is toegevoegd aan je favorieten.

Gereformeerd vredesorgaan; maandblad van de Geref. Vereen. voor Daadwerkelijke Vredesactie, jrg 9, 1939-1940, no 2, 01-06-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gereformeerd

Na 2 - Juni '39 9© JAARGANG

VREDIIORCïMN

JMA4NDBLAD VAN DE GEREF. VEREEN,

VOOR DA4DWERKELJKE VREDEIACTIE;

(Groep van Interkerkelijk-Gereformeerde Anti-Militaristen) Opgericht 10 Januari 1931.

Adres van de Commissie van Redactie: H. L. van Bruggen, Waterweg 173, De Bilt; Adres voor abonnementen, tevens adres van den penningmeester: D. Fokkema Sr., Coehoornsingel 50, Zutphen, Girorekening 79406. Abonnementsprijs f 1,— per jaar. Verenigingsadres: O. W. de Graaf, Stationsplein G 18, Heerenveen, secretaris. Voor advertenties wende men zich tot Schermers Drukkerij en Uitgeverij, Bolsward, Telefoon 554.

De Algemene Vergadering.

Op Zaterdag 24 Juni a.s. zal D.V. de Algemene Vergadering onzer Vereniging plaats hebben. De vergadering vangt te 1,30 uur aan, en wordt gehouden in „De Zendingszaak", Keizersgracht 183, Amsterdam.

De agenda wordt aan de afdelingen en correspondentschappen toegezonden. Verspreide leden, die er prijs op stellen nadere inlichtingen te ontvangen, en die zich zouden voornemen de A. V. bij te wonen, kunnen die inlichtingen verkrijgen bij den Secretaris, Stationsplein 18, Heerenveen.

De afdelingen en correspondentschappen kunnen een afgevaardigde zenden op kosten der Vereniging. Afdelingen of correspondenten die nog moeten afdragen over het 1e halfjaar, worden verzocht de kosten van den afgevaardigde van de contributie af te trekken, en zo mogelijk ter A. V. af te rekenen.

Wij zullen het zeer op prijs stellen, zo meerdere belangstellenden uit de afdelingen wilden medekomen.

In het bizonder richten wij dit verzoek aan de leden der afdeling Amsterdam. Zij kunnen zonder noemenswaardige kosten de A. V. bijwonen.

Amsterdammers, wij rekenen op U vooral!

H. L. v. BRUGGEN.

Synode 1939 der Geref. Kerken.

Deze Synode wordt begin Aug. te Sneek gehouden. Het volgende is weer in 't bijzonder bestemd voor onze leden tot genoemde kerkengroep behorende.

't Zal U bekend zijn dat verschillende onzer leden na de Synode 1936, te Amsterdam gehouden en in Oct. '36 provisoir gesloten, tot die Synode een adres hebben gericht houdende bezwaren tegen haar besluiten inzake C D. U., N. S. B. en verenigingen die anti-militairistisch de oorlog verwerpen. Vermoedelijk niemand ontving daarop enig antwoord, althans ondergetekende niet.

Het wil ons voorkomen, dat ons dit niet mag verhinderen te blijven protesteren tegen deze kerkelijke dwaling, waartoe de a.s. Synode-vergadering een goede gelegenheid is. We geven ieder kerkelijk-gereformeerd lid in ernstige overweging zich ook nu tot de Synode te wenden met een bezwaarschrift. Men zou dat kunnen doen door eenvoudig te verwijzen naar het bezwaarschrift 1936, waarvan nog een flink aantal exemplaren voorhanden en bij mij verkrijgbaar zijn, öf wel door een nieuw adres te zenden.

2.

3.

4.

5.

We mogen niet zwijgen, omdat in gemelde Synodebesluiten de Kerk van Christus wordt aangerand in plaats van beschermd. Ter wille van die Kerk, waarvan we ook de Geref. Kerken als een openbaringsvorm zien, mogen we niet zwijgen.

Men vrage spoedig een exemplaar aan van het „oude" voorbeeld-adres. Wellicht kan het goede diensten bewijzen.

DE SECRETARIS.

Boekbespreking.

Dezer dagen verscheen bij de Utr. Typografen Associatie, Keizerstr. 5 te Utrecht een brochure van Dr. J. Rudolf: „De gevaren van luchtbescherming".

De schrijver behandelt achtereenvolgens de vragen:

1. Wat is luchtbescherming?

Waarmede worden wij vanuit de lucht aangevallen? Op welke wijze kan men zich beschermen?

Welke beschermingsmiddelen zijn doeltreffend? Wat zijn de onvermiideliike aevolaen van lnrhfhe.

scherming?

6. In hoeverre is het verantwoord aan luchtbescherming mee te doen?

Het is m.i. den schrijver gelukt in deze 24 blz. tellende brochure een goed oriënterend antwoord te geven op bovengemelde vragen èn goed gedocumenteerd.

Met tal van citaten uit werken van militaire deskundigen, het Chemisch Weekblad enz. enz., staaft hij zijn beweringen. De brochure is in rustige trant en zoveel mogelijk objectief geschreven, wat de betoogkracht ten goede komt.

Wie belang stelt in dit actuele vraagstuk — en wie zou dat niet doen — vindt hier een betrouwbare gids. En dat is in deze tijd heel wat waard.

Wanneer we b.v. lezen dat de (Nederlandse) Kapitein Schwing tijdens een lezing in Den Haag de verrassende mededeling deed dat het volksgasmasker in Engeland niet werkelijk beschermt, doch alléén gefabriceerd wordt „ter geruststelling van het publiek", dan is zo'n mededeling niet erg geschikt om ons vertrouwen in te boezemen in officiële of semi-officiële Overheidsmaatregelen. De schrijver voegt er aan toe: „hopelijk werkt men in ons land minder met schijneffecten". We helpen hem hopen, want met schijneffecten is niemand uiteindelijk gebaat, dan misschien de fabrikant van dergelijke prullen.

In deze brochure, waarvan we kennisneming en verspreiding zeer dringend aanbevelen, ontvangt men inlichtingen die gespeend zijn aan iedere tendenz, behoudens