp.

ONS BLAD.

Met het volgende nummer gaat de 40e

jaargang in. Een reden tot dankbaarneia,

dat het blad door veie moeinjKe jaieu ia Viliivp.ri ViRst.a.ari niet alleen, maar zelfs

steeds vooruit gaat. Ja, vooruitgang is er te

bespeuren. DageiijKS Komen ci mcuwc abonné's bij, mede door het werk van onzen colporteur, den heer D. A. van der banden,

Bilderdijkstr. 138ii te Amsterdam-West.

Het is voor den jongen man wei een moeilük werk en daarom — geachte lezers —■

7 >—<

is Uw aller steun hem onontbeerlijk. Adres-