is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 450, 15-09-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mmmv - 'wwkmi

* * » Ten behoeve der „Kerkelijke Kas" in dank ontvangen, door HH. Collectanten het bedrag der Collecte ƒ 348.07%; aan extra giften door HH. Diakenen, van Mej. J. C. W.ƒ2. —; door Ouderling Felderhof, van G. ƒ 1.— ; plaatsgelden Hulpkerk Planciusstraat, uit de bus ƒ 1.07/4.

Namens de Financieele Commissie, F. J. D. THEIJSE.

* * * Ingekomen bij het College van Collectanten, gecollecteerd Keizer sgrachtkerk : f 0.25 van N. N. voor het Orgel; Boomslootkerk: f 1.— voor het Orgel Keizersgrachtkerk en ƒ 1.— voor het Orgel Raamkerk.

E. JANSEN, Penningmeester.

* * * Met hartelijke dankzegging ontvangen voor de Zending: van N. N. ƒ 1.— ; van den Jonge dochterskrans „Tryfosa" ƒ 100.—; voor de Kweekschool ƒ 10.— en voor de Weezenstichting ƒ 10.—.

C. G. TIMMERMEISTER.

* * * Ontvangen voor de Armen: van Mej. J. C. W. ƒ 2.—.

Voor de Weezen: uit de School-collecte, van A. C. M. ƒ 5.—.

Voor de Scholen : door Br. Arntzen, van A. D. ƒ 1.-.

F. L. VAN DER BOM.

* * * Met hartelijken dank ontvangen van Mej. M., met eenige kleedingstukken voor de armen, ƒ 2.50 voor onze Scholen.

P. VAN LOON.

Gereformeerde Zieken verpleging.

We zullen beginnen met van de overeenkomst tusschen de gemeente Amsterdam en de Gereformeerde ziekenverpleging eenige artikelen uit te schrijven.

Art. 1. De Gereformeerde Vereeniging voor ziekenverpleging stelt het door haar te stichten nieuwe ziekenhuis, voor zoover de plaatsruimte zal toelaten, beschikbaar ter opneming van behoeftigen, die anders in de termen zouden vallen in de gemeentelijke gasthuizen te worden opgenomen, doch die zeiven of wier verzorgers het verlangen te kennen geven tot opneming in het ziekenhuis der bovengenoemde Vereeniging.

Art. 2. Hoewel het ziekenhuis der bovengenoemde Vereeniging in de eerste plaats bestemd is tot verpleging van leden der Geref. kerken A en B, zullen toch ook personen van andere godsdienstige gezindten, die dat mochten verlangen, voor zoover de plaatsruimte toelaat, kunnen worden opgenomen.

Art. 3. De gemeente Amsterdam betaalt aan bovengenoemde Vereeniging eën bedrag van één gulden per persoon en verpleegdag, de dagen van inkomen en van uitgaan beiden voor een vollen dag te rekenen, voor allen, behoudens de bepaling van art. 5, die volgens de bepalingen i der armenwet en van de gemeente-verordeningen i op het burgerlijk armbestuur en de gasthuizen te Amsterdam, in de termen zouden vallen om in de gemeentelijke gasthuizen óf kosteloos, óf tegen betaling van minder dan ƒ1.— per dag, te worden opgenomen.

Zietdaar de eerste drie artikelen. Zij zijn duidelijk.

Naast hen, die God in staat stelt1 om zelf i hunne verpleging te betalen, zijn er, die dit niet kunnen. Voor hen kan de hulp gezocht worden bij het burgerlijk armbestuur, mits voldaan worde aan de formaliteiten, die verbonden zijn aan de kostelooze opname in een der stedelijke gasthuizen. De ontvangen giften hopen wij de volgende week te vermelden.

Ds. N. A. DE GAAY FOBTMAN, Voorz.

W. KUIJPEB, Secretaris-Penningm.

Orgel Keizersgrachtkerk.

Met dankzegging ontvingen wij, door tusschenkomst van HH. Diakenen uit de Raamkerk, van Mej. J. C. W. ƒ 2.—.

Namens de Commissie, J. A. DE VRIES, Penningmeester.

Ie Weteringdwarsstraat 39.

Vergadering van den kerkeraad van 12 September 1895.

De praeses, Ds Renier, opent de vergadering, leest psalm 80 en gaat voor in het gebed. Ds Van Loon zit als scriba.

Tegenwoordig zijn voorts nog 3 predikanten en 32 ouderlingen, benevens een afgevaardigde van den kerkeraad van de Keizersgracht.

De notulen van de vergadering der vorige week worden gearresteerd.

Een schrijven van een broeder wordt gesteld in handen van eenen der ouderlingen ter afdoening.

Toegestaan wordt een verzoek om, voor zoover aan den kerkeraad hangt, het gebruik te hebben van de Keizersgrachtkerk, voor eene openbare vergadering der Vereeniging tot ondersteuning der scholen.

De naam van eene door den kerkeraad van Harlingen aanbevolen zuster zal worden opgegeven aan den broeder krankenbezoeker voor het Binnengasthuis.

Een schrijven van den kerkeraad van Watergraafsmeer, aangaande eene zuster der gemeente, wordt in handen gesteld van een der predikanten.

Eene toegezonden attestatie wordt in ontvangst genomen; verwacht wordt, dat die broeder zich zelf bij den kerkeraad zal aanmelden.

Aan den kerkeraad van Watergraafsmeer zal bericht gezonden aangaande eene zuster, die met attest van dien raad was onderzocht voor, en toegelaten tot het H. Avondmaal.

De deputaten tot de gister gehouden classe brengen rapport uit aangaande het aldaar verhandelde, bij monde van Ds Benier.

De algemeene bespreking van het rapport over het huisbezoek door broederen ouderlingen wordt gehouden; de behandeling der punten wordt uitgesteld tot eene volgende vergadering.

Toegestaan wordt de kerkelijke huwelijksbevestiging van een bruidegom en bruid, die nog niet tot het H. Avondmaal zijn toegelaten, maar blijken voornemens te zijn die toegang te zoeken.

Na de rondvraag gaat de praeses voor in dankgebed en sluit hij de vergadering.

Vergadering der Geref. Kerken van (le Classe

Amsterdam, op Woensdag 11 September, in het lokaal Kerkstraat 100, alhier.

Te 10 uur opent de praeses, Ds L. Neijens, de vergadering met de lezing van Haggai 1 en gebed; Ds C. A. Renier fungeert als scriba.

Alle kerken zijn tegenwoordig door hare afgevaardigden. De redenen waarom uit drie vacante kerken met den ouderling een diaken is opgekomen, worden aangenomen.

Aan de orde komen de rapporten volgens Art. 2B van de huishoudelijke regeling. Voor kennisgeving worden aangenomen de mededeelingen der kerkvisitatoren en der consulenten.

Goedgekeurd wordt de regeling der vacatuurbeurten voor de eerstvolgende maanden.

Gehoord de rapporten der kerkeraden onder wier hoede de nog niet ontkomene kerken in onze classe gesteld zijn, maant de praeses tot ijver in het aanbevolen werk.

De vragen van Art. 41 der Kerkenordening worden gedaan. Bussum deelt mede, dat er een School met den Bijbel werd geopend, welke echter niet onder toezicht van den kerkeraad staat. Hilversum A vraagt advies in zake den Doop van een kind, welks vader geen toegang tot het Avondmaal heeft en zeer ongeregeld leeft, terwjjl de moeder roomsch is. Wordt geantwoord, dat het kind gedoopt moet worden als de vader den Doop vraagt en er een doopgetuige gesteld wordt.

Gelezen wordt een door den kerkeraad van Ouderkerk B ter tafel gebrachte memorie met twee bijlagen. Het voorstel om de in de memorie genoemde zaken ter onderzoeking op te dragen aan twee kerken, die dan de volgende vergadering zullen dienen van advies, wordt na breede discussie met 25 tegen 22 stemmen verworpen.

De morgen-vergadering wordt met gebed gesloten, terwijl de middag-zitting geopend wordt met het zingen van Psalm 81 : 12.

De aanvragen van de kerken van Muiderberg, Huizen en Diemen worden gesteld in handen van deputaten voor de hulpbehoevende kerken.

Het voorstel van Naarden, om met het oog op een peremptoir-examen, de volgende vergadering één maand vroeger te houden, wordt verworpen.

Aan de orde komt de instructie van de afge- ' vaardigden van Overtoom: hoe moet gehandeld worden met leden der kerk, die zich niet houden aan de bepalingen der Algemeene Synode, omtrent de toelating tot het H. Avondmaal in de plaatselijke kerken'? Na de toelichting, waarbij blijkt dat er in dezen volmaakte overeenstemming bestaat tusschen de kerkeraden van Overtoom en van Amsterdam A, maar dat vooral de eigenaardige ligging der gemeenten in aanmerking moet genomen, wordt geraden in den weg van vermaning voort tegaan, opdat de leden der kerken allengs over tuigd worden dat alles met orde moet geschieden.

Op een brief van een lid van de kerk van Amsterdam B, houdende bezwaren tegen zijn kerkeraad, in zake twee broeders ouderlingen en een lid maat van die kerk, wordt geantwoord dat de classe in dezen niet kan handelen zonder vooraf te vernemen door welke uitspraak des kerkeraads de briefschrijver zich beklaagt verongelijkt te zijn.

Aan een lid van de kerk van Amsterdam B die schriftelijk aan de classe om finantieele hulp vraagt bij zijne studiën en die buiten staat, om het daarop gevallen besluit te vernemen, wordt door twee leden medegedeeld, dat de classe op dergelijke verzoeken niet kan ingaan als er geen attest van den kerkeraad overgelegd is.

Door de predikanten, die zulks nog niet deden, wordt handteekening gesteld in het exemplaar van de Formulieren van Eenigheid, daartoe door den actuarius ter tafel gebracht.

Op de vraag van Ankeveen of openbare belijdenis noodzakelijk is voor de toelating tot het H. Avondmaal, wordt geantwoord, dat er in dezen wel geen bindend besluit bestaat, maar dat het geraden is niet aftewijken van de door schier alle kerken gevolgde gewoonte om openbare belijdenis aftenemen.

Wordt besloten, dat bij aanvrage van Naarden om eene buitengewone vergadering van de classe in de maand November, de door die kerk te betalen kosten niet hooger zullen zijn dan ƒ 25.

Het verslag van de vergadering der Provinciale Synode in Juni binnen Enkhuizen gehouden, kon niet worden uitgebracht bij ontstentenis van de classicale deputaten.

Inlichtingen worden gegeven naar aanleiding van de vraag: waarom een broeder uit deze classe, die met attest voor het onderzoek naar art. 8 zich had aangemeld, door de Synode niet werd onderzocht ?

Besloten wordt aanteekening te doen in de notulen van een ernstig woord, waarmede de vergadering werd opgewekt om toch evenals andere classen, de belangen der zending zich aantetrekken en te bevorderen.

Na dankzegging wordt de vergadering door den praeses gesloten.

Gereformeerde Kerk te Amsterdam A.

* » * Maandag 16 September, 's avonds te 1M uur, vergadering van den Kerkeraad in de Nieuwe Kerk.

* * * Gecollecteerd Nieuwe kerk voor de armen letter N.N. dankoffer ƒ 10.—, Nieuwe kerk voor de zending letter N.N. ƒ1.— ; ingekomen bij Diaken Jurjaanz, voor de armen letter S. ƒ 1.—, letter H. ƒ 0.50.

H. GROENENDIJK C.Azn.

Kleediiig-Commissie.

Geliefde Broeders en Zusters!

• Dat gij ook nog aan ons denkt, blijkt uit alle pakken kleeding, in dank door de BB. Blankenberg en Bührmann ontvangen; alsmede ontving