is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 7, 1893, no 346, 17-09-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

********** r* »***********^M**M^W**M****M****^

rjjjxfjrrjrrfjrrrrrrrrrffr——

Vereeniging voor Lager en meer uitgebreid Lager j Onderwijs op Gereform, Grondslag, j

De opening van de eerste School dezer Yereeniging zal D. V. plaats 5 liebben op PHAA1VMAG 18 SEPTEMBER a. 8. Zij is gevestigd j ' Prinsengraeht No. 39, over de Noordermarkt. 5

Het Onderwijs omvat, behalve Bijbel- en Kerkgeschiedenis, alle vak- ^ ken van gewoon Lager Onderwijs, de drie Moderne 'lalen, Wiskunde, 5 Teekenen, vrije en ordeoefeningen, en voor do meisjes de nuttige h;n j werken. Leeftijd 6—16 jaar. ^

Eet schoolgeld bedraagt f 30.- tot f 4». per jaar; voor meer ! kinderen uit een gezin wordt 10 pCt. korting toegestaan. Schoolbelioeften 5 krijgen de leerlingen ten gebruike, maar blijven het eigendom der Ver- 1 eeniging. . 5

Yoor inschrijving van leerlingen zal er, zoolang de plaatsruimte dit j toelaat, gelegenheid bestaan iederen Werkdag tusschen 12 uur en half 2 5 aan het Schoollokaal, alwaar tevens Prospectussen op aanvrage verkrijg- j baar zijn. 5

Namens het Bestuur der Vereeniging voornoemd, 5

Ds. H. W. VAN LOON, Voorzitter. (9417) JOH. D. W. TELLIER, Secretaris.

Amsterdamsch Gereformeerd Mannenkoor j

„HALLELUJAH." |

Directeur: W. J. MENNES. Beschermheeren:

Th H. VAN EEGHEN, Prof. Dr. A. H. DE HARTOG en W. HOVY. j Tot aansluiting aan bovengenoemd Mannenkoor bestaat iederen > Dinsdagavond ten 9>£ ure gelegenheid aan de Korenbeurs op net j Damrak. Na 1 October kunnen tot de eerstvolgende uitvoering geen ; nieuweLeden meer worden toegelaten. ^ j

LEZERS „AISTERDAKSCHE KERKBODE", j ■ ■ ■ ■■ - $ Voor den luttelen prijs van 15 Cents en bij inlevering van onderstaande | Bon kunt U bekomen een boekwerkje getiteld:

HET ONTROOFDE KIND,

een boeiend verhaal nit de Zeventiende eeuw. $

Bovendien ontvangt een ieder nog cadeau een fijn bewerkte BIJBEL- ^ SCHE PLAAT (Staalgravure) grootte 28 X 37 oM. De aflevering heeft j plaats van ZATERDAG 16-30 SEPTEMBER door onderstaande Heeren: > J. B. REIJNDORP, Martelaarsgracht 16.

C. STOOTER, Nieuwe Leliestraat 22.

O. PIEKART, Leidsohestraat 83.

M. P. KARSDORP, van Wouwstraat 34,

Aanvrage van buiten aan eerstgenoemd adres. Franco toezending op | ontvangst van 19 oent. (9406) j

. 1 .1 ami. . ma mum .. ■ i ■ ■ > i ..in ■ ■ ■ ■ ■ ■' ■ ■11 " 1 j

| Goed voor \ \

1 Ex. HET ONTROOFDE KIND, met Plaat. I 15 Cent. I $ ^ >

L. S. j

Oud-Catechisanten van Ds. C. A. 5 R E N I E R , die dezer dagen geen 5 circulaire ontvingen, worden bij dezen J beleefd, doch dringend verzocht, J vóór 23 September a. s. hun naam ; en adres toe te zenden aan een der 5 ondergetoekenden. 5

JOH. C. BREEN, Haarlemmerplein 17.

J. DOTTWES Jr„ $ Oldenbarneveldtstraat 104. 5

W. NOLLE Jr., (9400) Nieuwe Leliestraat 9. \ 5

Op de Christel, voorbereidende 5 School Noordermarkt '16, kun- 5 nen Kinderen geplaatst/worden ^ voor den Dag- en Avondschool, ook ^ wordt er eene kweekelinge gevraagd. ^

(9379) Mej. A. C. DE GROOT. £

S

Orgelliefhebbers!

AMERIKAANSCHE ORGELS I

IN ALLE SOORTEN, & contant en ook op Maandelijksche ! afbetaling bij

W. P LETTERIE, j

Albert Cnypstraat 53. (9388) j

BROOD- BESCHUIT- en

KLEINGO E DB AKKERIJ. }

De ondergeteekende beveelt zicli ! minzaam aan, tot het leveren van ! prima kwaliteit BROOD.

UEd. du>. Dienaar, \ II. .T. CEAASSEW. i (9402) Weteringstraat 19.

) É

t \ e

1

1 I

5de Openbare ïergadering

DER

J0NGELING8-VEREEI1IGING „JDHA1ES"

. a. bedoelende bestrijding van het gebruik van sterken drank. Eore-Vooritter Ds. N. A. DE GAAIJ FORTMAN.

D. V. op Maandag 25 September in 't Lokaal „Eensgezindheid" (Spui) 1 avonds 8 uur.

Spreker de Heer M. J. BEERLING van Gorinchem.

('Overhotuwsclie Novelle)

Toegangsbewijzen & f 0.25, verkrijgbaar bij de Boekhandelaren F. "NV. IGELING, Singel 498; A. FERNHOUT, Rozengracht 53; J. C. VAN VESTERING, von Zesenstraat 116; H. J. WINTER, Goudsbloemstr. 41 n des avonds aan het Lokaal.

Zie verder bericht in de annonce der volgende week. (9408) HET BESTUUR.

Belangrijk Bericht aan de Lezers!

Yeel wordt er in den laatsten tijd als premie aangeboden, dat werkelijk, lauwkeurig beschouwd, op die naam geen aanspraak mag maken.

Wij meenen dus de lezers een dienst te bewijzen om hen tit een uttelen prijs in het bezit te doen komen, van een waarlijk prachtige jremie n. m,

Een Zomer- en een Winterlandschap,

in prachtige volle kleurendruk.

Wie heeft niet gaarne zoo'n paar PLATEN op zijn kamer hangou. De aatuur is zoo schoon geschetst en elke figuur in zulke levendige kleuren weergegeven, dat men in den aanblik van dozo zeldzaam I' RAAIL PLATEN telkens nieuw genot schept. Wie overtuigd wil zijn, ga ze eerst iien en haaste zich, daar de voorraad niet groot is.

Tegen inwisseling van onderstaande Bon

verkrijgbaar afgehaald voor slechjs ZESTIG CENTS naar buiten franco thuis voor ZEVENTIG CENTS, tegen toezendig van het bedrag.

Met de aflevering dezer platen zijn belast de Heeren:

P. H J. REIJNET DE LA RUE, Utrechtschestraat 35,) H. HEURING, Oude Spiegelstraat 7. (teAmsterd.

J. KRAAN, Lango Niezel 16. (9367)

OM UIT TE KNIPPEN.

Ivr- BON. ~^fj

Ë af te geven of op te zenden aan een der bovenstaande adressen, e

i GOED voor een stel GEKLEURDE PLATEN I

f Ben „ZOMER- en een WINTERLANDSCHAP" |

I afgehaald 60 franco per post 70 cent met bijvoeging van het bedrag. | = Naam: Woonplaats: Ij

illllllllllllll ■■iiiiiiimi llllllllllllllllll illllllllll i illlllllll

PST Bericht aan de Lezers.

Zoolang de voorraad strekt stellen wij tegen inlevering Tan onderstaande bon, de lezers in de gelegenheid tegen een ongekend lagon prijs in het bezit te komen van een uitmuntend boek geschreven door den welbekenden volksschrijver J. VERHAGEN Jr., schrijver van Geloofshelden en Bloedgetuigen enz. Het is getiteld:

„Al® Zilver beproeft".

Eene geschiedenis uit den tijd der dragonades. Post 80 160 gedrukt. We laten hieronder de inhoud volgen om eenigszins te kunnen oordeelen op welk terrein de schrijver ons in deze roerende pennevrucht voert,

Hoofdstuk 1. De gebroederen Marot. 2. In de Herberg de Gouden Kroon. 3. Eene verstoorde godsdienstoefening. 4. Na vier jaar. 5. De vluchteling. 6 In de gevangenis en op do galeien. 7. Redding en belooning. 8. Samuel en Anna. 9. Naar beter land. 10 Menschenjagers. 11. In het gebergte en in het woud. 12. Nieuwe verandering. 13. God verlaat de Zijnen niet. 14. De Heere heeft het wel gemaakt.

Voor 40 cents afgehaald, naar buiten 50 cent per postwissel, franco thuis kunnen alle lezers, dit vonkelnieuwe werk bekomen.^

Met de aflevering zijn belast de Boekhandelaars H. HLURING-, Oude Spiegelstraat 7, J. KRAAN, Lange Niezel 16, Amsterdam. (9326)

war bon. *ws

Af te geven en op te zenden aan een der bovenstaande adressen. Goed voor het historisch werk van J. Verhagen Jr. Als Zilver beproeft: 160 bladzijden, waarvan hierbij het bedrag 40 cents, franco thuis 50 cents. Naam Woonplaats.