is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 380, 13-05-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

GOLDSCHMEDING'S PIANO'S

en

Amerik. ORGELS

worden bij toeneming gevraagd.

GROOTE MAGAZIJNEN Warmoesstraat 141 AMSTERDAM.

Vraag de Cotalogi, alsmede Conditiën voor Iluren, Ruil en Termijn-

HE9IESM9HBH Het Goedkoopste

adres yoor Manufacturen en gemaakte goederen is het magazijn DA COSTA.

Jacob v. Lennepstr. 21.

Poor deze berichten wij UEd., dat wij de BROOD- BESfHTTrT en KLEINGOEDBAKKERI.I van <L Heer JK I.F'I5Ir hebben overgenomen, en bevelen ons door deze beleefdelijk in uwe attentie aan, hopende door een prompte en netto bediening 5 uw vertrouwen waardig te maken. S

5 UEd. Ow. Dienaren,

\ B. G. VAN DER ROEST.

1 ,uo„ J- H. KERSSEMEIJER Jr.

; ( 'L' Hugo de Grootkade No. 2.

\ AlIe werkzaamheden worden door vast ver j I */ bo,Hlen Personeel> onder bekwaam toe- \

| Z'Cllt' (lese!i'k 611 bil,iik nitge-1

l o\voerd- i

j BEHANGERIJ^^, ' A\ Bflfamwrii !

^ BRUSSELSCH ^ 9ef'J'

TAPES TB, Y, ^ /fA\

! Koehaar Tapijt, ^ / X,

uvoleuji. s. ƒ fy \ \ wjr

| VLOEBZEIIE Jf, <'/\

GOJFt O IJ NS TO F FE IV, ^

| ^ ^e> * v

| Crème Linnen, Lancaster, \\ ^

CRÈME FRANJE, (1278) / |

Afgepaste Gordijnen.

GROOTSTE SORTEERING Gegoten cu Geëmailleerde i

FORNUIZEN.)

RUIMSTE KEUZE IN

KINDERWAGENS.!

s

Tuinbanken,

LEDIKANTEN, Gas-F o r n ui ze n |

en B-A/DIBIINr-

WASCHKETELS, Huishoudelijke Artikelen.!

V «Cr *

(1487) Zondags gesloten. ! T t O E R Z 1?. ff ■ tv

APOTHEEK.

De ondergeteekonde bericht het )ubliek, dat hij aan zijn Drogistïaak eece APOTHEEK verbonden ïeeft.

De recepten worden tegen zeer lillijken prijs gereed gemaakt en oor dienzelfden prijs aan huis lezorgd.

NB. De Drogistzaak zal op denelfden voet worden voortgezet.

—1

J flac. Kinadruppels de Yry ƒ1.—.

(1360) J. G. ELSMANN,

Tan Woustraat, 56. Apotheker.

M. N. LINEMAN,

n Gouden- on Zilveren werken; ok Horloges, de fijnste merken; iet garantie, en wel twee jaren, •ud Goud, behoeft go niet te bewaren, Iraveert Knnstletters, naareisch oor een zeer civielen prijs; (1486) p Metalen en Glaswerk beide ÜvLDERSCHE KADE 53 tramzijde.

Efin Stu^arlnnr

i J

fedt zich minzaam aan; werkt net in billijk.

[Adres met franco brieven, onder

Bn 1A"7Q 1 . r». .

uoi» uuruau v/a. maa. s ^ __

TE HjUUR een bijzonder van j DAMRAK

Yuurzien, zeer net

Uoveiihms.

iurpr. ƒ16.— p. m. Rechtboomsloot $ Geïllustreerde Catalogussen GRATIS verkrijgbaar.

I) t.A havraira-n ohlon.. /1 & —

Mevrouw VAN SPANJE, Frederiksplein 4, vraagt terstond voor Aaterdags eene nette

W erkvrosaw,

van goede getuigen voorzien. (1482) Een jongste

Helpster gevraagd.

Fröbelschool,

Haarlemmordijk 152. (1508)

Een Huishoudster,

Geref. Godsd., 38 jaar, zoekt zoo

SDOediff mop-Aliiir -nlfldtoir.» ~

«, x o Wlll ccue

J huishouding alleen te besturen, of 5 wei als assistentie. Fr. br. onder $ lett P P, bij den Boekhand H. J. J W INTER , Goudsbloemstraat 41, s Amsterdam. (1506)

5

i Wordt direkt GEVRAAGD, een 5 fatsoenlijk, vlug

Barmeisje,

J beneden de 16 jaar. Adres HemonyJ straat 44. (1500)

^ GEVRAaGD 1 Augustus a s., j in een net klein gezin, een

IVSeid-Alleen,

J boven 25 jaar, gced kunnende koken 5 en werken en van goede getuigen 5 voorzien. Loon ƒ 100. Brieven fr. $ letters AL, aan den Boekh J. C. 5 VAN WESTERING, Von Zesen^ straat 116. (1521)

$ GEVRAAGD! ~

Eene jongste Helpster; zich te vervoegen Dinsdagavond van 6—8 uur aan de voorb. School, Conradstraat 60. (1531)

Meyjes & Höweler,

19

Op liet nummer letten s. v. pl.

TE flüüR.

Een Huis met Tuin, 1ste en 2de taere, 1ste Jan SteanHti 'flflt tf» hr>_

bgen bij J. WIELENGA, Hei-

«ocg o, oigarenwin/cei. (1534)

TE HUUR

mgeboden een Kamer, (gemeubeierd of ongemeubeleerd), Wittenurgergracht 49, boven. (1517)

rpK Hinik

in 3e BOVENHUIS, voor een klein Bzin, ƒ 2.50 per week.

v mkenstraat 169. (1530)1

TE HUUR (810)

'jj Ger. Lieden, burgerlijk en net, p8toff. Slaapkamer, met of zonder jension, Bloemstraat 59, boven.

TE 11 0 U II:

EEfl U\i BOVENHUIS

aan den Amstelveenschen weg No 146, met prachtig uitzicht op Vondelen Willemspark en Slotorweg in de onmiddellijke nabijheid van de kerk van Overtoom en de tram.

Huurprijs f »«0.— 's jaars. Dadelijk of later ta aanvaarden (1485)

TE HUUR:

een modern, ruim Bovenhuis, Kerkstraat bij de Spiegelstraat 184, net uitzicht in tuinen, van alle gemakken voorzien, & ƒ300.— per jaar. Te bevragen in het huis. (177)

^ Ie Huur, Riant Uitzicht,

$ 2o en 3o BOVENHUIS, elk 3 lca? mers. Alcoof. Keuken, ni PTiathn^on.

^ kamer, gr. Zolder, van alle gemakken 5 voorz., met een onbelemmerd uit5 zicht op 't 8,'boonste gedeelte vau J dei Binnen Amstel, ip 't Zuiden ? gelegen. Billijke huurprijs. Adres ^ W. v. JAARSVELD, Zwanonburg5 wal 88- <939)

I J. JANSEN,

5 Stucadoor.

18L0EMSTBAAI' 40.

^ verzoekt beleefd UEds. gunst en

J recommandatie, tot het U'itten

^ ea SSepiH'eereie van alles wat 5 tot het vak behoort.

4 Netjes en solied werk. (1537)

,„GEVRAAGD als Meid-Alleen, eene eenvoudige, degelijke

DIENSTBODE,

tegen half Juni, Overtoom 77.(1529) Men verlangt met 1 Aug. eene

bekwame Tweede Meid,

aanbiedingen in persoon, 's avonds tusschen 8 en 9 uur. Roemer Visserstraat 31. (1528)

^KINDERMTlSJE gevraagd,

van 1^2 tct 5 uur. NASSAUKADE 118», 1ste boven-

j(lf>27)

huis.

-C> -V

ene juffrouw beveelt zich minzaam aan voor het Wassclien en aan kant maken van alle

soorten

Pijn WascligoecL

Ook niet' ongenegen eenige nette klanten over te nemen. Tevens kan eene netto Leerlinge eenlaatst

Wurden. Adres Mei, TEN HAVE,

le van Swindeustraat 91. (1520

"Tv. ïhVT*ïj iv,

HOVENTER..

Alexanderstraat, No. 14. N.-Amstel. i^Keveelt zich minzaam aan tot het aanleggon en onderhouden van tuinen, levering van Planten, Bouquetten,

ir . TT • • / 1 rt" i\.

ivrausen, v orsieriiigen tnz. (ïzozi

J. 3ST. BJüAGEIi ~ Mr. Stukadoor, 161 Westerstraat 161. Beveelt zich minzaam aan. (1496

i