is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 327, 30-04-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondag 7 Mei 1893.

7e Jaargang, No. 327.

Jlmsterdamsolie KeiRDode

Officieel Orgaan van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

A.bonnementsprij» / 1,—; franco per post / 1,25 per ^ KANTOOR' j l>ri)5 der Advertentien 1 6 regels

jaar, bij vooruitbetaling te voldoen. | elke regel meer lr*|pX Cents.

Afzonderlijke nammers aan de Kiosken Cents. J Lokaal DE BRAKKE GROND. g Groote letters naar plaats u>mte. Jg 2

GODSDIENSTOEFEN IN GEN

IN DE WEEK VAN

7 tot 13 Mei 189 3.

De Bediening van den H. DOOP zal plaats hebben Zondagavond in de KEIZERSGRACHTKERK, RAAMKERK, FUNENKERK en Donderdagvoormiddag in de KEIZERSGRACHTKERK. Aan te schellen bij den Koster.

Zondag 1 Mei.

Catechismus, Afdeeling 19.

KEIZERSGRACHTKERK . . 10 uur voorm. B. YAN SCHEL YEN.

6 „ 's av. P. YAN SON.

Hebreen 3: 7 enz.

RAAMKERK ...... 10 uur voorin. D. J. KARSSEN. H. Avondmaal.

6 „ 's av. A. BROUWER. Dankzegging.

FUNENKERK 10 uur voorm. P. YAN SON. H. Avondmaal.

6 „ 's av. 0. A. RENIER. Dankzegging. BOOMSLOOTKERK .... 10 uur voorm. C. A. RENIER. BUITEN-AMSTELKERK . .10 uur voorm. N. A. DE GAAY FORTMAN.

H. Avondmaal.

School PLANCIUSSTRAAT. 10 „ voorm. H. POUWELS, Bijbellezing.

Donderdag 11 Mei.

HEMELVAARTSDAG.

Ie Reeks der teksten.

KEIZERSGRACHTKERK. . 10 uur voorm. H. W. YAN LOON.

Yoorbereiding en belijdenis.

RAAMKERK 10 „ „ P. VAN SON.

* FUNENKERK 10 „ „ CA. RENIER.

BOOMSLOOTKERK. . . 10 „ „ A, VAN DIJKEN, pred, op Marken.

BUITEN-AMSTELKERK . . 10 „ „ H. J. REUIJL, pred. te Amstelveen.

School PLANCIUSSTRAAT. 10 „ A. H. DE HARTOG, Hoogleeraar.

Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van 7>£—9)4 ure in de Nieuwekerk.

Zondag 7 Mei.

Catechismus, Afdeeling 19.

NIEUWE KERK 10 uur voorm. W. H. GISPEN Avondmaal.

5>é „ 's av. W. H. GISPEN. Dankzegging.

OUDE KERK 10 uur voorm. L. NEIJENS.

5 „ 'sav. B. YAN SCHEL YEN. PLANTAGE KERK . . . . 10 uur voorm. A. BROUWER.

5/i , 'sav. L. NEIJENS.

Hemelvaartsdag.

NIEUWE KERK ... . 10 uur voorm. A. BROUWER.

OUDE KERK 10 „ „ D. J. KARSSEN.

PLANTAGE KERK .... 10 „ „ W. II. GISPEN.

Officifiele

Berichten,

! * * * Wegens den Hemelvaartsdag zal Don! derdag a. s. de Vergadering vau den Kerkeraad | niet plaats vinden.

5 * * * Zitting van Gecommitteerden uit den Ker5 keraad Woensdag 10 Mei, des avonds van $ half zes tot half zeven ure, in het bovenlo5 kaal van het Gebouw KEBJCSTB AAT 109, 5 voor hen, die kinderen hebben aan te geven voor ; dos H. Doop, met vertoon van bewijs van lid— J maatsohap en geboortebewijs van don burgerv lijkon stand;

$ die attostatiSn hebben in te dienen(met opgave ^ van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden, 5 met inlevering van bewjja van lidmaatschap); $ dio hun huwelijk wenschen bevestigd te zien, J (zooveel mogeljjk 14 dagen te voren en met over J legging van bewijs van lidmaatschap) anz. J Praesea: Dr. A. Kuyper.

J Aan hen, die verklaring wenschen te doen 5 van hun medegaan met de reformatie der Kerk, 5 wordt medegedeeld, dr.t de gelegenheid daar$ voor, even-Is voor het ontvar.gen der bewezen 5 van Lidmaatschap, bestaat aan de bekende | adressen, vermeld in No. 317 van dit Blad.

5

$ VSESÏÏIZIBGEH.

$ * * * In liet belang der goede orde wordt 5 den leden der gemeente dringend verzocht, $ eventueele verhuizing schriftelijk te willen $ berichten aan den sub-Scriba des Kerkeraads $ (den Keer P. ftoedhnys, Plant. Middellaan 64) 5 of aan een anderen hun bekenden onderling

5 der gemeente, of aan de Kosterij van de

6 Keizersgracht-, Raam-, Funen- of Boomsloot5 kerk, ter ontvangst waarvan aldaar bussen zijn ^ geplaatst, en [dan met duidelijke opgave der ^ namen en voornamen voluit van allen die tot $ het gezin behooren, voor zoover zij leden der ï Gemeente zijn, alsook van de plaats van waar | en waarheen zij verhuizen.

5 Voorts wordt den leden dringend verzocht, $ op dezelfde wijze bericht te zenden van overJ lijden van leden der Gemeente.

5 * ^ * In de Kerkgebouwen verloren voorwei5 pen die gevonden zijn, gelieve men af te geven 5 aan den Koster, bij wien ze voor de reclitheb; benden ziju terug te bekomen.

^ Het bureau van Diakenen is gevestigd in J de Kerkstraat bij de Spieatelstraa 1 No. 109. $ *** Vergadering van Diakenen, op Dinsdag $ 9 Mei 1893, 's avonds 7 uur, Kerkstraat 109.

1

BIJBELLEZINGEN.

$ De Bijbellezing vau Woensdagavond, in de OosJ tenburgormiddenstraat, is voorloopig gestaakt.