is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 41, 1928-1929, no 2099, 27-12-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Goedertierenheid en Recht

Wekelijksche Preekenserie onder redactie van Dr. A. Troelstra, A. B. te Winkel en L. D. Poot met medewerking van tal van andere predikanten

Thans verscheen:

Voor Gods rechterstoel

naar aanleiding van Psalm 130 : 3 en 4.

DOOR

Ds. J. Vermeulen, Groningen

Per kwartaal f 1.25 fr. p. p. Elke jaargang vormt een

racntwerK van ruim öuu blz., waarvoor stempeioana f 1.10 verkrijgbaar. Vraagt proefnummers aan de uitg.

H. Veenman & Zonen, Wageningen - Postrekening 12940

Prof. Albert Schweitzer. Het Christendom en de wereld godsdiensten. H. D. Tjeenk Willink en Zoon Haarlem ,96 blz. ing. f 1.50, geb. f 1.90 De grootsche daad van zelfopoffering, gelijk we die beschreven vinden in Schweitzers: „Aan den zoom van het oerwoud," vervult ons met bewondering en legt alle kritiek het zwijgen op. Toch missen wij noode in dit boek iedere aanduiding van het evangelie, dat deze zendeling daar in Afrika brengt niet alleen met zijn daad, maar ook met zijn woord. Petrus en Johannes genazen den kreupele bij de schoone poort des tempels en gebruikten dit voorts als aanleiding om nu te gaan prediken Jezus alleenzaligmakenden naam. En aan dat spreken hechtten ze zoo groote waarde, dat ze er bij hun genezingen niet mee wilden ophouden, hoewel juist dit hen aan smaad en vervolging blootstelde. In dit boek legt nu Prof. Schweitzer belijdenis af van zijn geloof. Het doet zeer weldadig aan door groote klaarheid en overzichtelijkheid van voorstelling. Allerlei in deze voorstelling is ons symphatiek, als hij bijv. de oorspronkelijkheid en eigenaardigheid van het Christendom beschrijft. „In de grondbeginselen der hooge godsdiensten," zegt hij, „vinden we drie

contrasten, diekenmerkend zijn voor het wezen van den godsdienst. Het eene is dat tusschen optimistisch en pessimistisch; het andere tusschen monistisch en dualistisch, het derde wortelt in de kracht die de ethische motieven onderscheidenlijk vertoonen". Naar aanleiding van deze onderscheiding, zegt hij vele uitnemende dingen over zijn onderwerp. Zeer juist is echter het oordeel door Prof. De Zwaan in zijn mooie inleiding uitgesproken: „De „diepere naïveteit", die dezen schrijver bezielt, is misschien nog niet doorgerijpt tot dat diepste begrip van het Evangelie, dat van zijn standpunt uit te bereiken moet zijn. Het Christendom brengt nog dieper vragen mee en opent nog wijder perspectieven dan hier van tijd tot tijd aan de orde zijn."

Maar hier is een man aan 't woord, die om zijn daad ook om dit zijn woord verdiént gehoord te worden, in 't bijzonder door hen, die zelf spreken over of vernamen van zijn zendingswerk.

j. Ch. K.

De gezinsopvoeding en hare gevaren II. (Broers en Zusters) door G. W. C. Vunderink, Predikant-Directeur van het Internaat van het Christelijk Lyceum te Zeist. 16 Bladzijden.

Deze brochure is het laatste (6°) nummer van den elfden jaargang van de Bibliotheek voor Bijbelsche Opvoedkunde onder Redactie van C. M. Tankink. Hoenderloo. Het is een uitgave van de drukkerij Stichting Hoenderloo. Het abonnement kost f 0.90 per jaar. Afzonderlijke nummers zijn voor f 0.20 te verkrijgen. Het nummer der postrekening is 22844.

Met belangstelling namen wij dit opstel ter hand. Werd door het Handelsblad niet het probleem van de opvoeding van een eenig kind aan de orde gesteld? Hier zou ons gewezen worden op de moeilijkheden, aan de opvoeding van een grooter gezin verbonden. „Waar zoovelen slechts roemen in- de voordeelen van het groote gezin en den omgang van veel broers en zusters, daar wil ik wijzen op enkele gevaren ook." De schrijver doet dit op belangwekkende wijze. Hij weet te rekenen met psychische factoren. Waar hij vreest, dat sommige lezers hem van overdrijving zullen beschuldigen,

daar komt het ons voor, dat dit alleen gewettigd zou zijn, wanneer men de door hem beschreven toestanden zou gaan generaliseeren. Maar deze bedoeling mag men niet aan den auteur van dit werkje toeschrijven.

Wij bevelen de kennismaking van harte aan.

Baambrugge. H.

KERKNIEUWS.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te: Lochem (vao. P. J. F. van Voorst Vader): J. van Woerden te Marken; 's-Gravenhage (vac. A. J. A. Vermeer): G. B. Westenburg te Feijenoord; 's-Gravenhage (vao. Br. Joh. de Groot): R. Dijkstra te Amsterdam; Neerlangbroek: A. v. d. Kooy te Kampen; Wassenaar: N. J. Cupedo te Koudum (Fr.); Zoeterwoude: A. J. Eykman te Sebaldeburen.

Aangenr nen naar: Pesse (bij Hoogeveen): L. a-einhorst, hxdppred. te Uithuizen ; Brielle: J. J. van der Grient te Kerkdriel; Maassluis: J. J. Kloots te Zwammerdam; Klunderl: H. K. Queré te Nijbroek.

Bedankt voor: St. Annaland (Tholen): G. C. Severijn te Waarder (Z.-H.); Someren (N.-Br.): L. Seinhorst, hulppred. te Uithuizen; Charlois: J. W. Swaan te Domburg; Suameer : J. van Woerden te Marken; Wapenveld: W. Beur te Schoonhoven.

Geref. Kerken.

Tweetal te: Kampen (vao. wijlen J. J. Westerbeek van Eerten): Th. Belleman te

Giessen Oud en Nieuwkerk en W. E. Gerritsma te Oudega, Smallingerland.

Beroepen te: Kamerik: C. de Kruyk, cand. IJsselstein: Marken ; P. C. Jongbloed, cand. te Amsterdam; Nederhorst den Berg: I. Groenenberg, cand. te 's-Gravenhage.

Aangenomen naar: Anjum: A. H. Piersma te Sleen (Br.); Marken: P. C. Jongbloed, cand. te Amsterdam; Zweeloo: B. v. d. Enk, cand. te Kampen.

— Na des morgens te zijn bevestigd door Bs. E. B. van der Graaf van Nijkerk met een predikatie over Gen. 24 : 21, deed Bs. B. van der Hoek, gekomen van Langerak, Zondag 16 Beo. zijn intrede bij de Ned. Herv. gemeente te Briesum, sprekenke over Jes. 45 : 22. Hij werd toegesproken door ouderling J. Weersma; Bs. G. Lans van Suawoude en Bs. J. Visser van Aalsum als consulent. Toegezongen werd Psalm 118 : 13 en 121 : 1.

— Na des morgens te zijn bevestigd door Prof. Br. Th. L. Haitjema van Groningen, met een predikatie over Joh. 1 : 3 deed cand. J. van Kuiken, gekomen van Wierum Zondag 16 Bec. zijn intrede bij de Ned. Herv. gemeente van Exmorra-Allingawier, sprekende over: Hand. 5: 296. Verschillende toespraken werden gehouden. Toegezongen werd Psalm 134 : vers 3.

W. SPAANS

BEGRAFENIS ONDERNEMER

SCHEVENINGEN

MAASWIJKSTR. 134 TEL. 54207

Vervoer van en naar alle plaatsen in ons land per lijkauto.

Als Gij

lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijsvertering enz. neem dan

Wortelboer's Kruiden

of Wortelboer's Pillen

van Jacoba Maria Wortelboer van Oude Pekela en gij zijt spoedig weer hersteld. Verkrijgbaar è 60 ct. bij Apoth. en Drogisten.

(

Van goedertierenheid en Recht

onder redactie van Dr. A. Troelstra Ds. A. B. te Winkel en Ds. L. D. Poot

Wie hebben wat aan deze uitgave?

i. Zij, die naast de prediking in het Huts des Heeren ook in eigen woning een prediking lezen. Door den druk zijn moeilijker gedeelten te herlezen en heeft men voortdu rend stof ter overdenking.

t. Ouden van dagen en zieken, die niet te kerke kunnen gaart.

3. Diaconieën dienen er gebruik van te maken om bij stoffelijke hulp aan de armen ook een troostrijk woord toe te reiken.

4. Kerkeraden hebben hieraan een serie voor leesdiensten.

Besturen van Evangelisatlin kunnen van deze serie een heerlijk gebruik maken.

3. Predikanten kunnen, gelijk reeds verschillende doen, abonnementen nemen om bi] het ziekenbezoek hier en daar een preek achter te laten. Eveneens wijkverplegingen, die ook geestelijken arbeid willen verbinden aan hun lichamelijke hulp.

Tal van bekende predikanten in onze Hervormde Kerk werken er aan mede en heel de geest dezer prediking is naar de confessie onzer Kerk. — Prijs per halfjaar f 2.30, franco per post. Wekelijks een brochure van 16 blz. Men vrage proefnummers aan bij de uitgevers.

H. VEENMAN & ZONEN

UITGEVERS - WAGENINGEN

KERKELIJKE TUCHT

(Overdruk uit (Van Goedertierenheid en Recht, Jaarg. 17)

door Ds. H. BAKKER

Prijs 25 cent

H. VEENMAN & ZONEN WAGENINGEN

VIJFDE KERSTBOEK

[

uitgave van G. F. CALLENBACH te NIJKERK,

,,Excelsior gaat het in betrekking tot deze Kerstboeken! Wat een prachtdeel is No. 5 geworden.

Alles wat door middel van Callenbach het licht ziet, is goed verzorgd, af, maar deze uitgave munt uit door een bijzondere fijne en degelijke afwerking, Ik genoot er werkelijk van toen ik het boek van zijn windselen had ontdaan.

Overeenstemming heerscht er, harmonie tusschen uiterlijk en innerlijk. Begin eens met het boek door te bladeren! Bij blz. 129 deponeert ge uw boekenlegger; daar begint de Herderpsalm in woord en beeld. Wat een prachtillustraties, wat een mooie, verkwikkende gedachte!

En nu gaan we lezen, de beschouwingen, schetsen, studies, poëzie. Mooi werk, woorden en gedachten, die van hart tot hart gaan; vertellingen, die boeien en een snaar in het hart doen tiillen, kortom lectuur, die zich uitnemend leent voor het gezin in de donkerste dagen van 't jaar. Dit Kerstboek, waarvan de samensteller alle eer heeft, bevelen wij zeer hartelijk aan." J- H. v. R.

Timotheus, 15 December 1928.

Bovengenoemd prachtwerk verscheen als eerste deel van den 32en jaargang van CALLENBACH'S CHR. BIBLIOTHEEK.

In dezen jaargang zullen de leden voor den abonnementsprijs van f 5,— voor ingenaaide boeken of f 8,40 voor gebonden boeken (franco per post f 0,75 hooger) nog vier mooie boeken ontvangen. In den catalogus, die voor ieder op aanvrage verkrijgbaar is, vindt men hierover alle gewenschte inlichtingen.

Voor het aanbrengen van nieuwe leden worden ook nu weder prachtvolle premies beschikbaar gesteld.

Men vrage en leze den catalogus.

iiiiimiiiiiimiiiimiiiimiMiMiuiiiiiiii

| ONDER EIGEN VAANDEL |

2" Drie-maandelijksch 'theologisch Tijdschrift onder redactie van 25 Prof. Dr. Th. L. HAITJEMA en Ds. A. B. TE WINKEL S

| ABONNEERT U! |

PRIJS PER JAAR f 5.50 FRANCO PER POST 5

LINNEN PRACHTBAND f 1.25

S5 UITGEVERS »

s H. VEENMAN & ZONEN - WAGENINGEN E Iil9llllinil9lll9ll9il9lllllllllllllinill9lll9

IN MEMORIAM

Dr. B. VAN MEER

in leven predikant der Ned. Hervormde Gemeente te Spannum

(met portret)

waarin opgenomen een artikel van de hand van Ds. C. A. Lingbeek, een van Mr. J. Schokking en eenige stichtelijke overdenkingen van den overledene

96 bladzijden Prijs f 1.20 franco per post f 1.28

Verkrijgbaar in eiken solieden boekhandel en bij de uitgevers:

H. Veenman & Zonen - Wageningen - Postrek. 12940

S

Zijt gij al in het bezit van het voortreffelijk boekwerk

EEN ONBEGREPEN DENKER

Gedachten van

Dr. Ph. J. HOEDEMAKER

uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt door

G. D. NOORDIJK

met een inleidend woord van

Dr. H- SCHOKKING

Herv. Pred. te 's-Gravenhage

Uit den inhoud: Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. — Bijbel en Bijbelcritiek. — Kerk en Staat. — Opvoeding en Zedekunde. — Varia. — Register. — Volledige titelopgave der verwerkte litteratuur. Een nog onbekend portret van Dr. Hoedemaker, in de kracht zijner jaren, is tegenover het titelblad aangebracht.

Prijs ing. f 3.40 Geb. f 4.50

Uitg. Fa. H. Veenman & Zonen

Wageningen Postrek. 12940

Heeft Uai eens getracht een nieuwen ahonné te winnen? Geef ons adressen, aan welke wij eenige weken ter kennismaking gratis proefnummers verzenden.

Gereformeerd of Ethisch?

De Theologie des Woords en die der ervaring vergeleken en getoetst door

Dr. P. J. KROMSIGT

Prijs f 0.35; bij 10 ex. f 0.30; 25 ex. £0.28; 50 ex. f 0.26; 100 ex. f0.24; 50 ex. f 0.22; 500 ex. f 0.20.

WEEKBOEKJES

IN ZEER NETTE j£

UITVOERIN G

MOOIE PAPIERKWALITEIT

24 LIJNEN

24 BLADZIJDEN

OOK VOORZIEN VAN EEN ETIKET

SS

Prfls p. 100 st. Ir. p. p. f 5.50 » ii 50 ,, „ „ „ - 3.00 ii ii 25 ,, f, ff ff *1.75

Fa. H. VEENMAN & ZONEN

WAGENINGEN

„CHRISTUS GROOT GEMAAKT"

PREEKEN EN OVERDENKINGEN

VAN

G. CAZEMIER

IN LEVEN PREDIKANT DER NED. HERVORMDE GEMEENTE :: TE OOSTERBIERUM ::

INGENAAID f 1.50 - franco per post f 1.62 UITG. H. VEENMAN & ZONEN, WAGENINGEN

11