is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 376, 15-04-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ölach

raatz ««wm»™

* * Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat do extra collecte voor de Hulpbeh. Kerken

„uiten de Classe zal genomen "i;

Zondag 22 April e. k., aan liet einde van alle

godsdienstoefeningen.

VEBHÏÏI3Ï» GEN

. In het belang der goede orde wordt

<lnn 1 nll/Vtl tll>r mmeente dringend Ter-

UÜU O

zocht, eventueele verhuizing schriftelijk te willen berichten aan den sub-Scrlha der. Kerkeraadg (den Heer P. GoedMys, Plant. Middellaan 64) of aan aderen hn* bekende? onderling der gemeente, of aan de Kosterij van de Keizersgracht-, Raam-, Funen- of Boomslootkerk, ter ontvangst waarvan aldaar bnssen zijn geplaatst, en dan «iet duidelijke opgave der namen en voornamen voluit van allen die tot het gezin behooren,

.. .. * i_.. « riamaanfft '/iSn. rIs-

Toor Kdover W ieacu u** —

ook van de pU*t* run waar en waarheen

verbiii*en. , x

Voorts wordt den leden dringend verzocht op dezelfde wijze bericht te zenden van overlijden van leden der Gemeente

* * * Vergadering der Corporatie Wijk IDinsdag 17 April des avonds ten 8 ure in de kerkeraadskamer Kerkstraat 109.

* * Vergadering van Gecommitteerden en Corporatieleden van Wijk I, op Donderdag 19 April e. k., 's avonds 8'A uur, Kerkstraat 10J.

* * Vergadering van Wijk-Gecommitteerden van Wijk IV, op a. s. Donderdag, 19 April, des avonds SVu uur, in de doopkamer vandeFunen-

De vergadering met bezoekbroeders moet om bijzondere0 redenen worden verdaagd.

* * Vergadering van Gecommitteerden en Corporatieleden van V/ijk V op Donderdag 19 April, ten 8'A ure des avonds, kerkstraat 109.

* _* Vergadering van Gecommitteerden tol Wiik VII, met Corporatieleden, op Dondeidagavond. te 8^ uur, in de School Bloemstraat 148.

* * Vergadering van gecommitteerden met Corporatieleden voor Wijk VIII, Donderdagavond 8 Vt ure, in het wijklokaal korte 1 rmsengracht 9.

bijbellezingen.

Maandagavond 8 uur, in het Wjjklokaal Govert Flinckstraat 191.

Spreker: de Heor A. F. Weiman. Woensdagavond 8 uur, Oostenb. Middenstraat 00.

Spreker: I)s. N. A. do Gaay Fortman. Donderdagavond 8 uur, Elandstraat 84.

Spreker: Ds. 0. A. Ronier. Donderdagavond 8 uur, in het gebouw der Ver eeniging „do Zendingzaak", von ZesenBtraat 50.

tipYtkw s do Hoor II. A. do Ruitor,

van Ouderkerk a/d. Amstel.

ver eeniging voor lager onderwijs op

Geref- grondslag te Amsterdam.

De gewons jaarvergadering der Vereeniging zal D. V. gehouden worden op

Vrijdag 20 April 1894,

des avonds te 8 ure, in de Kerkeraadskamer, Kerkstraat 109, alhier.

In die vergadering zal verslag worden uitgebracht door den Penningmeester en den Secretaris, en moet voorzien worden in de vacaturen, ontstaauie door het periodieke aftreden van de (herkiesbare) bestuursleden, de Heeren H. Bijleveld, Dr. W. Geesink, W. Hovv, W. Kuijper en Ds. H. W. van Loon. Alleen leden der Verceniging hebben toe-

gan^' J. A. WORMSER, Secretaris.

t,* D». van Schelven kan Maandag geen Spreekuur houden.

Catechetisch Onderwys. *#* Van wege de predikbeurt op Woensdagavond kan 1)». van (Schelven dien dag alleen te l on te 4 uren catechisecren.

Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, te Amsterdam.

BESTUI3 JtBVERGA.DEBlNU' op Maunaag, aei 10 April 1804, doH nam. to 1%, uro in do Kerk ut runt No. 10!).

J. A. W OHM BEK, Secr

Driemaandelijksche Staat van Ontvangsten en Uitgaven der Diakonie. 1 Jan.—31 Maart 1894.

Ontvangsten:

Collecten f iqok'w"

Extra Giften " 1^25.^0

Verpleging Ouden van Dagen . n 100.— Idem Krankzinnigen . . n 14.50

ƒ 84S1.E85

Uitgaven:

Bedeelingen f

Verpleging Weezen " 1008.71

Verpleging Ouden van Dagen . n 350 —

Idem Krankzinnigen . . " 450.—

Onkosten " 6-^

ƒ 6341.175

De Commissie des Kerkeraads tot nazien der Diakonale rekening over 1893, kon niet anders

dan wijzen op het treurig verscmjnsei van ucl tekort over dat jaar, wat den Kerkeraad aanleiding gaf den wensch uit te spreken, dat de gaven mochten toenemen.

Nu schijnen deze 3 maanden voorspoediger voor onze kas te zijn geweest, want het verschil tusschen ontvangsten en uitgaven is ƒ 2120.51, doch dat is maar schijn, want de toegestane gelden ter uitdeeling bedragen ƒ 2137.90.

Dit bedrag is alzoo reeds bestemd, en kunnen wü voor geen ander doel besteden, maar moeten door ons disponibel gehouden worden, zoodat de werkelijkheid is, al is het klein, toch een tekort.

Gemeente des Heeren, ons dunkt hiermede een genoegzaam overzicht te hebben gegeven van den stand dor kas.

Vreemd zal het u echter klinken, dat onze Vergadering toch de vrijheid nam, de gewone subsidie voor het onderwijs ad ƒ 500. toe te staan, doch wij meenden dat niet te moeten nalaten om reden uwe weezen en de kinderen der bedeelden kosteloos onderwijs op de scholen ont¬

vangen. Wij zijn niet verantwoora ais nei nog eenigzinds kan, waar genoemde kinderen dat onderwijs genieten, niets bij te dragen in de kosten van het onderwijs.

Gaarne zullen wij zien dat zulks niet de laatste maal zal zijn, en toch, Gemeente des Heeren, moestnn wü wol onn fïnmmissie flor Scholenschriiven.

als een volgend jaar de staat der kas niet beter was, er op de gewone subsidie niet kan gerekend worden. Die toevoeging moest wel geschieden als de Gemeente in het oog houdt dat de ontvangsten dezer drie maanden ƒ 661.95 minder zijn dan in den zelfden tijd van het vorige jaar, in hoofdzaak daaruit voortvloeiende, dat ons aandeel in de algeineene armengelden dit jaar beduidend minder was dan een vorige keer.

Worde deze mededeeling niet zonder aandacht gelezen; mocht dat blijken uit de goede opbrengst der collecten en extra giften.

Namens de Diakonale Vergadering, W. 11. VAN SCHAICK, Praeses

F. L. V AM DEK liUM, Scriba.

J Christelijk Onderwijs.

5 Mot Viartpliiken dank ontvangen: Voor de

\ Scholen: door Diaken Weiss twee coupons te 5 samen ƒ 4.50 ; door Diaken van Loon, bij ZE. be5 zoru'd ƒ2.50; door br. Diakenen van twee nichtjes 5 f S. 50 c., 50 c., Raamkerk 50 c., boeten I ter gelegenheid eener zilveren bruiloft v. d. K. $ 72 c., door de Hoofdonderwijzer J. C. v. Eijken, 5 van Goenraad 50 c., Johannes „halve eerste week5 geld" 50 c., „bij de plaatsing van Agatha" ƒ1.—, s idem van Willemina ƒ 1.—, Anna en Bernaid $ 26 halve stuivers (driemaandelijksche gift), fooi $ bij het betalen eener rekening ƒ 1.—; door 5 den Hoofdonderwijzer H. Lankamp Jan „eerste $ weekloon" 60 c., J. v. S. „voor .zijn verhooging" $ 50 c., M. W. „bij het verlaten der School" 2o c., $ door 'leerlinge van S. „van grootmoeder" ƒ 2.— ; 5 door den Hoofdonderwijzer W. de Jong Jr. Mej. $ v. V. 50 c., M. K. 25 c., J. B. 25 c., H. B. 40 c.,

^ ï i*.... n \T V»r.n>. Knciö rlo lrlpinp VAr7fllTlft-

< ïeermige u. v. uxt uaai -

$ laar" ƒ6.16, benevens 1150 postzegels en een 5 buitenlandsch geldstukje ; door den Hoofdonder5 wijzer A. Sweers, van kinderen V. 25 c., Gerrit 5 eerste weekloon" 50 c., Juffr. H. / 1. , ^ed. i p ƒ3.—, v. D. 50 c., C. S. op grootvaders 75en 5 verjaardag ƒ 10.—, Mej. S. ƒ 15. ; door Ds. v. 5 Schelven, collecte bij het zilveren bruilottsieest $ der fam. B. 4.05^, N. „opgespaarde halve cenS ten" ƒ1.53, van een catechisante ƒ1.—, F- P5 bij mij bezorgd ƒ6.75; Adam, als voren 1325 $ postzegels ; van het opwisselen van diverse vreemde ^ muntspeciën uit collecten ƒ 6.77 ; de opbrengst 5 van eenige verkochte gouden en zilveren voor5 werpen ƒ 14.60 ; uit een busje op het dienstboden5 kransje N. Heerengracht 143 ƒ 7.89; nagilt voor $ de collecte in de school Zeeburgerstraat op 1 | April G. ƒ1.— ; door den Hoofdonderwijzer L. i Meijer B. bij het betalen eener rekening ƒ1.—, $ J. H. H. bij het verlaten der school 50 c. Voor $ de Kweekschool: door den heer P. v. Eijk een

$ obligatie groot ƒ101) in ae ■'* put. geiaieeumg uei 5 Kerkelijke kas te Poortugael.

5 De Heere zegene deze gaven der liefde!

W. HOVY.

Kleeding voor onze armen. $ Er zijn niet weinigen onder onze armen, die $ de noodige kleeding missen om in's Heeren huis 5 op te gaan of hunne kinderen naar school, cate$ chisatie of zondagschool te zenden. Daarom be5 velen wij ons aan, vooral in de voorjaarsdagen, 5 als er opgeruimd en vernieuwd wordt, om alle $ gebruikte," doch bruikbare, zoowel boven- als $ onder-kleedingstukken, die nu als vanzelf $ voor den dag zullen komen, aan ons ter uitdeeling 5 onder de armen te willen toezenden. $ D. GOLDSCHMEDING, Warmoesstr. 118. * \ P. VAN LOON, Nassaukado 372. 5 J.' H. NEUMANN, Marnixstraat 8. $ F. W. v. d. BERG, KI. Kattenburgerstr. 25. $ A. P. ICNAPP, Oude Hoogstraat 6. ? ,T ROOS, Wagenaarstraat 49 $ J. FELLINGA Jr , Govert Flinckstraat 308. 5 q H GERRITSEN, Kinkerstraat 19. 5 A. DOOYEWAARD, Marnixstraat 301.

$ J. H. WELZENBAGH, Bloemgracht 158.

$ »„* Met dank ontvangen van Br. J. P.,gecol-

$ lecteerd op een vergadering ƒ 2.50 voor de

$ Kerkelijke Kan en van Mej. M. M. ƒ 2.50 voor

? or ze ÏVeezen. „ „

D. J. KARSSEN.

5 * , * In dank ontvangen voor onze Scholen door $ Br. J. H. Beijer ƒ 2.50 van D. K. $ II. W. VAN LOON.

ï * * In dank ontvangen voor de Kerkelijke ^ Kas: ƒ1.- van H. B., ƒ 2.50 van H. d. V., | ! en 2 iaarlijkstclie inschrijvingen ad ƒ 5.— van i M. W. en A. B.; voor de Scholen: f 2.50 van \ R.; en door de Wed. K. ƒ 25.—- van hare overJ ledeoe Zuster S. D. L. voor Ermelo. \ C. A. RE NIER.

! * * In dank ontvangen voor de Kerkelijke $ Kas, van de Heer H. P. te B. 2 coup. a ƒ 11.25 j S te zamen ƒ 22.50.

A. KLEEMAN

| te zamen j aa.ou.