is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 41, 1928-1929, no 2136, 12-09-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christusbelijders, omdat ze ons allen afstoot, een iegelijk van het troontje zijner eigene christelijkheid, waarop hij verwijtend en richtend over andorer onchristelijkheid ten rechter zit. Die werkt eenheid in belijdenis van den Christus, den eenigen

zondaarsheiland, omdat ze ons eerst de belijdenis onzer christelijkheid afhandig maakt en ons allen samen neerwerpt in schuld.

Door eenheid in schuldbelijdenis tot eenheid in Christusbelijdenis ! Er is geen andere weg. Dit is ook de weg, waarlangs reorganisatie, herstel onzer kerk als een beslist Ghristusbelijdonde kerk, zegenrijke werkelijkheid wordt.

't Is dezelfde weg, waarin eens jood en heiden (Kom. 1—3) werden saamgesmolten, do weg van het: „Zij hebben allen gezondigd

/-I . • J .. .. „ __1 •' I 1 • 1 /~~i -I

wj. uuivüu u.t? neenijKneia ijoas en — worden om niet gerechtvaardigd uit Zijne genade door de verlossing, die in Christus Jezus is" (Eom. 3 : 23 en 24). J. Ch. K.

INGEZONDEN.

Week van Gebed, Toewijding, Offer,

3—10 Nov. 1929.

,,Gebed."

„Laat ons bidden."

't Is zoo 't geijkte formuletje in 't gezin voor t eten; in de Christelijke vergadering, als zij geopend zal worden; in de samen¬

komst der gemeente, als zij aanhangt.

En nu de Zendingsweek weer nadert, wil ik allen lezers van de „Gereformeerde Kerk" zeggen:

Laai ons bidden, doch ik zeg het, niet als een geijkte term, maar als een nieuwe opwekking.

O, als eerst maar 't Waarachtig bidden er is, dan bloeit daaruit vanzelf op de blanke bloem der toewijding en de roode bloem van het offer.

Laat ons bidden voor den nood der Zending, Christen-man, Christen-vrouw.

TNTïPii, ma.a.r in nn r/O onTVi/\v\lr/vmn+.fl'n

ij.* ocomcJiivuiu-o LIVII j

met anderen, maar 's avonds als we knielen]

om alleen met God ons avond-gebed te zeggen.

Gij deedt het reeds ?

Natuur]iik! Hoe kan het a.nrlfirs. als eni

o - - —"—— O ü

Jezus liefhebt, den Koning der Zending.

Maar bid nu met bijzonderen nadruk.

Ik hoor Jezus stem: „Bid den Heer des oogstes." D. A. v. d. Bosch.

bijzondere leerstoelen.

Met hartelijken dank vermeld ik ontvangen te hebben door Ds. K. Hielkema te Kampen f 120,54, opbrengst van een in, een der godsdienstoefeningen aldaar gehouden collecte, en door denzelfden van een onbekende f 10.— Na de wat al te langen tijd, dat er ten gerieve van deze

vereeniging vacantie in de belangstelling is genomen, komt deze bijdrage als een zeer welkome verrassing. De waarde hiervan zou intusschen niet weinig vermeerderen, wanneer in meerdere gemeenten eens gehandeld werd als in Kampen. In bedoelde godsdienstoefening is door bemiddeling van Ds. Hielkema een predikant van buiten, Ds. Venema opgetreden met het doel de godsdienstoefening mede dienstbaar te maken aan de bevordering van de belangen der .Bijzondere Leerstoelen. Waarom zou dat niet kunnen : Laat het antwoord daarop nu eens gegeven worden, door met een

ÜeniKe nanaeiw nze cle nroet t« nnti™ w™

zijn er zeker van, dat de inkomsten daardoor op eenmaal aanzienlijk zouden vermeerderen; maar bovenal, dat de bekendheid met de Vereeniging zou toenemen, en zich vermoedeliik ook in een

het lidmaatschap zou openbaren. Zoowel aan het een als het ander is groote behoefte, om de werkzaamheid van de Vereeniging voort te zetten en daaraan uitbreiding te geven.

Hierover zal op de a.s. ledenvergadering, die blijkens een aankondiging in dit blad op Donderdag 19 September te 's-Gravenhage gehouden wordt, gesproken moeten worden, wat een aansporing moge zijn om in zoo groot mogelijk getal op te komen. In, eik geiral komt de verschijning van de in

Het Bestuur van C. N. S. te Wie- & f ■ 1 1 g\

ringen, vraagt voor haar op 1 Nov. ft "M'f 1 §/ O 1 J §4 a.s. te openen school een £1 1 $ | Ö& |"f 1 g1

Onderwijzeres, Ned. (Ger.) Geloofsbelijdenis

liefst met ervaring en in bezit van door

acte nuttige handwerken. (Meerdere m CTirTru

acten aanbeveling.) öllultil

Sollicitanten moeten zijn van be- herv. pred. te berkel en rodenrijs

^Stw^HreH beS'"se!fn en lid zijn van Omvang 56 bladzijden. Prijs 50 cent.

c j5rV" ^erk. Bij getallen: 10 ex. a 45 ct.; 25 ex.

sollicitaties zoo spoedig mogelijk, a 43 ct.; 50 ex. a 40 ct.; 100 ex.

tot 21 Sept., in te zenden bij den 38 ct.; 250 ex. a 36 ct.; 500 ex. è

secretaris, P. B. DAVIDSE, Sluis- 34 ct-

plein 21, den Oever, (Wieringen). H. VEENMAN & ZONEN

Veraen. tot vestiging van Eijzondere Leerstoelen

LEDENVERGADERING

op Donderdag 19 September 1929 n.m. half vier in de Kloosterkerk

te 's-Gravenhage

AGENDA:

1. Opening.

2. Notulen vorige vergadering.

3. Verslag Secretaris.

4. Verslag Penningmeester.

5. Benoeming Directeur in de vacature onstaan door de periodieke aftreding van den heer P. J. Brunt.

6. Bespreking van verdere plannen.

Mr. P. E. BRIËT.

Binnenkort verschijnt:

CHRISTUS-PREDIKING

TEGENOVER

MODERNE GNOSTIEK

ANTHROPOSOPHIE,

THEOSOPHIE EN CHRISTIAN SCIENCE

DOOR

Dl . TH. L. HAITJEMA Dr. H. SCHOKKING

Dr. J. C. KROMSIGT

%

UITG.: H. VEENMAN & ZONEN - WAGENINGEN

VERHUIZINGEN EN EXPEDITIE

onder volle garantie, door het geheele land.

Uw inboedel verzekeren wij tijdens transport tot een bedrag van f 5000,

zoodat alle schade bij verhuizen uitgesloten is.

CORN. J. SPAANS - SCHEVENINGEN

Vijzelstraat 47 en 55 Telefoon 53655, bij geen gehoor 54207

INTEEKEN BILJET I

Aan Firma H, VEENMAN & ZONEN, WAGENINGEN

Ondergeteekende wenscht zich tot wederopzegging, doch tenminste voor een jaar, te abonneeren op „De Geref. Kerk".

per kwartaal f 1.25 1 De betaling geschiedt: per halfjaar f 2750 *)( + 15 cent innlngskosten per jaar. .. -5.— ^

Naam:

Adres:

^atum S.v.p. duidelijk invullen

*) Doorhalen wat niet gewenscht wordt.

Dit b'ljet kan in een open couvert, mits niets anders dan naam, adres en datum Is ingevuld met 1'/, cent gefrankeerd, worden toegezonden.

Zij die zich thans abonneeren ontvangen het blad tot 1 Oct. gratis. |

Groote Najaars-Uitverkoop! Slechts 30 dagen!

H et 0 0 U d e n Ulir VOOr ?eTn "^TnwH aark0°? va"Gr°°te «Wlnvoonaden van firma's die hun zaken veran- *UU' Allesstaat b i o^vfr n»Uha-kt "fdS. dit vroeSe Najaar ee" Massa-Uitverkoop te houden!

alle Boekenliefhebbers! ëSS TAST NU TOF"

I 8 I^S U 8 fc—. S HONDERDDUIZEND ROFKFii^p f a ge,^a"en iets langer.) Deze Uitverkoop ornvat

D E van Mevr. BOSBOüM-TOUSSAIN'r" verh! Mb°126ct' Schitterend hist' kloostergesch. in prachtb. met foto van de ont-

zijn thans allen in onze handen! Wij verkoopen 40. Tracv' Het n'ehti™ h«, vluclite non, 330 bl. 196 ct.

ze In massa uit! Vanif 3.25 en f 3.75 «U voor -Vin van een Vuurtorenwachter 21 RW >?rv i?" m i Hock'"S- De Overwinning der liefde,

machtigen" ^ Z°rge Ze ,nans te ae" k 4\ Koning"^?'Ü/t he® houthak-' ^ee|yec?ten<1 ^ Wt een ""w^Uksleven, 240

1. ten Leidsch student in 1593. Fijn Hist. 220° bl^SO ct Amenka's onmetelijke wouden, 87. jackel. Luidende Klokken. Ontroerend Verh. 378 bl. traaie pi. 79 ct. in prachtb. 139 ct. 42 H L C.kfps Vfrtn.ht. 71 , , verh' van een indeling en zijn verlooide uit

2. De Oraaf van uevonshire.. Mooi familie- een Ar'menisch mefsierilt Ï-'h"' Gesch: Yan Atrika's donkere wilaernissen, 430 bl lyö ct verh. 16e eeuw, 398 bl. fraaie pi. 79 ct., in door de Turkeneen'hll ?■?' vervolging 88. Ds. de Liefde. Vertellingen en Mythen prachtb. 139 ct. ' «laakt Pir ni+a 'm f bange lijdensweg door- o.a.: De Vondelingen, De wandelende lood

3. Frits Miliioen en zijn Vrienden. Schitterend 43 bs H C dp Wpt/7 4f f, Ct' • enz. 124 bl. met 18 pi. sl. 22 ct.

verh. 394 bl. fraaie pl. 79 ct. in prachtb. 139 ct. geloof' Inho aMnka>-Waarom ik 89. Lauriliard. De Scherpste Doornen Ie-

« ^st «—•M-" «• •«£

ct in prachtb. 139 ct. leerzaam 364 b"J?8 ct 3 ' e"Z' PraChtlg' L°?pt heel de ri' Schritt door, vaPn de

b. Giüeon Morensz I en II. Zeldzaam pracht- 44 w BTrpif HaV tqqi ^ Tr . Schepping tot Openbaring, bÜO bl. t 4 9U nu

verh. 2 gr. din. eik van 480 bl. fraaie pi. 2 x Pracht verh N n' ?L r ? d6! %"ise^! 99 ct'

l»c?; = 178 <*•. in P^chtb. 2 X 149P ct. = ct tr geb 175 ct J • ^ U,t8" 232 bK r,91-, Bf'ex' Wat dunkt u van den Christus?

ct- 4K p aa •, Gloedvol boek, 112 bl. 59 ct

7. Mejonkvrouwe de Mauléon en Diana. 238 bl fr eeT'Ti'S r/ deS levens- Keurig, 92.' Os. Wisse. Uit het zieieleven. Over ge-

Twee Beroemde verh. fraaie pl. 432 bl. 98 ct. ar \ « if° V . , , lootsverzekerdhèid. Voor eenvoudiaen 92

uifg. bl934Ds: Dlermanse. Het Ethisch be L ^

«5'^E-J-PO[g,e,er-Fraaie uitg-

ri W 's verrast die de-ze spot- en spotgoed- "4H ' , - , .x , Hoe weinig weet men er vaak van uit oraentis

Enaen krijgt ^"-P^tuitgaven in Mev, LuUing,, Vbörhe^donke? wo^.^fwee S^Tï^cf ^ 1 "-ÜÜ "U Ct' ,r" se0'

D^ :ES- 'Sss?Sfe'd^

huis te Leeuwarden (de beruc.nte moord te Tpl K' b.1' f,r' geb' 125 ct' Sers. 1 l-25< nu Bl ct.

Balk 5 Dec. 1840). Trenend, 130 bl. geo. oö ct. verhaal vnlVrht ™ V^P" ,Familie- 9ö. Hoogenónk. Verborgen voor de Wiizen

11. Kliche. Christiaan Koosekamp Door dit hf fr p'èh I4fi ^ Sche tafereeltjes, 220 128 bl. fr. geD. 49 ct. Wijzen, prachtige tain. vejnaal loopt een aangrijpende ei ' Br. ' .. 96. Schalekamp. De Vrouw v d StrandIietdesgeschiedenis. gr. uitg. 280 bl. t 2.60 nu. i™' Ds- B"'fend,jk. Uit mijn Levensboek jutter, 120 bl. fr. geb. 49 ct

99 ct. rr. geo. 159 ct. . metV- fr geb Sg^'b6^" 'even 212 bl' °J- Wem Vis. ifen Schat in de Duinen, 116

12. Bunjan. Pelgnmsreize naar de Eeuwig- w Hmmir e!2. ■! ™ ^ ± , bl- fr- £eb- 49 ct.

he'l3'. Bunjan.'Ue Christen- en Christinnereize ^ " LeVenSWet' ^ g£b' Verh' 370 W- in'

k^.rid6S ct' Pr-"itË- 'UÜ PL 430 » ikaan8Ch ®aa'' 9CTbod^eSgn?n-4üC0rPt?fteDUeïe'

14. Elberts. Uesch. des Vaderlands, vanaf de Landen en Vrep^Üp1^/ ii^ n'! ^an- Verre vermaarde, bezielende Schriftverklaring is een

r50pi:e268 McT1 de" Wereld00rl°g' met -z. enz. Interessant^Lobl.0^ "fpL^ct" fS^r'kt IZuT ^ ^

66,1 dlh^±d'000°btain eeTpn m.3

16. Louwerse. Vorst en Edelman. Hist. Hist vprhfal i.if (^nians* Meinciei"t- 100. Idem. In twee pr. bd 340 ct

verh. vol spannende episoden, 192 bl. 68 ct. fr gêb 22^ rt g6 dagen' 300 bL 150 ct- 101. Idem. In drie pr. bd.360 ct.'

,17. Louwerse. Met bere Verloren. Prachtv. Wn . . 102. Bilderdijk Dichtwerken. Met Leven^hp-

Spaansche tijd, 192 bl. b8 ct. Atilh-^rl^ Uit den schr" en Aant.van D^J v? d Valk 2 dln

18. Joh. Breevoort. Van Velerlei Begeerten. i8 w ,f' ?? .bl-50 fr. geb. 450 bl. 125 ct. ' ' Prachtig, 228 bl. 92 ct. int Ho h DeePIng' Het Huis der Verspieders. 103. Van Suylestein. Liederen vin PPn \/;n

19. Joh. Dose. Vrouwenadel! Prachtverh. 59 w ^eon' 21® bl- 50 ct- der. Fijne, teedere poëzie, keurig ^eb f3 50 bange tijd 30-j. Oorlog. Welk een adeldom van hp^rtVa^a''^f" üucky Conners. Een verhaal nu 98 ct. '

geest en moed bezat deze jonge vrouw! 296 50 ct P nen van Noord-Amerika, 208 bl. 104. Dc Mérode. Het Heilige Licht Fiine

bl. 91 ct., fr. geb. 131 ct. «n' „ i ,r , , . ^ , poëzie, keurig geb. nu 98 ct

20 Spurgeon. Voor lederen Avond. Schit- gesch 144 bT59 r? Tr0ffende familie- 10Ö. Voordrachten. Bundel' I o.a.: Bach te terend Uagooek van den vermaarden Prediker, «. «' « -r , , Dresden. — De Voddenkoopman enz 100 368 bl. fr. geb. 159 ct. b .-Mevr. Hotfmann. Toch gelukkig. Vreugde bl. 55 ct. topman, enz., 100

21 Spurgeon. Overeenkomstig de Belofte 132 bl 51 "ct " Va" j°nge vrouw. 106- Bundel II, o.a.: De Zenuwachtige Voor152 bl. 6D.ractd de" d°0lh0f- JuweeltjÊ' 62. v. d. F lier. Een Held van de, Daad. Mooi S^ct.06 °naangename koster.

22. Kruisman. Kris uit de Nachtbuurt. Uit ïsrfhl 76 rt" Steenwijk e'a' fiine hist- verh. 107. Bundel III, o.a.: Heilige eenvoud — donker Rotterdam. — „Opgeleid" tot zakken- Schinners Vaders inn„ u i . Goci zorSt- — Bertha's brief enz., 100 bi 55 ct. roller, maar „als een brandnout uit het vuur isnw SoT Vaders jongen. Heel mooi, 108. Bundel IV, o.a.: De lange broek — gerukt", Trefiend, 116 bl. 39 ct. ka i TT- ™ De Wandelende Jood enz 100 bi 55 rt

23. Os. Straatsma. Late Lente. Van een mis- iapper 176Pbf^4° gZ°°" V3" den Ket£l" , 109' Bun£lel V' °'a': Het Breistertje'van

fr geb'. ,O2U5dct.00S VCntje' 0nt~d' 2» 'Mei^G^sct'. v.h. Amerikaansche Volk, b^Tcf6"' ~ Vo"deli^». «nl, 100 .

24. Vroegop. Waakt en bidt! Van de gevaren qq1'\Zeer lnter8SSan*, vol' No's 105—109 samen f 2.50.

die onze mannelijke jeugd bedreigen, 64 bl. p bk 1 p' i nif, d , , no- Th- v- "• Groe. Verzameling van 16

25 Ds. Visscher. Van de Arme Friesche heide '«1'^ ^"[^,^0°^k! ^ Predikatiën' -rk 348 bl.

«e^'N. Cast,,

Schitterend verh. zeemansleven 18e Eeuw. fia i pg„ n V u , Met voorw. v. Mr. Lohman en Prof Bavinck in Excelsis! Be-

;°M64^fepf„-g. schoone, dich- PrfchtJêrh^^t^^Ll^b? ï ^ ^

2#|f. W."ng ÜeneSiS '' KUnStWerk' d 70' J- ^*vP Nich^jés vari' den Comman-

29. Mevr. Rompel. Verloren en Herwonnen ng'ct 16 Vertelling, 218 bl. met pl. Vermaard stichtelijk boek. 304 bl KooDie blTb. Wingen Z..Afr. gevangenis, 198 "^68-70 ineens f 3.20. Koopje! Rp , , Koopje

30. Groot Afrikaansch Leesboek. Schat van «g'206'bL^ét p^ioo''ct Vf p vè^ffn' 53 scil°ö"e "korte Leerr." van Z^Af'r^pTedi-

«ttevss*

trf a- 5TSM?ol""">IV,; 214 ssrffssrsxxsss? v"w"¥

«a»» ilslwss .

S.'Eè «

Oorlog in de lucht. Duikbootenoorlog, striid Hilt v/rh ki6 .besto;mjng van Arnhem. VOORWAARDEN •

opgaaf der rrZde.

te Worsteiing. De Keizer vlucht'. Mffig ve^^WS^Vt»' ^er-geschre- ad3eSB?naende0„0k,Pr!eOv^eSPw°rn^' 3'?6ü'

Revolutie m Duitschland. Vrede, enz. enz. 640 Si Sla'mnpri«(« m'aö-J 2 « 4. WIJ ZENDEN FRANCO thittq

260 ct? 300 O0rl0gSplaten' In geill. band vefhaaf H Napole^n's cent Bu"cnland+ met verhoogingTvan 20 pro-

slechts f 6 30n deze 3 Prachtwerken weg voor lOC^bl"^é?"8'3"11 meemaakie. met 6 fr. pl. 6. Dit°aanbod is tijddljk.

oi^o^^fe^g^ct.^fb^ffcf van d- ~ Uitnpvprii RnPIIPWr^

b.3l2^rh^.°m 0°g' PraC^' 160 ' Vader Chinique. (Bekeerd priester). De U,l98V8rlJ öUtIJtNbA

37. Gevangenneming van Perponcher, Nov. 96%"' Vr°UW C" de Biecht^oel, 220 bl. Kl ■ J qq cxtüütt

S|^S2 fwS"naar v^kVader Chlnique Vijftig jaren in de kerk 89 " SNEEK

e«e,Wg; JU b■n.'SfSS ct ~ CatTieder gratis eil franco:

grte schitterend wst; sr^r^bï",^.^uitred- z\ ™

8o. Phelps. De Zwarte Profeet. Spannende Koopjes™ °' naamkaartie- Honderden

cien laatsten cursus aan cle Universiteit te Leiden van wege de \ ereeniging gehouden voordrachten op het juiste oogenblik, daar zij een getuigenis afleggen van hare werkzaamheid, waarom voor deze uitgave ook hier ter plaatse cle aandacht gevraagd wordt.

In de verwachting, dat dit een en ander tot vernieuwde belangstelling moge prikkelen, en daarvan in de eerstvolgende weken aanstoiids de bewijzen mogen inkomen, Katwijk a. Zee. namens Dirprtpurew

Postrek. nr. 136709. J. fccHOKKiNG.

• CORRESPONDENTIE.

Onder het artikel: „ConfessioneeJe Theologie broodnoodig",is bij vergissing mijn onderteekening weggevallen. Een hinderlijke drukfout sloop in. Men leze: „We willen het oordeel van den schrijver tot ons nut (niet „nu") gebruiken."

j. cH. k.

KERKNIEUWS.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te: Harmeien: D. Plantinga te Linschoten; St. Annaland: A. F. P. Pop te Vaassen; Wolf aartsdijk: R. ten Kate te Koudèkerke (Z); Hijkersmilde: Th. Hettinga te Dantumawoude; Barger: M. van Wijk te Oostburg (Z -VI) ■ IJsselmonde: W. H. A. Nelck te Nes en Wierum (Fr.); Harkstede-Scharnier: J. P. J. Palmboom te Boxmeer; Enkhuizen: R. Riphagen te Coevorden; Oldebroek: J. Kraay te Staphorst; Oudemirdum: A. v. d. Kooy te Kampen.

worden^han« .ilfrfil Cen kor.te» sne,le Uitverkoop van de hand. DE PRACrU VOüjKKaDEN

gereed. B. IJ ITE!SÜ h vv O NE8 KOOP 'l Ks' S deZe ?dvertentie leest, staal a'les ter verzending nieuwe ui trravpn Fr7oi KOOPJES zooals nooit tevoren! Daarbij eenige spolgoeakoooe (Voo? het Buft'erüand ï" h"00"! van bestellingen losbreken! Het duurt siechtsfo aagen' HONDERD DUIZEND BOFKFn f gevallen iets langer.) Deze Uitverkoop ornvat

.... „ iJSSSSU^OA'SSSSJfSJSm ""