is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 392, 05-08-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschenen bij A. FERNHOUT, Rozengracht 55:

T TT*: TTWr r

^ P"otogratisch portret

Bladz.

5 Bjj H- SCHOORL, Witten-

^ oxrgergracht 53, is verkrijgbaar

^ ^ vo, is verjKrgcrbaar <

Ds. W H O-TSPFAT \BESSENWljN. 14°,'

* J-vJTJIOJ JCj1> . 5 Levert alle bestellingen tot de I kan CABINETFORMAAT f \ _ $ Bank etbakkeri ï S eon k , 0 50. ,20,0) j (2051) ;

Iioopjong-en.

tt , , __ . ' ' < — — _____ > Hif ü" va:

Het zoo boeiende werk van: | PRFVFRQ Q " ^ (2093)

J. VERIMGES Jr„ Geloofshelden I Chir- I E Gevraagd

' J -J , , ! Leidschegracht 43. jfti"

,-_TOkr J?* *'«««18» 1 |S&Ï»

m fraaien linnen band voor [ }|g S SPF@HVPrhlIIirr!os*iI > Een fat80en,]Jk

Ieder zal moeten toestemden dit Ho?» 5 5 "ïi I Ls BSütli 0@j j| 5

|» s* r tr< * ^ I Smidsjongmaatje SSfB! k"„ -^5SX4tó i r™-f '»,?■ oüdheL™, A ffrmhaht O , - !»ISVS/W',"; i «<*»•>•

n, rtnNHUUl, Rozenoracht 55 jAlgem. Adïert.-Bur. T H VAK ^ Een MEISJE T

-jfc^ï—HT rr-T-^-Sü4' I """■ "■ <»" | ^Sürjs^ast

«•"G btudieboeken I J-H J Ochtman j MEiD-ALLEEN,

in gebruik ot> het ! 79' Haarlemmerstraat 79. \ J!Leen hIei" S'izia- Brieven franco

wcötoiungen tot dt

Banij: eth»irt3-o«!s

hplmnmnrln

XW1UO. 2(,n

\ /

J^en longen van IQ ?. ia •

o, li: iaar

;, en een goede hand schrijvende

dadel il Ir o-nr\7 r,n,i-r.i. JTÜUUe»

ï»— 6^iaaiBü woraen on

Kantonr vaa,. ^ , ..¥

Sko- f

Z ^ 8an het Bui'e™ van

"• (2093)

Gevraagd;

Een vertrouwd Persoon om een courant artikel aan Winkeliers te verkoopen, tegen hooge provisie.

iii leven franco onder No 2085 Bureau van dit Blad.

Een fatsoenlijk

Smidsjongmaatje

gevraagd, bij W. OUDIIETISDWN

,n- , , 1

, Jr. iett k. H. a h. 5

5 rif™ Advert.-Bur. T. II. TAS S Een MRTS.TK

voorzien, zag zich gaarne geplaatst

htman j MD-ALLEEN,

■Straat 79. | |"He°n p ein Sezi,n- Brieven franco.

we Tabak S '• c-vaV"m&eSo^S'S; Oein ; UQ' (2103)8

'lge- (2065) i \A/0rdfc GEVRAAGD i„ eerThür-

! ge!' «ezin met kl. kinderen, een

yiyiNfi Si Rt fet l'^-meisje, niet ouder dan ï Hi inib, 5 16 jaar. Zich te vervoegen des avonds

wer, 1 gJir/soKr,Br'» %&+

iet leveren van ) — i«u»d)

aiidsteenwer- 5 r n, .

! .Ee", flinke Dapeid

iet het trans- ! r^!,' ""T va" ?oede getuigen voor-

rken va" ^ H' ,GR00T' Yillke"^ straat 53, Bovenhuis (2079)

14• | M ieiisttinelsje

de Wester- | °m ,da^ellJk in dienst

(1860) ! Bovenhuis. 9S' *fe

' " S "" ~

Is i Gen 3e Bovanliuis,

I • ! "\i ho°S> • T00r klein gezin, huur

Ii"lPQ ! • £er maand, eiken werkdag to

iVJCÖj j ZIGn> Haarlemmerdijk 120. (208S) >ns. (1088) !

«79.1 TE HUUR:

BRINK | 2°r.v,"?IEp,l|It~

k aan, roor ! Dagelijks te bezichtigen en te berepareeren 5 v1'3?011 het huis. (2061) (1983) J

i TB HUUR:

tBAAK. i Een BENEDEKHUIS tegen bile en kleine J!)Kon prijs, te bevraggn in het huis aflossing, k \ Kerkstraat 99. è° (9m£ ' er No. 2087, | ( '

—— | TE HUUR. ~~

"S' i ,,:'™ tweede bovenhuis,

; Jacob v. Campenstraat 118, dagelijks 161', | l„ieZp 'ff"] huurprijs ƒ3.75 per 5 S Een Onderste VOORKAMER t > Wagenstraat 12, huurprijs f 2'2rl L aM h6t ! P"' week. _ Adre8; WP /AA2f , veld, Zwanenburgwal 88. (1670)

J. H. J. Ochtman

? 9. Haarlemmerstraat 79. Handel in tmiwa Tahnt

M • "ïllïMOIUIÏI, s • ,, .. .

2 "SS. Stedelijke, o. aooo»™ n., ' . Im ' frw«» « Klein

WwSStiz Isïsp rs™° i - ~

SSSSwPS I W- *• BRENNING,

' op leder gebied. | STEENHOUWER,

Verschellen /lo « •» ~ S !?rVOelt 210,1 aan tot het leveren van

««wenen üe Agenda voor 1894 -95 $ Earmev '(. ****- e" ^ndsteenwer-

o7a^ 7-;-r% i ' i ' ^raizerken en iiioiiiniionton

, P linnen band f o.eo. ! Nette bewerking en billijke pilzen.

HÖVEKER'S BOEKHANDEL iswF1-"1

f, , ' 5 WOONPLAATS:

ftaïverstraat 154, Amsterdam s Rozengracht 14.

' «igi ualll, (2077) J werkplaats:

^ ywruiK op het

GEREFORMEERDE GYMNASIUM

GOLDSCHMEDING'S !

n b A m ai $ 1

riMIMU s

EN

Amerik. ORGELS

rden bij toeneming gevraagd.

GROHTF MAnA7luirfii

^ ^ ivircunc.i.jnii:^

Warmoesstraat 141 1 AMSTERDAM. I

Vraag de Catalogi, alsmede Con- $ tien voor Huren, Ruil en Termijn- 5 tahDS- (1373)

" /

M. BREEBAART,

n—«. .. 7

en njuste keuze

Amerik. ORGELS,

Smith, Worcestep, Story & Clark.

uamrak '11.

ujiiyiteprgzen. . ___ - -"6"■»"

5 ",v" "ivens met het trans- b," ,au S"eae getuigen voor

LP^T„en rr, S>-afwerken van de H- GROOT, Vinken

^ "^giitiupiaarsen. 5 «««»« <jo, r>uvennuis C2079Ï

WOONPT, A ATQ • > '

Rozengracht 14.

WERKPLAATS :

Pnusengracht naast de Wester (1860)

Ypen, Beuken, Eiken, Esschen, Esdoorn, enz.

i?n/mGEZAAGD en ROND, ROOD- e! ORWS^RïJSTijOUT. a. r*. vijf l)ij,rv öxide Schans 43, over de

-tvomngsbrug. (1118)

11 Vraaat uaxklr's !

fj — - »■ »B tl V S

| Zandkoekjes, J

$ nu cent 1>er on8, (1088) j

i ï v. öldenoarneveidstraat 79 :

— !

|J. VAN DEN BRINK,

J Kleedcrmaker,

$ beveelt zich leleef'delijk aan voor

! van Z ' J5e0i'011 e" rePa'reeren ^ van lleeren-Kleedine-.

BLOEMSTKAAT No. 25

Dames!

et gij wel dat men de ruimste ' geaard aan deugdelijko eoe•en en lage prijzen vindt in het cende Manufactuur Magazijn

«DA COSTA'%

racob van Lenneimf mn< 01

Zondags gesloten. (2075)

P. LAMERIS Wzn

horlogemaker

Leidsch est raat 81, |

j «El» HESOHIKBAAH.

I posten lrypf°theek' "ro°te en kleine

5 P°sten' met en zonder aflossing- a S n pCt. Br. fr. onder No. 2087

S bureau van dit Blad. '

Een .T TT 1? t? rv tt ttt-

- - a. A xi u u >v kleine

Goedkoopst solied adres, hij nette menschon. '

Cl ooq\ 5 r."r- lr-> °nder letter X

, j uureau van dit Blad.