is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 337, 09-07-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eens kwam hij in de woning van een schoenmaker, en liad met dezen een zeer aangenaam gesprek. Hij bevond dien armen, tot onderzoek geneigden man, grootelijks ontevreden met den stand van zaken, en tooh onbekwaam om ergens een straal van hoop of vooruitzicht op herstol voor het land te ontdekken. Hij verklaarde elke week met eenige vrienden bij elkander te komen, om over landszaken te spreken, maar zij eindigden doorgaans gelijk zij begonnen waren. Zulke gesprekken waren zelden nuttig of voordeelig en leerzaam.

„Waarom neemt en leest gij den Bijbel niet?" zeide de leeraar.

„Ach!" antwoordde de schoenmaker, „ik zou er wel een willen hebben; maar de priesters zorgen wel, dat wij dien niet kunnen krijgen."

„Welnu," hernam de leeraar, „ik weet dat ik

( vojI waag, wanneer de priesters vernemen, dat ik ^ J hier afschriften van Gods Woord uitdeel; maar ^ ^ ik geloof u te kunnen vertrouwen. Zoudt gij ^ ! waarlijk in den Bijbel willen lezen ?"

^ „Niets liever dan dit," was het antwoord. ^ ^ Men gaf hem dus een Bybel, dien hij met groote ^ 5 blijdschap en dankbaarheid aannam. Toen men ^ 5 hem vroeg, of zijne vrionden, waarmede hij elke J | week bij elkander kwam, ook eenige afdrukken 5 ! zouden bogeeren, verklaarde h ;, dat zij daarmede J S zeer verblijd zouden worden, en er vlijtig in zouden ^ $ lezen; waarop hij nog eenige exemplaren voor 5 J hun gebruik kreeg. De leeraar gaf hem nog $ S eenige woorden van vermaning, beduidde hem ^ ^ waar hij te vinden was, en vertrok weder naar 5 ^ Gibraltar, nadat hij de overgeblevene exemplaren $ J ook uitgedeeld had.

5 Eenige weken later, zat Ds. Ruët alleen in zijne S

r

kamer, en had aan de dienstbode gezegd voo niemand te spreken te zijn, om lat hij moest studeeren. Dien dag kwam echter een Spaanscho boer, gekleed in zijn Zondagspak, zich aanmelden, en vroeg om den le raar te spieken. Hom werd gezegd, dat hij niet kon ontvangen worden, omdat de leeraar niet wilde gestoord zijn.

„Ja maar," zeide de Spanjaard, „ik geloof, dat wanneer gij hem zegt, dat de man, aan wien hij een Bijbel gaf, eenen verren weg afgelegd heeft om hem te zien, hij mij niet zal afwijzen."

Overgehaald door de volharding van dien man, ging eindelijk do dienstbode aan haren meester berichten, dat die persoon niet wilde afgewezen worden; waarop do boer verzocht werd om binnen te komen.

(Slot volgt.)

Advertentie!)«

De Advertentiën makengeendeeluit van

het officieel orgaan. ********************************************

Ondertrouwd:

Jan Hendrik ter Bruggen k en

Alida Dorothea Maria Geriiard. Adres den heer MERCKEL. Hoogte Iiadyk 132.

6 Juli 1893. (8959)

Ondertrouwd:

pleter JO hannes streithorst Weduwn. van M. de Vries en

Magdalena Hendrika Bakers. N.-Amstel iy Juli lg93_ (g987) Amsterd.

Door 's Heeren goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen DOCHTER, L. H. Hoeben, Echtgenoote van

W. J. G. LETTINK. Amsterdam, 7 Juli 1893. (9001)

Door 's Heeren goedhoid, voorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON, Gerarda van den Broek, geliefde Echtgenoote van A. WARNEKE. Amsterdam, 12 Juli 1893. (8972)

Door 's Heeren goedheid werd ons aeer voorspoedig eene welgeschapen wOCHTER geboren.

JOH. C. DOODEHEEFVER. C. M. DOODEHEEFVER—

BÖURSaULT. Amst., 8 Juli 1893. (8975)

De Heere schonk ons heden een welgeschapen ZOON.

W. H. SWEERS. A. H. SWEERSKnoop.

Amst., 12 Juli 1893. (8982)

I Psalm 121 vers 4.

: ^ Zoo de Heere wil en zij fg^

leven hopen onze geliefde '§jl ! j Ouders

Pieter van Lobbreciit en I 1^1 Nannette Josephine ! -tg Desprez, den 28sten Juli £*-■ ] I^Jj den dag te herdenken, waar- (Jl ' op zij voor 35 Jaar door |J«j Ztl den echt werden verbonden, jft" Hunne dankbare Kinderen, S*~ -4É Behuwd- en Kleinkindere a. êtAmst., 14 Juli 1893. (8964)

Zoo de Heere wil, mogen :J mijne geliefde Ouders -•1 Hendricüs Hartman

gd

;*i Elisabeth Hendrina ft: -4 wljers,

den 30en Juli hunne

:J 25-jarige EcMyereeniging f

-•fl herdenken. (§*-

_Mï Hunne liefh. Dochter fll -4 J M. P. HARTMAN. S'

-»m

ItS Zoo de Heere wil, mogen gX^ mijne geliefde Zwager en -►3 Zuster g«-

"ü Hendricüs Hartman gr

-*-9l &*"

-*|j en p*-

I^ff Elisabeth Hendrina '^z

->§ Wijers, §*-

Zt§| don 30en Juli hunne

■| 25-jarige Eclitvereeniging J

->f| herdenken. S«-

itffl Hunne liefh. Zuster jttl

-4 J. WIJERS.

Amst., Rozengr. 195. (8962) §1-

Zoo de Heere wi1 en zij leven hopen onze geliefde Ouders JAN WILLEM ZWENNEN en

ALETTA CHRISTINA FONTIJN, den 29 Juli e. k. hunne

30-Jarige Echtvereeniging

te herdenken.

Hunne dankbare Kinderen, Behuwdzoon en Kleinkinderen. Amst., 15 Juli 1893. (8978)

Heden overleed, na een langdurige ongesteldheid, onze hartelijk geliefde Echtgenoot en Vader

ANTHONIE HAAGSMAN, in den ouderdom van ruim 64 jaren. In onze diepe smart is het ons goed te weten, dat liij heenging in den vrede zijns Heeren.

Wed. A. IIAAGSMAN-

schipper.

M. D. HAAGSMAN. Amsterdam, 10 Juli 1893. (8969)

Heden overleed tot mijne diepe | droefheid na een kort doch 1 smartelijk lijden mijne geliefde i Echtgenoote Cecile Marie Jo- I

sephine vanpaddenburgh, in | den ouderdom van bijna 24 jaar. | Htf. BAGGELAAR. I Antwerpen, 2 Juli '93. (8941) g

Heden overleed plotseling de J Heer

$ TC ARE L HENDRIK TRAüSEL,

Weduwnaar van Christina 5 Schoonderbee.-', in den ouder5 dom van ruim 73 jaren. $ G. 'KLOK.

Jac. van Lennepstr. 119. | Amst, 10 Juli 1893. (89851

Tot onze diepe droefheid overj leed heden zacht en jialm na ! een langdurig lijden onzo innig ! geliefde Moeder, Behuwd- en ; Grootmoeder

! [ALBERDINA HENDRIKA TEN HAGEN,

( Wed. van den Heer Gerrit

! Bos in den ouderdom van bijna

! 63 jaar. Haar heengaan was

! vrede.

! G. BOS Jr.

i J. C. A. BOS—Dekker.

! C. J. G. BOS.

GEERTRUIDA J. BOS. ; A. II. BOS.

! Amst., 13 Juli 1893. (8977)

| Heden overleed onze jongste ! lieveling

PIETER,

| in den ouderdom van slechts 11 wekon.

J. A. VERSLUIS A. J. VERSLUIS — Mulder. Amst., 11 Juli 1893. (8979)

I Heden overleed na langdurig lijden in den ouderdom van ruim 82 jaren onze geliefde Echtgenoote, Moeder- en Behuwdmoeder

KLAARTJE SCHEPPER. H. VAN MEENEN.

G. M. VAN MEENEN. W. M. VAN MEENEN. J. G. VAN MEENEN. J. VAN MEENEN

Geb Bolten.

H. B. VAN MEENEN. Amst. 8 Juli 1893. (8991)

Hartelijk dank aan allen, die bij de herdenking van onze 25-jarige Eclitvereeniging, van hunne belangstelling en vriendschap hebben doen blijken.

P. J. RULLMANN. J. A. RULLMANN (8995) Geb. Timmer.

(8987) t ^

Tot onze diepe droefheid overleed heden morgen zacht en kalm onze geliefde Vader en Behuwdvader

JOHANNES BALHUIZEN Emert. Predt., in den ouderdom van 70 jaren en 5 maanden.

Wij treuren, doch zijn verzekerd dat hij nu juicht bij zijnen Heiland, dien hij zoo langen tijd in het Evangelie mocht dienen.

J. BALHUIZEN.

G. BALHUIZEN — Reijmerink Amst., 13 Juli 1893. (1000)

Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondervon don, bij het overlijden van onzen onvergetelijken Vader en Behuwdvader, den Heer PIETER VAN DER BIJL.

M. W. HüWELER— van der Bijl.

Y. J. HöWELER.

Amst., 13 Juli 1893. (8997)

Voor de vele blijken van deelneming van hior als elders ondervonden, bij het overlijden van mijne geliefde Echtgenoote Maria Margaretha Leuning—Düderstai t, betuig ik langs dezen weg, ook namens mijne Kinderen mijn welgemeenden dank.

(9005) J. LEUNING.

CHRISTELIJK TEHUIS voor Oude en Zwakke Lieden

(ook Kinderen)

Te AMER0NGEN.

In deze zeer gezonde plaats hébben ondergeteekenden sints 20 Mei een TEHUIS i-eopend als boven genoemd en dat in twee klassen verdeeld. Het ligt vlak bij het Station van de Ooster-Stoom-Tramlijn.

In den omtrek daarvan zijn dennenbosschen, en fraaie wandelwegen, beide op heuvelachtig en vlak terrein.

Informatiën zijn te bekomen bij den Heer GILTAIJ, Arts alhier en den Heer RADIUS, Mak< laar, Keizersgracht 3. Terwijl zij zich met hun werk bij alle weidenkenden bescheidenlijk aanbevelen.

J. KROON. Amerongen, 10 Juli 1893. M. KROON - van Leeuwen, vroeger als Mej. SMIT aan het hoofd van een dito werk en daarna Directrice der Martha-Stichthig te Alfen aan den Rijn. (8960)