is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 344, 03-09-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVRAAGD: j Een nette Voorkamer te Huur een Banketbakkers Lcopjoiinen. I °phet mooiste gedeelte der wes-

xt o, S terstraat 138, voor ƒ2.- per week.

Adres: Hoogte Kadijk No. 48. (9278) ^ (9279)

\Ayordt GEVRAAGD een ^ rji E HUUR:

;■ Dagmeisje, ^ Een zeer nette Wo\uvg, op het

niet beneden de vijftien jaar. Adres: s netst gedeelte der Govert FlinckSarphatipark 98, bovenliuiB. (9286) ^ straat. Xe bevragen Van Woustraat ^ 83, niet des Zondags. (9282)

Wordt gevraagd te Loenen a/d. ï ' ~ TTTZZT

Techt, eene bekwame 5 HUUR aangeboden VILll

, * Nieuwe Woningen, van alle gemak-

jC.eTllCeillliei.Clj 5 ken voorzien a f 2.25 en f 1.80 P. G., niet boven de dertig jaren, $ per week. Te bevragen 3e Egelanmet goede getuigen. Loon f 135.— ^ tiersdwarsstraat Ivo. 6. (9302)

Fr. brieven orider lett. W 1769 aan ï -

ALLERT DE LANGE's Ann.-Bur. $ FÏTÜ TTTTTTO

Amsterdam. (9289) ^ JL JjJ .11. U U I» •

^ een net SLAAPKAMERTJE, ƒ125

Knel pn inwnninn ^ P('r weok- Baang',aclit bü de v«zelrvobi en 111 wuniiiy ^ gl.aoht, boven No 319». (9290)

aangeboden bij een fatsoenlijke "We- 5

duwe, omtrek der Muiderkerk. Te 5 rTTTTn •

bevragen Adv.-Bureau Yon Zesen- J U L\i'

straat 116. 9293) ^ Een net Eerste BOVENHUIS, van

" 5 alle gemakken voorzien, gelegen

AANGEBODEN vooreen of twee $ Wittenburgerstraat 36, & ƒ 2.50 per Heeren en Vrienden, op netten stand, 5 week.

een Gemenbeleerde (9304) 5

i'™i®"L| Slaapkamertje

conditiën. Adr.: Kinkerstr. 40, huis. J te huur aangeboden, in de Oude

■5 Stad, op netton stand. Brieven I franco letters ü H, bureau van dit I Blad.

I Ü nette, beschaafde menschen, I wordt tegen Sept. of eerder, I * een gezellig Kamertje met I kost en bediening aangeboden, bei[ de aan de straat en tevens tram5 gelegen op netten stand. Briov. fr. s 'ott. D I, Bureau van dit blad. GEVRAAGD tegen November, een ^

Benedenwoning, j ociyrnrmuii/q

omtrek Haarlemmerplein bevattende | ö£- IV LL U L- IV ff U / O 4 of 5 Kamers, Keuken, Binnen- 2 te huui- gevraagd, omtrek Raamplaats of Tuintje en verdere ge 5 poort. Huurprijs f 3,— a ƒ4,makken. Brieven franco, onder Lr. $ per week. Brieven franco lett. DE, D J, Bureau van dit Blad. £ bureau van dit Blad.

overh 3E

Krachtig aanbevolen door Heeren Doctoren.

MUNCHENER BIER,

eerlyk van Smaak, praelitig Helder en flink Xousseerend verkrijgbaar bjj

W. C. BUDD1NGH,

üerkooper. OXTI333 SOiEïLA.IL'TS Sl3 (Woonplaats: 5III>S>EKWEG 20),

a 17 Cent per 1/1 en 9 Cent per 1/2 Plesoh. (4908)

Algemeene Volksvoeding.

hornby's oatmeal.

(havermout)

mag bij geen enkel ontbijt ooit ontbreken. Kan ook niet krachtig genoeg worden aanbevolen voor kinderen, zwakken en herstellenden.

In geen geval te verwarren met de bekende Inlandsche of Schotsche havermeel soorten!!

Men neme eenvoudig de proef! ! (9018)

Verkrijgbaar bij de bekende voorname Winkeliers. (Wettig gedeponeerde merken voor Nederland en België)

W. VAN JAARSVELD,

88. Zwanenburgwal 88,

FABRIKANT VAN

Binnen- en Buiten~3alousieën.

Beveelt zich tevens beleefd aan tot liet Afnemen, Bewareu, Schoonmaken, Repareeren,i Schilderen en wederota ophangen der/elven,, tegen eoncurreerende prijzen.

EISEN6EMAAKT JAL0USIEBAND, beste kwaliteit & 17 en 19 Cent per Meter. (5480)

W. J. WElSSENOj Opticien,

Ni eu wendijk 111, Amsterdam.

MAGAZIJN van Brillen, Pince-Nez, Barometers, Microscopen, Verrekijkers, Tooneelkijkers, Stereoscopen, enz. PltlJZEN zeer CONCURREEREND.

Heparatiën spoedig en billijk. (8752)

EEN KIND KAN DE WASCH DOEN.

f 25.-Waschmachine „Simplex"/35.^

Behandeling absoluut niet vermoeiend; verricht bij minst mogelijke krachtsinspanning driemaal zooveel ais de beste wasch-i vrouw kan doen; besparing van zeep en brandstof; geen last van waterdamp, zeeplucht etc ; zoowel Vitrage, Wollen- on Flanellen stoffen, "Wollen Dekens, Boorden en Manchetten, alles wordt zuiver en helder wit, niets wordt beschadigd. Honderden getuigschriften. Vraagt 1'rospectus

In 5 minuten vijf hemden gewasschen! Voor degelijke en vlugge werking wordt ingestaan.

Uitsluitend verkrijgbaar bij

6USTAV RAKEN, (8751)

PERFE€TION NAAIMACHINES,

Leidschestraat 107, Amsterdam.

LOOSDRECHTSOHE =s

Iwasscherij en bleekerij f

I te Ivoosdreclit.

i i'J

3 Ondergeteekende, eigenaar van bovengenoemde inrichting, biedt g. = zich beleefd aan voor het Wasschexi en Bleeken van alle soorten 3 S van goederen, zoowel lijfgoed als huishoudelijk.

= De ruime bleekvelden zoowel als de uitgestrekte, zeer diepe, -= zuivere zoetwaterpiassen welke aan onze inrichting verbonden zijn, s» S3 stellen ons in de gelegenheid, alles op natuurlijke wijze te bewerken.. =s Wij geven de verzekering dat de goederen met zuivere groene =§ *— zeep, zonder bijvoeging van bijtende bestanddeelen, worden gewasschen, S -*= terwijl het bleeken enkel op natuurlijke wijze op het veld geschiedt. Jg. ^ Wij bevelen ons aan zoowel voor groote wasschen, die per half sg. S jaar of drie maanden verzonden worden, als voor die welke men per » — maand, halve maand of wekelijks wenscht gewasschen te hebben. taIs Machines, waardoor de goederen of knoopen lijden, worden niet = g,gebruikt. g1

■— Onder verzekering van nette bediening, bij gewone prijsbereke- <*>' co ning, teeken ik mij, S"

•g Hoogachtend, Uw dw. dienaar, 8

g. 13. B O S.g

Op aanvrage wordt prijscourant toegezonden. (6392)

pTvan. eijk

FIEMA JOH1I1ËS KEAMEE & Go.

BiIS—1*1, Amsterdam.

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren Munten en vreemde Bauknooten Sluiten PROLONOATIEN en BELEENINGEN.

Kernen gelden ft DEPOSITO met £ dag opzegging, tegen eene rentevergoeding van % pCt. onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Buizend Qnldex worden op vertoon terugbetaald. (8993)

Typ. BE BBAKKS QBOND. j