is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 404, 28-10-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^Zondag 28 October 1894. 8» Jaargang, No. 404.

flmsterflamscfie KerKfioiiB

Officie©! Orgaan van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier,

Abonnementiprg» /1, ; franco per po»t ƒ1,25 per j KANTOOR' I **njs der Advertentie» 1 —5 regel» 37 wf Cents; —

1», bfi vocuitbeUling te voldoen, g* , " " elke regel A% ^

Aftonderl$k» «auwri aaa de Kiosken jg Cents. | Lokaal bit BRAKKE GROND. i Groote letters naar plaat» ai»te £%

GODSDIENSTOEFENINGEN"' n^r^ETT,

IN DE WEEK VAN | tfUCiBBiS HTBx ƒ 1 UBPICOiBil

28 October tot 3 November 1894. J

De Bediening van den H. DOOP zal plaats hebben Zondagnamiddag ^ * Vergaderins van den breeden Kerk aad op in de KEIZERSGRACHTKERK, 's avonds in de RAAMKERK, FUNENKERKJ 1„No.v,t?' des avonds te aren,

BOOMSLOOTKERK en BUITEN-AMSTELKERK en Woensdagavond in de | d!^ J. Karssenf^' Y man'

KEIZERSGRACHTKERK Aan te schellen bij den Koster. 5 Alle stukken en brieven, voor den Kerke-

7 / n n n ' L * raac* bestemd, moeten minstens 24 uren vóór de

LOYluüg ZO UCJOber. \ vergadering bij den Sub-Scriba, den Heer P.

f!nlf»p]iismim Afglim» 5 Goedhuys, Plantage Middellaan 64, bezorgd wor-

s' eu" 4,S $ den, om nog in behandeling te kunnen komen.

Coilecto voor het Christelijk Onderwijs aan het einde van iedere Godsdienstoefening. * —

KEIZERSGRACHTKERK . .10 uur voorin. B. VAN SCHELVEN. $ AANVRAGEN YOOlt DEN H. DOO ',

2 „ nam. N. A. ÜE GAAY PORTMAN ^ HUWELIJKSBEVESTIGING ea ATTESTATIËN.

6 „ 'sav. H. W. VAN LOON. L Zl"lnR Vfn Gecommitteerden uit d n Ker-

ir i .. 10 ok 5 keraad Donderdag 1 November, des avonds van

Hebreen 12: 25 enz. j half zes tot lialf zever, ure, in het bovenlo-

RAAMKERE 10 uur voorm. N. A. DE GAAY PORTMAN 5 kaal van h.et bebouw KERKSTRAAT 109,

6 uur 's av C L F YAN ^PFTFT 5 ^001 hen, die kinderen hebben aan te geven voor

UU1 b av' ■ ij- l - ;A^ O^HLLVLN, $ den H. Doop, met vertoon van bewijs van li<£

1 red. te vv ageningen. s maatschap en geboortebewijs van den burger-

FUNENKERK . . . 10 uur voorm. P. VAN SON ' *- u m. ■ ,

« O-, li \r i \i ,, i ti 1 r t r T i iT 5 die attsstatien. hebben m te dienen (met opgave

b „ sa-v. B. \ A.\ SCHELVEN. i van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden

Catechismus. ! met inlevering van bewijs van lidmaatschap);

BOOMSLOOTKERK . . 10 uu, voorm. A. BROUWER. |

6 „ s av. D. J. KAES8EN. ! legging van bewijs van lidmaatschap) enz.

BUITEN-AMSTELKERK . . 10 uur voorm. C. L F VAN SCHELVEN. | £^nte sluiten bij

6 „ sav. I. VAN SON. J de Gereformeerde Kerk, wordt medegedeeld, dat

School PLANCIUSSTRAAT . 10 uur voorm. D. J. KARSSEN I de gelegf]liejd daarroor' Te™nals v°°~ ont-

rtOOJjiN ; vangen der bewijzen van Lidmaatschap, bestaat

Dinsdag 80 October. \ ddite Bï5ende adressen: vermeId in No-398

BOOMSLOOTKERK 8 uur 'sav. A. BROUWER ! —

„. , „ "fh- *> ™13« «we ik;dXisr™E,^.nvrdSr«s

Woensdap 31 October. I8laa,ts hel,lK'" op Zondag 4 November en op

KEIZERSGRACHTKERK. . . 8 uur 'sav. C. A. RENIER. j Zondag 11 November c. k.

Voorbereiding en Belijdenis. S * * *. Vergadering van de Kleeding-Coiii-

Donderdag 7 November. Kerkstraat 109. ' 0ctob"1' s avonds 9 uu',

KEIZERSGRACHTKERK. . \Yi en 2/i uur nam. Huwelijksbevestiging. 5 BIJBELLEZINGEN

^ Maandagavond 8 uur, in het Wijklokaal Govert

Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van 7>é-9X ure in de Nieuwekerk. : I^ï£ï Db."!'Negens.

7nyiriflP 9R Drtnhpv 5 Woensdagavond, 8 uur, in liet lokaal Oosten-

£.uriuug ZO UUlJubl. ^ burger-Middenstraat 60.

Catechismus, Afdeeling 43. $ kpreker: do Eeer -i. A. de Ruijter, van

TVTTT.'TTTA71? ry ttiti zz . lt ï Ouderkerk a/d. A instel

lNiüiUWüi JiiiKü 10 uur voorm. W. H. GISPEN. Avondmaal 5 Donderdagavond 8 uur, in het gebouw „Con-

5)4 „ 's av. W. H. GISPEN. Dankzeggina: ^ Stantia", Willemstraat 143a.

OTTn'!? irf DX?" ,n j Spreker: Ds. H. W. van Loon

■" 10 uur voorm. A. NAWIJN, Tbeol. Cand. 5 Donderdagavond 8 uur, Elaudstraat 84.

5>é „ 'sav. A. BROUWER. $ Spreker: Ds C. A. Renier.

PLANTAGE KERK .... 10 uur voorm. H. W. VAN LOON. 5 * * * ^s- G. A. Renier bericht bij dezen, dat hij

5% 'sav. A NAWÏTTST 5 0°k dezen winter om de veertien dagen, telkens

!«/ , " ri-t r» '/ $ des Dondwdagsavonils te 8^ure, Bijbellezingen zal

Woensdag ol üctober. \ houden ,in het lokaal van de „Vereeniging tot

nnni? TTTTTJIT n\/ J 1 . , ,,, 5 Verbreiding der Waarheid", in de Elandstraat 84, uur gav. A. BROUWER. Voorbereiding. $ en dat hij daarmee hoopt aan te vangen aan-

PLANTAGE KERK . . . . 7ü . _ L. NEIJENS Voorbnrpi.lino- ^ staanden Donderdag 1 November. Het lokaal

" v oorDereiding, ^ wordt een kwartier te voren geopend.