is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), 1895, 10-11-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Blad.

Bijblad van do Amsterdamselie Kerkbode van 10 November 1895, No. 458.

De Gereformeerde Kerken

in Nedeiiland.

Tweetal: te Nijkerk op de Veluive: W. Bouma, te Wommels en W. Ringnalda, te Oudewater.

Knijpe (Fr.): A. H. Nieboer, te Aalten en G, Meijer, cand. te Kampen.

Beroepen: te llollandscJieveld, J. Dekker Hzn., te Wezep. Bunschsten c. a. A, J. Bakker, te Emelenkamp (graafschap Bentheim).

Charlois, T. "Woudstra, te Leiderdorp.

Nijkerk op de Veluwe, W. Ringnalda, te Oudewater.

Aangenomen: naar Oosterbeek, Gr. de Braai, te Kralingen.

Bedankt: voor Axel B, en Rozenburg, H. R. Nieborg, te Reeu- i wijk e. a.

Aalten B, G. Vlug, te Barendreeht.

Sprang, E. J. de Groot, te Koudekerk. Middelharnis, D. Koffijberg, te Barneveld c. a. j Knijpe, M. Wijnia, te Oudemirdum c. a. Oostzaan, J. C. Raamsdonk, te Veere.

Vtanen, A. Middelkoop, te Nijkerk op de Veluwe ; Gameren, R. Loman, te Herwijnen.

Borger, A. Geuchios, te Munnikezijl (Gron.). ! Nieuw Vennep en Waddingsveen, T. Rispens, j te C enkerk c. a. (Fr.)

Wijckel-Balk, M. Visser, te Oosthem c. a. !

* * * IJlst. De heer G. P. Oberman, beroepen ; predikant alhier, is door de classis Sneek peremp- ! toir onderzocht en tot de bediening des Woords $ in de Gereformeerde kerken toegelaten. ;

* * * Heerenveen. Door onze classis is na peremp- 5 toir examen de heer K. Doornbos, candidaat, 5 beroepen naar de Geref. Kerk van Wolvega, tot ! de bediening des "Woords in de Geref. kerken I toegelaten. j

* * * Emmen. Bij de Geref kerken zijn door 5 onze classis Enimeu toegelaten do candidaten van $ de Theol. School te Kampen, F. Diemer, B. J. J Lamberts en S Yeltman, die de beroepen hebben 5 aangenomen naar Aalden, Sleen en Gees.

* * * Leiden. Door onze classis is de candidaat 5 Wielenga, van Kampen, beroepen predikant van 5 Katwijk a/d. Rijn, met goed gevolg geëxamineerd. J

* * * Gouda. Door de classis Gouda is de can- 5 didaat G. J. D. Aalders, van Kampen, beroepen 5 predikant bij de Geref. kerk alhier A na peremp- ; toir examen tot de evangeliebediening in de 5 Geref. kerken toegelaten.

* * * Holwerd. In de classis Dokkum is paremp- J toir geëxamineerd en tot de bediening des Woords 5 in de Geref. kerken toegelaten de heer Prins, | beroepen predikant alhier,

* * * Leeuwarden. De hier gehouden conferentie 5 van Geref. predikanten, werd bijgewoond door $ 23 predikanten en 1 candidaat.

Ds J. P. Visscher, van Leeuwarden, opende de 5 vergadering met gebed en een kort woord van $ welkom. !

Als punt van behandeling kwam allereerst aan 5 de orde een referaat van Ds P. N. Kruyswijk, ! over: „De Dienst des Woords en het maatschap- $ pelijk, burgerlijk en sociale leven.

De volgende twee stellingen werden nader door { spr. ontwikkeld: I. de Heilige Schrift legt aan | de Dienaren des Woords de verplichting op, om 5 voor de prediking ook zulke gedeelten des Bijbels ! ter behandeling te kiezen, die beginselen bevatten $ voor het huiselijk, maatschappelijk en burgerlijk ; leven. II. Deze gedeelten der H. Schrift moeten 5 niet maar eens terloops aangehaald, maar atzon- ! derlijk geopend, uitgelegd en toegeëigend worden, $ naar de behoefte der gemeente, waarin de Dienaren 5 des Woords prediken. j

« Een ernstig debat volgde op deze rede, waaraan 5 verschillende sprekers deelnamen.

^ Voorts werd nog besloten in het voorjaar van i 1896 te Sneek een volgende conferentie te houden.

VOOR KINTDERBÏÏ.

Het geschreven N. Testament.

! Wij lezen in den Bijbel van een tijd toen het ! Woord des Heeren schaarsch was (weet gij wel > wanneer?) en zulke tijden zijn, al was het eenigs! zins in een anderen zin, er later ook geweest. ! Het Woord des Heeren komt tot ons door den ; Bijbel, door de Schrift, die we daarom dan ook \ vaak het Woord Gods noemen. Die Schrift nu, | is vele eeuwen lang voor het volk bedekt geweest, i toen men in de kerk meer lette op wat de ; menschen hadden ii gesteld, dan wat God wilde \ en eischte. Slechts de geleerden en de priesters kenden den Bijbel, en dan nog meestal gebrekkig. De Roomsche kerk bracht den Bijbel niet tot het. volk en in Roomsche landen lezen de menschen ook nu nog het Woord des Heeren niet.

Daarbij waren in oude tijden de boeken duur, omdat zij geheel moesten geschreven worden. Denk eens welk een werk het is den geheelen Bijbel af te schrijven ! Zulk een boek kostte dan ook minstens een 400 gulden. Daar kan men nu wel even veel Bijbels, ja meer voor hebben. Wij mogen den H ere v el dankbaar zijn, die den menschen 't verstand gaf oni boeken te gaan drukken. Want daardoor werd ook het dierbaar Woord Gods veel meer algemeen verspreid, en veel goedkoo ier te verkrijgen.

Toch bleef het nog lang na dien tijd schaarsch. Vooral wijl de Roomsche kerk ti gen't verspreiden van den Bijbel was, en de Bijbels, die door Gereformeerden of door Lutherschen werden uitgegeven, liet verbranden. Nog o nstreeks het jaar 1600 gaf een vrome Fransche boer een w;igen hooi voor één blad uit den brief van Jacobus. Later werd het veel beter. Vooral in landen, waar Gods Woord in eere was, zóoals in Engeland, Nederland en Duitschland, vond men Gods Woord veel verspreid. Doch er ontbrak toch nog veel, en eerst toen er genootschappen kwamen, die enkel Bijbels uitgaven en alom verspreidden,werd het langzamerhand zooals het nu is, en waarvoor wij Gode dank zeggen. Hoe liet ook nog in onze eeuw soms was, ziet i men uit wat volgt:

„Leen mij toch r.w Nieuw Testament eens," i zeide een lersche boer tot zijn landheer. De i landheer was echter hiertoe niet zeer genegen, ; dewijl hij vreesde het misschien niet terug te j zullen bekomen.

„Welnu," sprak de boer, „zou ik het dan niet ! kunnen uitschrijven?"

„Uitschrijven?" hernam de landheer. „Vanwaar ! z^udt gij papier, pennen en tijd hebben?"

„Papier en pennen zal ik koopen, en tijd zal j ik er wel voor vinden," antwoordde de landman. |

„En waar wilt gij het doen?"

"O, indien het mij door u veroorloofd wordt," i hernam de boer, „dan kom ik eiken avond, 5 in uw voorkamer, wanneer ik mijn dagwerk ! af heb." $

Zulk een verzoek kon de landheer moeielijk $ afslaan. Hij stond de gevraagde kamer af en | zorgde voor licht, en de arme Ier kwain avond $ aan avond en zette zich met onverdroten vlijt aan 5 het schrijven, tot dat hij het gansche Nieuwe $ Testament afgeschreven had.

De landheer, getroffen door zuik een belang- J stelling in het bezit van het Evangelie, gaf den $ landman later een gedrukt Nieuw Testament, en $ het geschrevene wordt tot op dezen dag in het $ Britsch Bijbelgent otschap bewaard, als een gedenk- J stuk van den vromen ijver van een Ierschen boer. $

Hoe gelukkig zijn wij, dat wij voor weinige $ stuivers ons een Nieuw Testament, ja, een geheelen $ Bijbel kunnen aanschaffen. Die landman vond $ tijd het gansche boek te schrijven. Zou het waar 5 zijn vrienden, wanneer iemand zegt, dat hij geen $ tijd heeft om er in te lezen ? Zij die zoo spreken, $ kunnen van dien Ierschen boer veel leeren.

Boekaankondiging.

T. M. Looman. De kleine hertog, of de kinderjaren van Richard zonder vrees. Een Normandische geschiedenis uit de middeleeuwen. Nieuwe uitgave.

Christina of de goede keus. 9e druk.

J. A. Klinkenberg. De enge poort. Een \ verhaal. 2e druk.

J. de Liefde. De schipbreukeling uit het verre land, of wat een goede tijding op een vermoeide ziel vermag. 3e druk.

A. J. Hoogenbirlc. De zon voor drie stuivers, mijnheer! 3e druk.

P. J. Kloppers. De losprijs. Een histotorisch verhaal uit den tijd van Leicester.

A. Vollmar. Zes kinderen in de sneeuw,, Eene vertelling voor jong en oud. Uit het Hoogduitsch door Mevrouw H. Koorders Boeke. 2e druk.

Mevrouw E. de Pressensé. Het weeskind. Een verhaal uit het Fransch.

Bovenstaande boekskens zijn alle uitgaven van de vereeniging „Capadose", die gevestigd is bij de firma Höveker & Zoon, alhier. De meeste van die zijn nieuwe uitgaven. De namen der schrijvers zijn wel bekend; ook hun eigenaardige wijze van penvoeren en verhalen. De ruimte ontbreekt ons hier, om van elk verhaal in het bijzonder eenige mededeeling te doen. Volsta dies de herinnering aan het feit, dat deze boekskens verschenen zyn; opdat een ieder die dergelijke werkjes noodig heeft, niet verzuime om ook deze op bezien te vragen, eer hij zijne keuze vestigt. De catalogus van genoemde vereeniging behelst bovendien nog een 250 nummers ongeveer. De prijzen loopen van f 1.50 tot f 0.94. Er is dus eene ruime keuze. De uitvoering is uitnemend.

Handboek der geschiedenis van het vaderland, door Mr Groen van Prinster er. Zesde druk. Met geheel nieuw portret van den schrijver. Compleet in 20 afleveringen a f 0,25. Amsterdam, J. A, Wormser.

Dezer dagen verscheen de twintigste of laatste aflevering van dit werk, waarop wij reeds meermalen de aandacht onzer lezers vestigden. Bij al het toen gezegde behoeven wij niets meer te voegen dan de uitdrukking onzer blijdschap, dat in ons land voor zulk eene uitgave plaats is. Het is een teeken van doorwerking van beginselen, die het volk des Heeren dierbaar zijn en waarvan de toepassing voor de toekomst nog rijke zegen zou kunnen afwerpen. Om dat te bereiken is verspreiding van dergelijke werken van het grootste gewicht. Dat de aankoop door lezing en bestudeering gevolgd worden!

Filippus scheurkalender. Middelburg. F. P. D'Huy.

Het is een oude bekende, die hierbij wordt voorgesteld aan de lezers van dit blad. Die van een scheurkalender houdt, vindt hier zeker zijn gading. De prijs is zeker zoo laag mogelijk; de advertentie elders in dit blad geeft dienaangaande voldoende licht. De schrijvers van de bijschriften, die als premie voor een prijsje aan de koopers worden bezorgd, zijn bekend en vertrouwbaar. Het schild is hetzelfde als ten vorigen jare. Daardoor is ook bestendigd, wat wij liever hadden zien verdwijnen: de illustratie van het woord: hoe liefelijk zijn mij uwe woningen! door de teekening van een kerkgebouw met toren.

Dat overbrengen van een woord, juist en waar in betrekking tot tabernakel en tempel der oude bedeeling, op de vergaderplaats der gemeente der nieuwe bedeeling, voedt de verkeerde opvatting van het huis Gods in den oudtestamentischen zin van het woord. Daarvan hebben wij voor en na zooveel ellende gezien, dat wel alles mag gemeden, waardoor dit kan worden gekweekt. Overigens zij den kalender de voorkeur boven rnenigen anderen verzekerd!

Een ernstig debat volgde op deze rede, waaraan verschillende sprekers deelnamen.

Voorts werd nog besloten in het voorjaar van 1896 te Sneek een volgende conferentie te houden.

VOOR KIKTDERBN.