is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 449, 08-09-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. B. !

U allen wordt ten zeerste en dringend aanbevolen, en vooral in dezen tijd, het Orgaan Extra tydiug te lezen, te meer, daar wij een goedkoop en degelijk blad van noode hebben op Maatschappelijk terrein. Gaarne wenscht ondergeteekende eenige exempl. te doen toekomen.

A. A. H. VAN LEEUWEN, Albert Cuypstr. 217. (4865) Hoofd-Agent.

DIK's KLEEDERMAKERIJ

Torensteeg 5, JUIST ONTVANGEN: een prachtige collectie prima

Engelsche Stoffen

VOOR (4872)

Costumes van f 25.- tot ƒ45.Demi Saisons „ „ 20.- „ „ 30 Pantalons „ „ 8 - „ „ 14.-

Door het engageeren van een

I Coupeur, die lange jaren in de fijnste huizen buitenslands _ werkzaam was, ben ik in staat H volkomen te garandeeren, zooI wel voor goed passen als coupe Aanbevelend,

lv- II. DIK.

Opening Zondagsschool.

Ondergeteekendon zullen D. V., Zondag 8 September een ZONDAGSSCHOOI. openen iu de Fröbelschool, 2e Spaarndammerstniat 90. Aanvang te 1 uur.

Een 2e ZONDAGSSCHOOL zal worden geopend D V , Zondag 15 September in de Openbare School, 2e Breeu werstraat, bij <1" Planeinsstraat, waar dan ook de ouders worden verwacht.

De Onderwijzers, F. A. BEFZHOLD, J. BREE,

! (4884) J. D. ROOT Jr. I

Zangkoor „HALLBlvUJAH", Directeur de Heer W. J. MBNNIS.

Beschei mheeren de WelEdel Geboren Heeren

W. HOVY en T. H. VAN EEGHEN.

De repetitiën, welke 3 September door buitengewone omstandigheden | NIET hervat konden worden, zullen van 10 September af weder geregeld S worden gehouden in DE KORENBEURS, Damrak, waar alsdan ook die j Heeren en Dames, welke zich jongstleden Dinsdag als lid aanmeldden, J verwacht worden.

Namens het Bestuur, (4879) B. J. R. CAMPHUIJSEN. i

DRIES VRAGEN

Is het niet onbegrijpelijk, om 't zoo zacht mogelijk te noemen, dat er personen zijn, leden van onze Gereformeerde Kerk van Amsterdam, die goede inkomsten genieten, eigen bezittingen, ja zelfs eigen huizen hebben, wier kelders en kasten wèl voorzien zijn, en die nochtans de kleinst mogelijke gave voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, met name voor de 2EK!M>IXÖ< niet kunnen .missen?

Zal hun geld en goed niet met hen ter verderve zijn?

Halen zij zich, door eene bijdrage te weigeren, geen oordeel op den hals? (4897)

V EFiEENIGIN G tot ondersteuning van de

LAGERE SCHOLEN ép Gereformeerde Kerk B,

te AMSTERDAM. JAARVERGADERING

D. V. op Maandag 9 September, 's avonds ten 8 ure, in het Gebouw der Yereeniging „Tot Heil des VolksBarndesteeg.

Alle leden worden dringend uitgenoodigd deze samenkomst bij te wonen. Namens het Bestuur,

L. BERE Jr. Voorzitter. J. SCHAAFSMA, Secretaris. (4818) J- P- HöRCHNER, Penningm.

OMUEBLIWGE

Levensverzekering iaatschappij

95g »'s GRAVENHAGE". 95 8 IiUthersche Burgwal, 38. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van & April 1895, No. 7. Directie: Mr. P. A. Fkancken, Wiskundig Adviseur : Dr. c. J. J. Ninck Blok, te 's Gravenhage, Medisch Adviseur: Dr. c. L. RüMKE, te Leiden« Minstens éénmaal in de vijfjaren wordt 95 pCt. der winst onder alle deelnemers verdeeld

Nadere inlichtingen geeft de vertegenwoordiger J. de Rijk, Albert Cuypstr. 169 te Amsterdam. (4892)

IpTfBswzTi

HORLOGEMAKER. \

Leidschestraat81, j

Goedkoopst solied adres. (3080) !

1

P. HUMFELD,

Leeraar in het Boekhouden, Han- \ de/srekenen en Handelsrecht, Van Oldenbarneveldtstraat, 84.

Belast zich met het in orde brengen ! en bijhouden van Administratiën, i

enz. (8815) $ 5

(SLSS) !

/ A. papaver *************

| Apotheker j TIMMERMAN j* (

VoederoouenJ D TT D D p O > -

\\ worden steeds binnen

0 1 .

^ uren geleverd door £

—i« de Stampalfabriak HEI BRAKKE G-RÖNH.

DIK's ENGELSCH Heeren-Modemagazijn,

Torensteeg 5. (4873) DASSEN. OVERHEMDEN. HOEDE N. F R 0 H T S. PARAPLUIES. BOORDEN. HANDSCHOENEN. MANCHETTEN.

ORGEL-

EN

P1AN0-0NDERW1 iS.

Voor degelijk onderwijs op eiken leeftijd, abonneere men zich hf 7.50 per 3 maanden, 2 maal per week. Psalmen zonder notenkennis bintion één maand f 6. Fr. Br. motto „Abonnement" Bureau van dit BI. (2889)

NS. BREEBAART,

Grootste en fijnste keuze

Amerik. ORGELS,

Smith, Worcester, Story & Clark.

22. Damrak 22. ———

In het Weekblad voor

INCOURANTE FONDSEN,

vindt men OPGAAF DEK FONDSEN, die niet of niet «eregeld ter Beurze verhandeld worden, en hoe vele Maatschappijen en Vennootschappen enz. bestaan er niet, waarbij toch duizende personen en millioenen schats betrokken zijn.

Door niet geregeld op de hoogte te zijn van de waarde der Fondsen, berokkent men zich vaak nadeel en om dit te voorkomen geschiedt de uitgave van

HET WEEKBLAD VOOR

INCOURANTE FONDSEN.

Prijs per Jaargang 52 N08. f 3.00 franco per post, bij vooruitbetaling

Advertentiën 25 cents per regel, groote letters naar plaats ruimte.

Adres: Lokaal „DE BKAKKK GROND", AMSTERDAM.