is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 312, 22-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 6

URE DES GEBEDS. i De Christelijke Zangvereeniging „EXCELSIOR"

uitgaande van do NEDERL. GIER. ZENDINGSA EREENIGING, ^

op Maandag 23 Januari a.s., des avonds te 8 uur, $

in de KBIZERSGRAOHTKBRK,

WAARBIJ ZAL VOORGAAN

»s, K. J. W. BUDOLPH,

Predikant te Leiden.

NAMENS HET BESTUUR,

(7634) H. VAN DEN BERG, Secretaris. \

Yeieeniging tot Ondersteuning van Chr'isteiijke Normaallessen JORMA" |

TE AMSTERDAM,

goedgekeurd bij Kon. Besluit van 13 April 1891.

Het Bestuur heeft do eer, den Leden en Begunstigers te berichten, dat I de Tweede Jaarvergadering D.Y. zal gehouden worden op 25 Januari : a.s., des avonds te 8 ure in de Schotsche Kerk (ingang Halvemaansteeg). ; AGENDA.

o. Verkiezing van een Viee-Voorzitter en 2den Penningmeester.

b. Verslag van den Secretaris.

c. Mededeelingen van den Penningmeester.

d. Voorstellen van het Bestuur.

e Rapport der commissie tot nazien der rekening.

Namens het Bestuur'. J. E. VERMEULEN, Voorzitter. P. J. VAN DER SCHAAR, Secretaris. NB. Alleen toegang voor Leden en Begunstigers.

HERSTEMMING DINSDAG 24 JANUAR11893.

De Kiesvereeniging „Sïederland en Oranje" en de Katholieke Kiesvereeniging bevelen den Kiezers dringend aan te stemmen voor den GEMEENTERAAD (wit stembiljet) op den Heer

J. A. WORMSEB,

en voor de PROVINCIALE STATEN (geel stembiljet) op den Heer

T. H. VAST EEGHElf,

Namens liet Bestuur der \ Het Bestuur der Kiesvereeniging

KATHOLIEKE KIESVEREENIGING j „NEDERLAND en ORANJE",

P. Cli. SMIT, j Mr. Th. HEEMSKERK,

Voorzitter. \ Loco-Voorzitter,

Mr. WIJNAND J. M. KOCH, \ J. C. VAN EIJKEN,

le Secretaris. - (7675) Secretaris.

HERSTEMMING VOOR DEN GEMEENTERAAD

Dinsdag 24 Januari 9—4 ure.

KIEZERS!

Gevoelt Gij, dat niet mag worden voortgegaan met het steeds verhoogen der belastingen, zonder te letten op het draagvermogen der ingezetenen; wilt Ge zien, dat er rekening gehouden wordt met den druk, waaronder vooral de middenstand gebukt gaat, kiest dan den Heer

J. A. WOSMIER,

(wit stembiljet.)

Het Bestuur der Kiesvereeniging Het Bestuur der Kiesvereeniging

„NEDERLAND EN ORANJE" J„ AMSTERDAM"

Mr. Th. HEEMSKERK, C. V. GERRITSEN,

Loco-Voorzitter. Voorzitter.

J. C. VAN EIJKEN, H. CROESE,

Secretaris. Secretaris.

Het Bestuur der Yereeniging „AMSTELS MIDDENSTAND" A. H. HUIJSMAN, Loco-Voorzitter. G. D, NELLENSTEYN Jr., Secretaris. (3689)

zal, D. V., op Maandag 30 Januari 1893, des avonds ten 8 ure, in het Gebouw van de Maatschappij van den Werkenden Stand (Kloveniersburgwal) haar

3e OPENBARE UITVOERING

geven, waar o. a. ten gehoore zal gebracht worden „des Scheppers Heerlijkheid'', Woorden van J. J. L. TEN KATE, Muziek van J. W AGEMAN.

Belangelooze medewerking wordt verleend door de H.H,: II. v. d. II. Piano, H. W. C. v. B., Orgel en H. W. R., Viool.

Bewijzen van Toegang d 25 Cent verkrijgbaar bij : HöYEKER'S Boekhandel, Kalverstraat 154, F. W. EGELING, Singel bij het Koningsplein, J. B. REIJNDORP,Martelaarsgracht 16,en J. C. VAN WESTERING, yon Zesenstraat 116.

N.B. De helft der netto-opbrengst strekt ten voordeele der „Unie": School met den Bijbel. HET BESTUUR. (7654)

De Makelaars J. G. WITTPEN, < Er wordt gevraagd een

e. w. g. sluijter, j. d. hui- $ Flinkp nipnsthnHp

JER, L. VAN DER VIJGH en $ rllUKtJ UltJIlbIUUUtJ, en G. J. SMIT, zullen op Maan- $ (Ger.) goede getuigen kunnende overdag 6 Februari 1893, des $ leggen, zich in persoon aan te | avonds na Zes uur, in het Lokaal $ melden, Marnixstraat No. 111. (7639) ivoor Publieke Yerkoopingen, ge-5 niCMQTRHnP (7646)

| naamd Frascati, aan de Nes te Am- ^ UIILllO I DUl/L<

! sterdam, ten overstaan van don ^ Wegens ziekte der tegenwoordigo ! Notaris H. F. J. STRAATMAN in ^ tegen Februari gevraagd eene nette ! veiling brengen: ^ Dienstbode, flink kunnende koken

| Een Dubbel Woonhuis,;-7^

> met afzonderlijk verhuurd wordende 5 wordt kost en inwoning aan-

> Bovenhuizen en Beneden- 5 ^ geboden voor 1 of 2 heer en, ! woningen, aan de $ of onderwijzers, tegen billijke cons n .11 1 ■ j 1 1 li n c * ditie. Adres: van Oldenbarneveldt-

I 3e Weteringdwarsstraat No. 3 eno, ^ 3traat 87, boven. (7678)

ï te Amsterdam, Kad. Sectie J, No. 5 Een Burgervrouw van de beste ! 6335, groot 1 Are 1 Centiare. 5 getuigen voorzien, vraagt Wascll3 Te bezichtigen Dinsdags en Don- J g0efl ot Naaihuizen; tevens vraagt | derdags van 2—4 uur. ^ zij een Juffrouw om mede saam te

5 De Bewijzen van Eigendom en de 5 W0Ben, Elandsgr. 108,1 hoogachter 5 Yeil-Conditiën zullen op den gewo- \ jj fatsoenlijke lieden, zonder 5 nen tijd ter lezing liggen ten &an- ^ Kinderen, wordt voor 2 heeren $ tore van den Notaris II. i . J. 5 ^ ^ ^ ^ ^ ou(je sta(j „e. i STRAATMAN, aan de Keizersgracht 5 vraagd een RUIME SLAAPKAMER ^ No. 634 te Amsterdam. (<b48) ^ Franco br. met prijsop.

5 Een net ouderloos Meisje zag zich ^ gaaf, onder No. 7645, Bur. v d. Blad $ gaarne GEPLAATST in een net i fTl ks "jPTTTTTï? *

$ stil gezin, met huiselijk verkeer. j J. Aa M U U il) (

! Er zal meer op goede behandeling 5 een vrije Voor- en Achterkamer, 5 dan op hoog salaris gelet worden. J Privaat en Zolder, a f 3,25 per $ Brieven franco. Letter A, bij G. DAS, J week. Westerstraat 136. (7656) | Lei„.p.U,,t (7673) | ^ van Campe„3,raat „8.

5 J^*en flioke Dienstbode, van bui- ^ Aangeboden: Een onderst Boven$ ten, biedt zicli aan tegen Fe- 5 huis, 3 kamers, alcoof, keuken en

^ ' bruari tot het verrichten der zolder. Huurprijs f 19 50 per maand. 5 werkzaamheden (niet koken) ineen ^ zjen Din8dag en Donderdag

$ net Burger gezin. $ van 2-4 ure. Adres: W. YAÏT

J Franco brieven onder No. 7676, jj JAARSVELD, Zwanenburgwal 88. S aan b.l bu,..u ... (Ut Bl»d. j E>|1

j FLINKE DIENSTBODE $ delbare leeftijd, f 7.— per m Br.

S gevraagd tegen 1 Februari in een $ '

5 gezin met kinderen, wegens vertrek $ . ! '■—

5 der tegenwoordige naar Amerika. 5 Om in Qün innfi 5 Adres: Ceintuurbaan 398, (huis). j vlll lil CC II JClClI ^ Zondags niet te spreken. (7640) j uiteen gewoon Kerkboek de

! Z 5 Psalmen en Gezangen te leeren

Gevraagd : $ spelen, op het ORGEL of de PIANO,

5 volgens een geheel nieuwe en I Met half Februari a.s. eene be- $ eeltige methode, schrijve men $ trekking als (7633) ^ onder motto Les bureau van dit

HUISHOUDSTER

1 \ DAMES WOLLEN COSTUMES.

jin een Gereformeerd

i èeno" bMgerïuishouding" Christel. $ Woelen Huisjaponnen van al ƒ1.75 ; i Geref. Brieven Letter F Hulpkan- | S^g^^ZtTponnC'^O » toor te bt. Nicolaasga ( ne an .) 5 oent. Dienstbodenjaponnen,in ééndag 5 Er biedt zich aan tegen 1 of half 5 netjes afgewerkt, 80 cent, en rouw$ Februari een KNAPPE DIENST- 5 goed, des noods in 4 uren, aangezien 5 BODE, van buiten, 17 jaar, in een 5 in de Beerenstraat No. 11 $ klein gezin Goede getuigen ten $ met 3 Coupeuses, 14 Naaisters en 5 dienste. Franco brieven, No. 121, 5 10 Trap-Machines gewerkt wordt. $ J. H. VAN TWISK, Runstraat 23, 5 Nette Leerlingen kunnen op zeer $ Amsterdam. (7649; $ voordeelige voorw. geplaatst worden.