is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 342, 20-08-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noldschmeding's PIANO'S- en Amerikaansche ORGELS SilSHSSSS

w n i TS f • • -.T-r Strnctie. Onze geheel eemge sorteer mg bi edt

88K) Groote Magazijnen Warmoesstraat 141, AMSTERDAM. ï&ZföS£1S£3ïiï$li5Z

■ ii ditiën ook voor Huur Ruil ».

Kindermeid.

Wordt gevraagd een flinke Kindermeid, G. G. terena voor huiselijke bezigheden.

Br. fr. onder lett. B G. bureau v. dit Blad.

Voor twee jonge Kinderen wordt een gezond, aterk en handig KINDERMEISJE gevraagd, tegen flink loon. Zeer goede getuigen worden verlangd omtrent zindelij kheid, goede zeden en gewilligheid.

Adres franco, onder Lett. B D, Bureau van dit Blad.

jn een burgergezin wordt gevraagd om met 1 September in dimst te treden een fatsoenlijke ■ 1>IENST II ODE, van goede ge- i tuigen voorzien, in staat en genegen j alle voorkomende werkzaamheden | te verrichten.

Brieven lett. B B, Bureau v/d blad. i

Werkmeid gevraagd, |

voor dadelijk, in een klein gezin, i goed kunnende tafeldienen en met J de wascli omgaan; goede getuigen ! vereischt. Brieven franco, lett. C F, 5

Bureau van dit blad. — ; |

Wordt direct gevraagd, |

bij ^ een Dame alleen, een DIENST- | MEISJE voor den dag, dat goed 5 werken en een burgerpot koken kan. $ Loon f 2.50 per week. Brieven fr. $ lett. C G, Bureau van dit blad. $

TERSTOND GEVRAAGD in een 5* klein gezin een flinke Dienstbode, $ als Meid-Alleen, buiten, bij Arnhem. * Brieven franco onder lett CL, bur 5 van dit Blad.

en JONGEDOCHTER ^

zoekt Werkhuizen,

voor de drie eerste dagen der week. 5 Brieven franco, lett. C O, Bureau 5

van dit blad. 5 {

>2» en BURGERJUFFROUW, 44 $ jaar, van goede getuigen voor- 5 zien, wenscht spoedig plaat- S sing als 5

Huishoudster, j

Brieven franco, lett. C R, Bureau $ van dit blad. $

r~ " $

Een eenvoudige Kinderjuffrouw j

zoekt zoo spoedig mogelijk plaatsing, ^ beate getuig, staan haar ten dienste! 5

Br. fr: lett. C S bur. van dit Blad. 5 — ^

Met Nov. gevraagd |

een alleszins bekwame DIENST- 5 BODE boven de 25 jaar. Zonder $ goede getuigen onnoodig zich aan 5 te melden. Br. fr. onder lott. C U $ sur van dit Blad.

Krachtig aanbevolen door Heeren Doctoren, j I

Algemeene Volksvoeding.

HORNBY'S OATMEAL.

(HAVERMOUT)

ma8' bij geen enkel ontbijt ooit ontbreken. Kan ook niet krachtig genoeg worden aanbevolen yoor klmlcreai, zwakken en herstellenden.

In geen geval te verwarren met de bekende Inlandsche ot bchotsche havermeel soorten!!

Men neme eenvoudig de proef! ! (9018)

Verkrijgbaar bij de bekende voorname Winkeliers. (Wettig gedepoiieerde merken voor Nederland en België)

W. J. WEISSENO, Opticien,

Nieuwendijk 111, Ams1ep(!aai.

1M A.Gt^lZI»TIV vaii ,lv,A, P'nce-Nez, Barometers, Microscopen, Verrekijkers,

Tooneelkijkers, Stereoscopen, enz. PRIJZEN zeer CONC'ÜRREEREND Beparatiën spoeclig en billijk. (8752)

Spoedig

in een Burgergezin oen

FLINKE DIENSTBODE gevraagd, die goed met de wasch om kan gaan. Loon f 100.— Br Iranco, onder Lr. C Y, Bureau van dit Blad

Een nette Commensaal

van Christel, beginselen, kan togen billijke vergoeding, Kost en Inwoning bekomen in een klein gezin. Br. fr. lett. C T bur. van dit Blad.

Ü nette, beschaafde mensclien, W01'dt tegen Sept. of eerder, een gezellig Kamertje met kost en bediening aangeboden, beide aan de straat en tevens tranT' gelegen op netten stand. Briev. fr. lett. C D, Bureau van dit blad.

1 TE HUUR I

1 aan de Nassaukade bij de Jacob van > J Lennopstraat, 1 of 2 ongemenbi- « $ leerde Kamers, voor f 8 of f 12 $ 5 per maand. Brieven franco, lett C A, $ J Bureau van dit blad. $

| TB~HÜÜR j

$ een gemeubeleerde VOORKAMER, 5 s met ol zonder Kost en Bediening, 5 ! in een klein Christelijk gezin. S Brieven lett. C B, Bureau vjdblad 5

S— —

J GEVRAAGD tegen November, een $

Benedenwoning,

5 omtrek Haarlemmerplein bevattende $ $ 4 of 5 Kamers, Keuken, Binnen- $ ^ plaats of Tuintje en verdere ge ! ^ makken. Brieven franco, onder Lr $ $ C X, Bureau van dit Blal. ?

Pnolopfiscne Kunsliiificniifig.

'photografle, fhoto-ktiografie, ftofo-ZincograSe,

Kooldruk, Lichtdruk, "ftiotografische vergrooting en verkleining, Zink-Clichés naar Lijnteekenïng en Halftinten.

Het copieëren van photografiën in inkt, op de pers, is Lichtdruk. Deze wijze van illustreeren ,s bij dezelfde schoonheid toch veel voordeeliger dan photografle en en komt vooral te pas bij Prospectussen, Catalogi, enz.

Maatschappij DE BRAKKE GROND.

5 Worden met 1 November to Voge5 lenzang gevraagd een

| flinke Keukenmeid,

5 die goed kan koken en zelfstandig ^ in haar keuken kan optreden. $ Br. fr. onder lett. C W bureau

ï van dit Blad. ^

J Een n gemeubilesrde

Zit- en Slaapkamer

^ to huur h 20 gulden per maand, £ Warmoesgracht No. 2. (9198)

| TE HUUR:

$ een vrjje Voor- en Achterkamer S met Zolder, k f 3.25 per week. j Westerstraat 136. (9211)

| Een HUIS te Huur,

; Zaï.dhoek 12, waarin sedert 20 jaren ! eene Melk-Affuire werd gedreven ! Huurprijs f 4.— per week. • Te bevragen bij J. RAMAN, NasI aaukade 118. (9213)

In het Weekblad voor

INCOURANTE FfliSEK,

vindt men OPGAAF DEB FOND SEN, dio niet of niet geregeld tor Boiirzo verhandeld worden, en hoe vele Maatschappijen en Vennootschappen enz. bestaan er niet, waarbij toch duizende personen en millioenen schats betrokken zijn.

Door niet geregeld op de hoogte to zijn van de waarde der Fondsen, berokkent men zich vaak nadeel en om dit te voorkomen geschiedt de uitgave van

HET WEEKBLAD VOOR

INCOURANTE FONDSEN.

Advertentiën 25 cents per regel, groote letters naar plaats ruimte.

Prijs per Jaargang 52 N°». f 3.00 franco per post, bij vooruitbetaling.

Adres: lokaal „DE BRAKKE GROND", AMSTERDAM.