is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 399, 23-09-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

voor °de is&fc ss | rr'™i Ti ;, **, * 'Tn? ST 1 «•*•* ** »«>» *■ •»«"

tairen. $ . °o dwalende broeders onder de hierarchie ^ op de particuliere school moet betaald.

Enkele rapporten worden uitgebracht. $ bet °°g gehouden worde. J Duurder is het bij ons dus altijd • dat is

Na de rondvraag gaat de praeses voor in dank- $ Men late zich daarbij maar niet prikkelen $ nu echter niet anders • daar kan niemand gebed en sluit hij de vergadering. j door de tegenwerking, die nu van de zijde | op dezen oogenblik iéts aan veranderen •

\ dier broederen georganiseerd wordt in eene $ daarop te letten komt tepas, als men geroepen Gereformeerde Kerk te Amsterdam A. I Z0°|f^mde Evangelisatie, als het eenige | wordt de mannen te kiezen, die in de raden J middel tegen de Doleantie, naar de uitdruk- ^ en staten de belangen des volks hebben te

% * Maandagavond VA uur Kerkeraadsver- ! Van ^ He™den P^likant te | behartigen.

gadermg m de Nieuwe Kerk. $ u'aen- .. $ Dat is eene soort van boete, die de overheid

* Onze arbeid en strnd reikt, Gode zii dank $ nT1^ ;nfl, nn iQQV 1 . i

, i iii,- i-i-l Ja 1 °P Jaar (,oet be:alen voor onze

Diaconie halfjaarlijks,die collecte. booSer dan den handhaving eener hierarchie, voorkeur voor een onderwijs naar Gods Woord

Geliefde Gemeente! \ door een aardschen vorst over Christus' 5 waaraan wij ons hebben te onder n '

Ernstig en zorgelijk zijn de tijden, bang is de | ^ 17 " , | d™ Heere dankende, dat wij het tot dien prijs

toestand 111 vele gezinnen, en kommervol daarom $ ' . nageslacht onzei mauelaarskeik ondei j m0gen hebben; al blijven wij tevens ons <*oed wordt ook door Diakenen dit najaar en den $ eelf bai"er ™t de onverbleekte kleuren der $ recht a]sj bu handhaven, dat het anders winter tegemoet gezien; als wij letten op hel ï vaderen! $ , •• 8 '

hooge cijfer thans reeds wekelijks en maan- $ - S ' u

delijks als vaste onderstand verstrekt, waar zal $ 5 wanneer ieder dat met ernst naspeurt,

het dan heen moeten als de koude invalt, en I 5 dan twijfelen wij niet, of de post schoolgelden

zoovelen, nu nog werkzaam, en anderen die al 5 Onze Scholen in nood! Zoo luidde de bede 5 onder de ontvangsten, al is die reeds tamelijk ™s af en to® ie's verdienen, geheel buiten S om hulp, die in 1892 gericht werd tot de j hoog, kan nog belangrijk klimmen.

menschelijke beTèleTing lAets an™rs verwlchtem 1 ^ ^ d® Ge^forme®rde kerk; j Maar toch blP dan nog een aanzienlijk

Gode zij dank! Hij regeert! en Zijn goedertieren- $ mogelijkheid werd toen uitgesproken, $ tekort ongedekt, ook al doen alle ouders wat

lieid is verspreid over al Zijn werken, en geen $ dat. eene der scholen zou moeten gesloten, $ zij kunnen; slechts een klein gedeelte kan muschje valt op de aarde tegen Zijnen wil; — 5 indien de dingen bleven loopen, zooals tot $ de volle f 20.— betalen

zjszSdidfiiiTKis!i„o r , , J„ Dr,oorm r"1-"» belpe,""i tan<1 dsr

en in bijzonderen nood ook bijzoaderen zegen te 5 Uelukj£'g met, doordien de kinderen ont- ^ broeders en zusters ingeroepen, die zeiven schenken. Der Diakenen roeping is en blijft het | braken j want door de goede hand onzes Gods 5 wel aan deze scholen geene behoefte hebben, zich daarom tot u, geliefde gemeente! te wenden; i neemt de begeerte naar onderwijs met den $ daar zij öf geen kinderen hebben öf hun staateneestXr7L0ffï die d??r df:n "eere( in $ ^ybel "iet af maar toe. 5 kinderen elders moeten zenden; maar bij wie

Le ' gf £bt ! K ^ ™ "" T"?' klilClU# ' J°°b *"■«ke'K, '»=" e» "P ê»»'*

maar bedenkt dat de toestand nu ernstiger dan 5 veeleer over gebrek aan ruimte, om aan 5 hart om, door christelijke toegenegenheid ■ geooit is, en wij daarom biddend hopen dat uwe I de vele aanvragen te voldoen. $ drongen, aan financieel minder sterken de

gaven dan ook aanstaanden rustdag bij den uit- 5 In het algemeen werden en worden de $ helpende hand te bieden.

gang onzer kerkgebouwen milder dan ooit zullen 5 scholen ook bezocht door dn kinderen vnnr $ l ± i

vloeien. Bovendien heeft deze collecte slechts L,,Qnro . i + i , klnlelen v001 5 Meeat en eerst moet daarvoor in aanmer-

tweemaal 's jaars plaats, waarvan deze nog wel $ T , Z1J besJe,nd zön \ wel is er geen vast 5 king komen het geven eener vaste bijdrage ; tegen het wintergetijde. Geeft daarom, geliefden! $ ™ gek te betalen, wijl ieder ouder geroepen j immers zijn de onkosten waarvoor het Bestuur geeft blijde, geeft ruim, en moge God de Heere > wordt zichzelf te taxeeren en naar vermogen $ der scholen staat vaste'ui toeven die nn «p-/pHp om Christus Wl'®r gewiUig en bereid toe maken | ^ ïich ie kwijten; „„r ,„or kinderen »„ Be |

r wTmL* ï!taCOme: | zinnen die meer dan / 20. kunnen betalen, 5 zich verbindt; waarop ook door allen die

H SSM'5 "1Jt 'e, SclJ10len/iet1 best®md 5 gelukkj8$ bezoldigd moeten worden, gerekend wordt met Amsterdam 'l8 Sevt Jli S °° dezulke" do gelegenheid met moeielijk $ hun leeftocht en dien voor hun gezin.

• * CerollPrtP n i , ! 1 T, liinderen onderwijs op Dat kan moeielijk geheel afhankelijk gelaten * jec°lle^ee d in de Oude Kerk ten behoeve J goeden grondslag te deen genieten. $ van de anicht wisselende onbren /st rlpr

Leiden ƒ5 Doofstomraen-&estlcbt -Effatha" te j Maar het kwaad zit in de geldelijke be- j Jollecten. opbrengst der

II. GROENENDIJK r.Azn | zwal'e"' waarmede de scholen hebben te | En nu schuilt daarin eene tweede oorzaak

• 5 worstelen. i „„„ w , ....... _

^ icviA Uv u glUOLO LC3HUI Li, Ual LltJZiO LictllJctttHlJllöCUt)

S T 1 • S LC1VU1 ü, Uctü litlllj cl Lil lij IVoüLLc

Amsterdam, 23 September 1894 1 '+ ?6 • i ' naar I insckriJvingen niet zooveel opbrengen als be-

t . i' schlJnt zelfs, "i den laatsten tijd, eer meer $ hoorlijk zoude zijn.

sisvLadtriirltLt d J0Hgï !e^0UdP" °laS" I mmJel'; 611 dat bedl'ag k0mt °P Verl'6 "a 5 In ^892 is met cijfers ons voorgerekend,

NaliS de ondpribp6]g0d 1 ï S\ n ^ ft ^5 V°01' i°°PenCle jaal' W01'dt het i dat het ?roote kwaad daarbö zat in bet feit, zijn Sde wpÏvS t f® 6n, ? ,We^ gei'aamd °P een ZeS a ZWen $ dat de hreede klasse van burgers niet naar vereeÏncr dfr Tl ' 7^1' f, VM ® ï H gr i" S vermogen steun schijnt te bieden

Liende foLftLt r'ï r f' J /frgf" I m 'jk dl'eigt bÖ Zulk een toestand het ^ Dat is eene ernstige aanklacht, waaraan

Dat is Zï112 de1Geref0™eerdekerk- f7aar al. °eer, dat het zal moeten komen i een ieder zich heeft te toetsen, of zij hem eene goede tijding ; die ook eem- 5 wat hierboven werd genoemd : het sluiten 5 00k CTelden kan

verschijnselen^ dl^hT ^ Waal'te°6™en f V'™ ^ dei' Seh°1f"'^ Zi)°n er niet misschien zelfs, velen, die aan houden dan or) tot Pll J kP gesche"en °at Z0U ^.'schrikkelijk zijn; dat ware eene de Hulpvereeniging voor onze scholen hun te worden aaleWd ^ ^ WtP' ^ nw ^ ^ S°hand6 TOOr. de weM^sche bijdragen schenken ; maar feitelijk

Daar kan voor° Naarrlp "i ■ $ 1' 1 fJT Want tot zulk slmten J bij machte zijn twee of driemaal zooveel con-

voortlminen Naaiden rijke zegen uit 5 behoeft het met te komen, wanneer metter- S tributie te betalen?

Elk der beide fnrmafa • , ,r $ ^ 6 hatld®n in elkander geslagen worden. $ Die hebben dat wel te bedenken en te

men was Ïet SpT °P I , V°°''eerst, cW ieder ouder die kinderen | veranderen; want op die manier onttrekken

Tprmo»en 0111 tot de bTo^' m g® ö S | 'T , 6r ®cb°le zendt. zich af te vragen, of J zij eigenlijk van datgene, wat de Heere ook Dienaaf d«. Wn„ J Roeping van eenen j het door hem betaalde schoolgeld in even- $ Voor dit doel hun gaf.

elkander vereenied A tSZ ^ \ ,kan' | ^ Hulpvereeni/ng zal zeker gaarne hare

grond uitzicht ° 1511 taar0p ge" 5 n , ,mef zeggen> of blJ _ 4 °°k aan de 5 leden zien slinken, indien zij de overtuiging

Op de nu 'als één -zich 1 A \ goedkooper krijgen kan; dat 5 hebben mag, dat deze nu krachtiger zullen

rust eene <*mnt« ! ^ 'S 6611 Vraag' Waal'°P het antwoord vast staat; $ gaan steunen dan dusver.

over hare LgevinT g6n" ? di® pUfeke «chool wordt der school met ^ Op dat vermeerderen der vaste bijdragon

Dat broederliikp" „«.„„v , •• . J 1 BlJbel eene oneeillJke concurrentie aan- i moet vooral aangestuurd; de maandelijksche samenbinding bij haar gedaan; en vooralsnog staan de schoolgelden S collecten moeten ook bedacht — en bete, k 5