is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 310, 08-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bkdz. 4

*»* Ingekomen voor de Armen:

Bij Er. Jurjaansz ƒ1.—; bij Br. van Breevoort Letter S. ƒ 2.50; bij Br. Bubrmann f 2.50; bij Br. Bubrman ƒ 1.—; bij Br. Pouwels ƒ 1. —; bij Br. Brenning, Wed. M. ƒ 5.—.

Gecollecteerd Oude Kerk ƒ 5.—; gecollecteerd Oude Kerk ƒ 5.—; gecollecteerd Nieuwe Kerk ƒ 5.—; gecollecteerd Nieuwe Kerk ƒ 2.— H. GROENENDIJK C.Azn.

Amsterdam, 8 Januari 1893.

lïeeds heet onze Kerkbode gedurende eenige maanden : Officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken alhier.

Dusver was dit slechts ten deele juist, daar de broederen van Amsterdam A nog contractueel verbonden waren aan het Predikbeurtenblad voor verscheidene jaren ; die benaming was meer uitdrukking van een wensch dan van de werkelijkheid.

Die toestand had alzoo nog lang kunnen duren, wave niet door de zonderlinge houding van de vergadering aan de Nieuwe Kerk op den Dam daaraan een einde gemaakt.

Amsterdam A wenschte natuurlijk onder zijn eigen naam van Gereformeerde Kerk in de lijst der predikbeurten te worden opgenomen ; en de uitgever van zijn kant maakte daartegen geen bezwaren.

Wèl de heeren van den Dam, die volstrekt weigerden dat die naam in 't blad'zou voorkomen ; voorwaar eene zeer zonderlinge gedragslijn ; aan namen geven zij voor, niet veel te hechten; den Gereformeerden naam hebben zij bepaaldelijk losgelaten; hebben zij de officieele aanschrijving van hun Synodale Commissie gevolgd, — en van gehoorzame ondergeschikten aan hun superieuren mag men immers niet anders verwachten! — dan is het laatste spoor van den Gereformeerden naam vervangen door dien van Hervormd.

Maar er zijn er wel meer geweest, die eerst van achteren begrepen, dat zij een verkeerden stap hadden gedaan en dan langs allerlei omwegen aan de gevolgen van dien stap zochten te ontgaan.

Doch hoe dat ook zij, door hun verzet zijn zij de aanleiding geworden, dat de band tusschen dien Kerkeraad en den uitgever met wederzijdsch goedvinden losgemaakt is.

Nu kan dus ons opschrift officieel ook worden uitdrukking van de werkelijkheid; reeds kwamen de predikbeurten er in voor; nu en dan ook reeds enkele mededeelingen; voortaan kan dat vollediger worden; enkele stipulatiën moeten nog gemaakt, en dan is deze zaak ook weêr in orde.

Ook dit heeft zijn beteekenis voor de zaak van de samensmelting der beide kerkformaties alhier; zoowel doordien de noodzakelijkheid van samensmelting wekelijks wordt in herinnering gehouden, als doordien een van de zaken waarin die samensmelting uit moet komen, haar beslag reeds heeft gekregen.

Elk spoor van het doorwerken des Geestes in het wegnemen van scheidslijnen mag wel dankbaar worden opgemerkt door de belijders van des Ileeren Naam, tegenover het

woelen en drijven van den vorst der duisternis in onze dagen, om in de openbaring van 's Heeren lichaam allerlei scheuring te weeg te brengen.

Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des Heeren de banier tegen hem oprichten. Worde die banier in het oog gehouden, door wie er bij staan; oefene ze weer en meer kracht op hen, die daarnaast hun vl aggetje plaatsen!

mb

Uiteraard is het Bestuur van de kerkelijke kas het best in staat, om eene globale becijfering te maken van wat noodig voor de instandhouding van den kerkedienst door de leden moet worden bijgedragen.

Een f 32.000 per jaar dient uit de vrijwillige inschrijvingen bijeen te komen.

Nu hebben de broederen nagegaan, dat zoo elk gemeentelid ongeveer 2 percent, dat is het inkomen van ééne week, per jaar daarvoor bestemt, de som in de ruimte bij elkander komt

Natuurlijk is dit een gemiddelde maatstaf; sommigen kunnen dat niet geven; anderen kunnen meer geven ; dat hangt af van het inkomen, van de uitgaven die men heeft, van de vraag of men alleen voor zichzelven dan wel ook voor een gezin en fami¬

lieleden te zorgen heeft; dat zijn altegader vragen, die een ieder bij zichzelf voor 't aangezicht des Heeren baoordeelen moet; maar toch is daardoor eene vingerwijzing gegeven, waarmede elk rekenen kan.

4T

Dat zich vergissen menschelijk is, heeft de

Kerkeraad ondervonden, zooals blijkt onder

de officieele berichten in dit nummer.

Het aantal vacaturen is niet zoo groot als eerst gemeld werd; daarom was ook een dubbelgetal opgemaakt, waarop vier namen te veel voorkwamen.

Bij de daaijgp gehouden stemming bleek, dat met meerderheid van stemmen van de lijst waren afgevoerd een viertal broederen, van wie bekend was en werd, dat zij meenden bezwaren te hebben, die aanleiding gaven om, zoo zij verkozen werden, ontheffing van het ouderlingschap te vragen ; het zijn de broeders J. D. Bickei, G. J. Boevé, F. Kroeze en J. van der Veen, wier wensch alzoo kon worden vervuld, terwijl tegelijk deze zaak in orde werd gebracht.

Voorts is verzuimd één van de aftredende broederen ouderlingen op te geven, waarvan natuurlijk 't gevolg was, dat zijn naam ook niet voor de verkiezing kon worden inge ■ diend; de kerkeraad meende dat daardoor het recht der gemeenteleden verkort kon zijn en misschien een zeer geschikt geachte broeder buiten het ambt gehouden worden.

Daarom besloot hij liever tot een anderen maatregel de toevlucht te nemen, en voor deze vacature, evenals voor de vorige, namen te vragen om daaruit te zijner tijd een tweetal te kiezen en den stemgerechtigden voor te leggen.

Een fout in orde te brengen is lastiger dan haar te maken ; eenige moeite veroorzaakt dit steeds; de kerkeraad meende echter liever de gemeente deze moeite te moeten aandoen, opdat alle belangen werden behartigd en alle rechten gehandhaafd.

VAN SCHELVEN.

Willekeur.

De Tweede Kamer heeft in de vorige maand een belangrijk besluit genomen, of liever: zij heeft gehandeld overeenkomstig hetgeen reeds vroeger was goedgevonden om geen nieuwe predikantstraetementon van rijkswege meer te verstrekken. Aan den wensch van Mr. de Kanter, die f 1800.— wilde uittrekken om drie Hervormde gemeenten in Friesland aan predikanten te helpen, werd niet voldaan. De Minister van Finanicën was ook niet bereid hiertoe mede te werken en werd door de meerderheid gesteund, De afgevaardigde, die tevens lid is van de Synodale Commissie der Nederl. Herv kerk, moest het onderspit delven. Aan de willekeur werd paal en perk gesteld.

Onder de onzen werd door deze zaak de aandaeht gevestigd op den geldelijken steun, welken de Hervormde Gemeenten en hare predikanten van don Staat genieten. Wij bepalen ons tot Amsterdam. De ai'deeling van de Synodale Genootsehapskerk alhier ontvangt voor 27 predikanten de som van ruim f 60000.—, wijl aan iederen predikant van landswege een tractement van f 2234.50 wordt uitbetaald. Een emeritus predikant, die veertig volle dienstjaren telt, ontvangt uit de schatkist f 2000 — pensioen, terwijl aan de weduwe van een predikant door

5 het Rijk f 400.— wordt toegelegd. Kindergelden $ ten bedrage van f 25.— 'sjaars voor ieder kind, J worden genoten, zoolang de leeftijd van twee 5 entwintig jaren niet volkomen is vervuld en de

Kiimciuii nog mui lui* güvuatiguuii swtuu zijn gekomen. Boven het kindergeld wordt voor eiken zoon, die onderwijs in de Latijnsehe taal geniet, op behoorlijk bewijs van een Rector dor Latijnsehe school f 25.— 'sjaars schoolgeld betaald. Yoor eiken zoon, die op eene ïfederlandsche Hoogeschool studeert, behalve in de Theologie, wordt boven het kindergeld een academiegeld van ƒ 50.— 'sjaars betaald, uiterlijk gedurende den tijd van zes jaren. Indien zij in de Theologie studeeren bedraagt het academiegeld /' 200.— 'sjaars. Met vele zilveren koorden zijn de predikanten aan het Synodale Genootschap, dat jammerlijke staatsereatuur, gebonden. Yooral het rijkspensioen (te Amsterdam wordt het maximum van f 2000. - genoten, terwijl elders het kleinste f 600.— bedraagt) is gevaarlijk. "Wio zegt ons lioevelen daarop blijven zien als zij in hunne eonscientie den drang tot gehoorzaamheid gevoelen? De Gereformeerde Kerken ontvangen niets van den Staat. Zij willen overeenkomstig het "Woord des Heeren zelt in de behoeften liarer leeraren voorzien. Is het wonder, dat zij tot twee en driemaal toe 'sjaars collecten houden ten behoeve der kas voor Emeriti predikanten, predikants-weduwen en woezen ? Zij benijden het Nederlandsche Hervormde Kerkgenootschap niet. t 't Is beter door de willekeur schade te lijdon dan door de willekeur bevoordeeld te worden.

Mug en Kemel.

Te Leiden werd door de Gemeente-Commissie aan het bestuur van een Zondagsschool, die van den Protestantenbond uitgaat, do Hooglandsche kerk afgestaan om daarin op den tweeden Kerstdagavond door 600 kinderen een feestcantate te laten uitvoeren. De moderne predikant Dr. Hagen zou in die vergadering spreken. Toen daartegen door vele Kerkeraads- en Gemeenteleden geprotesteerd werd, nam de Gemeente-Commissie haar woord terug. Met den Z. H. Kerkbode vragen wij den Kerkeraad:

Waarom zijgt gij de mug uit en zwelgt den kemel door f Die dames, welke 600 kinderen onderwijs geven in eene loer, die door Gods Woord vervloekt is, laat gij toe tot'sHeeren disoh, deze komen op hun tijd ook met hare kinderen ten doop. Op zijn beurt predikt een leeraar, die kennelijk het streven van die dames genegen is en gij laat hem als een rechten leeraar in het ambt. En nu gaat gjj zijne geesteskinderen beletten om in een kerkgebouw met hare leerlingen eenige liederen te zingen, maar week aan week laat gij toe, dat Dr. Hagen voor de schare het Evangelie van Gods vrije genade in Christus