is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 400, 30-09-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biadz. 4 Arnsterdiiiiisclie Kerkbode. ^

—" "

Né"e™ de velen die doen naar vermogen | bjj» :Gereformeerde Kerken

en de enkelen die doen boven veiu^en' $ ven V00r'een staatsgesticht, gegeven worde voor s in Nederland

blijven er ook nog anderen wellicht, by wie ^ "v^dwijk en Bloemendaal. De gemeenteraad $

een woord van aansporing niet overbodig i vraagt dan de subsidie van Gedeputeerde Staten 5 Drietal: te

—f — 'i h°" *- ' iar^krrsjawsröïs\ A. »*»»*,,.«**,

| teerden' Het Dagelijkscb Bestuur vraagt gewoon- s borg, te Haastrecht c. a, en H. Toerink, te Wer-

| welken borg heb ik, dat het meerdere, | kendam.

Verslag dei- 7de Centrale Diaconale j hetwelk in Veldwijk meer betaald moet worden ; Tweetal: te

Conferentie te Leeuw;:L-den, > dan in de rijksinrichtingen, er komt." Dan moet ; Hazerswouie p a. E. Sillevis Smitt, te Monster

26 September 1894. de diaconie in haar geheel en elk diaken als | te Hillegom.

Op den bestemden tijd ving de Conferentie | ^ met°idioten?" De diaconie, welke $ Beroepen: te

,»». Ongeveer 50 S de» InlMilinsen laf, »|t: .Ja, M> ™> ">«"» \ i,ammd., P. A. I Sill.vi» Smitt te llon.ter.

I J)p Conferentie spreke de wenschelijkheid * gebracht en p J v»atnlpn > Vosmeer.

uit,' dat de Dordsche kerkenorde op het gebied | zonder.dal menuets behoeft^ te^ bet | Hendrik-Ido-Ambacht, J. Lugtighexd, cand. te

der a™ve™°ZZ?<lmrZrdebroeders die zen te steunev, wanneer de financiën slechts bij $ : R Br0 cand. to Kampen.

... ; SaanvulUngvooral uiterste inspanning toelaten ouden van dagen Mlder\Dl\ R. Brouwer, cand. te Kampen,

dit punt hadden opgegeven, die «nvumng voo ^ ? y r ^ ü.ffen> era(,r prod to ^ (F ,

begeerden met hetoog op l^vertreK P wij bedeelen de wer- Boornbèrgum (Fr.), N. G. Kapt» ijn Pzn., cand.

r-ïï-^ ""Li Peen ander puT n 1 „Wat keloozen niet uit de diaconale kas maar gaan Amstelvei'eI1.

hjktijdig ^sproken een ander punt n yoor hen met een lijst r0nd bij de gemeente. heeUergen, D. Koffijbcrg, te Barncveld.

kunnen diaconiën doen d«°^oe™te 5 Eenige andere diaconiën bedeelen hen uit de Groningen B, F. W. Sluijter, te Heeg.

werkeloozen naar de groote sted.n tegen >8^ kag In eene gemeente wordt des j Aangenomen: naar

g'Eenige broeders zeggen, dat, mocht aanvul- i m ^rkeloozen "Lkend gemaakt, of "de ! Kollum, P. N. Kruijswijk, te Sneek.

»?s •'» »• *«• S-StfïS S, '-i" toestand door b.io.k bij srfratt, ,oor

met onwenschelijk zijn, zij toen wei ucni geen 5 , , , bekend Van beide manieren 5

in zake vertrek van armen. Na vele besprekingen » gg - resultaten in de collecten op 5 Nijkerk, C. A. Bonier, te Amsterdam .

wordt de volgende resolutie aangenomen: heb!ben zij 1goede Huizen, H. M. van der Yegt, te Heorde.

a. De Conferentie acht het wenschelijk, dat 5 de£p™fifvfneedeConferentie is: Lopik, A. Middelkoop, te Nijkerk _

01, de meerdere kerkelijke vergaderingen ook Resolutie van de conterent u^rw[jh H. F. Hoeksema, te Zevenhuizen

diakenen zitting hebben met adviseerende stem j m roeping de ■ ^ aan | (gem ^

in zake ^verzorging. dat het gebleken $ de diaconiën overgelaten. ! * * * Zeist. Ü6 Adriaanse zal Woensdagavond

■ 1^ ^ verraden van $ Punt 5. Ligt het op den weg van diacomen \ ? *Nov zj. af8cheid8rede houden en den vol-

ïs, dat diaconie ontheffen 'door $ voorschotten te verschaffen, met het doel armoede j d dag 8 Nov. vanwege de Gereformeerde

eigen verphchUng zch te wllen ontne^^^^^^^^^ ^ i;oorkonun? , J Lrkin in Nederland door deputaten voor de

tf bb 7H nrht het ^enscheliiiT dat in dit ver- | Van vele zijden wordt de wenschelijkheid uitgez0mlen worden alB zendmgsleeraar

Yell ?1 Lm worde od art S3 D. K. O J hiervan en de goede resultaten, die het ople- 5 Daar j"ava.b0ok deze plechtigheid zal hier in trekken me g rp ipnPtl v'an vertrek eischt ! verde, aangetoond. Eene diaconie is er, die ^ Qusterkerk plaats hebben.

rSNfBSS? vergaderio|èn hSrt.e hare. p», geMen ^'da", ... » Z.ad.g 2» W -**. C~

invloed gelieven aan te wenden. 3 Eene^andere. d.acome leent ze ^zonder^ aat^ > ^ ^ steyling, bij de Geref. kerk alhier in

2 Nu gaat de conferentie over tot een volgend j betrokkene weet, da ^ en weerombrengt, 5 het ambt bevestigd door den consulent, Ds J.

punt n.1. dit: De diaconiën zorgen gezamenlijk J Wanneer de betrokkei g { D. v d. Velden, van Middelburg, die zijne rede

voor de verpleging van hulpbehoevende krank- wordt hem eene Teerde dat' zulk $ ontleende aan 2 Cor. 1: 20. Aan de hamlopleg-

Anigen, dolfJoZen idioten en «figen dat Jog wel ^ ging^ nam, behalve de consulent, ook I)s A. L

in stichtingen op Gereformeerden grondslag. 5 een broeder Dy net leiug g vrucht ^ ijs. van Serooskerke, deel Uea namiaaag»

Sommige broeders keuren het af, wanneer bij een of meer kleine ,s ^toeder zeer vI blt deed de bevestigde zijne intrede, naar aanleid.ng het plaatóen van hulpbehoevende krankzinn gen $ hiervan is deze, dat Aeze bnHje^^blga , ^ ^ ; 4fl

enz. in gestichten op Geref. grondslag, Selde^e $ ls' e"rkaeliik° betalen der schulden houdt men \ * ^ * Noord-Scharwoude. Do candidatcn J. steun van gemeente, provincie en rijk wordt aan- 5 het werkelijk 5 Roevenea en N. IJ. van Goor, üijn door de classis

vaard. Andere broeders betoogen, dat dit zeer . het oog. .. er t n „e]den te geven 5 Alkmaar met goed gevolg geëxamineerd en toe-

wel geoorloofd is, daar de staat de krankzinnigen , . teneinde armoede te voorkomen, 5 blaten tot de Evangeliebediening. De o'-rsto

in gestichten brengt, opdat zij voor de samen- j of te leene , ^ ^ veel door bezwaard 5 heeft het beroep naar onze Kerk, de laatste dat

leving niet hinderlijk of gevaarlijk zijn. De over- ; de j o-PiPende "-elden vaak niet terug 5 naar Dirkshorn aangenomen.

: . »««..'»». P- «— S.p.Tb« werd

wij ook belasting betalen, meene j, i ,, , ,. t den we„ van diaconiën gelden of 5 ~ Oudkerk door Ds. W. Mulder, in zi)n

r',=lot .«s i saa r«»u.« —aasc ts

doel inoet bereikt worden, dat lee n ï^, ^^5 VQlgt eene belangrijke mededeeling ^ Da Qudkerk zijne intrede, handelende over

naam1 verpleegd wonlen ïn d'enad^esPr^ | Sor'ï armèï'veS 1 2 Be^ml'len kon het ruime kerkgebouw nau-

blijkt, dat de broeders die' ^ UT ,1" Friesche verveningen en wel tot $ J^Tde schare bevatten.

subkdYe^gedwongen zal worden hen aan den staat i zeer aanzienlijk bed^h^JenvabneSe®® poST- en Jutrijp-IJommerts (Fr.). Zondag 16 Sopt

over te |even, die hen zal brengen op plaatsen, voor den bouw van scholen van een post en ^ ^ Felderhof bij do Geref^ kerk

waar Jezus' naam niet gehoord wordt. Het blijkt, telegraafkantoor, het aanlebgen g het arabt bevestigd door Ds. A. van

dat allen dit zeer goed zouden afkeuren. De staat } enz., geheel in strijd met het door koning aimcr t0 MarUonj tot tekst nemende

verwildert om het algemeen belang de krankzin- Willem I bepaalde, dat deze B«}den op het , Dijke^, ^ raiddagg deed de bevestigde

nigen. Bij hulpbehoevende krankzinnigen betaalt j Grootboek moesten woi en^1 g ^ ; -j intredo naar aanleiding van Matth. 20: 25 - .

h^ de verpleging in | Sfb^SSfT tÏS"a van | i„ —

. mits°°belMghebbendeii iLtgene beUg, wat dé | eene Fidesche^conale contereid.ie.^1895 zal j

I' verzorging aldaar meer kost dan in ae siaaism j u. 5

De bespreking eindigt met de algemeene aan- J ^ pfton Mtyenfeld, W^EL van s Kom op ecu anderen keer terug.

geGeënndLeconTeegeeft armen of eUendigen over $ Schaick en W. Haaksma worden bij acclamatie | Eeng ^ d

j a1 ëeSuï^l Conferent^'over^tót het 3de f "Vt gezang en gebed scheidt de conferentie. | van een-rouwde se,

delen, die men in Gerf-gestichten verpleegd wenscht. > $ haar met aandrang; smeekende, 1 „ , l t

Eene diaconie wijst hierin dezen weg aan: Bij 5 Christus haren Zaligmaker, zich met bodteiaien

ons dient de familie van zoodanig en krankzinnige |