is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 372, 18-03-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

En sta de zee ook hol en hoog En zweep de storm ons voort,

Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord, En 't veiligst strand voor oog."

Gij begrijpt wel wat dat beduidt Maar let er op: Nog beter is Diet eerst in zijn eigen zwakke vaartuig uit te gaan, maar dadelijk plaats te nomen in dat groote schip, waarvan de Heere Christus het bestier heeft Het le>en is een groote zee, maar die in dit schip zijn komen eens veilig aan land en wel in een land zoo heerlijk, dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, al het heerlijke dat daar gevonden wordt. Wie daar nu heen wil, die ga tot den Heere en bidde Hem:

„Leer mij, o God van Zaligheden,

Mijn leven in Uw dienst besteden ;

Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand! Uw goede geest bestier mijn schreden En leid' mij in een effen land!"

INGEZONDEN STUKKEN 0buiten verantwoordelijkheid der redactie.) J

Aan de Eed. van de Amsterdamsche Kerkbode j Mijnheer de Redacteur ! j

Veroorloof mij in uw blad een paar beschei- i den vragen om inlichting te richten aan den S Hoog Geleerden Heer Jhr W. H. de Savornin ( ^Lobman, naar aanleiding van zijn opstel „Ge- i noegzame hulpe" in het n". van 11 dezer.

De heer Lohman schreef: „waarover hebben ï

wij ons nog

praktijk des levens, de werkelijkheid, in zoo flagranten strijd met de theorie, 'dat het verdere betoog van don heer de S. L. uiterst zwak wordt. Ik lees : „een arme, die door de kerk ondersteund wordt, moet voldoende ondersteund worden." Verder, dat „de armen getroost moeten worden naar dat zij van noode hebben1'' Iets lager: dat de diakenen de gaven zullen uitdeelen naar den eisch der behoeftigenV En eindelijk : „wij mogen niet verzwijgen dat ook in onze ; kerken de toestand nog zooveel te wenschen ! overlaat." j

Dan blijkt, dat de personen die „zoogenaamd" > ondersteund werden, dooreen genomen nog geen ! gulden in de week ontvingen." En de heer de i S. L. eindigt met den raad aan de diakonie om J „niet de zorg voor nog meerdere armen op zich 5 te nemen " $

Ik zou tot dit alles met instemming het zwij- ^ gen doen, indien de heer de S. L. naar aanlei- $ ding van deze treurige mededeelingen er zich $ toe bepaald had, om met don meesten ernst de leden $ der kerken bij hun plicht en heilige roeping te 5 bepalen. Maar ik kan niet zwijgen, nu de ga- $ achte schrijver begonnen is met vrij scherp den $ staf te breken over hen, die in de opvatting van ^ art 21 der Armenwet van hem verschillen. Te 5 meer, daar hij niet het geringste blijk geeft van $ onderscheid te maken tusschen hen die staats- $

armenzorg het ideaal achten

de praktijk gedrongen, willen aanvullen wat de

KerK schandelijk: verzuimt.

J.n daarom

4e. Stemt de heer S. L., ofschoon de waarheid zijner theorie ten volle vasthoudend, niet toe dat er ook een minimum van waarheid ligt in hetgeen ik dezer dagen in den Raad s| rak : „wanneer ik in 't water lig, en 20 toeschouwers staan aan den wallekarit te jammeren en 20 anderen te huilen, dan ben ik het schepsel dankbaar, dat mij op 't droge brengt, al is dat Bchepsel ook een hond ?"

Met de meeste achting UDw.

J. A. WORMSER. Amsterdam, 12 Maart 1894.

7011 1 Ir ffflfli'no nrin \n\ 1 rl rl nnl

te verblijden? Juist hierover, dat .! woord ontvan<rnn nr, 'j; ':„i.

wanneer eenmaal de kerk een arme „aanvaardde, $ in mijn hart en hoofd opdoen, en als vanzelf uit zij geheel voor hem te zorgen heeft en do volle 5 elkander volgen •

verantwoordelijkheid draagt." 0 $ le. Wat heeft een arme er aan, wanneer de

De „slechte bepaling van de „armenwet" wil 5 Kerk hem .aanvaardt", „geheel voor hem zorgen de schrijver „dan ook met loslaten." Die .slechte i moet" en „de volle verantwoordelijkheid draaat"

uepaiing zou oan zyn art 21 volgens de op- $ en haar

Gelegenheid om te helpeii.

Da dorcas-vereeniging „Johanna" is oen stille en toch niet ongezegende arbeid. Alle Dinsdagavonden van 7 tot 9 uur worden een goed getal leerlingen der gereformeerde zondagschool „Johaanas" bi,'een vergaderd om onder leiding van zuster de Wit en haar medehelpsters te naaien en te brei 30, ten einde kleedingstukken te vervaardigen, welke telken jare op het kerstleest aan die kind ?ren der genoemde zondagschool worden uitgedaald, welke er dan de meeste behoefte aan zullen blijken te hebben.

Die arbeid ging al vele jaren voorspoedig voort,

en tal van klendincstnkk-pn 7Ïin rond» vfirvfmv^

hen, die, door J digd en uitgedeeld.

Nu echter heeft onze zuster de Wit behoefte aan hulp, en komt bij andere zusters vragen haar bij dien arbeid behulpzaam te willen zijn — en ik ondersteun dit verzoek ten zeerste. Mochten er zusters zijn, die zich tot dezen nederigen arbaid der dienande liefde opgewekt gevoelen (en die zullen er stellig zijm zoo verzoek ik haar vriendelijk zich bij mij aan te melden, en ik zal

laar dan zeer gaarne mot zuster de Wit in

:: Z"S U£7 /y" a". vülSons °P- 5 en haar roeping jegens hem niet vervult (voor 5 aanraking brengen

vatting, die meestal gehuldigd en nog kort ge $ hun — en ook voor mij - is >t hetzelfde of ze $ anraklnS "renden.

i at- • , ° ° s 11UJJ — i» t iieiz;üiiue oi ze

™11 llüe; v»u xuerup m oen Aalster- 5 die niet kan, dan wel niet wil vervullen)? damschen Gemeenteraad zoo welsprekend - ï 2e. Waar moeten, indien „de stad" niet helpen maar voor mij met overtuigend — verdedied i«. 5 ma* .u. i X: _j... s.?..

TL- rvi;• j t.j. ■« , ° V 5 ö' hul loven, uit» aiiuer iiiko-

L. volkomen kunnen vereenie-en. indien rla

kerk. die de volle verantwoordp.liikViAirt rh-nnnt

-11 . ^ * '

W. HOVY.

S.

men hebben dan „nog geen gulden in de iveek," zoolang- de kerk haar plicht niet doet ?

3e. Wat moet er in dien tussohentiid fdi'e iavon

-m„„„ i,:. .. i.. . , . . S .>al1, u« nruieu, voor wente

we aan net Keerpunt de Uiakonie „de zorg niet op zich n ag nemen", in het betoog. En vergis ik mij niet, dan is de $ omdat ze geen geld heeft ?

die verantwoordelijkheid dan ook ten volle

I

aan- S

(N. Heerengracht 143.) 15 Maart 1894.

Correspo» dentie.

Door gobrek aan ruimte moeten verschillende stukken liggen blijven.

Red.

Advertentiën.

De Advertentiën maken geen deel uit van

het officieel orgaan.

Ondertrouwd:

JOIIAN FREDERIK DE JONG | en

f HILLEGONDA LOUISA PAULINA METIIöFER.

Zutphev, | Amsterdam, \

15 Maart 1894. (1017)

JNa een smartelijk liiuen werden

wij heden verblijd met de geboorte

van een welgeschapen DOCHTER.

Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen.

II GLIMMERVEEN. A. H. GLIMMERVEEN— Schrapers. Amst., 14 Maa t 1894. (1024)

Op den 31 Maart a. s. hopen, zoo de Heere wil, onze geliefde Ouders CHRISTIAAN ADDIX

en

ALIDA GEERTRUI VAN DIEPEN, hunne

25-3arige Ecfifvereeniging

te herdenken.

Hunne dankbare Kinderen, H0021 ADDIX.

| . A. G. ADDIX.

| Felicitatiën worden afgewacht Maandag 26 Maart.

Zoo de Heere wil en zjj leven hopen onze geliefde Ouders PIETER VAN RIETSCHOTE en ANNA MARIA MARGARETHA

PLEMPER, op 28 Maart a.s. hunne

12-34JARIGE ECHTVEREENIGING te herdenken.

Hunne dankbare Kinderen MARGARETHA MARIA,

ANNA MABIA MARGARETHA, ENGELINA GE8INA. (1045)

Zoo de Heere wil en zij ^7 H| leven, hopen onze geliefde ®*-t|j Ouders

^1 S. 8EIJMONSBERGEN fc

-*-o

E. BAKKER, g:

den 30 Maart a.s hunne

31-jarige Echtvereeniging fe

-41 te herdenken.

Hunne uui kuare KindereD, Behuwd- eri Kleinkinderen. iL Amst., 16 Maart '94.(1031)

Voor de vele bewijzen van belangstelling bij de herdenking onzer 12^-jarige Echtvereeniging, van Familie, Vrienden en bekenden, betuigen wij onzen hartelijken dank C. RIJKHOFF. A. M. RIJKHOFF(997) SOHLÖMAHN.

i Eben Haëzer.

5 Zoo de Heere wil en zij leven, 5 hopen onze geliefde Ouders ^ ABRAHAM KOCH

$ EN

J MARIA CATERINA VAN DER ! HEIJDEN,

5 den 23 Maart hunne

: 30-Jarige Echtvereeniging

! te herdenken. (994)

! Namens hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen.

\ Heden herdenken onze geliefde ! Ouders

: C. A. FRESE

en

T. VAN DER LAAN, den dag waarop zij voor

37'/s JAAR

in den Echt verbonden werden.

Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen.

Amst., 17 Maart 1894. (1026)

Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders

DIRK DEKKER en STIJNTJE BOMMEL, den 21sten Maart a.s. hunne

50-jarlge ECHTVEREENIGING

te herdenken. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. (1046)

Op den 8 Maart ontsliep zacht en kalm, na een langdurige ongesteldheid, mijn geliefde Echtgenoote

JACOBA ALBERDINA APMA, in den ouderdom van 44 jaren, diep betreurd door mij en mijne Kinderen.

P. VAN DEN BOGAARD. Amst., 15 Maart 1894. (1040)

Heden overleed na een langdurig en zeer smartelijk lijden, onze geliefde Vader, Behuwden Grootvader,

AMBROSIUS VAN ONKELEN, in den ouderdom van ruim 65 jaar.

(Jit aller naam, P. VAN ONKELEN. Amst., 15 Maart 1894. (1035)

Het behaagde den Heere, van

ons weg te nemen, onzeeenigsto lieveling, na een langdurig en smartelijk lijden in den aanvalligen leeftijd van 16 maarden

De Heere die geen rekenschap geeft van Zijne daden, trooste oi s in dit zoo smartelijk verlies. Ook namens de Grootouders,

C. L. DOERBECKER Jr.

D. H. DOERBECKER—

Roest.

Amst, 13 Maart 1894.

Korte Koningstraat 1. (1047)