is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 324, 16-04-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flmstBiflamscne KerRDoGB

Officieel Orgaan van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

Abonnementsprijs f 1 —; franco per post f 1,25 per $ KANTOOR: S ijS Advertentien 1—5 regels 37y2 Cents; —

jaar, bij vooruitbetaling te voldoen. ! ! elke regel meer ^^1 Cents.

Afzonderlijke nummers aan de Kiosken Cents. Lokaal DE BRAKKE GROND. | j Groote letters naar plaats'tumte. Jjjf g

GODSDIENSTOEFENIN GEN

IN DE WEEK VAN

16 tot 22 April 189 3.

De Bediening van den H. DOOP zal plaats hebben Zondagnamiddag de KEIZERSGRACHTKERK, des avonds in de RAAMKERK, FUNENKERK, 10MSL00TKERK, BUITEN-AMSTELKERK en Woensdagavond in de CIZERSGRACHTKERK. Aan te schellen bij den Koster.

Zondag 16 April.

Catechismus, Afdeeling 16.

Collecte voor de Theologische School en de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit, bij het einde van iedere Godsdienstoefening. 3IZERSGRACHTKERK . . 10 uur yoorm. L. ADRIAANSE, pred. te Zeist.

2 „ nam. H. W. VAN LOON.

6 „ 's av. N. A. DE GAAY FORTMAN.

Hebreen 2: 10 enz. LAMKERK ...... 10 uur yoorm. H. W. YAN LOON.

6 „ 's av. B. YAN SCHEL YEN.

rNENKERK 10 uur yoorm. B. VAN SCHELVEN.

6 „ 's ay. L. ADRIAANSE. IOMSLOOTKERK . . . . 10 uur voorm. N. A. DE GAAY FORTMAN.

6 „ 's ay. L. NEIJENS.

JITEN• AMSTELKERK . . 10 uur yoorm. C. A. RENIER.

6 „ 's av. P. VAN SON. hooi PLANCIUSSTRAAT. 10 „ yoorm. A. H. DE HARTOG, Hoogleeraar.

Woensdag 19 April.

ÏOMSLOOTKERK .... 2 uur nam. Huwelijksbevestiging. 2IZERSGRACHTKERK . . . 8 uur 's av. D. J. KARSSEN.

Exodus 3: 1 enz.

Donderdag 20 April.

EIZERSGRACHTKERK . . 2M uur nam. Huwelijksbevestiging.

angifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van "7)4—9)4 ure in de Nieuwekerk.

Zondag 16 April.

Catechismus, Afdeeling 16.

Aan het einde der Godsdienstoefeningen Collecte voor de Theologische School en voor de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit.

IEUWE KERK 10 uur voorm. A. BROUWER.

5X „ 'sav. C. A. RENIER.

ÜDE KERK 10 uur voorm. L. NEIJENS.

5K „ 's av. W. H. GISPEN.

LANTAGE KERK . . . . 10 uur voorm. W. H. GISPEN.

b/i , 'sav. A. BROUWER.

Woensdag 19 April.

LANTAGE KERK . ... llA uur 's av. H. W. VAN LOON.

\

l Öfficide

5

Berichten.

S *tt* Vergadering van den Kerkeraad op DonS derdag 20 April, des avonrls te 7 uren, Praeses: $ Ds. N. A. de Gaay Fortman, Scriba: Ds. ]). J. $ Karssen.

5 Alle «takken en brieven, voor den Kerke5 raad bestemd, moeten minstens 24 aren vóór de J vergadering bij den Sub-Scriba bezorgd worden ! om nog in behandeling te kunnen komen 5 * * Zitting van Gecommitteerden ait den Ker5 keraad Donderdag 20 April, des avonds yan $ half aes tot half zeven ure, in het bovenloJ kaal van hst Gebouw KERKSTR AAT 109, 5 Toor hen, die kinderen hebben aan te geven voor 5 den H. SJaop, met vertoon van bewijs van lid| maatschap en geboortebewijs van den burger5 lijken stand:

| die attastatiën hebben in te dienen(met opgave $ van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden, ï met inlevering van bewjjs van lidmaatschap); 5 die hun huwelijk wonsohen bevestigd te zion, J (zooveel mogelgk 14 dagen te voren en met over5 legging van bewijs van lidmaatschap) enz. $ Praoses: Ds. B. van Schelven.

$ Aan hen, die verklaring wenschen te doen $ van hun medegaan met de reformatie der Kerk, 5 wordt medegedeeld, dat de gelegenheid daar$ voor, evenals voor het ontvangen der bewijzen 5 van Lidmaatschap, bestaat aan de bekende $ adressen, vermeld in No. 317 van dit Blad. 5 * # * Ten einde de leden der gemeente in de 5 gelegenheid te stellen te weten, tot wien van de J Ouderlingen zij zich, met betrekking tot hunne 5 geestelijke behoefton, te wenden hebben, zal 5 achtereenvolgens in de Kerkbode opgave ge$ daan worden van de namen en adressen der $ Ouderlingen in de verschillende Wijken, Wyk V,

^ (omvattende de buurten Z, AA, BB en YY). I H. L. Bekking, Noorderstraat 72, voor de buurten $ Z en AA.

$ J. Guldemond, Huidenstraat 3, voor buurt BB. $ A. G. D. Gerritsen Sr., Govert Flinckstraat 242, 5 voor buurt YY, oostelijk gedeelte. $ J. vanAltena, P. C. Hooftstraat 132, voor buurt j YY, midden gedeelte.

^ A. F. Weiman, Burmanstraat 37, voor buurt 5 YY, westelijk gedeelte.

wyk YI,

5 (omvattende de buurten DD, EE, FF, GG, $ HH en XX).

5 W. Meijer, Vondelkade 74, voor buurt XX, J 1ste gedeelte.

$ voor de buurten DD en EE lste

^ gedeelte.

! H. Völlink, Heerengracht 302, voor de buurten J EE 2de gedeelte, en FF.

5 H. Pouwels, Middenweg 14, voor buurt XX, 5 2de gedeelte.

5 H. A. Munnik, Oldenbarneveldtstraat 97, voor $ buurt XX, de paden.

| H. W. Felderhof, Helmersstraat 129, voor de 5 buurten GG en HH.